Yr UFO enwocaf yn gweld mewn hanes

6314x 05. 09. 2019 Darllenydd 1

Nid yw UFO yn newydd. Am filoedd o flynyddoedd, mae pobl wedi bod yn disgrifio gwrthrychau hedfan anhysbys yn yr awyr. Maent fel arfer ar siâp disg. Fe'u disgrifir eisoes gan yr hen Sumeriaid, Eifftiaid, Groegiaid a Rhufeiniaid. Roedd gan yr arsylwadau 7 canlynol gynulleidfa fawr, a ydych chi'n eu hadnabod?

Kenneth Arnold, Xnumx

Wrth hedfan ei awyren fach ger Washington i Mount Rainier 24. Honnodd Mehefin 1947 Arnold iddo weld naw o wrthrychau glas, disglair yn hedfan yn gyflym iawn yn y ffurfiad "V" - gan amcangyfrif milltir 1700 yr awr.

Ar y dechrau, credai fod y gwrthrychau yn fath newydd o awyrennau milwrol, ond gwrthbrofodd y fyddin unrhyw brofion o fath newydd o awyrennau ger yr ardal. Pan ddisgrifiodd Arnold siâp a symudiad gwrthrych (plât a oedd fel petai'n llifo ar y dŵr), creodd y cyfryngau'r term cyfarwydd erbyn hyn: plât hedfan.

Mae'r peilotiaid EJ Smith, Kenneth Arnold a Ralph E. Stevens yn edrych ar lun o wrthrych hedfan anhysbys

Yn fuan ymddangosodd mwy o adroddiadau gweld UFO yn y rhanbarth. Ni chynigiodd y llywodraeth esboniad rhesymol erioed, dechreuodd ddadlau bod gan Arnold rithwelediadau. Ond dim ond ychydig wythnosau'n ddiweddarach roedd popeth yn wahanol.

Roswell, Xnumx

Yr UFO enwocaf yn gweld. Yn ystod haf 1947, darganfu William "Mac" Brazel falurion dirgel ar un o'i borfeydd yn New Mexico, gan gynnwys polion metel, darnau plastig, a sbarion anarferol o bapur. Ar ôl i Brazel adrodd ar ei ganfyddiadau, cymerodd aelodau o'r ganolfan filwrol dystiolaeth. Honnodd penawdau newyddion fod soser hedfan wedi damwain yn Roswell, esboniodd y llywodraeth ei fod yn falŵn meteorolegol.

Ers hynny, mae cefnogwyr y theori hon wedi bod yn ceisio profi bod y llongddrylliad yn dod o long estron mewn gwirionedd. Fel mae'n digwydd, roedd y llywodraeth wir yn cuddio rhywbeth - ond nid estroniaid oedden nhw. Nid balŵn cyffredin oedd y balŵn damwain mewn gwirionedd, ond roedd yn rhan o brosiect cyfrinachol Mogul. Rhan o'r prosiect hwn oedd lansiad y balŵns i uchder uchel. Roedd balŵns yn cario offer i ganfod profion niwclear Sofietaidd.

Yn 1997, rhoddodd y Llu Awyr adroddiad tudalen i 231 ar derfynu achos Roswell. Datgelwyd y dirgelwch felly. Ac eto mae sylw'r bobl wedi tyfu ac mae pobl yn credu nad yw esboniad y llywodraeth wedi'i seilio'n llwyr ar wirionedd. Mae'r ddinas yn gartref i'r Amgueddfa Arsylwi UFO Rhyngwladol ac Ymchwil.

Goleuadau Lubbock, 1951

Noson 25. Awst 1951 roedd tri athro Texas Tech yn mwynhau noson dawel y tu allan i Lubbock pan welsant hanner cylch cyflym yn hedfan yn gyflym. Carl Hart Jr. fe wnaeth hyd yn oed dynnu llun o'r hyn a elwir yn ffenomen Lubbock Lights. Cyhoeddwyd lluniau mewn papurau newydd ledled y wlad.

"Lubbock Lights", ffotograff yn Lubbock, Texas, gan Carl Hart, Jr, 19, Jr. yn 1951.

Daeth ymchwiliad Llu Awyr UFO i'r casgliad bod dynion yn gweld adar yn adlewyrchu cyfoledd golau o lampau stryd newydd Lubbock. Ond nid yw llawer o bobl yn credu'r esboniad hwn ac yn honni bod y goleuadau wedi hedfan yn rhy gyflym.

Levelland, Xnumx

Yn 1957, nododd dwsinau o ddinasyddion eu bod wedi gweld taflegrau neu olau rhyfedd a oedd wedi torri eu car. Yn bennaf, stopiodd yr injan weithio. Unwaith eto, ymchwiliwyd i bopeth trwy hedfan gyda'i brosiect Llyfr Glas, a beth oedd canlyniad yr ymchwiliad? Mellt pêl neu storm drydan. A fyddai yn bosibl yn ddamcaniaethol dim ond pe na bai awyr glir heb stormydd y noson honno.

Dyna welodd pobl yn Levelland

Tehran, 1976

19. Adroddodd Medi 1976 wrthrych disglair yn yr awyr. Anfonwyd y F-4 i archwilio. Gorfodwyd yr awyren gyntaf i ddychwelyd oherwydd i'r offer rheoli fynd yn ddu a rhoi'r gorau i weithio wrth iddynt fynd at y gwrthrych. Yn ôl ei honiadau, gwelodd peilot yr ail awyren wrthrych disglair (taflegryn yn ôl pob tebyg?) Wedi'i lansio'n uniongyrchol iddo. Roedd yn barod i ymladd, ac ar yr adeg honno fe ddiffoddodd ei holl reolaethau. Dychwelodd yn ddiogel i'r llawr.

Diffoddwyr F-4 o Iran

Ar ôl y digwyddiad, cysylltodd Iran â'r UD. Esboniodd y sefyllfa fel a ganlyn. Efallai mai'r golau llachar yn yr awyr oedd Iau - roedd i'w weld yn glir y noson honno. Roedd gan F-4 hanes hir o broblemau technegol, a olygai y gallai fethu waeth beth fo'r UFOs. A roced UFO? Roedd cawod meteor yn yr awyr y noson honno, felly roedd y peilot yn gweld gwibfaen yn hytrach na roced UFO.

Coedwig Rendlesham, Xnumx

Ym mis Rhagfyr, adroddodd aelodau 1980 o Llu Awyr yr Unol Daleithiau mewn dwy Airbase Brenhinol Prydain, Woodbridge a Bentwaters, eu bod yn gweld goleuadau lliw rhyfedd o amgylch Coedwig Rendlesham, tua 100 km i'r gogledd-ddwyrain o Lundain. Honnodd un dyn ei fod wedi darganfod rhyw fath o long ofod yno. Drannoeth, cadarnhaodd pobl eraill ddifrod i goed o amgylch ac ymbelydredd uwch yn yr ardal. Ychydig ddyddiau yn ddiweddarach, adroddwyd ar arsylwadau pellach.

Cofnododd yr Is-gapten Charles Halt ei arsylwadau ar dâp, ac er nad yw hon yn dystiolaeth ddiffiniol, mae damcaniaethwyr yn ei hystyried yn dystiolaeth gryfaf o ddigwyddiadau. Fodd bynnag, ni pharhaodd Adran Amddiffyn Prydain gydag ymchwiliadau pellach. Fel yn Roswell, mae twristiaeth UFO yn dominyddu yng Nghoedwig Rendlesham. Mae yna hefyd lwybr UFO swyddogol gyda model o long ofod yr adroddwyd amdani.

Gwlân Gwlad Belg, 1989 - 1990

Ddiwedd mis Tachwedd, dywedodd 1989 fod dinasyddion Gwlad Belg yn dweud bod UFO trionglog mawr yn arnofio yn yr awyr. Ond y tu hwnt i'r arsylwadau gweledol, ni ddarganfuwyd unrhyw dystiolaeth o UFOs.

Triongl hedfan yng Ngwlad Belg yn 1990

Ychydig fisoedd yn ddiweddarach, ym mis Mawrth 1990, adroddwyd arsylwadau pellach, a gadarnhawyd gan ddwy orsaf radar daear filwrol. Anfonwyd dau F-16, ond roedd yr UFOs yn symud mor gyflym fel na allent gadw i fyny. Nid oedd gan Llu Awyr Gwlad Belg unrhyw esboniad rhesymegol am y gweithgaredd hwn, ond roeddent yn cydnabod nad oedd gweithgaredd anhysbys yn yr awyr. Trodd y Belgiaid at Adran Amddiffyn Prydain i ymchwilio. Canfu nad oedd y digwyddiad yn elyniaethus nac yn ymosodol, felly daeth yr ymchwiliad i ben.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb