Darlith ym Mhraga (2 oedd yr estron enwocaf o'r byd.

516167x 21. 10. 2016 Darllenydd 1

Pwy sydd mewn gwirionedd yn Darryl Anka? Mae Darryl trwy sianelu yn cyffwrdd â chysylltiad ag allfydliad goleuedig a elwir yn Bashar. Mae Darryl yn disgrifio Bashar fel bod o'r Essassani planed, sydd mewn realiti cyfochrog mewn gorwel amser a ystyrir fel dyfodol. Mae monologau Bashar a chyfweliadau â chyfwelwyr yn cwmpasu ystod eang o themâu megis ysbrydolrwydd, datblygiad planedol, geometreg sanctaidd, metffiseg, a bywyd allfydol. Mae Darryl yn siarad â Bashar mewn cyfarfodydd cyhoeddus a phreifat ledled y byd. Yn yr areithiau hyn, mae Darryl mewn cyflwr ymwybyddiaeth newydd sy'n caniatáu iddo gyfathrebu â'r gynulleidfa.

Yn ogystal â sianelu Bashar, mae Darryl hefyd yn mynegi ei dalent creadigol fel awdur, cyfarwyddwr a ffilm cynhyrchu. Cyfrannodd at greu effeithiau arbennig yn Star Trek, Star Wars, ac ati. Gelwir y ddogfen ddogfennol ddiweddaraf a gynhyrchir a'i gyfarwyddo gan Darryl Cyswllt Cyntaf. Yn y ffilm hon, mae Darryl yn dweud beth yw hi fel cyfrwng sianelu, ac mae hefyd yn rhoi neges bod Bashar yn rhannu drosto. Cafodd y ffilm hon flaenoriaeth byd o 14.102016 yn Lucerne, ac yna 15.10.2016 yn sianelio'r bashar yn Žofín Prague.

Sut y dechreuodd i gyd

Yn 1973, o fewn wythnos sengl, roeddwn i fyny yn agos ddwywaith a gweld UFO ar ddiwrnod gwyn, bob tro ym mhresenoldeb tystion. Yn y ddau achos, roedd yn long gofod triongl metel tywyll, gyda phob ymyl yn ymwneud â 10 metr o hyd. Pawb y spike Roedd golau glas-gwyn, ac yn y canol roedd golau oren-goch. Yn yr achos cyntaf, roedd y llong oddi wrthyf yn ymwneud â 50 metr i ffwrdd ac yn yr achos olaf roedd yn ymwneud â 20 metr i ffwrdd.

Roedd yn amlwg i mi na all yr hyn a welaf fod yn gynnyrch o dechnoleg ddaear, felly roeddwn i'n gyffrous i ddod o hyd i wybodaeth am UFOs. Rwy'n darllen popeth a ddarganfyddais, a phan yr oeddwn yn cerdded drwy'r silffoedd llyfrau, rhoddais sylw i lyfrau am eraill yn fuan paranormal materion megis pwerau seicig, ysbrydion a sianelu. Rwy'n darllen ychydig o'r llyfrau hyn a rhywbeth am y UFO i ledaenu fy ngorwelion ac i ddeall y materion metffisegol hyn yn well.

Sut y Dysgais I'w Cyfryngu a Gwneud Sianel

Ddeng mlynedd ar ôl i mi weld y UFO, fe'i cyflwynwyd i rywun a oedd yn sianelu fel cyfrwng. Dros sawl mis rwyf wedi bod yn gwrando ar y wybodaeth a ddaeth drwy'r unigolyn hwnnw o endid ysbrydol arbennig, ac roeddwn i'n synnu'n uniongyrchol cysondeb ac ansawdd y wybodaeth a glywais ar wahanol bynciau. Yn olaf, cynigiodd yr endid hwn y gall yr un sydd â diddordeb ddysgu sianelu. Roedd hynny'n fy synnu ar y dechrau, oherwydd nid oeddwn yn disgwyl dysgu sianelu. Fodd bynnag, es i i'r cwrs sianelu heb fwriadu dod yn gyfrwng, yr oeddwn eisiau dysgu mwy am y broses y gall yr endid hwn gyrraedd gwybodaeth helaeth o ystod ddiddiwedd o bynciau.

Roedd cynnwys y cwrs yn cynnwys amrywiaeth o feddyginiaethau a ymarferion meddyliol a reolir i ddysgu symud i wahanol wladwriaethau o ymwybyddiaeth. Yng nghanol y cwrs, daeth rhywbeth a swniodd fel neges telepathig yn fy meddwl. Yn syth sylweddolais tri pheth: roedd y neges o'r ymwybyddiaeth all-ddwysol y dylwn fod wedi galw: Bashar (Yr ETV yr wyf yn ei weld oedd ei long); Cofiais, ar ryw adeg o flaen y bywyd hwn, rwyf wedi cytuno y byddwn yn sianel i sianelu; a bod y foment wedi dod i gwrdd â'r fargen hon os oeddwn yn dal i gael awydd i wneud hynny.

Ar y dechrau, roeddwn yn amau ​​am y profiad mewnol hwn: Onid oes gen i rhithweledigaethau? Nid yw'n rhyfedd sgîl-effaith y myfyrdod y dylai cyfranogwyr y cwrs ei wneud? Ond wrth i mi eistedd yno mor dawel ac ystyried yr hyn oedd yn digwydd, roedd yr endid a oedd wedi bod y cwrs wedi sylwi fy mod wedi dechrau cyfathrebu â rhywbeth o awyren arall o fodolaeth. Sicrhaodd fi i ymddiried ynddo a dysgu sut i weithio gydag ef.

Am eiliad, roeddwn i'n meddwl amdano, ac yna penderfynais geisio gadael yr endid hon, hynny Bashara, i siarad â mi - a gweld beth sy'n digwydd. Sylweddolais fod hyd yn oed os mewn gwirionedd oedd unrhyw endid arall - os oedd dim ond rhyw ran dirgel o fy ymwybyddiaeth ei hun - fel y gallai'r wybodaeth a gafwyd o sianelu hwn yn cael ei ddefnyddio i helpu pobl eraill i fod yn gallu cynnal newidiadau adeiladol a chadarnhaol yn eu bywydau. Beth bynnag yw ffynhonnell y unrhyw beth, roeddwn yn benderfynol o barhau, ac yn y blaen gan y hyn o bryd yn 1983 wneud yn gyhoeddus sianelu, a siaradodd Bashar am wahanol bynciau i filoedd o bobl mewn mwy na dinasoedd 15 yn yr Unol Daleithiau a hefyd yn Japan, Awstralia, Canada, Lloegr , Yr Aifft, Gwlad Groeg a Seland Newydd.

Mae ystyr yr enw "Bashar"

Pan ddaeth y neges telepathig am y tro cyntaf yn fy meddwl, daeth gair iddi hi Bashar. Rwy'n meddwl mai dim ond enw'r endid hwn oedd. Fodd bynnag, yr wyf yn nes ymlaen Bashar's canfu'r disgrifiadau o'i gwmni fod eu byd oll yn ffatlon ac yn peidio â defnyddio enwau fel ni. Ond oherwydd ei fod yn gwybod ein bod yn mynd i enwi ef, dewiswyd enw Bashar.

Bashar yn derm yn Arabeg a chafodd ei ddewis yn ôl pob tebyg oherwydd bod hanner fy nheulu yn dod o'r amgylchedd Arabaidd, er nad wyf yn siarad Arabeg fy hun. Doedd gen i ddim syniad beth oedd y gair yn ei olygu hyd nes y byddai rhywun a siaradodd yn rhugl yn Arabeg yn dweud ei fod yn golygu Negesydd neu fwy yn fanwl Cennad newyddion da. Er nad dyna'i enw go iawn, mae'r gair hwn yn sicr yn ddigonol i beth Bashar mae'n ei wneud.

Nodyn preifat

Rwyf bob amser yn dweud wrth bobl na allaf gredu fy mod yn ystod sianelu mewn cyfathrebu telepathig gydag enwebydd yn cael ei enwi Bashar. Os yw'n fwy derbyniol iddynt ddod o ran arall o'm ymwybyddiaeth fy hun, yn bersonol, nid oes gennyf unrhyw broblem ag ef. Ni allaf brofi i unrhyw un mewn unrhyw ffordd Bashar yn bodoli. Pe bai'r wybodaeth hon yn dod o unrhyw le, maent wedi dod â newidiadau cadarnhaol i fywydau llawer o bobl, gan gynnwys fy hun, ac mae hynny'n bwysicach.

Mae'r wybodaeth hon yn cael ei ddwyn atebion boddhaol a chlir i lawer o faterion dyrys i ddatblygu fy creadigrwydd, ychwanegodd ysbrydoliaeth ac arweiniad arall ar sut i newid eich bywyd er gwell, ac rwyf wedi darparu cipolwg ar feysydd yr wyf wedi breuddwydio, a doeddwn i ddim yn meddwl byddai'n bosibl. Rwy'n hynod ddiolchgar am yr anrheg hwn, beth bynnag yw. Hoffwn fod y wybodaeth hon yn cael ei godi ar eich ysbryd a'ch ymwybyddiaeth o botensial anfeidrol bod bywyd yn cynnig bob dydd, ac i'ch annog i'ch galluogi i ddilyn fy angerdd mwyaf, fel y Bashar yn aml yn awgrymu: "Profwch eich breuddwydion ... yn hytrach na breuddwydio am fywyd yn unig."

Pwy yw Bashar?

Bashar yn aml-ddimensiwn bod yn gyfaill i'r dyfodol, sydd eisoes 33 o flynyddoedd trwy gyfrwng Darryl Anka yn dod â gwybodaeth hollol newydd ac esboniadau clir o sut mae'r bydysawd yn gweithio a sut mae pob person yn creu realiti a brofwyd ganddynt. Mae miloedd o bobl dros y blynyddoedd ac yn cael cyfle i gymhwyso'r egwyddorion hyn ac i brofi a yw'n gweithio iawn, ac os gyda'u help y gall newid eu bywydau ac yn creu realiti y maent yn dymuno. Ar gyfer y mwyafrif llethol, yr ateb yw: "Mae hyn yn gweithio!"Roedd yr adborth a rannwyd gan ein gwrandawyr fel hyn: Mwy o greadigrwydd a digonedd, eglurder meddwl ac emosiynol, gwella iechyd, gwella bywyd carwriaethol, galluoedd meddyliol gwell, dyfnach hunan-gariad a hunan-derbyn a adennill eu heddluoedd eu hunain.

Pam mae'r wybodaeth hon yn gweithio?

Yn sicr, byddai Bashar yn dweud bod hyn oherwydd bod y wybodaeth hon yn seiliedig ar gyfreithiau corfforol nad ydynt yn unig o'r fath Athroniaeth Oes Newydd. Efallai fod hwn yn fersiwn llawer mwy datblygedig o ffiseg nag a welwyd erioed yn y gorffennol - ond mae'n ffiseg o hyd. Pan fyddwch yn cymhwyso'r egwyddorion a'r technegau hyn yn eich bywyd bob dydd, byddwch yn cyflawni canlyniadau anhygoel a gwahaniaethau sylfaenol yn yr hyn yr ydych chi'n ei brofi a sut rydych chi'n teimlo!

Bashar yn dangos pa mor bwysig ein system gwerth, ac yn dweud os ydym yn newid yr hyn yr ydym yn credu, a sut yr ydym yn canfod ein hunain a'r byd o'u cwmpas yn newid yn ddramatig yr hyn yr ydym yn eu profi yn eich bywyd. Mae hefyd yn esbonio sut i'w wneud ac mae'n cynnig safbwyntiau newydd a all newid eich ffordd o ganfod realiti, a gall eich helpu i sylweddoli pa werthoedd a meddyliau sy'n rheoli eich bywyd ar hyn o bryd. Oherwydd hynny, gallwch chi benderfynu eu newid. Mae Bashar yn pwysleisio yn ei negeseuon hynny mae gennych yr holl bŵer a phŵer sydd ei angen arnoch, ond hefyd y gallu i greu bywyd a'r byd trwy ddewis rhydd ymwybodol, ac ar ôl hynny rydych chi'n dymuno.

Yr allwedd yw ein cryfder ein hunain

Mae Bashar yn dweud bod ein planed yn cael ei drawsnewid yn sylfaenol - yn elfen esblygiadol i'r lefel nesaf o ymwybyddiaeth. Mae neges Bashar yn atgoffa o'r hyn yr ydych wedi ei adnabod yn hir, ond efallai ein bod wedi anghofio hynny. Gall eich helpu trwy'r newid hwn yn esmwyth a llawen - dim ond drwy ehangu'ch ymwybyddiaeth o'r posibiliadau di-dor sydd wirioneddol ar gael i chi. Mae'r neges hon yn pwysleisio hynny yr allwedd i greu realiti ymwybodol y dymunwch yw ailsefydlu'ch pŵer eich hun a chysylltu â'ch Hunan Hunan.

Mae brwdfrydedd yn naturiol iawn

Mae neges Bashar yn helpu i wella'ch gallu dysgu a newid. Mae'n ailagor eich gallu i ddefnyddio dychymyg ac i fynegi eich hun yn greadigol - fel y gallwch chi brofi'r brwdfrydedd sydd o'ch hawl yn naturiol. Mae'r technegau y mae deunydd Bashar yn eu cynnwys yn hwyl, yn ysgogol, ac yn ddiddorol. Y eicon ar y gacen yw yna hiwmor unigryw Bashar a'i gyfrinachedd, gan wneud y broses gyfan yn brofiad bythgofiadwy.

Amrediad eang o themâu

Mae Bashar hefyd yn dod â gwybodaeth brig o lawer o wahanol ddisgyblaethau. Ymdrinodd, er enghraifft, â'r pynciau canlynol: Trawsnewid Personol; Hanes y bydysawd; Aliens ac UFOs; Realiti cyfochrog; Cylchoedd cnwd; Ffenomenau Paranormal; Esgiad Ysbrydol; Newidiadau yn y Ddaear; Dulliau therapiwtig; Bywyd ar ôl oes; Technolegau yn y dyfodol; Geometreg sanctaidd

Bashar: Pam ydw i'n cysylltu â chi ar hyn o bryd?

Mae gennym berthynas benodol iawn gyda chi. Perthynas a chyfrifoldeb penodol iawn yn y modd yr ydym mewn cysylltiad - gyda phob un ohonoch chi yn unigol ac ar y cyd gyda chi i gyd. Rydym yn ymwybodol bod llawer o siartiau gwerth ar eich planed; llawer o arddulliau gwahanol o fynegiant. Dyna pam na allwn gyfathrebu â chi mewn ffordd, ffordd neu ffordd a allai leihau'r broses o orfodi neu gael gwared ar eich math o gyfrifoldeb am eich dewisiadau a'ch dewisiadau eich hun neu'r prosesau cyson sy'n angenrheidiol i ddatblygiad eich cwmni. Rydyn ni yma i osod drych mewn rhai pethau. Rydym yn cyfathrebu â chi er mwyn cynnig rhai safbwyntiau y gallwch chi eu gweld chi eu hunain, gweler y tu mewn eich hun, dysgu mwy amdanoch chi'ch hun. Ac i'ch atgoffa chi am rai syniadau yr ydych eisoes yn eu hadnabod, ond y gallech fod wedi anghofio fel gwareiddiad.

Y wybodaeth rydym yn ei rhannu gyda chi

Rydym ni yma i drafod gyda chi o bryd i'w gilydd beth allai ymddangos fel gwybodaeth newydd; ond (unwaith eto) byth, mewn unrhyw ffordd, mewn unrhyw ffurf neu ffurflen, unrhyw werthfawrogi neu agwedd sy'n cael ei labelu, ei hyrwyddo neu ei hyrwyddo fel rhai mwy dilys na safleoedd neu ddulliau eraill.

Rhaid i chi ddeall y peth sylfaenol, a bod pob gwirionedd yn wir, a gwir yw swm o wirionedd. Gall rhai meddyliau ddangos rhywfaint o effeithlonrwydd yn fwy yn eich realiti beunyddiol, tra nad yw meddyliau eraill o anghenraid yn dangos tebygrwydd mor amlwg, ond mae eich realiti'n newid o ddydd i ddydd.

Fel y gwyddoch lawer ohonoch, mae yna lawer o wahanol fathau o ddarganfyddiadau, mae llawer o wahanol fathau o sylfeini a syniadau, meysydd newydd o ymwybyddiaeth, dealltwriaeth newydd o'ch ymwybyddiaeth yn agor. Ac felly eich realiti, bydd eich realiti deunydd corfforol yn dod yn llawer mwy yn raddol wedi'u hoelio, fel y dywedwch. Mae gofod ac amser dros chi yn colli pŵer, i chi eich hun yw crewyr gofod ac amser; Chi yw'r crewyr realiti ffisegol - fel y credwch - rydych chi'n bodoli.

A sut i newid eu hunan-ddealltwriaeth fel trosgynnu y syniad eich bod yn gyrff unig corfforol ac i archwilio meysydd eraill o ymwybyddiaeth a lefel nesaf o ymwybyddiaeth o fewn ein hunain, yna hefyd yn eich realiti ffisiolegol yn dod yn gyffredin, amwys a hylif, gweddnewidiwyd a dros dro, felly a bydd yn sicr yn syndod bod ar hyn o bryd Transmuter gychwyn archwilio ei ymwybyddiaeth yn ei gwmni ei weld fel gwyddor myfyrdodau transmutation. Bopeth a wnewch, mae popeth i greu, pob gweithred - a fydd gwyddonol, economaidd, cymdeithasol ac eraill, y byddwch yn cymryd rhan, bob amser yn adlewyrchu lle gennych yn eich dealltwriaeth a pherthynas at eich ymwybyddiaeth eich hun.

Yn ein holl drafodaethau, mae'n rhaid i chi fod yn ymwybodol o hynny nid yw eich realiti ffisegol allanol yn allanol, ond mae'n fewnol, ar unrhyw adeg benodol, dim ond eich myfyrdod, yn unigol neu ar y cyd. Felly os wrth edrych ar eich realiti corfforol allanol, fe welwch bethau y byddech yn hoffi newid, yna mae'n rhaid i chi gyd newid eich hun, a chewch y bydd y newid yn digwydd yn anhyblyg ac yn hawdd. A bydd eich holl feddyliau neu ddarganfyddiadau, fodd bynnag yn wyddonol neu fel arall yn cael eu gorliwio, yn ganlyniad i newid yn y ffordd yr ydych chi'n gweld eich hun a'r hyn a ystyriwch â phosibl o fewn eich dimensiwn.

Ein cariad diolch a diolch i chi

Diolch am roi'r persbectif sylfaenol hwn inni. Yr ydym oll yn ddiolchgar ichi am fod mewn cysylltiad â'ch gwareiddiad fel hyn. Mewn sawl ffordd, mae wedi ein galluogi i dyfu a'ch bod wedi rhoi anrheg wych i ni. Rydych chi wedi ein galluogi i brofi rhodd eich ymwybyddiaeth yn ein hamlygiad unigryw, ac mae hynny hefyd yn ein cyfoethogi. Credwch fi, rydym yn defnyddio'r hyn a ddysgwn gennych chi mewn sawl maes gwahanol, gan helpu llawer o fodau eraill na'r rhai ar eich blaned eich hun. I lawer o wareiddiadau eraill, rydych chi'n athrawon pwerus iawn oherwydd eich bod chi wedi dewis i gymryd y llwybr anoddaf, trwy archwilio cyfyngiadau negyddol cyn belled ag y bo modd, fel y gall gwareiddiadau eraill edrych arno a dweud: Felly maen nhw'n dal i ddod o hyd i'w ymwybyddiaeth uwch? Er gwaethaf hyn oll? Wel, os gallant wneud hynny ... felly fi fi hefyd!

Gwybod bod rhyngweithio â chi yn ein galluogi i ddysgu llawer o ffyrdd eraill Infinity gall Hunan Sam amlwg, ac mae hefyd yn ein galluogi i ehangu ein dealltwriaeth Creu. Diolchwn ichi am y cyfle hwn. Rydym yn rhyngweithio â chi. Yr wyf fi, ynghyd â'r seiliau eraill sy'n gysylltiedig â mi yn gyflym ac sy'n rhannu'r ddeddf hon, yn eich anfon chi cariad diamod, ac rydym yn eich atgoffa: "Nid yw Miraclau yn eithriad i reolau ... Jyw'r drefn naturiol, go iawn o bethau. "

Premiere'r byd o'r ffilm: Cyswllt Cyntaf

Ddydd Gwener, 14.10.2016, cynhaliwyd cynhyrchiad ffilm y sgrin ffilm yn Lucerna, Prague Cyswllt Cyntaf.

James Woods

James Woods

Mae'r ddogfen yn cyd-fynd â llais yr actor James Woods, enillodd y Golden Globe ac enwebiadau ar gyfer Oscar. Mae'r ffilm yn adrodd stori Darryl Ank, sydd wedi dod â'r cyfarfod UFO i fod yn gyfrwng i sianelu anhwylder a elwir yn Bashar, sy'n rhoi newyddion pwysig i ddynoliaeth. Mae'r ffilm yn edrych ar ddylanwad positif posibl cyswllt allgyrsiol gyda'n cymdeithas. Roedd gan Darryl Anka araith gyflwyniadol i'r ffilm, ac yna trafodaeth fer gyda'r gynulleidfa.

Seminar sydd wedi newid nifer o ganfyddiadau o realiti.

Ar 15.10.2016 Dydd Sadwrn i sgrinio'r ffilm Cyswllt cyntaf Parhaodd Darryl Anka gyda sianelu gyda Bashar yn Nhalaith Žofín. Meddai Bashar trwy Darryl Ankas am y sianel unigryw hon:

Mae trosglwyddiadau arbennig wedi cychwyn ar gyfer cyfandir Ewrop, a oedd yn hynod debygol o sefydlu cyswllt cyntaf â phobl ar y blaned Ddaear.

Trafod y gwahanol ffyrdd y gall gwahanol bobl mewn gwahanol gorneli Ewrop gefnogi a chyflwyno'r syniad o'n undeb ar draws y byd. Mae llawer o lywodraethau ar eich planed eisoes yn gwybod am ein bodolaeth, ynghylch newyddion UFO, ynghylch sut i gydweithio a sut i ledaenu gwybodaeth a chynyddu'r tebygolrwydd o ledaenu gwybodaeth ymhlith pobl. Byddwn yn creu egni cynyddol, sy'n ehangu a fydd yn amgylchynu'r blaned i gefnogi'r syniad o gysylltu a chynyddu blas pobl eraill sy'n gysylltiedig â'r cyswllt hwn. (Edrychwch ar y wefan Menter CE5.) Bydd yr egni hwn yn datgelu gwybodaeth, protocolau ac arferion a fydd o fudd i gysylltiad y byd hwn â'u gwareiddiad a gwareiddiadau eraill yn y bydysawd. Bydd y wybodaeth hon yn cychwyn ar ei ffordd allan o'r ddinas, o'r enw Praha, a bydd yn teithio i ddinasoedd mawr eraill ar draws Ewrop mewn gwahanol gyfeiriadau i greu canolfannau ynni, canolfannau gwybodaeth, a vortexes bychain gydag amlder cyswllt penodol a fydd yn galluogi'r lledaeniad o gwmpas y byd.

Bydd y canlyniad posibl ysgogi diddordeb pobl eraill o gwmpas y byd sydd hefyd dechreuodd i chwilio am a derbyn gwybodaeth am ein bodolaeth a'n llongau a gafodd eu gweld. Gallai hyn fod yn ddechrau ton gref sy'n lledaenu ar draws y blaned. Gall Activation y rhanbarth Ewropeaidd yn cael ei gydlynu egnïon cydlynol a chydlynol sy'n cysylltu gyda'r egni a gafodd ei greu ar gyfandir Gogledd, Canol a De America ac yn gallu dechrau ymestyn yn Affrica ac Asia. Gall y rhain ddau bwynt cyswllt dros yr Iwerydd ymestyn ymlaen ar draws y Môr Tawel yn y ddau gyfeiriad ac felly gall ddechrau rhyng-gysylltiad parhaus o ynni ar draws y byd ac yn codi i lefel a fydd yn helpu i gyflymu y cysyniad o gwelededd ein bodolaeth ac yn cyflymu ac yn cynyddu'r tebygolrwydd o gyswllt agored gyda'n a gwareiddiadau eraill.

"Os gwelwch yn dda derbyn ein dealltwriaeth a'n gwerthfawrogiad dwfn am y cyfle i drosglwyddo gwybodaeth i'r rhanbarth Ewropeaidd cyfan, a diolch i chi am eich parodrwydd i gymryd rhan mewn cynyddu ymwybyddiaeth o'n bodolaeth ac i gynyddu'r diddordeb yn y rhyngweithio â gweddill ein teulu allfydol sy'n gwylio chi ac yn aros gyda breichiau agored. pan fydd eich taith yn dechrau. "

Ydych chi'n ymddiried yn Darryl Anko (Bashara canolig)?

Loading ... Loading ...

Y Bashar estron mwyaf ofnadwy

Mwy o rannau o'r gyfres

Sylwadau 5 ar "Darlith ym Mhraga (2 oedd yr estron enwocaf o'r byd."

 • Martin M yn dweud:

  Triongllau Rwy'n gwylio yn yr awyr drwy'r amser, ac fe gefais wybodaeth hefyd am raglen hybridization bresennol ...

 • jablon yn dweud:

  Yn ddiddorol, mae gennym "chwistrell" yma. Ond a wnaeth unrhyw un ofyn inni a allai "ei wahardd" ni o Ewrop? Ni ofynnodd. Mae ein tiriogaeth yn faes penodol, morffogenetig ar gyfer dyffryn "ein" ei greu ers tro. Ac roedd y Slaviaid a'r Celtiaid yn ei dderbyn. Roedd y Slaviaid a'r druidiaid yn gwybod beth oedd yr un fath. Mae yna giât inni, a allai ymateb i'r "vortex", ond eto, nid oes neb wedi gofyn (ni yw'r gwarchodwyr), felly sut? Ydy'r cyfan i gyd yn iawn?

  • jablon yn dweud:

   Ymddiheuraf am lawer o gamgymeriadau (mae llawer iawn ohonynt, rywsut yr oeddwn yn ofidus), ond rwy'n sefyll ar fy marn i!

   • Sueneé yn dweud:

    Fe wnes i fideo eraill gan Darryl alias Bashar. Un peth mae'n rhaid i mi gyfaddef bod, o leiaf yr hyn yr wyf wedi ei weld / clywed - yn gwneud synnwyr, ac os bydd o leiaf rhywfaint o hynny gwelwyd ar raddfa fwy, byddai hyn yn helpu adferiad y cwmni.

    Mae pethau sy'n ymddangos o leiaf rhyfedd - efallai trwy fod yn newydd ac anarferol i ni. Dyma'r achos cyntaf o leiaf pan fydd rhywun yn gwbl hyderus yn cyflwyno cizí endid mor agored, gyda rhywfaint o olau, a phan bynnag bynnag y mae'n dweud ei fod yn feddwl iawn.

    Names sy'n Slafiaid yn byw mewn lle penodol iawn, a bod rhywun yn defnyddio'r momentwm i ledaenu eu myšelenk ynni ... rhedeg drwy fy mhen dros y canrifoedd curo a bod gennym lawer o ddoethineb Slafeg angof. Rydym yn llwyddo i ddadwreiddio perthynas â natur a Fam Ddaear. Mae gen i deimlo'n ddwfn i lawr fod hyn yn hollol hanfodol - yn union fel ei bod yn hanfodol i Indiaid brodorol yn y goedwig law yr Amazon. (Efallai fod rhai yn ein gwlad ddod o hyd i'w ail gartref .. :))

    Yn hytrach na beirniadu ffurflen, rwy'n edrych ar y cynnwys. Mae'n ymddangos ei fod yn trin ein enaid (ar y cyd).

    • jablon yn dweud:

     Ymddiheuraf am y braidddeb, nid oeddwn yn ei olygu, emosiynau wedi troi - rwy'n dal i ei wneud weithiau. Gwelais jyst y gellir camddefnyddio'r hyn sy'n ein hamddiffyn mewn ffordd a dylem fod yn fwy gofalus nag agor y drws.

     Nid oedd yn erbyn Bashar (rhaid imi adael iddo, nid fy mhen), yr wyf yn ofni. Cyn hynny, ni chredais fod y wers a ddigwyddodd i mi yn fy mhlentyndod yma, ac yr wyf wedi anghofio amdano: "Pan fyddaf yn gweld rhywun, gall hefyd fy ngweld."

     Fodd bynnag, ni fyddwn wedi ei weld mor ddu. Rwy'n argyhoeddedig bod yna bobl sydd wedi cael eu cysegru ac sy'n gwybod i ni. Dim ond a ydyn ni'n ddamweiniol yn rhoi ein tiriogaeth rhywle yn rhy ddibynadwy, heb geisio canfod y canlyniadau posib ... Mae hynny'n adlewyrchiad yn unig. Y rhai sy'n gwybod - rwy'n credu - cael trosolwg.

     Mae'n ddiddorol bod i ni y tro cyntaf yn hanes y daeth Tamil Rishis gyda dail palmwydd Tsieciaid (er nad oes rhaid iddynt yn ôl pob tebyg i ddarllen ei lythyr, dylai un doputovat ac nid yw pawb ei oes), yn sicr nid oedd am resymau ariannol ... bod u eu bod yn aros shamans y Gogledd a'r De America o Siberia, Mongolia a Ynys Las - a'r rheini yn unig y rhai i yn gwybod amdanynt. Almaeneg eu hiaith lle amgen enraptured eto gan iachawyr a meddygon cosmonauts Rwsieg - yn seiliedig ar (Almaenwyr), maent yn genedl o feirdd a meddylwyr, wedi'r cyfan, pam ddim. Rwsiaid yn gwneud gwaith ymchwil eu tro dros yr holl gysylltiadau posibl, gan gynnwys gofodwyr i siamaniaeth. Sut mae'n mynd yn Ewrop, nid wyf yn gwybod, ond mae'n ymddangos i mi fod rhai blynyddoedd yn ôl dechreuodd i ferwi a berwch i'r wyneb ac yn dod beth yw "dwfn" cof.

     Eva

Ad a Ateb