Darlith ym Mhraga (1 oedd yr estron enwocaf o'r byd.

38368x 20. 10. 2016 Darllenydd 1
3edd Gynhadledd Ryngwladol Bydysawd Sueneé

Ddydd Sadwrn, 15.10.2016, darlith gan Darryl Anka, y cyfryngau sianel pwysicaf, a gynhaliwyd. Mae Darryl Anka mewn cysylltiad ag anhwylder yn cael ei enwi yn Bashar. (Fe wnaethom eich hysbysu am ei ymweliad: Cyrhaeddodd estron enwocaf y byd ym Mhrega ddoe.)

Ychydig cyn 9:00 cyn mynd i mewn i'r palas Žofín snaked ciw hir, hyd yn oed er gwaethaf y ffaith bod y seminar gwirioneddol dechrau i fyny yn awr. Dysgais o'r sgwrs bod y rhan fwyaf o'r cyfranogwyr yn dramorwyr. Yn y cyntedd cawsom y cyfle i ysgrifennu enw ar y cerdyn. Tynnwyd y cardiau ar hap yn ystod y ddarlith. Cafodd y cyfle i ofyn i'w gwestiwn Bashar trwy Darryl Anka ei gwestiwn - o bosib niferus. Ar ôl cyflwyniad byr, roedd bron marathon o gwestiynau ac atebion cyfan, a arferai ymyrryd yn unig gan egwyl cinio.

Rydym yn dod â chi detholiad o'r ymatebion mwyaf diddorol sydd wedi'u cofnodi. Dim ond ychwanegaf na fydd y syniadau a gyflwynir bob amser yn cyd-fynd â'm euogfarn bersonol neu farn y bwrdd golygyddol.

Bydd Darryl Anka fuan trefnu nofio gyda dolffiniaid yn Hawaii ac yn y Weriniaeth Dominica gyda morfilod. Mae'r creaduriaid ddeallus iawn yn cael amlder mor uchel y mae pobl yn eu presenoldeb yn cynyddu eu dirgryniad, sy'n helpu mewn cysylltiad â gwareiddiadau allfydol bod yn rhaid groes i ryngweithio gyda phobl leihau eu dirgryniadau fel eu bod yn cyd-fynd â'i gilydd. Morfilod a dolffiniaid yw ffurfiau corfforol yr enaid.

Apeliodd i'r gynulleidfa i anfon at eu llywodraeth gais am ddatgelu gwybodaeth am y presenoldeb estron oherwydd bod pawb llywodraethau gwledydd datblygedig maent yn gwybod am eu presenoldeb, ond maent yn cuddio'r wybodaeth hon yn fwriadol.

Bydd hyn yn rhoi pwysau anferth ar gyhoeddi (mae Steven M. Greer hefyd yn chwilio am rywbeth fel hyn yn ei brosiect Datgelu Syrius).

Os yw un eisiau cwrdd, cysylltu â bod yn allfydol (gwnewch hynny CE5), mae'n dangos angerdd ynddo, i fod yn fwy ohono'i hun a byddant yn dod o hyd i ni. Yna mae'n ymgorffori synchronicity ac adlewyrchir y cyfarfod yn realiti. Gadewch inni arwain, torri'r blociau, ac agor ein meddyliau.

Fe wnaethant ein dysgu i gredu mewn credoau negyddol, sy'n ein gwneud yn frwdfrydig. Dyma'r euogfarnau y mae'n rhaid inni newid mewn tylluanod. A sut i newid cred? Byddwch yn fodlon gwneud hynny. Os ydych chi'n teimlo'n ddigalon, gadewch i'ch credoau fynd. Dim ond esgusodion a gorwedd yw echdynnu a rhesymoli. Mae'n rhywbeth sy'n seiliedig ar ofn. Ac mae'r ofn yn tyfu wrth i chi fynd i'r man lle rydych chi'n gadael y teimladau negyddol.

Crëir ofn ynoch yn artiffisial i reoli a chadw'r system ar lefel isel o gyffro ac felly'n eich rhwystro rhag siapio'ch realiti eich hun yn ôl eich dymuniadau, sydd ar y dechrau yn brwdfrydedd, beth bynnag yw eich dymuniad.

Bydd y bydysawd yn gwneud popeth i'w wneud yn digwydd i chi. Ond mae eich blociau ac ofnau yn eich annog chi.

Peidiwch byth â bod ofn bod yn onest! Dod o hyd i gredoau negyddol yn eich hun, oherwydd pe baent yn wir, ni fyddem byth yn bodoli. Fe ganiatawyd i chi ymgorffori ar y Ddaear i fynegi eich potensial creadigol a hunan-wireddu yma.

Nid oes ots. Mae popeth yn le gwag ddiddiwedd ac mae un gronyn isatomig sengl, sydd ddim yn unman ac ym mhobman. Gall wneud popeth ac ym mhobman. Mae un gronyn yn creu popeth ac ym mhobman ar un adeg.

Mae popeth yn gysylltiedig, er eich bod nawr wedi datgysylltu ar y Ddaear.

Bydd yn ymddangos yma Šekona, sy'n eich dysgu chi gysylltiadau telepathig â phobl eraill. Mae'n brofiad o olau cryno a fydd yn para am ddiwrnodau 3. Mae hyn yn digwydd ac mae'n digwydd mewn rhannau eraill o'r bydysawd.

Dim ond pan ydych chi eich hun y gallwch chi helpu rhywun arall. Cewch eich cefnogi gan y bydysawd ym mhob peth. Yn gadarnhaol ac yn negyddol. Mae'n ymwneud â dewis yr hyn a ddewiswch. Mae gennych y pŵer o ddewis am ddim o'r hyn a ddewiswch. Os yw meddyliau a gweithredoedd negyddol neu bositif.

Mae Ayahuasca, madarch hallucinogenic, ac ati yma i'ch dysgu chi. Trwyddynt, rydych chi wedi cael cyflwr ymwybyddiaeth newydd, lle mae cysylltiadau telepathig â dimensiynau uwch a bydau yn cael eu sefydlu. Yna maen nhw'n cael effaith bositif. Ar ôl i chi brofi'r wladwriaeth honno, rydych chi eisoes yn gwybod y ffordd i'w wneud hebddynt. Os gwnewch hynny dim ond drostynt, mae'n effaith negyddol.

Mae ofnau'n cael eu rhaglennu ynoch chi am yr hyn a elwir yn Grey ac Aliens trwy gyfryngau a ffilmiau. Roedd rhai ffilmiau positif Cyfuniad Cau Trydydd Math, Cyswllt, Starman, ET - Extraterrestrial neu Zámotek. Mae pob un arall yn negyddol, yn enwedig yn ddiweddar.

Does dim byd i chi boeni amdano. Rydw i'n lled-draethawd o Essasanni. Mae gennym offerynnau cerdd taro, nifer o fathau o nanomaterials grisial. Yr hyn yr ydych chi'n ei glywed fel un tôn, rydym yn clywed llawer o duniau. O gwmpas ein planed, yr ydym wedi gosod peli 3 ar gyfartaledd milltiroedd 75 sy'n resonate a bathio planed mewn amlder cydamserol. Mae'n swigen ynni sy'n caniatáu synchronigrwydd y realiti yr ydym yn ei brofi.

Byddwch yn ymwybodol bod popeth rydych chi'n ei fwynhau ar gyfer yr anrheg arall, ac mae'n cysylltu â chi. Yna gallwch chi dumpiad oddi wrth y rhai sydd hefyd yn cael profiad angerddol ac yn llwytho i lawr wybodaeth amdanynt sy'n gysylltiedig â'r hyn rydych chi'n ei fwynhau, beth yw eich angerdd.

Mae sain a mater wedi'u cysylltu - popeth yw resonance ymwybyddiaeth amlder gwahanol gan gynnwys golau. Fe'i gelwir sonoluminiscence. (mae'r sain yn ysgafn). Mae'n newid sain i gyfredol trydan. Mae'n gysylltiedig â Planková cyson (Gwyliwch ddarlithoedd Nassim Haramein).

Fy diwrnod arferol? Rydw i'n arbenigwr ar gyfer cyswllt cyntaf â gwareiddiadau eraill. Fy ngwaith yw cysylltu gwareiddiadau. Rwy'n archwilio'r lle ac yn chwilio am wareiddiadau eraill. Rwy'n gerflunydd. Rwy'n defnyddio deunyddiau nanoscale sy'n cynhyrchu ynni. Dydw i ddim yn cysgu nac yn cysgu. Fe wnaethon ni ddysgu braidd yn breuddwydio, breuddwyd dydd, sy'n newid patrwm ymwybyddiaeth. Mae realiti corfforol yn fath arall o freuddwyd. Nid oes angen i ni gysgu oherwydd ein bod ni'n dal i gysgu ac ar yr un pryd, rydym yn dal i fod yn effro - rydym yn freuddwydio'n frwd.

Mewn breuddwyd fawr, bydd yr hyn y byddaf yn ei newid yno yn cael ei adlewyrchu mewn realiti ffisegol.

Ydych chi'n gofyn pam na all healers wella rhai pobl sâl? Oherwydd nad yw rhai pobl am gael eu gwella'n is-gyngor. Ni fyddai'n eu gwasanaethu.

Mae gan Syrius gysylltiad hynafol â'r Aifft a chathod. Mae cathod yn gweld ynni ac yn gweld rhwng y dimensiynau y byddwn yn edrych ar eich byd. Gyda'u llygaid, gallwn ni arsylwi a dysgu amdanoch chi. Nid oes gennym sinemâu a ffilmiau. Os ydym am gael hwyl, fe allwn ni eich gweld â llygaid y gath.

Rydych yn ras hybrid a grëwyd trwy gymysgu geneteg 7 o rasys gofod, megis yr Arctig, y Pleiades a'r Sirens. Rydym hefyd yn hil hybrid, ras Greys, a ni yw eich disgynyddion o'r dyfodol. Rydym yn hybrids Glys a DNA dynol. Mae gennym hefyd gysylltiadau â systemau eraill, megis Annunaki. Rydym i gyd yn hybrids. Mae deallusrwydd yn feddyliol, yn ysbrydol ac yn emosiynol. Rhaid i chi fod yn gydbwyso.

Premiere ffilm Cyswllt cyntaf wedi ei drosglwyddo Basharam eu hethol ym Mhrâg oherwydd bod Prague yn vortex egnïol - chwistrell, a fydd yn cyflymu lledaeniad y wybodaeth hon ar y blaned. Mae pawb ohonoch sydd yma yn y neuadd wedi cael cyswllt ag estroniaid, p'un a ydych chi'n ei gofio ai peidio. Fel arall, ni fyddech yma.

Dod o hyd i'ch angerdd a'i ddiffinio yn eich datganiad eich bod chi'n credu! Adeiladu eich dyfodol, dychmygwch yr egni nawr, ac mae'n dangos ei hun ar ffurf eich realiti. Mae'r rhain yn amleddau, gwybodaeth - ffurfio'r dyfodol. Bydd yn cyflymu eich datblygiad, eich twf. Y cyflwr hwnnw rwy'n meddwl amdano. Bydd y brwdfrydedd yn dod â mi i'm dyfodol.

Rhywedd tantrig yw cysoni amlder uwch yn ystod orgasm. Nid ydym yn byw fel orgasm ar lefel gorfforol, ond trwy undeb o ddau meddyliau, sy'n llawer mwy o brofiad dwys.

Darganfyddwch pa farn neu gredoau sy'n bwysig i chi. Mae'r arian hwnnw'n anghywir yn gamddealltwriaeth neu gred.

Darganfyddwch beth sy'n bwysicaf i chi, ac heb unrhyw ddisgwyliad o'r canlyniad, dangoswch y brwdfrydedd pennaf iddo. Byddwch mewn cyflwr cadarnhaol. Bydd hyn yn rhoi'r gwrthwynebiad lleiaf, oherwydd bod synchronicity yn cael ei weithredu ac rydych chi'n dechrau ffurfio eich realiti. Er gwaethaf y ffaith nad ydych canlyniadau rhannol yn hoffi eich meddwl rhesymegol, fodd bynnag, yn gweld dim ond y gornel gyntaf, tra bod eich isymwybod yn gweld i'r diwedd. Mae'r gred anghywir nad wyf yn ddigon da yn creu cenfigen.

Mae plant yma gyda ni geni o'r swigen ynni y tu allan i'r corff. Mae corff wedi'i ffurfio ynddo, ac mae meddwl uwch yn ei gysylltu. Y swigen yw crisialu'r meddwl a'r ysbryd uwch, ac felly mae'r corff yn cael ei greu. Mae'n cymryd 3 o flynyddoedd cyn bod y plentyn yn aeddfed ac yn mynd i ddysgu beth sydd ei eisiau. Mae ei deulu i gyd ohonom, oherwydd mae ganddo gysylltiad â ni ac mae ganddo gefnogaeth pawb. Maent hwy eu hunain yn penderfynu sut i fynegi eu hunain, gan ddarganfod eu hunain. Gwnewch yr hyn rydych chi'n ei fwynhau. Byddwch yn wir i chi'ch hun.

Rydych chi'n anweledig i wareiddiadau negyddol anferthol os ydych ar lefel dirgrynol ddigon uchel (amlder). A dyna pryd y byddwch chi'n dilyn a gwnewch yr hyn yr ydych chi'n ei chael yn eich angerdd.

Lwfans beth sy'n eich blocio, a chredwch fod angen rhywfaint ohonoch chi crutches, i gyflawni rhywbeth. Er enghraifft, Rhaid imi fyfyrio felly ac felly. Yn wir, nid oes angen unrhyw lwfans arnoch chi. Gwnewch hi'n iawn. Siaradwch â'ch meddwl uwch a chredwch yr hyn yr hoffech ei gredu yn lle'r hyn na chredwch chi. Mae draen yr ymennydd sy'n cynhyrchu DMT yn caniatáu i chi dreiddio i mewn i ddimensiwn arall, i mewn i realiti arall. Bydd Ayahuasca ac ati yn dangos y ffordd i chi. Yna byddwch chi'n gwybod sut i wneud hynny ac nid ydych chi ei angen mwyach. Yna mae'n mynd hebddi hi.

Ar eich cwestiwn, syr, os oes gennych blant hybrid, yr wyf yn ateb ie. Yn oed 7, 13 a 17 o flynyddoedd.

Pan ddechreuodd Darryl Anka sianelu gyda mi (Bashar), roedd yn gallu derbyn 1,5% o'm egni. Nawr mae'n 5% ac mae'r ynni hwn bellach yn cael ei drosglwyddo i chi - yma yn y neuadd, felly rydych chi'n gysylltiedig ag ef.

Dinistriwyd Llyfrgell Gwyddoniaeth Alexandrin yn fwriadol gyda chofnodion Atlantis. Yr oedd y duwiau, fel y gwyddoch hwy, yn estroniaid neu'n anhygoel. Diddymwch eich cyfyngiadau. Gallwch wneud llawer mwy na'ch barn chi. Mae integreiddio ac ehangu yn egni cadarnhaol, egni negyddol ar wahân.

Mae eich ymwybyddiaeth uwch yn profi'r thema y mae wedi'i ddewis yma ar y Ddaear. Cysylltwch â amleddau sy'n ddymunol i mi trwy fy nheimladau. Byddwch yn y presennol, oherwydd mae meddyliau'r gorffennol yn creu teimladau o euogrwydd a meddyliau am y dyfodol eto. Bydd syniadau negyddol yn gwneud popeth i argyhoeddi pa mor anodd yw cael gwared arnynt. Bodwch eich hun a rheoli'r credoau negyddol sy'n peri i chi ofni. Nid yw ofn achosi unrhyw gredoau negyddol. Mae euogfarnau negyddol yn brin yn unig o'r gorffennol. Gadewch iddi beth nad yw'n gweithio. Agorwch eich hun. Cewch eich cefnogi gan y bydysawd cyfan. Siaradwch â'ch meddwl uwch, rydych chi'n gysylltiedig ag ef.

Po fwyaf rydych chi'n byw yn y presennol, y llai o ynni sydd ei angen arnoch chi. Trwy adfywio eich DNA, cynyddu eich amlder, cyflymu eich realiti ac ehangu. Cysylltwch â'r meddwl uwch. Ac yn y dechrau mae popeth yn frwdfrydig.

[hr]

Y cymhelliad ar gyfer y crys-T

Y cymhelliad ar gyfer y crys-T

Ar ôl gorffen rhan o gwestiynau'r gynulleidfa a seibiant byr, daeth y digwyddiad i ben i ben gyda myfyrdod bymtheg munud i annog cyswllt gwylwyr â gwareiddiad all-ddwys.

Yn y cyntedd yn ystod y trefnwyr seminar gwerthu crysau-T gyda themâu diddorol i mi cyflwyno i chi fel y gallwch wneud eich barn eich hun. Ar youtube gallwch ddod o hyd, er enghraifft 37 fideos byr mewn CZ / SK, sydd yn thematig yn gysylltiedig â: dyfodol y ddynoliaeth, tyllau duon a dimensiynau, dolffiniaid a phobl lle rydym yn dod, sut i gael gwared o ddibyniaeth, marijuana, synchronicity, ennill y loteri, sut mae'n gweithio teleportation neu'r ddau newid eich realiti.

... parhad: Darlith ym Mhraga (2 oedd yr estron enwocaf o'r byd.

Cymerwch eich bywyd yn ôl i'ch dwylo:

Chwythiad Darryl Anka bob awr gyda Bushar o 13.10.2016:

Ydych chi'n ymddiried yn Darryl Anko (Bashara canolig)?

Loading ... Loading ...

Y Bashar estron mwyaf ofnadwy

Mwy o rannau o'r gyfres

Ad a Ateb