Ffyrdd Nefol ym Mesopotamia Hynafol (Pennod 3)

3543x 10. 01. 2020 Darllenydd 1
3edd Gynhadledd Ryngwladol Bydysawd Sueneé

Teml Hedfan Cashew

Y disgrifiad mwyaf lliwgar o'r deml hedfan, neu hyd yn oed y ddinas hedfan, yw'r emyn gogoneddus i deml Kesh, a oedd sedd y dduwies Ninchursanga a elwir hefyd yn Nintu neu Ninmach. Y dduwies eni hon oedd â gofal am greu holl fywyd ac yn enwedig bodau dynol. Arglwyddes y Mynyddoedd (fel y gellir cyfieithu ei henw) sydd mewn sawl chwedl. Maent yn aml yn sefyll ochr yn ochr ag Enki, duw doethineb, yn ôl ei gynllun y creodd y bobl gyntaf, a chyda Duw Enlil, rheolwr y duwiau, a genhedlodd yr arwr dwyfol Ninurta, a ddaeth ar draws yr anghenfil nerthol Asaga gan fygwth trefn y byd a'r duwiau eu hunain.

Duwies Ninchursanga - crëwr pobl

Darganfuwyd y testunau cynharaf sy'n dathlu Teml Kesh ar safle Abu Salabí ac maent yn dyddio'n ôl i ganol y 3ydd mileniwm. Felly mae'n un o henebion llenyddol hynaf Sumer hynafol, ynghyd â thestunau fel Cynghorau Shurupakk neu gerddi byrion sy'n dathlu duwiau unigol o'r enw arbenigwyr ar anthem Za-mi. Copïwyd y cyfansoddiad cyfan yn ofalus hyd at y cyfnod Babilonaidd hynafol, bron am fil o flynyddoedd. Nid yw union leoliad y ddinas lle lleolwyd y deml erioed wedi'i nodi'n gywir, er bod rhai arbenigwyr yn ei chysylltu â safle Tell al-Wilayah. Fodd bynnag, os yw gwir yr hyn y mae'r testunau hynafol yn ei awgrymu, ei fod yn llong ofod hedfan, yn wir, nid yw'n syndod o gwbl.

Cartref da yn hofran yn y nefoedd

Mae'r gân yn dechrau gyda phrolog lle mae Enlil yn dod allan o'i gartref ac yn edrych o gwmpas am dirwedd sy'n talu gwrogaeth iddo. Cododd Kesh "ei ben" a rhoddodd Enlil ganmoliaeth iddo, sef cynnwys yr anthem hon. Yn ôl pob sôn, cynlluniwyd y deml ei hun gan y dduwies Nisaba ei hun, yr oedd ei chymwyseddau yn cynnwys, ymhlith eraill, geometreg, mathemateg, ysgrifennu a seryddiaeth. Roedd hi'n wyddonydd blaenllaw ym mhantheon Sumerian, sydd, yn ôl testunau hynafol, yn dal yn ei llaw blât o lapis lazuli yn dangos y cytserau. Mae'r canlynol yn rhestr o epithets traddodiadol a briodolir i demlau, sy'n pwysleisio pwysigrwydd y llwyfandir uchel. Mae'r deml ei hun yn cael ei chymharu â mynydd sy'n codi i'r nefoedd. Rhennir y testun yn rhannau unigol o'r enw "tai" ac eisoes yn yr ail ran fe'i nodir fel a ganlyn:
"Cartref da, wedi'i adeiladu mewn lle da, cartref o Kesh wedi'i adeiladu mewn lle da, yn hofran yn y nefoedd fel cwch tywysog, fel cwch cychod sanctaidd gyda ... giât, fel cwch nefol, yn blatfform o'r holl diroedd!"
Mae'r testun yn pwysleisio bod Kesh yn arnofio yn y nefoedd ac yn ei gymharu â'r cwch nefol (Sumerian Ma-anna), lle llwyddodd Inana ac Enki In i ddianc rhag Inana gyda'r holl egwyddorion dwyfol (ME) a ​​gynysgaeddwyd gan yr Enki meddw. Ymhlith pethau eraill, dywedir yn y rhan hon o'r anthem fod y deml yn "rhuo fel ych, yn rhuo fel tarw gwyllt", gan awgrymu bod yr adeilad hwn wedi gwneud sŵn rhyfeddol. Mae sŵn hefyd yn aml yn gysylltiedig â duwiau neu amlygiadau dwyfol yn esgyn neu'n disgyn o'r nefoedd, fel y gwelir mewn disgrifiadau amrywiol yn y Beibl Judeo-Gristnogol, ond hefyd mewn traddodiadau eraill.

Dimensiynau afreal

Mae'n anodd iawn dehongli'r drydedd ran oherwydd mae'n cynnwys nifer o gymariaethau nad ydynt efallai'n glir i'r darllenydd modern. Mae'n dechrau gyda mesur teml sydd â “siars ar ei phen uchaf, ar ei phen isaf 10 siars; tŷ, ar ei ben uchaf 5 bur, ar ei ben isaf 10 bur! ”
Os nad gor-ddweud yn unig o ysgrifenyddion hynafol a oedd am orliwio trawiadoldeb yr adeilad hwn, byddai gan yr adeiladwaith hybarch hwn siâp pyramid cwtog gwrthdro o 360 m2 (llai na 19 x 19 m) ar y pen uchaf a 180 m2 ar y gwaelod ac ar yr un pryd yn annirnadwy 648 m2 (900 x 720 m yn ôl pob tebyg) ar y pen uchaf a 324 m2 ar y gwaelod. Ar y llaw arall, mae'r tablau eraill sy'n cario'r emyn hwn yn dangos gwahanol ddimensiynau, sef 1 sarge ac 1 bur ar y pen uchaf a 5 sarge a 5 bur ar y pen isaf. Byddai hyn yn golygu bod gan y gwrthrych siâp pyramidaidd mwy confensiynol gyda dimensiynau o 36 m2 ar y pen uchaf o'i gymharu â 180 m2 ar yr isaf a 64 800 m2 ar y pen uchaf o'i gymharu â 324 m2 ar y gwaelod. Mae'r arbenigwyr yn drysu rhwng y dimensiynau a'r cynllun hyn ac felly'n cynnig esboniad bod y pen isaf yn golygu golygfa'r cynllun ac mae'r pen uchaf yn golygu wyneb cyffredinol yr adeilad. Fodd bynnag, dylid tynnu sylw nad adeilad sengl yn unig yw Kesh, ond ei bod yn cael ei disgrifio fel dinas gyfan sy'n bwyta cyfoeth o wartheg a defaid, lle mae cenfaint o geirw yn rhedeg. Mae gweddill y drydedd ran yn cynnwys cymhariaeth ddirgel ac anodd ei deall o bennau uchaf ac isaf y deml â gwahanol anifeiliaid, fel teirw gwyllt neu ddefaid. Efallai bod rhai cymariaethau yn fwy dealladwy - yn benodol, mae cymhariaeth â pelican arwyneb yn awgrymu bod y ddinas arnofiol hon wedi gallu glanio a llywio. Byddai hyn yn cael ei gadarnhau gan ddyfyniad o ganmoliaeth mawl Enlil, sy'n nodi bod gwreiddiau'r deml yn Abz, dyfnder tanddwr, neu gymhariaeth o'i rhan isaf â'r ffynhonnell mewn cyferbyniad â'r rhan uchaf o'i chymharu â'r mynydd. Mae rhannau uchaf ac isaf y deml hefyd yn cael eu cymharu yn y testun ag arfau, sef byrllysg a bwyell.

Plac o deml Ninchursanga yn Tell el-Obejdu

Cartref Anunna

Yn y canlynol, gelwir Kesh yn gartref i Anunna, bodau nefol o dras fonheddig, ac yn anad dim cartref Ninchursanga, duwies y crëwr sy'n gyfrifol yn ôl chwedl Enki a Ninmach (enw arall Ninchursangy) am ffurfio'r bobl gyntaf yn ôl dyluniad a chyfarwyddiadau Enki. Mae rôl greadigol Ninchursanga a'i abaty yn cael ei chadarnhau gan yr emyn hwn, lle mae'r deml wedi'i labelu fel "y tŷ sy'n esgor ar bobl ddi-ri" a'r "tŷ lle mae brenhinoedd yn cael eu geni". Ar ben hynny, yn y bumed ran, mae Ninchursanga yn cynorthwyo'n uniongyrchol yn y genedigaethau sy'n digwydd yn y plasty hwn, a allai fod wedi bod yn sw enfawr ac yn labordy biolegol gydag offer sy'n caniatáu ffrwythloni artiffisial, trin genetig a chlonio pobl a nifer o rywogaethau anifeiliaid.
Mae'r rhan olaf ond un wedi'i neilltuo i offeiriaid sy'n gwasanaethu yn y deml hon a'r defodau sy'n digwydd ynddo ynghyd ag amrywiol offerynnau cerdd. Mae'n ffaith ddiamheuol bod yr Sumeriaid hynafol, fel eu duwiau, wedi mwynhau cynhyrchu cerddoriaeth o ansawdd uchel ac wedi recordio llawer o offerynnau llinynnol ac offerynnau taro yn eu geiriau. Mae'r rhan olaf yn cloi'r emyn cyfan gyda her ac ar yr un pryd yn rhybuddio bod pobl yn dod i ddinas Kesh, ond ar yr un pryd ddim yn agosáu gormod heb barch ac edmygedd dyladwy. Wrth gwrs, mae Kesh hefyd yn ymddangos ar y temlau yn yr Anthem, lle mae'n cael ei ddisgrifio fel a ganlyn:
"O Cashew nerthol, allan o'r nefoedd a'r ddaear, yn deffro fel ciper corniog mawr, cartref y Ninchursanga, wedi'i adeiladu mewn lle brawychus!"

Rholer selio gyda chreu dyn

Tarddiad y gofod

Heb os, mae'r disgrifiad manwl o deml Kesh yn dwyn y syniad o erial helaeth neu hyd yn oed llong ofod y mae ei thu mewn yn cuddio nid yn unig labordai biolegol, ond hefyd adeiladau helaeth gydag anifeiliaid byw ac, wrth gwrs, siambrau ei rheolwr, crëwr Ninchursanga a yn ei thasgau. Mae'n eithaf posibl bod y sylfaen hofran hon yn gwasanaethu fel mam llong Anunna, gan ddarparu cyswllt rhwng y sffêr cosmig a'r ddaear. Mae tystiolaeth o hyn yn digwydd yn aml yn AN KI, sy'n dynodi'r nefoedd a'r ddaear, yn y testun hwn. Fodd bynnag, gellir deall y term ANKI hefyd fel term am y bydysawd neu'r bydysawd - swm y sfferau nefol ac anghyffyrddadwy daearol a materol. Trwy gyfuno AN a KI, yn ôl testunau cosmogonig Sumerian, crëwyd y bydysawd ei hun, a thrwy eu gwahanu gan y duw Enlil eto, crëwyd AN a KI ar wahân i fyd materol lle mae planhigion, anifeiliaid ac yna bodau dynol yn byw.

Llwybrau nefol ym Mesopotamia hynafol

Mwy o rannau o'r gyfres

Ad a Ateb