Ffyrdd Nefol ym Mesopotamia Hynafol (Pennod 2)

2821x 09. 01. 2020 Darllenydd 1
3edd Gynhadledd Ryngwladol Bydysawd Sueneé

Y tŷ a ddaeth i lawr o'r nefoedd

Fel y soniwyd yn yr erthygl ragarweiniol, mae testunau Sumerian yn llawn disgrifiadau lliwgar o demlau hedfan yn disgyn o'r nefoedd. Y cyntaf ac efallai'r cyfoethocaf o'r testunau hyn yw'r Emyn i'r Temlau, sy'n ddogfen bwysig sy'n dathlu anheddau unigol duwiau Babilonia hynafol a'r duwiau eu hunain a oedd yn byw ynddynt. Yn draddodiadol, priodolir ei gyfansoddiad i ferch y Brenin Akkadian Sargon Fawr ac offeiriad y duw lleuad Nanna, Encheduanna, a oedd, ymhlith pethau eraill, yn awdur llawer o emynau i'r dduwies Inanna a'r ysgrifennwr cyntaf hysbys yn y byd. Fodd bynnag, mae'n debyg bod ffurf bresennol yr anthem yn dyddio'n ôl i ddiwedd y 3ydd mileniwm CC, amser teyrnasiad y Brenin Shulgi, fel y gwelir ym mhresenoldeb teml Shulgi ei hun ar y rhestr hon.

Disg offeiriades, tywysoges a barddes Encheduanna - awdur yr emyn i'r temlau

Rhennir yr emyn yn adrannau ar wahân, pob un wedi'i gysegru i un deml. Mae'r rhain yn cael eu grwpio ymhellach gan “deuluoedd dwyfol” neu aelwydydd. Er bod y mwyafrif o dduwiau yn gysylltiedig ag un deml neu ddinas, mae rhai yn byw mwy ohonyn nhw, er enghraifft, roedd Inanna wedi'i lleoli yn Uruk a Zabalam neu Utu, duw'r haul, yn Sippar a Lars. Trwy gysylltu dinasoedd neu demlau yn uniongyrchol â'r duwiau unigol y cawsant eu cysegru iddynt, mae'n cynrychioli disgrifiad amhrisiadwy o'r "ddaearyddiaeth gysegredig" fel y'i gelwir ac yn caniatáu ailadeiladu'r map eiconig o Babilonia hynafol. Mae casgliad pob emyn yn ailadrodd fformiwla sefydledig sy'n disgrifio bod hyn a bod Duw wedi sefydlu annedd yn ei ardal ac eistedd ar ei orsedd. Mae'r anthemau hefyd yn pwysleisio pwysigrwydd y platfform y mae'r temlau yn sefyll arno.

Mae anthemau yn disgrifio temlau hedfan

Mae sawl dyfyniad o'r anthem hon yn pwysleisio'n uniongyrchol darddiad nefol aneddiadau'r duwiau. Er enghraifft, yn anthem Teml Uruguayaidd Inanna, duwies cariad a rhyfel, a phersonoli’r blaned Venus, dywed: “O arhosodd egwyddorion dwyfol mawr (ME) Kulaba,… y mae ei gysegrfa fawr yn ffynnu ar ei blatfform. Ffrwythau ffres gwyrdd, hardd, gogoneddus yn eu haeddfedrwydd; cysegr a adeiladwyd ar gyfer tarw yn dod i lawr o ganol y nefoedd, E-ie (annedd y nefoedd), annedd gyda saith corn, saith tân wedi'u codi yn y nos, yn gwylio am saith ple, mae eich tywysoges ar y gorwel yn lân. y dywedir iddynt ddod i lawr o'r nefoedd. Un ohonynt yw teml y duw haul Utua.
"O annedd sy'n dod o'r nefoedd, ysblander Kulaba, cysegr E-babbar, y tarw disglair, codwch eich pen i Utu, sy'n disgleirio yn y nefoedd!"
Nid yn unig y mae temlau yn disgyn o'r nefoedd, ond hefyd egwyddorion ac arfau dwyfol y duwiau, ac mae emynau i demlau yn aml yn cyfeirio at y nefoedd fel eu man tarddiad. Anfonwyd pwerau dwyfol Noble (ME) o'r nefoedd i deml E-melem-kush, sef sedd Nuska, siambrlen Enllus.

Wal addurnedig o deml Eanna wedi'i chysegru i Inanna, duwies cariad a rhyfel

“O E-melem-kush (Cartref llewyrch bygythiol) yn gyforiog o syndod mawr, Esh-mach (Noddfa Rhyfeddol) yr anfonwyd egwyddorion dwyfol (ME) o'r nefoedd iddo, eich pen yn swyddfa'r tywysog, siambrlen E-Kur, y piler gyda'r oriel, eich tŷ chi ... platfform y canopi. '
Yn aml, disgrifir temlau fel pelydrol, weithiau hefyd wedi'u cynysgaeddu â llewyrch dwyfol neu frawychus (Sumerian o'r enw melam). Mae'r duwiau eu hunain hefyd wedi'u gwisgo â'r "disgleirio brawychus hwn," a ddehonglir gan arbenigwyr fel arswyd cysegredig. Mae gwrthrychau hedfan o'r Beibl a chwedlau Indiaidd hefyd yn cael eu disgrifio a'u darlunio fel rhai gwych. Mae'n debygol felly y gallai dillad y duwiau a'u preswylfeydd fod wedi cael eu gwneud o rywfaint o ddeunydd sgleiniog, pelydrol, metel yn ôl pob tebyg, a wnaeth argraff syfrdanol ar drigolion hynafol Sumer, heb os.

Llwyfan glanio

Mae dyfyniadau unigol yr anthem ar y temlau yn nodi bod y duwiau yn dod i lawr ar eu traed yn eu haneddiadau nefol ac yn eistedd ar blatfform a adeiladwyd yn benodol at y diben hwn. Mae motiff Duw sy'n adeiladu'r platfform glanio hefyd i'w gael yn stori Feiblaidd Eseciel.

Darlun: Temlau Erid wedi'u hadeiladu ar blatfform uchel

Bydd y gwaith o adeiladu temlau ac adeiladau yn ôl gorchymyn Duw yn cael ei drafod yn fanylach mewn rhannau eraill o'r gyfres.

Llwybrau nefol ym Mesopotamia hynafol

Mwy o rannau o'r gyfres

Ad a Ateb