Gwrandewch ar sibrwd y Bydysawd

9425x 03. 09. 2018 Darllenydd 1

Ydych chi'n gwrando ar sibrwd y Bydysawd? Dyn yw creadur ei ddynged a meistr ei fyd lle mae'n byw. Fel creadur, rhaid iddo hefyd fod yn atebol ac yn ymwybodol o'r hyn y mae ei weithredoedd yn ei olygu a sut maen nhw'n iawn. Nid trwy bopeth a wnawn, gallwn ni deimlo a deall faint a beth ydyw. Fodd bynnag, dim ond y "anwybodus" na all weld bod y rhan fwyaf o'n gweithredoedd yn cael eu adlewyrchu yn y byd y tu allan.

Mae'n broses wirioneddol y mae'r digwyddiadau plethu, sefyllfaoedd a gyd-ddigwyddiadau i mewn i un llinyn ac yn ôl mewn iddo, gallwn adnabod ein bwriadau, rôl damweiniau a phwysigrwydd ein gweithredoedd. A yw hyn mewn gwirionedd yn gyd-ddigwyddiad neu batrwm naturiol?

Gwisgo'r Bydysawd - Nid yw'n gydfodoli heb gyd-destun

Mae popeth yn ein hamgylchedd yn digwydd - o'r lleiaf i'r digwydd sylweddol, yn sicr nid conjuncture heb barch, ond yn berffaith glir a mecanwaith tiwnio yn union sy'n caniatáu i ni gael cadarnhad a thystiolaeth o hynny yn y byd hwn dim byd yn digwydd ar hap . Mae'r arwyddion sy'n cyd-fynd â ni ac yn cael eu darparu i ni wedi bod yn hysbys ers tro. Nid oes llyfr neu ddigwyddiad i beidio â chael ei amgylchynu gan awgrymiadau neu rybuddion dirgel. Os byddwn yn sylwi arnyn nhw a'u deall (yn bennaf ar ôl y digwyddiad), gallwn weld yr achosion a'r canlyniadau.

Mae ein casgliadau wedi'u seilio ar ein profiad a'n gwybodaeth, ni allwn atal neu gywiro'r hyn sydd wedi digwydd. Mae deall "help" i ddigwydd yn digwydd, bob amser wedi cael ei ystyried yn feistroli a'r gallu i ddilyn tynged ac arweinyddiaeth y bydysawd.

Ond gadewch i ni geisio edrych ar sut i gael gafael ar wybodaeth o ochr arall. Pam mai dim ond unigolion "dethol" sydd ganddynt sy'n gallu rheoli gwahanol sefyllfaoedd yn well? Pam mae gan un rhan o ddynoliaeth wybodaeth ac nid un? Sut mae anghydraddoldeb felly wedi digwydd? Mae gennym sgwrs hir am y ddysgeidiaeth enghraifft gyfrinach, arbenigwyr yn cael mynediad at wybodaeth oherwydd bod ganddynt hyfforddiant penodol neu fod gan rywun anrheg sy'n caniatáu iddo weld y byd drwy lygaid gwahanol; mae'n gweld pethau o fydoedd eraill ac mae ganddo lefel isymwybod. Neu a yw pethau nad ydynt yn perthyn i berson?

Mae'r bydysawd yn cynnig llawer o gyfleoedd cyfartal i lawer o bobl. Yr unig wahaniaeth yw bod rhai yn ceisio datblygiad ysbrydol ac eraill yn byw yn unig ac nad ydynt yn ceisio deall y byd yr ydym ynddo.

Mae'r bydysawd yn darparu gwybodaeth

Mae pawb, p'un a ydynt yn ceisio neu'n ceisio deall eu hunain a'r byd, y mae'r system (y Bydysawd) yn darparu gwybodaeth ac yn cael ei wneud bob munud a phob eiliad. Mae nifer y digwyddiadau, y sefyllfaoedd a'r prosesau sy'n digwydd y tu allan i ewyllys a bwriad dyn yn ysbrydoli ei feddwl. Ar y naill law, mae'n ei gyfyngu, ar y llaw arall, mae'n annog a'i gorfodi i newid ei gynlluniau a'i ffordd o feddwl. Mae popeth yn edrych yn ddigymell ac anhrefnus, yn union fel mae'r gwynt yn chwythu yn y môr agored - allan o ewyllys natur, nid dyn. Efallai ei fod ychydig yn wahanol.

Sut ac ym mha ffordd? Edrychwch o gwmpas, pasio pobl eraill, a chlywed sgyrsiau, darnau o frawddegau. Rydych chi'n cerdded i lawr y stryd ac yn gwylio sefyllfa. A yw popeth yn unig yn gyd-ddigwyddiad? Mewn gwyddorau cyfrinachol, nid yw'r gair "cyd-ddigwyddiad" yn bodoli ac mae popeth sy'n digwydd gyda'r unigolyn ac o'i amgylch yn gysylltiedig ag achos ac effaith.

Dyma enghraifft. Rydych chi'n dod i'r gwaith, mae'ch cyfrifiadur yn rhoi'r gorau i weithio o ddim. Ni allwch wneud eich gwaith, fe'ch gorfodir i aros i'r gweinyddwr ddod i dorri rhywsut yn aros. Siarad â chydweithwyr, dogfennau pori, glanhau'ch desg, a darllen papurau newydd. Ble mae popeth yn mynd? Dydw i ddim yn dweud hynny yn unrhyw le! Nid dyna'r hyn yr hoffech chi neu nad ydych am fynd i mewn i'r llif digwyddiadau nad ydych wedi cynllunio a derbyn gwybodaeth newydd (nid eich ewyllys eich hun). Byddwch yn dod yn gyfranogwr yn y sefyllfaoedd nad ydych wedi cyrraedd eto. Byddwch yn nodi llif newydd o ddigwyddiadau. Mae'n eich byd chi.

Y byd o'n cwmpas yw ein drych

Y byd o'n cwmpas yw ein drych. Rydym yn byw mewn cyfryw amodau, ac rydym yn cwrdd â'r bobl hynny yr ydym yn "eu haeddu" ar hyn o bryd. Ond oherwydd bod y byd dyn (dim ond rhan fechan iawn o'r byd go iawn mae hyn yn) yn adlewyrchu ei hun a gall y drych ei hun wrth ddweud beth dyn neu canon gerllaw jyst edrych yn iawn.

Wrth gwrs, ni allwn gymryd y gair "byd y tu allan i fyd dyn yw ei adlewyrchiad" yn llythrennol a bod y fasged sbwriel yn adlewyrchiad o'n hunan gyfan; dim ond yn berthnasol i'n lefel gorfforol. Rydym ni i gyd yn gnawd a gwaed, ac ni ddylem anghofio hynny. Ni all y byd adlewyrchu beth yw ein cynnwys fel dynol. Nid yw'r holl brosesau sy'n digwydd yn cael eu diwallu â'n caniatâd. Ond os edrychwn i ddyfnder ein henaid, fe welwn y gall fod yn gyson. Yn fwy penodol, mae'n dibynnu a ydym am dwyllo, neu edrych ar yr wyneb. A dyna beth yw ein trafodaethau â'r Bydysawd (system). Yn wahanol i bobl, mae'r Bydysawd yn ddiduedd, gwrthrychol, ac nid yw ei werthusiad yn destun emosiwn. Mae un bob amser yn derbyn gwybodaeth gydag arwydd emosiynol penodol.

Awgrymiadau, help, awgrymiadau

Mae awgrymiadau, help, awgrymiadau, mae hyn i gyd yn wybodaeth sydd, yn ôl ei gyfreithiau, mae'r bydysawd yn ceisio cyfleu ein hymwybyddiaeth. Ond nid yw hynny'n golygu bod y bydysawd yn GWEITHIO. Gwneir popeth yn unol â chyfreithiau cosmig, ac mae'r person sy'n rhan ohoni yn mynd i faes llif y wybodaeth hon. Ac os yw'n wir am ei ddeall, ei waith yw darganfod pam eu bod yn cael eu hanfon negeseuon o'r fath, beth ydyn nhw a sut maen nhw'n ei weld yn wirioneddol. Ar ba egwyddorion a sut mae hyn i gyd yn gweithio?

Dychmygwch y byd o amgylch dyn fel wyneb y llyn. Oes y llynnoedd, oherwydd bod ei ddiddordebau yn ffinio â'r byd hwn. Yng nghanol y llyn mae dyn ac mae digon o wrthrychau o'i gwmpas sy'n ei amgylchynu. Mae dŵr ei hun yn gludydd gwybodaeth. Mae un yn gwneud cam, gan achosi tonnau llai neu fwy sy'n symud oddi wrth ef tuag at wrthrychau ac yn cario gwybodaeth am ei weithredoedd. Pan fydd y tonnau'n cyrraedd y gwrthrychau, maent yn rhannol yn bownsio ac yn dychwelyd i'r person gyda gwybodaeth sydd eisoes wedi'i "lliwio" gan yr amgylchedd cyfagos. O ganlyniad, mae un yn cael ymateb penodol i'w gweithredoedd, ac mae'n bwysig gallu ac yn barod i fyfyrio arnynt, eu dadansoddi a thynnu'r canlyniadau.

Y weithred, meddwl, awydd ac ysgogiad

Mae'r gwrthrychau sydd yn y llyn hefyd yn symud ac felly yn rhoi gwybod i rywun am eu gweithredoedd, mae'n digwydd yn annibynnol o'u hewyllys. Yn y cyd-destun hwn, mae angen inni sylweddoli bod trosglwyddo gwybodaeth yn digwydd yn llawer cyflymach na'r tonnau wedi cyrraedd y llyn. Mae'r egwyddor yn cofio echolocation. Bydd y ddeddf, y meddwl, yr awydd a'r ysgogiad sy'n cyffwrdd â'r gwrthrych yn bownsio ac yn dod â rhyw fath o adwaith yn ôl. Nid yw'r ymateb hwn ar ffurf awgrym neu awgrym yn bob amser yn syml. Mae ei ffurf yn seiliedig ar yr ysgogiad ei hun a'r achos ohono.

Gallwch ddysgu i wahaniaethu natur yr wybodaeth yn dod oddi wrth ei "becynnu" - canfyddiadau arwynebol, rydym yn ennill mewnwelediad a gwyliwch beth yn digwydd ac yn cael ei chyfleu i ni o'r tu allan, yn ddiduedd ac yn realistig. Mewn unrhyw achos, mae angen i chi ddysgu deall natur digwyddiadau a gwybodaeth.

Ar wahân i'r ffaith bod y wybodaeth o wahanol fathau, maent yn dod atom mewn sawl ffurf. Mae'r cyfweliad yn un ffordd, mae'r sefyllfa'n wahanol, ac ati, ac ati. Gall gwahaniaethau ar ffurf atebion ein harwain i ddeall y ffynhonnell. Gall gwybodaeth ymyrryd, gorgyffwrdd, a dod o wahanol leoliadau ar unwaith. Ond gellir ei ystumio a'i ddeall hefyd.

Mae'n bwysig iawn cydnabod ffynhonnell wybodaeth, gan mai dyna'r adnodd hwn yn union sy'n pennu ansawdd y broses, yn annibynnol o wybodaeth dyn. Mae'r ffynhonnell a'r cyfreithiau sy'n ei llywodraethu yn penderfynu sut y bydd popeth yn mynd. Beth sy'n iawn a beth allai fod yn amharu. Y wybodaeth hon sy'n ein galluogi i reoli'r sefyllfa ac, o ganlyniad, i reoli ein bywydau.

Ceisiwch wrando ar Araith y Bydysawd. Ar y dechrau mae'n gofyn am rywfaint o amynedd. Mae angen i chi ddysgu sylwi popeth - y digwyddiadau, y sefyllfaoedd a'r geiriau sy'n digwydd ac yn cael eu siarad yn eich presenoldeb. Yn sicr nad ydych yn gallu edrych arno o ran y "mae hyn yn dwp, 'i jyst yn ymddangos i mi," Byddai'n y camgymeriad mwyaf y gallwch chi ymrwymo ac y gallech chi wedyn yn achosi problemau mawr yn y berthynas â'r byd y tu allan.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb