Mae ein hymennydd fel peiriant amser

9386x 27. 11. 2018 Darllenydd 1

Mae ein hymennydd fel peiriant amser. Mae gwahaniaeth diddorol rhwng sut mae anifeiliaid yn cael eu harwain mewn pryd a sut yn y gofod. Pam mae'n rhaid i ni siarad am amser? O amser gofod i sut mae'r meddwl yn cadw ei amser. Mae'n fwy cymhleth ond cyfoethog. Mae cylchedau nerfog yn cysylltu ag ysgogiadau allanol i gynnal amser. Mae hyn wedi'i ysgrifennu yn llyfr newydd Dean Buonomano.

"Mae amser yn pasio heb bifurcation, groesfannau, ymadawiadau neu droi."

Nid yw'n berthnasol bod amser a gofod gwahanol yn symleiddio rôl deallusrwydd amser, fel y gwelir gan Buonomano:

"Roedd geiriau ffisegwyr am natur yr amser yn dod i ben mewn pryd, ond ymddengys i mi ei bod hi wedi cymryd amser maith."

Mae hyn yn cipio gwahanol gysyniadau amser - amser naturiol, amser ar y gwyliad, ac amser goddrychol. (Mae amser Chronos yn cael ei fesur gan yr amserwr, chronos ', amser goddrychol, kairos')

Amser naturiol

Amser naturiol yw beth mae ffisegwyr yn ymchwilio. A yw amser yn go iawn neu amser yr aflonyddwch, ac mae'r holl eiliadau'n bodoli yn yr hanfod ar yr un pryd â bod cydlynydd y bydysawd yn dal i fod o hyd? Mae niwrolegwyr, ar y llaw arall, hefyd yn siarad am amser mewn gwersi a chanfyddiad goddrychol o amser. Er mwyn esbonio'r cysyniad o amser naturiol, mae ffisegwyr ac athronwyr yn siarad am syniad o dragwyddoldeb, yn ôl pa un o'r gorffennol, y presennol a'r dyfodol yr un mor wirioneddol.

Buonomano yn ysgrifennu:

"Nid oes dim byd arbennig yn y presennol: mae amser yn tragwyddol yn ogystal â gofod."

Yr ail esboniad mawr o amser naturiol yw'r syniad bod yr eiliad go iawn yn wir o'r safbwynt sy'n adlewyrchu ein synnwyr o amser goddrychol. Mae'r gorffennol wedi mynd, nid yw'r dyfodol wedi digwydd.

"Mae niwrolegwyr yn orfodol amser-ganllawiau. Er gwaethaf ei atyniad rhyfeddol, mae'r cysyniad o amser yn amherthnasol ... mewn ffiseg ac athroniaeth. Canfyddiad pwrpasol o amser yw gallu dynol, ond rhaid i fioleg nodi'n gyntaf sut i atal amser. "

Y llyfr o'r enw Your Brain is Time Machine gan Dean Buonoman

Penderfynodd Buonomano hynny mae amser yn gorfforol ac yn oddrychol. Mae teitl ei lyfr yn deillio o'r syniad bod ein hymennydd yn ddulliau rhagfynegi. Pryd bynnag y byddwn yn canfod rhywbeth, mae ei theori yn dweud nad yw'r hyn yr ydym yn ei weld yn realiti gwrthrychol, ond yn hytrach yn adeiladu ymennydd o'r hyn sy'n achosi teimladau corfforol. Mae ystyriaethau damcaniaethol poblogaidd yn aml yn anwybyddu un dimensiwn o ragweld, sef amser.

Y gallu i ragfynegi

Mae Buonomano yn nodi bod yr ymennydd yn barhaus yn cyflwyno rhagfynegiadau amser real nid yn unig am yr hyn a fydd yn digwydd ond hefyd ynghylch pryd y bydd yn digwydd. Er mwyn gwneud hyn yn bosibl, mae angen mecanweithiau cymhleth i'r ymennydd i ganfod yr amser. Er mwyn rhagweld nid yn unig yr hyn sy'n digwydd yn ystod ffracsiwn o eiliad, ond beth all ddigwydd yn yr eiliadau nesaf, munudau, oriau a hyd yn oed dyddiau, wythnosau, misoedd a blynyddoedd.

Gall ein hymennydd wneud rhyfeddodau!

Mae'r gallu hwn i ragweld dyfodol hirdymor yn dibynnu ar y cof. Yn wir, dyma'r defnydd defnyddiol o gof o gof, fel storfa o wybodaeth sydd ei angen i ragweld y dyfodol. Gyda chof a gwybodaeth, daeth ein hymennydd yn beiriannau amser fel pe gallem deithio yn ôl ac ymlaen mewn pryd. Mae'r daith feddyliol hon yn allu dynol sy'n ein gwahaniaethu oddi wrth anifeiliaid eraill ac felly o deitl y llyfr. Ymddengys bod y gallu hwn yn nodi galluoedd arbennig o debyg mewn anifeiliaid, ond mae tystiolaeth o ragweld anifeiliaid yn dal i fod yn anodd i'w ddarganfod.

(Mae'r awdur yn gwrthddweud hyn oherwydd bod gan lawer o anifeiliaid y gallu i ragfynegi trychinebau naturiol, yn anffodus nid yw'r gwyddonwyr yn gwybod sut mae anifeiliaid yn ei wneud.)

I ddefnyddio llwybrau meddyliol dros amser, roedd yn rhaid i fioleg gyntaf nodi sut i storio amser goddrychol. Yn wahanol i glociau pendulum. Clociau gwennol pwerus Christiane Huygens oedd y cyntaf i gadw amser yn fwy cywir nag oriau yn yr ymennydd dynol.

Mae llyfr Buonoman yn llawn manylion da am ffyrdd anhyblyg sut mae celloedd (niwronau) yn ein cyrff yn cymryd llawer o amser. Er enghraifft, croesi cymhleth grŵp o niwronau yn y hypothalamws sy'n rheoleiddio'r prif rythm circadian (dydd). Mae clociau cylchol yn dibynnu ar osciliad harmonig lefelau proteinau penodol. Un ohonynt yw melatonin. Yn wahanol i'n gwylio, sy'n gallu adnabod amser mewn ystod eang o werthoedd, nid oes gan yr ymennydd un cloc. Er enghraifft, nid yw difrod cnewyllyn chiasm yn effeithio ar y gallu i adnabod cyfnodau amser mewn eiliadau, felly mae canfyddiad goddrychol gwahanol o amser. Os oes theori glir o ganfyddiad o amser mewn niwroleg, mae'n union y gall y cylchedau nerfus ymateb i ysgogiadau allanol rheolaidd. Mewn geiriau eraill, gallant fod yn cymryd llawer o amser, drwy'r ffordd.

Mae'r ymennydd yn amser cadw amser

Pan fyddwn yn darllen llyfr Buonomana yw'n anodd meddwl sut y amser ac mae ei fesur treiddio ein bodolaeth, boed ar ffurf watsys a chlociau, sy'n creu neu drwy fecanwaith ei ymennydd ei hun. Buonomano yn creu teimlad gwych o pa mor gymhleth ymennydd y cadw amser a sut gwneud gwaith anhygoel. Mae Buonomano yn ysgrifennu'n gynhwysfawr, bron fel llenyddiaeth o ffaith. Dewisodd ffurflen grisialog dros y rhyddiaith blodeuo.

Mae'n achlysurol yn rhoi enghreifftiau doniol, er enghraifft, pan fydd yn ysgrifennu:

"Mae curiad calon y colibryn mor cudd o'n organau synhwyraidd fel y cyfnod drifft cyfandirol."

Buonomanoovo mynegiant eglur yn amlwg pan fydd yn ysgrifennu am ffiseg o amser. Oherwydd bod ei arbenigedd yn niwroleg, nid yw'n berfformiad annigonol. Mae ei esboniad pam ddamcaniaeth arbennig Einstein perthynoledd awgrymu bodolaeth gofod pedwar-dimensiwn ac amrywiaeth o ofod-amser lle mae pob fyw y gorffennol, y presennol a'r dyfodol, yn achos meistr ar gyfer y cysyniad o dragwyddoldeb.

Yn benodol, mae perthnasedd yn dinistrio'r cysyniad o gydsyniad: y syniad y gall dau arsylwr sy'n symud ar wahanol gyflymderau gytuno ar amser y digwyddiadau. Pan fydd y cyflymder yn mynd i'r afael â chyflymder goleuni, gall amseroedd y digwyddiadau gael eu gweld yn wahanol gan wahanol arsylwyr.

Buonomano yn ysgrifennu:

"Os ydym yn cymryd yn ganiataol bod yr holl ddigwyddiadau sy'n digwydd weithiau, neu a fydd byth yn digwydd, yn cael eu gosod yn barhaol ar ryw adeg yn y bydysawd ... yna bydd y parallelism cymharol yn mynd yn llai diddorol na'r ffaith y gallai dau wrthrych yn y bydysawd yn edrych yr un fath. Ac a ydynt yn union yr un fath ai peidio yn dibynnu ar leoliad y arsylwr. Mae dau polion ffôn ar hyd y ffordd yn ymddangos i fod mewn aliniad, os byddwch yn sefyll ar yr un ochr i'r ffordd, ond nid os ydych yn sefyll yng nghanol y ffordd -. Mae'n fater o bersbectif "

Eternity

Mae Eternity yn ymyrryd â'n profiad goddrychol o dreigl amser - mewn geiriau eraill, mae ffiseg yn cael trafferth â niwroleg. Hyd yn hyn, rydym yn canfod llif amser naturiol, ac rydym yn gefnogol iawn â'r cysyniad hwn. Mae Buonomano yn nodi bod ein syniadau o amser goddrychol yn gysylltiedig â'n syniadau o ofod.

Mae'n dangos defnyddio'r cyffuriau a ddefnyddiwn wrth i ni siarad am amser:

"Byddwn ni'n astudio am amser hir ... roedd edrych am edrych yn ôl yn syniad ofnadwy."

Mae'r mesuriad amser yn yr ymennydd yn cyd-opsio'r cylchedau nerf a ddefnyddir i gyflwyno'r gofod. Yn yr un modd, rydym yn canfod amser a gofod, mewn cyfatebiaeth chwilfrydig i'r theori arbennig o berthnasedd.

Y cwestiwn mwyaf diddorol

Mae hyn yn arwain at un o'r cwestiynau mwyaf diddorol a godwyd yn y llyfr:

"A all ein damcaniaethau corfforol fod yn rhan o bensaernïaeth ein hymennydd?"

Nawr ein bod yn gwybod bod yr ymennydd ei hun yn lleihau'r amser yn yr ardal, mae hefyd yn werth yr ymdrech i ystyried a yw y cysyniad o dragwyddoldeb yn fuddiol i'r ffaith sy'n cyseinio gyda'r adran bensaernïaeth sy'n gyfrifol am y dewis rhwng tragwyddoldeb a phresenoldeb. A ellid ffurfio ein theori gorfforol gan bensaernïaeth ein hymennydd? Mae cyflwr gwybodaeth wyddonol am amser yn golygu nad oes gennym unrhyw atebion uniongyrchol.

Mae'r llyfr, sydd yn argyhoeddiadol i raddau helaeth dadansoddiadau tua diwedd codi mwy o gwestiynau nag ei ​​fod yn rhoi atebion. Yn ddealladwy felly, gan fod "ein teimlad goddrychol o amser yn sefyll yng nghanol y storm dirgelwch gwyddonol heb eu datrys - beth yw ymwybyddiaeth, ewyllys rydd, perthynoledd, mecaneg cwantwm a natur amser. Mae ein hymennydd fel peiriant amser. Gall hyn fod yn syfrdanol oherwydd gallai'r canlyniadau i'w gweld, er enghraifft yn y gofod, lle maent yn bodoli ar yr un pryd ar hyn o bryd drwy'r amser. Mae'r llyfr yn y pen draw yn arwain at heddwch mewnol pan rydym yn sylweddoli bod yr holl darganfyddiadau gwyddonol mawr y ganrif diwethaf i ymladd gelyn cyffredin - amser.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb