Mytholeg Slafaidd am greu y byd a'r dyn

9751x 08. 03. 2017 Darllenydd 1

Beth yw animeiddiaeth a gnosis a sut mae'n gysylltiedig?

Mae'r testun hwn yn ategu'r gyfres Cenedl yng ngeir y duwiau. Mae'n cynnwys olion eraill sydd, waeth beth fo Ivo Wiesner, yn cadarnhau lefel ysbrydol enfawr y Prwsiaid, y gallwch chi ei ddarllen rhwng y llinellau mewn gwyddoniaduron swyddogol. Er bod y "gwyddoniaeth" Gorllewinol swyddogol law yn llaw â'r Eglwys yn ceisio creu'r argraff bod y Slaviaid yn "paganiaid" ac "y tu allan", mae'r gwrthwyneb yn wir. Mewn gwirionedd, gallem alw ein hynafiaid Gnostics - y rheini sy'n wir yn gwybod sut mae'r byd hwn yn gweithio ac yn gwybod ei hanes cywir, nid yr un ffug y mae'r Eglwys Draconian wedi ei gosod arnom ni.

Mewn gwirionedd, yr eglwys hon a ddinistriodd ddysgeidiaeth Gnostig Crist hunan-wybodaeth ac yn dal i arwain dynoliaeth ar ôl ffordd eang iawn do unman. Gadewch i ni ddweud y gair encyclopedia:

Mytholeg Slafegig yn grynodeb o gysyniadau natur y byd a duwiau'r Slafaid. Mae'n deillio o'r mytholeg Proto-Indo-Ewropeaidd fel y'i gelwir ac yn agos at fytholeg y Balts. Mae dymuniad Gorllewin Gatholig i'w ddinistrio yn cael ei gadw yn unig mewn ffracsiynau ac mewn ffurf nad yw'n wreiddiol. Felly, mae'r ymdrechion i ailadeiladu mytholeg Slafeg yn seiliedig yn bennaf ar adroddiadau gan awduron Cristnogol sy'n dyfalu yn erbyn y "paganiaeth", cronelau, llên gwerin, ieithyddiaeth a mytholeg gymharol sydd wedi goroesi. Er gwaethaf y gwaharddiad, fodd bynnag, mae yna gyfoeth o ddeunydd sy'n dangos golygfa animeiddig o'r byd, yn ogystal â gwyliau tymhorol, sy'n dyst i'r ddealltwriaeth gylchol o amser.

Beth ydyw? animeiddiaeth a gnosis?

Animeiddiad (o lat anima, enaid) yw'r gred yn bodolaeth annedd anfarwol, annibynnol, ysbryd a bodau ysbrydol. Ond yn well i siarad am wybodaeth ... mae'n llawer mwy na chred dall. Yn benodol, gnosis yw'r wybodaeth o'n hunain ac o'r byd trwy brofiad ymarferol, ac mae bodolaeth ailddatblygiad yr enaid wedi'i dogfennu'n gywir hyd yn oed trwy ddulliau gwyddonol.

Mae'r chwedl Slafaidd am greu y byd a'r dyn yn cynnwys llawer o wirionedd

Rhaid i bob myth, wrth gwrs, gael ei ddeall fel stori symbolaidd, yn union fel y Genesis beiblaidd. Mae athrawon bob amser wedi addasu'r symbolaeth hon i lefel benodol disgyblion o genedl benodol, felly mae'r symbolau yn amrywiol iawn ...

Trwy geisio ei atal, ni chafodd y myth o greu y byd ymhlith y Slaviaid ei gadw yn unig mewn llên gwerin a chroniclau yn y testun Storïau o'r blynyddoedd diwethaf sydd â [chan by chance] ffurf Cristnogol [gnostig] apocrypha. Fodd bynnag, mae ei chyflwyniad i greu y byd yn cyfateb yn hytrach na llên gwerin. [Mae'n debyg mai dyma'r ffaith bod yr hen gofnodion gwreiddiol yn cael eu dinistrio'n ofalus.] Mae'r stori'n sôn am greu dau ddatblygiadwr.

Rydym yn byw yn y byd deuol, felly mae'r crewyr yn ddau: Duw a'r Devil / Satan yn y drefn honno. Svarog a Veles

Igor Ozhiganov, Svarog: Mae'r darlun hwn yn unig ffantasi gan yr awdur. Nid yw cysegr neu idol Svaroga wedi cael ei gofnodi eto, gan mai prif ffurf Duw Nefoedd (Ffynhonnell yr Holl Ei Wneud!). Heddiw, ystyrir Svarog fel creadurwr y byd sydd, ar ôl creu'r byd, wedi mynd i'r nefoedd ac ers hynny nid yw wedi bod yn ymwneud â materion daearol mwyach.

Mae gan un ohonynt botensial creadigol, ond mae'n oddefol, mae'r llall yn weithgar ond heb botensial creadigol. Fe'u cyflwynwyd yn bennaf mewn ffurf adar, ac yn ddiweddarach yn Gristnogol i Dduw a'r Diafol. Mae Duw yn greadur goddefol nad yw weithiau'n gwybod sut i greu'r byd. Mae Devil gweithredol yn sychu ar orchymyn môr y byd ac yn dod â llond llaw o dywod a daear y mae Duw yn creu'r byd ohono. Yn ôl rhai barn, dyma greadur goddefol Svarog a'r Veles gweithgar, neu ddelweddau anhygoel Belboh a Chernoboh.

Hanfod creu y byd yw synergedd Duw a Satan

V Storïau o'r blynyddoedd diwethaf mae'r chwedl fel a ganlyn: hanfod cread y byd yw synergedd Duw a Satan, a oedd ar y dechrau yn hongian dros y praeceg anfeidrol. Yn ôl un fersiwn, mae Satan yn creu gwlad o'i ewyllys ei hun, yn ôl un arall, ar orchymyn Duw. Mae'n gallu iddo dim ond oherwydd bod yr angylion yn rhy ysgafn. Bydd yn cymryd y ddaear allan o'r dŵr am y trydydd tro, pan fydd yn ei godi yn enw Duw. Yn ogystal â llond llaw o dywod yn ei ddwylo ar gyfer Duw, mae'n cuddio un arall yn ei geg. Ond pan fydd y tywod yn dechrau tyfu, mae'n crio allan, ac felly mae gwastadeddau, mynyddoedd, creigiau a swamps yn cael eu ffurfio. Mae Duw yn ffurfio gwastadeddau a chaeau ffrwythlon.

Mae'r myth am greu y byd trwy ddau demiurgi o bosibl daeth y Slafiaid o ogledd Ewrasia. Yn ôl damcaniaethau eraill o ran myth dualistic, dan ddylanwad canol Iran. Mae chwedlau creu eraill, fel yr wyau cosmig Slofenia a osodwyd gan tap ddwyfol lle gollwng saith afonydd a ffrwythloni y ddaear - yn ôl pob tebyg ei fod dan ddylanwad Orphism.

Rhaid i greadur chwedlonol dyn gael ei ddeall eto fel cofnod symbolaidd a bennir gan yr ychydig enaid datblygedig o'i amser

Mae stori hefyd am greu dyn: "Rydyn ni'n gwybod sut y crewyd dyn. Golchodd Duw ei hun yn y baddon ac fe syrthiodd yn ôl, gan ddifa ei wyrniau a'i daflu o'r awyr i'r llawr. Bu anghydfod rhwng Satan a Duw, sydd â'r pŵer i greu dyn. Fi Creodd Satan ddyn, a Rhoddodd Duw enaid iddopan fydd person yn marw, aeth y corff i ddaear ac enaid i Dduw. "

Casgliad? Darganfyddwch hanfod y byd hwn a'ch hun! Mae'n amser da !!

Gwybod nad siawns yw bod y chwedlau Slafaidd hyn yn cynnwys yr un egwyddorion o greu wrth i'r Anti-Gnostics grybwyll hefyd. Maent yn cynnwys craidd y wybodaeth wreiddiol sydd wedi ei chamddeall yn symbolaidd gan y bobl hynafol.

Heddiw, "Diwedd yr Oes" yw'r amser pennaf i ni i gyd ei ddeall, ac yn olaf, i ddychymu dynoliaeth o'i ddiffygion lle mae Gatholiaeth a chrefydd ffug materol yn ei gynnal ...

Cenedl yng ngeir y duwiau

Mwy o rannau o'r gyfres

Ad a Ateb