Y Genedl yn y Dir Duw (8.díl)

10855x 01. 03. 2017 Darllenydd 1

Ivo Wiesner yn credu yn y genhadaeth y genedl a'i chred yn y rôl arwain yr ydym yn Canolog Ewrop / Tsieciaid, Morafiaid, Silesians, ond hefyd Slofaciaid / yn y dyfodol agos ymdroelli fel edau aur drwy gydol ei waith. Mae'r llyfr The Nation in the Gods 'Wrestling yn ceisio dangos y cysylltiad rhwng heddiw a'r hanes hynafol y mae dyn heddiw yn ei ddianc yn ei jingle / byd ysgubol a reolir yn fwriadol. Darllenwch a gadewch i chi ei ddarllen.

Rôl hanesyddol tiroedd Tsiec, Morafia a Silesia fel canolfan ysbrydol o ddatblygiad byd newydd ar gyfer y canrifoedd nesaf

Mewn gwirionedd, ceir yr un egwyddor mewn llawer o wledydd hen a diweddar. Roedd nifer o deuluoedd yn ffurfio teulu dan arweiniad y taid neu daid hynaf a doeth, a chafodd ei benderfyniad dros aelodau'r teulu apêl. Roedd gan bob genws ei gymeriad hynafol - totwm, fel arfer ffurf ffurfiedig o anifail, planhigyn, seren, neu ffenomen arall wedi'i bwysoli. Weithiau digwyddodd fod y genre wedi mabwysiadu'n raddol enw totemig o hynafiaeth amlwg. Ffurfiwyd nifer o genedlaethau gan lwyth, a arweinir fel rheol gan druid a anwyd o'i ganolfan, a oedd wedi'i seilio ar linell lribal sy'n cynnwys penaethiaid pob teulu. Roedd gan y prif dribynnwr bŵer anghyfyngedig dros y llwyth ac fe'i hatebwyd yn llawn i'r Goruchafion yn unig, neu i'r duwiau is-offeiriaid Uchel Dduw.

Yn y bôn, pennaeth y prif lwyth oedd tywysog, ac mae nifer o adroddiadau yn dangos ei safle o hanes cynnar y llwythau Tsiec. Yn nodedig oedd trefniadaeth addysg ieuenctid a pharatoi'r elite gweinyddol, milwrol ac ysbrydol yn y dyfodol. Cafodd addysg plant bach ei ymddiried i ran o'r teulu Celtaidd, yn fwyaf aml i fam neu daid. Mae plant hŷn wedi ennill gwybodaeth sylfaenol mewn ysgolion dan arweiniad druids o fewn yr ysgolion teulu. Rhoddwyd addysg uwch i addewidion detholiad y nobeliaid treigl, a chafodd llawer o'r ysgolion hyn gymaint o enwogrwydd y bu ieuenctid lleiafrifoedd o lawer o lwythau yno.

Hysbys i'r cyfeiriad hwn oedd yr ysgol o bwth gyrru derwyddon uwch ymroddiad, amlwg eisoes yn bodoli o leiaf yn 7. graddedigion ganrif OC yr ysgol hon oedd Premysl o Stadice ond hefyd merched Kroka. Mae'n debygol bod ysgolion tebyg ar gyfer y ieuenctid fonheddig ei greu mewn lleoliadau eraill yn y Celtic Nemethon, yn ôl pob tebyg yn yr Hen Kourim Libice, Hen Hradisku, Brno a lleoedd eraill. Mae rhywfaint o dystiolaeth yn awgrymu bod Vyšehradin a Hostýnsko Nemethon bodoli coleg paratoadol i weithredu derwyddon a fwriedir ar gyfer y genhadaeth y wladwriaeth ac ysbrydol uchaf. Ar ôl graddio o'r ysgol yn Budch, pasiodd ysgol Vyšehrad nemethon a Libuše cyn cymryd drosodd o ddwylo ei thad am rinweddau'r llywodraeth dros y llwythoedd Tsiec.

Parhaodd yr addysgu mewn prentisiaethau Celtaidd rhwng pump a deg mlynedd, gyda'r druidiau Celtaidd yn aml yn ennill yr ymroddiad uchaf tan ar ôl ugain mlynedd o astudio. Gellir tybio bod cwblhau astudiaethau a gynhaliwyd yn yr ysgolion Western uchaf, megis Nimes, Aifft Hamaionu neu Thebes, ond hefyd yn y canolfannau dwyreiniol ddiwylliant ysbrydol, yn enwedig Lhasa, Tibet ac India Ayodhie.

Yn anffodus, nid yw'r dystiolaeth wedi'i darganfod eto. Eisoes y Groegiaid ac ar ôl iddynt, roedd y Rhufeiniaid yn cydnabod lefel uwch o ddiwylliant a moeseg y Celtiaid Gorllewin o'i gymharu â llwythau Almaenegig, yn enwedig Franks a Vandals. Nid yw primate diwylliant Celtaidd nid yn unig am ardaloedd ysbrydol, ond hefyd yn ddiwylliannau materol, yn enwedig lefelau crefft. Mae ansawdd arfau Celtaidd, arfau, ond hefyd harddwch gemwaith, rydym yn dod o hyd i eiriau cyffredin o gydnabyddiaeth i haneswyr hynafol fel Strabon, Lukanus a Caesar.

Datblygwyd diwylliant Celtaidd yng Nghanol Ewrop mewn amodau cymharol sefydlog o leiaf 6.-7. ganrif a, ar adeg cyrraedd Nyss, gadw ei lefel i raddau helaeth. Ni wyddom bron ddim am ddatblygiad lefel ddiwylliannol y Nysa ar eu hymdrechiad hir rhwng Nysa a'r aneddiadau trosiannol ar Volyň Highlands.

Mae cyfnod hir o esgusod yn arwain at ddirywiad yn lefel gyffredinol diwylliant y genedl

Mae'n amlwg y bydd y cyfnod hir o exodus yn gorfodi hyd yn oed y genedl fwyaf diwylliannol i ddod i ben a chreu sefydliad o'r fath a fydd yn caniatáu goroesi gyda cholledion lleiaf posibl er mwyn gwneud y mwyaf o symleiddio bywyd rhyfedd. Mae'r symleiddio hwn yn arwain at ddirywiad yn y lefel gyffredinol o ddiwylliant, yr hyn a elwir yn "barbariaeth". Mae'n debyg y bydd dyfnder barbari'r Nyss ar ôl i'r ymadawiad o Nysaia brofi canlyniadau ymchwil archeolegol ar safleoedd yr aneddiadau ogleddol ar lwybr eu hymdrechion. Gellir disgwyl darganfyddiadau difrifol yn bennaf yn ystod ymchwil archeolegol yn ardal ehangach yr Ucheldiroedd Volynian-Podolska.

Mae'n debyg nad yw darganfyddiadau archeolegol yn ne Silesia yn arwyddocaol iawn, gan fod y Nyss wedi aros am tua 50 o flynyddoedd. Er mwyn deall yn well cynnwys y term "barbarization" o ddiwylliant fel ffenomen sy'n bygwth hyd yn oed yr endidau mwyaf diwylliannol, gadewch inni ystyried yr ystyriaethau canlynol.

Tybiwch rhyw fath o achos hollbwysig sefyllfa annisgwyl pan fyddwch yn deffro ganol nos ac ar gael adnoddau gwybodaeth i ddysgu bod yn rhaid o fewn dwy awr yn gadael eu man presennol preswyl ac mae'n rhaid i chi ddod â'ch bagiau ond hyn a hyn y gallwch ei gario eich hun. Mae dyn oedolyn iach ar fin cario tua 30 kg o lwyth ar gyfartaledd. Mae'n ymddangos ei fod yn eithaf derbyniol, ond fel arfer mae yna hyd yn oed blant ifanc, weithiau'n sâl. Peidiwch Rhaid pwysau o fagiau ffitio un dillad sbâr, dwy set o ddillad cynnes, esgidiau, gofal personol, cyflenwad brys o fwyd a dŵr, yr offer mwyaf hanfodol, meddyginiaethau, sach gysgu a dwy flanced ac eitemau anghenion personol hanfodol. Rhaid i rieni â phlant bach hefyd ychwanegu llawer o anghenion goroesi plant. Pan fyddwch yn ychwanegu pwysau'r isafswm offer angenrheidiol, fe welwch eich bod ar y terfyn 30-35 kg.

Nid oes gwahaniaeth i'r wybodaeth sydd gennych yn eich pen, ond fe'i collir yn gyflym ...

Ble oedd llyfrau, llawlyfrau, geiriaduron, gwerslyfrau, ffuglen, a'r holl nodweddion diwylliannol allanol eraill a sefydlwyd gennym. Rwy'n perthyn i'r genhedlaeth, sydd ar ddiwedd II. Mae Personiaethau'r Rhyfel Byd Cyntaf wedi profi'r teimladau ofnadwy hyn yn bersonol, yn sicr, nid wyf am weld sefyllfaoedd o'r fath i'r cenedlaethau iau brofi. Mae'n deimlad anffodus o golli pwynt sefydlog yn y bydysawd a chael ansicrwydd di-waith taflen benodol y mae'r gwynt yn ei gario lle mae'n dymuno. Nid yw'r wybodaeth yr ydych yn ei gario gyda chi yn bwysig, ond mae'n colli ei anghofio ac nid yw'n ffynhonnell ei adnewyddiad.

Pen arwr gelyn Celtaidd o Mšecké Žehrovice, 3. st. b. "Arwyr" yw meibion ​​duwiau anfarwol gyda merched daearol.

Mae'r ail genhedlaeth yn tyfu i fyny yn ystod yr ecsodus o angenrheidrwydd lefel ddiwylliannol cyffredinol is, ond hefyd sgiliau technegol a chrefft na allai ei genhedlaeth hŷn basio gan ei fod yn cael ei anghofio anobeithiol. O genhedlaeth i genhedlaeth yn lleihau faint o brofiad a drosglwyddir, gwybodaeth a sgiliau pan fydd y sefyllfa yn mynd at gydbwysedd penodol, sydd yn hanfodol yn cael eu trosglwyddo yn gyson â'r egwyddorion moesegol sylfaenol bywyd ysbrydol ar gyfer goroesi, yn ogystal â set o wybodaeth diwylliannol a thechnegol angenrheidiol ar gyfer goroesiad corfforol.

Yna dim ond cwestiwn o hapusrwydd ac amgylchiadau ffafriol yw p'un a yw barbariaeth yn atal neu'n symud yn ddyfnach. Fodd bynnag, nid oedd peryglon barbariaeth, ond yn fygythiad gan hynafiaid hynafol, yn dal i fod yn gysylltiedig â'n gwareiddiad, a gall bob amser ddisgyn arnom. Dim ond trychineb mwy o natur fyd-eang, epidemig anrhagweladwy neu newid yn yr hinsawdd sydyn. prosesau Barbarization yn y gorffennol wedi effeithio gormod o genhedloedd yn cael lefel uchel i ddechrau gwareiddiad ac mae llawer o'r cenhedloedd hyn wedi goroesi, neu ollwng i'r barbarization gwaelod. Yn ôl cyfrifiadau bras, cymerodd Nysa ymadawiad yn ystod y bywyd cenedlaethau'r přibliž6ně 50 sydd wedi cael eu geni a marw rhwng ymadawiad a dyfodiad llwythau Nýsaie Tsiec yn y basn Tsiec.

A yw'n amser hir neu fyr? Ynglŷn pa mor bell uwch barbarization Nysa yn y cyfnod gyrraedd y gall gofod Bohemia-Moravia ond yn cael eu casglu o dystiolaeth benodol a darganfyddiadau archeolegol. Yr wyf eisoes wedi sôn am y rhesymau dros y polygami yn aml o Czech Slavs-Nyss. Mewn gwirionedd, nid oedd yn licentiousness rhywiol, ond mae sefydliadau dyngarol iawn caniatáu byw ddynol gweddus a merched gweddw a'u plant.

Pa ymchwil archeolegol sy'n dangos

Mae ymchwil archeolegol yn y blynyddoedd diwethaf yn dangos, er enghraifft, bod marwolaethau plant i 5 oed yn syfrdanol isel ar gyfer llwythoedd Tsiec newydd-ddyfod ac nad oeddent yn fwy na 15%. Roedd oedran cyfartalog menywod yn ymwneud â blynyddoedd 45 a dynion am 50, blynyddoedd oedran 60, roedd pobl yn byw yn eithriadol.

Roedd cyflwr ffisegol y boblogaeth yn dda iawn, mae'n debyg nad oedd neb yn dioddef o newyn neu afiechydon oherwydd diffyg bwyd na'i ansawdd gwael. Roedd gan y dynion uchder rhwng 175-180 cm, ond yn aml uwchlaw 180 cm, roedd menywod yn llai, tua 165 cm. Fel y Celtiaid, roedd menywod duon yn ddrwg, gyda chymysgedd gwlybiedig, ond roedd y Celtiaid ar gyfartaledd tua 5 cm yn uwch. Daw'r data hyn yn bennaf o ddata haneswyr hynafol oherwydd bod Nysa a'r Celtiaid wedi llosgi marw. Dim ond ar droad 9. a 10. mae'r ganrif yn dechrau dominyddu claddu'r corff digyffro, ac felly gallwn ddweud gohebiaeth dda o adroddiadau hynafol ac astudiaethau archeolegol.

Igor Ozhiganov, Svarog: Mae'r darlun hwn yn unig ffantasi gan yr awdur. Nid yw cysegr neu idol Svaroga wedi cael ei gofnodi eto, gan mai prif ffurf Duw Nefoedd (Ffynhonnell yr Holl Ei Wneud!). Heddiw, ystyrir Svarog fel creadurwr y byd sydd, ar ôl creu'r byd, wedi mynd i'r nefoedd ac ers hynny nid yw wedi bod yn ymwneud â materion daearol mwyach.

Yr oedd yr egwyddor foesegol sylfaenol sy'n diffinio perthynas y dyn i Dduw a marwolaeth yn union yr un fath â'r hyn yr ydym yn ei wybod am y Celtiaid. Yn ôl y syniadau o'r Nyss, roedd y farwolaeth yn ffurfio rhaniad yn unig i fywydau eraill, gwell, ac felly fe'i derbyniwyd heb ofn a straen. Western Slaves wedi proffesi bodolaeth yr unig Bod Duw omnipotent » yn cyfateb y gwareiddiadau Indo-Ewropeaidd gwreiddiol, gan gynnwys delweddau o dduwiau ategol, sy'n gyfrifol am bwerau penodol iawn, sydd yn groes amlwg gyda athrawiaeth Gristnogol.

Mae egwyddor hynafol gyffredinol y "Dduw y Drindod," sy'n hŷn na'r ffynonellau Aifft, Aryan, a Celtaidd, yn berthnasol i bob gwlad yn eithaf nodedig, er nad yw bob amser wedi'i deall yn iawn. Mae'n wir, ac nid yw'n syndod bod yr egwyddorion y mae Cristnogaeth yn eu hadeiladu wedi'u cynnwys mewn crefyddau hŷn, ac felly crefyddau gwreiddiol, ar yr adeg honno yn llawer cliriach, yn gliriach ac yn agosach at y gwir.

Mae'r Prokopios hanesydd Bysantaidd yn y trydydd llyfr ei "Historiae" yn disgrifio fel cyfranogwr uniongyrchol yn daith milwrol a arweinir gan Belisarius Cyffredinol yn y blynyddoedd 527 536-yn erbyn y Gothiaid gwybodaeth sylfaenol am eu Slafiaid crefydd a Antu. Mae'r rhain yn adnabod un mellt Duw, pwerus a theyrnasol. Trwy gymharu'r data sydd ar gael ar y pantheon dwyfol y bobl hynafol, mae egwyddor y triad dwyfol yn amlwg yn dilyn:

Mae gan bawb gred gyffredin mewn anfarwoldeb animeiddio ac ail-ymgarniad " sydd, wrth gwrs yn achos Catholigiaeth dan fygythiad » Roedd symbol o'r holl grefyddau hyn yn fath o groes a gredidwyd nid fel atgoffa o ffydd (Cristnogaeth), ond fel symbol o rym bywyd cyffredinol sy'n llifo o'r Goruchafiaeth. Ar gyfer yr Eifftiaid roedd yn arwydd o'r enw "anch", mabwysiadodd yr Aryans y Swastika, y Groes Geltaidd, sydd yn ôl pob tebyg yn eu cymryd oddi wrth y Cristnogion. Beth oedd y symbol o ffydd a ddefnyddir gan Nyssa, nid ydym yn gwybod, oherwydd ni chaiff dim ei gadw. Mae'n debyg mai ffurf arddull swastika oedd hi.

Mewn gweithredoedd crefyddol sy'n dod i mewn comically pan apologists Cristnogol anfri ar y hen grefydd, ymhlith pethau eraill am eu bod yn addoli gwahanol wrthrychau naturiol (creigiau, coed, ffynhonnau, ffynhonnau, anifeiliaid, ac ati). Ond Cristnogaeth yn sefyll yn nes at Dduw dim ond oherwydd ei fod yn addoli cerfluniau, paentiadau ac yn parhau o saint, ac yn aml yn fanatically addoli y groes, ond mae dealltwriaeth wirioneddol o ystyr symbol hwn? Yn wir, ni all yr un o'r crefyddau hyn yn cael eu hystyried yn "paganaidd" gan fod y ddau yn cael unrhyw gwraidd cyffredin, yn cynnwys yr un nodweddion yr un egwyddor: yn un Duw, y anfarwoldeb yr enaid, y triawd dwyfol ac ailymgnawdoliad, neu y personoliad eneidiau i mewn i deyrnas Dduw (Paradise, Eden, Valhalla ac ati).

Heblaw am yr holl grefyddau hyn gymryd drosodd yr egwyddorion sylfaenol oherwydd bodolaeth a dyletswyddau o fodau dynol, yn gyntaf oll barch a chariad at y Goruchaf Dduw a'i phersonoli subordinates, un o ofynion y fulfillment creadigol bywyd bodau dynol, modesty ynghyd â gwrthod grym gormodol a chyfoeth fel y nod bywyd a brawdoliaeth y ddwy ochr a thosturi rhwng bodau dynol.

Golwg gwrthrychol i hanes hynafol y ddynoliaeth yn dangos yn glir nad oes "un ffydd gwir" a grëwyd gan offeiriaid, rhai cymunedau crefyddol, ond mae'r egwyddorion dwyfol y bodau dynol sydd cyn hyned ddynoliaeth ei hun. Gan fod yr egwyddorion hyn yw hanfod iawn o ddiwylliant dynol a moeseg, gallwn gymryd yn ganiataol bod y radd o barbarization diwylliant Nysa mor anobeithiol ddwfn y gellir ei gymhathu gyda'r elfen Geltaidd mewn amser cymharol fyr i ymdopi.

Ffurfio endid newydd ar ôl yr uno a'r elfen Nysa Celtic felly ar y pryd o leiaf yn gyfwerth â ddiwylliant Franconian Almaen ac mewn rhai ffyrdd mae'n cael ei rhagori yn amlwg hefyd. Roedd yr un peth yn wir mewn perthynas â diwylliant hynafol, ond roedd yn wahanol, oherwydd ei fod yn datblygu mewn amodau eraill. Nid oes unrhyw reswm i roi ostyngedig ar ei dasg oedi ran diwylliant a datblygiad pobl, oherwydd y traddodiad a gwreiddiau ein cenedl mor ddwfn i hanes, cyn belled ag y heddiw prin yn gallu gweld.

Cyrchfan a Diraddiad y Cenhedloedd

Yn hanes gwareiddiad dynol, bu nifer o wledydd, sydd wedi cael carma gyda'r rhagdybiaeth i ddod yn wenyn o ddatblygiad ysbrydol y ddynoliaeth. Bu cenhedloedd yn hanes hynafol y Ddaear sydd wedi meistroli'r dynged hwn ac wedi cadw eu sêl nodedig wrth ddatblygu gwareiddiad. Mae sibrydion a chwedlau yn siarad amdanynt fel pobl o dduwiau cyfiawn, heddychlon, pïol, a chariadog, er bod y llen o gof dynol wedi cau ers hynny.

Un o'r olaf oedd cenedl a enwodd y Groegiaid hynafol y Hyperboreans. Ond maent hefyd cenhedloedd na allai sefyll pwysau'r dynged a datblygiad harmonig yn ôl ysbrydol i ddeall ystyr o fodolaeth ddynol wedi rhoi blaenoriaeth i ddatblygu dulliau technegol sy'n angenrheidiol i gipio grym a moeseg gwybodaeth am y gwirionedd y maent yn gwrthod. Mae darnau o'r newyddion hynafol yn sôn am y ffaith bod y gwledydd hyn yn dyfarnu â lluoedd naturiol anhygoel, ond roeddent unwaith yn ddi-law a dinistrio. Ar ôl y cenhedloedd hyn, dim ond chwedlau trist am y rhyfeloedd trasig mawr, y cenhedloedd a ddinistriwyd, a dirywiad dwfn y gwareiddiad.

Yn ystod cyfnod cynnar gwareiddiad cyfoes, ffurfiwyd cenedl Iddewig, y mae karma yn penderfynu ar y dynged i arwain datblygiad ysbryd gwareiddiad ifanc fel cenedl a ddewiswyd gan Dduw. Ond bwysau'r lawer o bobl herwgipio, ei falchder a disdain drahaus genhedloedd Cenhedlig, dan arweiniad yr awydd am gyfoeth a phŵer, wyro oddi ar y terfynau karma penodedig.

Dilynwyd cosb drwm a gwasgariad Iddewon ledled y byd, lle roedd pob unigolyn yn cario rhan o'r cyrchfannau a siaredir dros y wlad gyfan. Mae dioddefaint ddiddiwedd yn dychwelyd y genedl Iddewig yn araf i'r llwybr cywir, yn dal yn rhy araf, gan nad yw eto wedi deall dyfnder ei euogrwydd. Mae ffatiau'r genedl Iddewig yn atgoffa mawr i'n cenedl, oherwydd cosbir yn ddifrifol am gondemniad y dynged karmig.

Mae datblygiad diwylliannol a moesegol gwareiddiad dynol yn hanfodol, ond nid yw ynddo'i hun yn ddigonol. Mae atgoffa o'r amser. Mae pob gwareiddiad daearol ond wedi mesur 6115 o flynyddoedd i ddatblygu. Yna daeth dyfodiad y Torwr Mawr o'r Anffodus - Nimiru, sydd, yn ôl llifogydd, llifogydd iâ a shrinks tanwydd, yn clirio cymdogaeth y wareiddiad newydd. Mae tua 673 o flynyddoedd wedi eu gadael i ddyfodiad Nimir, nad yw'n ddigon i wneud y gwareiddiad presennol yn paratoi ar gyfer goroesi'r trychineb. Mae proffwydoliaethau hir yn dweud mai dim ond ychydig o bobl fydd yn goroesi'r trychineb hon mewn sawl lloches. Mae Strabon yn dweud bod y druidiau Celtaidd yn dweud wrth y myth y bydd ein byd ni'n dod i ben mewn trychineb ofnadwy lle bydd pawb yn byw yn cael eu dinistrio gan dân, rhew a dŵr. Maent yn llythrennol yn dweud "llosgiadau Daear crwn".

Un o'r ychydig llochesau y gallwn eu canfod trwy ddeall rheoleidd-dra dyfodiad Nimir yw union ardal Canolbarth Ewrop, yn enwedig tiriogaeth Bohemia, Moravia a Slofacia. Mae'n deillio o'r proffwydoliaethau Celtaidd ac Aryan hynafol sy'n rhagflaenu dyfodol y genedl i oroesi'r cataclysm hwn a dod yn ben i ddatblygiad ysbrydol y ddynoliaeth.

Yn y proffwydoliaethau hyn, maent yn dweud bod ddynoliaeth wedi profi tri chylch deallusol mawr / Aur, Arian ac Efydd oed / ac ar ddiwedd pob cylch y Ddaear wedi bod yn destun i brawf cataclysm ofnadwy creulon. Nawr rydym yn profi cylch yr Oes Haearn diwethaf, amser llawn o boen, dioddefaint, marwolaeth a rhyfeloedd. Ar ddiwedd yr Oes Haearn yn cael ei eni yn frenin ifanc, o dan ei arweiniad, bydd y genedl yn mynd dynghedu i ben y datblygiad ysbrydol y ddynoliaeth a ddaeth ag ef o erchyllterau farwolaeth.

dehongliad esoterig o'r Ysgrythur yn dweud, "plant Elita Elias, yn cael eu cadw ar gyfer ei ffydd dwfn, ar gyfer parhau â'r frwydr am y gwirionedd a gwybodaeth, er y bydd yn cael ei hyrwyddo i rôl disgyblion Crist y Goleuni. Bydd ei arwyddion arth a derbyn oddi wrtho y genhadaeth i adennill y ddynoliaeth lidstev řetěztradic sydd ar i fyny diflannu. "

Yn yr un modd, mae Efengyl Sant Ioan Fedyddiwr hefyd yn siarad. Mathew: "Rhaid i ddynoliaeth beidio heblaw am y bobl a ddewiswyd - yr elitaidd, y mae gwir wyddoniaeth gwybodaeth y wybodaeth yn ei rhoi, a bydd yn dod â hi i'r gwirionedd goruchaf ac i Dduw." Fulcanelli: Ysgrifennydd yr Eglwys Gadeiriol.

Mae negeseuon tebyg i'w gweld yn llyfrau proffwydoliaeth Sibyl a'r hen draddodiadau Indo-Ewropeaidd, sy'n ymwneud â phroffwydoliaeth y Fam Fawr am ddod i'r afael â duwiau yn Vyšehrad. Mae llawer o chwedlau o'r Celtiaid, Iddewon, Mayas a gwledydd eraill yn sôn am fodau dwy ran o dair o dduwiau dwfn ac un o'r duwiau dynol a neilltuwyd i warchod y wareiddiad daearol. Mae gan y creadur lawer o enwau, a elwir fel arfer White Knight, White Knight, Defender, Shepherd Jan, Secret Master of the Temple, a King of Light. Yn ôl mythau, mae'r creadur hwn yn aros ar y ddaear, ond gall hefyd fynd i Ddaear arall, sy'n golygu'r Ddaear mewn mannau cyfochrog. Fe'i dynodir â Gilgamesh, yn ddiweddarach ef yw'r Amddiffynnwr neu'r Brenin Goleuni yn fwyaf aml.

Dywedir bod ei sedd gyfrinachol yn dewis lle mae ei bresenoldeb fwyaf ei angen ar y pryd. O Mesopotamia symudodd i'r Aifft, yn ddiweddarach i Tsieina, yna i Iwerddon. Mae'n olrhain llawer o ymyrraeth o hyn yn erbyn y lluoedd sy'n bygwth dynoliaeth, sydd ond yn goroesi'r trychinebau a'r rhyfeloedd mwyaf. Dywedir iddo ymddangos cyn tua 6000 o flynyddoedd, ond sawl gwaith yn y ganrif. Ni ellir ei brofi, maen nhw'n chwedlau. Yr hyn sy'n bwysig yw'r ffaith bod sedd barhaol y Brenin Golau yn cael ei ddweud yn Tibet, ac enw'r tir yw "Agartha."

traddodiad Mormoniaid yn awgrymu hunaniaeth posibl y Brenin o olau gyda Christ sydd, fel Iesu am tua 10 o flynyddoedd yn byw yn Tibet. Strange yw bod y Brenin o olau dros y blynyddoedd diwethaf nad 6000 yn sefydlu unrhyw grefydd, fel bod adnabod gyda Christ yn ôl pob tebyg yn anghywir. proffwydoliaethau Sibylline am ddyfodiad brenin newydd, ond mae proffwydoliaeth y Fam Fawr y cyfarfod Duwiau i Vyšehradě yn ôl pob tebyg yn ymwneud â creadur hwn, oherwydd y traddodiad yn dweud bod y Brenin Golau byw y rhan fwyaf o'r amser ar y ddaear ac yn casglu o amgylch iddo ei ddewis ar gyfer nifer o ganrifoedd. Beth sy'n hysbys am y Deml Marchogion, trefn y Graal a chymdeithasau eraill oriented esoterically traddodiadau hyn ei gadarnhau yn ddigonol.

Mae Traddodiad Brenin golau afterglow ei sêl proffwydoliaeth a Libuse yn cuddio prvorozenéhoPřemyslovce crud sydd wedi siglo dyfodol y brenin newydd, a all arwain at brofion difrifol.

Mae'r chwedl Aryan hynafol yn adrodd am ddigwyddiad hynafol lle dinistriwyd hil gwareiddiad datblygedig y gwyllt gan y trychineb anhysbys yn nhirgaeth anialwch Gobi heddiw. Rhannwyd y rhai a oroesodd yn ddau grŵp o'r enw Agartha a Shampullah. Mae Reich of Agartha, cartref perffeithrwydd ysbrydol a chrynodiad esoteric, yn cael ei lywodraethu gan Loze of Light, sy'n debyg i fod yn esoteric, sydd yn ôl pob tebyg yn King of Light.

O'r Goleudy Golau hwn - Agarthy - anfonwyd neges at 1977 ar gyfer Secsofacia, a dyfynnais:

"Unwaith eto, dw i'n siarad â chi am y heddwch mawr hwnnw, yr wyf wedi siarad ohono o'r blaen yn yr eiliadau anhygoel o'r blaned hon. Fel y dywedais o'r blaen, eich gwlad yw tarddiad y hynafiaid y Orient heulog, y Ddaear sy'n gorwedd o dan Ddaear y Byd. Dyna pam rwy'n gwybod yn dda eich cenedl a'i genhadaeth, gan fod y bondiau sy'n gysylltiedig ag oedrannau'n dal i barhau. Gadewch i ni fynd yn ôl i gorffennol eich pobl a gwyliwch y llinyn o hanes, y mae ei ddigwyddiadau wedi ein dysgu i chi eich bod yn cael eich hethol i dasg wych yn hanes y byd. Mae'ch creadur bach ym môr y gelyn bob amser wedi mynd trwy gyfnodau critigol o'i ddatblygiad, ac mae wedi mynd trwy ddioddefaint, er mwyn gwneud ei dasg nesaf yn y diwylliant ysbryd. Yr oedd wedi bod ar fin difetha sawl gwaith, yn cael ei ddinistrio, ond fel arall ysgrifennwyd ef yn y llyfr tynged, ac ni ddylai beidio, oherwydd ei fod wedi ei dyluniad ei hun. Nid yw'n mynd i ffwrdd oherwydd bod enw Prague, sy'n deillio o'r gair India Pragaja Déva Pragaja - yn golygu Cyfarfod y Duwiau, ac felly Prague yw dod yn ganolbwynt i symudiad chwyldroadol hanes y byd o ran datblygiad ysbrydol.

Ac felly ganwyd y rhyfel cyntaf eich annibyniaeth, eich ail glanhau y ddaear rhag y tywydd estron peryglus. Amseroedd heddiw rydym yn eu profi, bwriedir i adnabod y manteision ac anfanteision cred a rhinweddau gwladgarol tra bod y crystallization o gymeriadau gwirioneddol yn eich gwlad. Ond agorwch eich llygaid ac edrychwch yn ofalus. Cadwch yn dawel ac yn ymddiried yn y dyddiau nesaf. Gadewch i'r blaned hon ddioddef unrhyw drychineb naturiol, aros yno, yn union lle mae'r karma wedi eich adeiladu chi. Peidiwch â rhedeg yn unrhyw le. Mae eich karma yn gwybod orau lle rydych chi'n ddiogel. Gwareiddiad brwyn yn ddiwrthdro ymlaen a bydd yna adegau pan na fydd unrhyw bri hyn neu y blaid, hwn neu y pŵer hwnnw, ond mae cariad a pharch tuag at ddyn rheol a bydd werthoedd ysbrydol addurno eich pen pwysigion. Mae ehangder y achosion amlwg Višnův (Crist) y flwyddyn ac yn mynd tuag at ei wireddu.

Bydd y broses o lanhau a chraffu yn paratoi eich cenedl ar gyfer y cyfnod nesaf - y cyfnod Slavonic. Ar hyn o bryd y broses lanhau yn mynd y mwyaf dwyreiniol a bod eich brawd sydd yn y blynyddoedd nesaf yn trawsnewid y světa.Buďte democratiaeth puraf yn gryf ac yn dawel, yn ofalus ac ar yr un pryd cyn y gorau o ffrindiau, gan nad yw gwendid dynol yn anghyffredin. Y syniad y tu ôl i'ch ceffylau ac un o'ch meibion ​​mwyaf. TGM /, yn ei gwneud yn digwydd. Mae'n syniad o ddynoliaeth pur, rhyddid personol ac ysbrydol, rhyddhau menywod a dynion mewn cydweithrediad a chyd-fyw, dim ond yna byddwch yn deall gwir ystyr cymodlon. Rydych yn genedl sydd yn y cyfoethocaf yn werthoedd ysbrydol ledled Ewrop, felly mae'n rhaid i chi dyfu, gan y bydd llygaid y byd yn cael ei wrthod i chi ag i galon ysbrydol. Dyna'r gyfraith! Byddwch yn dawel. Yn oriau'r byd, mae'r llaw yn mynd i'r ddeuddeg awr, ac mae trychineb yn dod i'r amlwg yn yr awyr. Fodd bynnag, ni ddylid dinistrio'r blaned hon oherwydd byddai ei ddifodiad yn peryglu'r system solar gyfan. Fodd bynnag, ni chaiff ei ddynoliaeth ysbrydol sâl ei achub, sy'n ceisio ei ddinistrio gan arfau atomig. Ac felly mae'r ddaear yn ysgwyd fel ceffyl sy'n sugno mosgitos o'i ffwr.

Mae dylanwad Rhufain yn diflannu'n llwyr oherwydd bod yr Eglwys Gatholig wedi llygru dysgeidiaeth wreiddiol Iesu. Mae cyfraith newydd brawdoliaeth a democratiaeth yn llawn purdeb ac eglurder. Cadwch gariad am y byd! Rhoi heddwch a heddwch i bawb, y mae pobl mor ddifreintiedig ohoni. Gweddïwch ar yr holl dirlawnder newynog, ac i'r rhai sy'n marw o ddiffyg gwaith, dewch â help. Caiff eich tasg ei fendithio gan y rhai sy'n gwylio - eich brodyr Himalaya. Pan fyddwch chi'n clywed y newyddion amrywiol o'r byd, byddwch yn dawel ac yn gytbwys. Y cyfan sy'n dod a dod, ei dderbyn fel y daeth, a cheisio rhoi popeth yn gyd-destun â'r cynnydd datblygiadol angenrheidiol ar gyfer twf enaid. Teimlo gyda chi! "

Daw'r neges hon i ben gyda ffrwd o chwedlau, sibrydion a proffwydoliaethau gwych sy'n treulio amser yn y gorffennol.

dadansoddiad system yn helpu i ddod o hyd i'r un meddyliau a llinynnau cynnil perthynas yn cydgyfarfod yn ganolfan mytholegol unigol ynddo ef llacharedd ei burdeb a diemwnt gwerthfawr dod o hyd i le ar goron hynafol prin brenhinoedd Tsiec, sef dyfodol ein cenedl. Nid wyf yn gofyn am ffydd ac ymroddiad i hen feddyliau a thraddodiadau, byddai'n ffôl iawn. Rhoddodd Goruchaf y rhodd werthfawr i chi - meddwl, yn ei ddefnyddio ac yn meddwl am yr hyn oedd yn ei ddweud a beth ddigwyddodd, yn meddwl am yr holl gyd-destunau a cheisio eu lle yn y wlad at ei dynged yn cynnal y gorau, dod o hyd i'w gwir llwybr i ddeall cyflyru o'n cenedl.

Cenedl yng ngeir y duwiau

Mwy o rannau o'r gyfres

Ad a Ateb