Y Genedl yn y Dir Duw (7.díl)

7218x 21. 02. 2017 Darllenydd 1

Ivo Wiesner yn credu yn y genhadaeth y genedl a'i chred yn y rôl arwain yr ydym yn Canolog Ewrop / Tsieciaid, Morafiaid, Silesians, ond hefyd Slofaciaid / yn y dyfodol agos ymdroelli fel edau aur drwy gydol ei waith. Mae'r llyfr The Nation in the Gods 'Wrestling yn ceisio dangos y cysylltiad rhwng heddiw a'r hanes hynafol y mae dyn heddiw yn ei ddianc yn ei jingle / byd ysgubol a reolir yn fwriadol. Darllenwch a gadewch i chi ei ddarllen.

A oedd ein hynafiaid heathens a barbariaid honedig, am yr hyn ydyw am ganrifoedd ar gam yn dangos clerigwyr Catholig » ac wedi ei ysbrydoli gan haneswyr sy'n chwarae'r Nodyn Almaeneg?

Defnyddiwyd y term "barbariaid" gan y Groegiaid yn wreiddiol ar gyfer pob cenhedlaeth nad oedd y Groegiaid yn deall yr iaith. Yn ddiweddarach, enillodd y term ystyr myfyriol gan bwysleisio ansicrwydd gwareiddiad ac israddoldeb rhai ethnigrwydd gyda gros, creulondeb ac anwybodaeth.

O'r Groegiaid, cafodd y cysyniad hwn ei gymryd yn y bôn gan y Rhufeiniaid a oedd yn ystyried yr holl genhedloedd ac ethnigrwydd o darddiad heb fod yn Rhufeinig fel barbariaid er nad oedd gan lawer ohonynt ddiwylliant gwaeth na Rhufain ei hun. Enghraifft efallai yw'r Celtiaid. Pan dderbyniodd Eglwys Gristnogol Rhufain ddiwedd 4. Mae'r ganrif OC, dylanwad pendant yn rhan orllewinol yr Ymerodraeth Rufeinig sy'n cwympo, wedi creu allwedd bŵer ideolegol a phŵer iawn i ddominyddu pŵer ymerodraeth gadarn yr Almaenwyr Ffrengig.

Dyma sut mae erledigaeth y "Cenhedloedd", hy pobl ac ethnigrwydd y syniad o Gristnogion Gorllewinol (Rhufeinig), nad ydynt yn siarad. Dechreuodd y clerigwyr Catholig sy'n gysylltiedig yn agos â'r Franco-reolwyr ddefnyddio'r syniad o Gristnogaeth fel cyfiawnhad ideolegol sylfaenol ar gyfer ehangu'r ymerodraeth Ffrengig i'r gofod Celtaidd a Slafeidd wreiddiol. Mae'r cyfnod o amddifadedd treisgar o Gristnogaeth y Gorllewin (Rhufeinig) yn dechrau gyda "tân a chleddyf", yn enwedig yn y gofod a feddiannir gan y Slaviaid gorllewinol ac arfordirol.

Ar ddiwedd 6. ganrif ac yn enwedig yn y cyfnod 7.-9. canrif yn llunio i fyny Tsiec Wladwriaeth yn wynebu pwysau anodd Franks, ymdrechu am ei dra-arglwyddiaethu a chymhathu. Mae hynny mewn gwirionedd nid oedd mewn gwirionedd lledaeniad Cristnogaeth, ond tra-arglwyddiaeth treisgar o fannau newydd a dadleoli y boblogaeth leol, y gwelir yn y profiad o gros cam-ewyllys a thrais, a oedd yn dod o'r clerigwyr Ffrancaidd agored cenhadon Cyril a Methodius, lledaenu y syniad o fersiwn Cristnogaeth Dwyrain.

Pan fydd yr offeiriaid Rhufeinig, yn bennaf Ffrancaidd, neu yn hytrach bod o darddiad Almaeneg, expelling disgyblion o'r ddau cenhadon dwyreiniol o Bohemia a Morafia, y llywodraethwyr Tsiec glir bod y syniad o Cristnogaeth yn unig yw'r ffurf a esgus a bod newidiadau yn glir y gêm elfen Almaeneg a Tsiec o reolaeth dros gofod y wladwriaeth Tsiec.

Os gwyddys CD Magical Ring gan Clannad, gelwir y gân 8 yn Newgrange. Gallwch wrando arno yn y fideo hwn:

Nid yw'r frwydr hon, sy'n para dros fil o flynyddoedd, wedi dod i ben, ond heddiw mae ganddo ffurfiau mwy gwâr ond heb fod yn llai peryglus. Blasphemous yw'r rhai sy'n credu yn wyneb llyfn ac addewidion aneglur yr Almaenegwyr o'n cwmpas. brenhinoedd a chlerigwyr Almaeneg bob amser a gynhaliwyd dan nawdd ei bŵer ac uchelgais rheibus sydd gyda'i gilydd yn y syniad Cristnogol o ymlediad rhwng Dwyrain "barbariaid" a'r hyn a elwir yn "uwch" ddiwylliant y Gorllewin.

Mae'r ffaith bod y "lledaenu diwylliant" eu hangen yn ystod Almaenwyr di-ri ysgogi llawer o ryfeloedd, tywallt gwaed, a bywydau dirifedi, yn parhau i fod braidd ar wahân. Ideoleg lledaeniad diwylliant Cristnogol y Gorllewin, fodd bynnag, yn ac yn dal yn seiliedig ar demagoguery, gorwedd ac yn aml twyll, sydd gyda'i gilydd wedi bendant brofi bod y diwylliant y dwyrain o ffin yr Ymerodraeth yr Almaen yn ofer, yn ddiwerth, yn annheilwng o sylw Dwyrain "barbariaid" yn cael ei civilize egnïol / yn y pen draw yn syth.

Yn anffodus, ysbryd hwn o demagogy weithiau yn pylu allan heddiw, hyd yn oed yn eu rhengoedd eu hunain. Un o'r gorwedd mawr, a adeiladwyd gan ideoleg Almaen o ragoriaeth a chenhadaeth sanctaidd i wladychu tiriogaethau dwyreiniol yn chauvinists Almaeneg yn honni bod y Gorllewin Slafiaid / deall llwythau Tsiec bennaf / meddiannu dros dro Germanaidd yn wreiddiol ddwyreiniol Bohemia a Morafia. Mae'r canlyniad yn gywir ar y diriogaeth dwyreiniol, sy'n angenrheidiol i repopulate elfen Germanaidd. Ond mae hanes yn dweud rhywbeth hollol wahanol.

Yn wir, mae'r Germanaidd Quadi Markomans a phan gwthio o'r ymladd Tsiec Gofod Celtaidd, cadwch le Bohemia flynyddoedd bron 30, gofod Moravia yn llai na blynyddoedd 50, ac mae'n dal i dominyddu y basn afon ardal iseldir Odra, Elbe a Vltava, ond methodd i feddiannu tiriogaethau eraill. Yn wir, mae'r ardal o Bohemia a Morafia Geltaidd parth ers o leiaf 8. ganrif CC. Y ffaith yw bod y Combat printiedig outnumbered Marcomanni a'i cwad bron yn ddieithriad diwylliant uchel ac mae'r concwerwyr Germanaidd llawer o'r diwylliant Celtaidd gymryd drosodd.

Mae'r myth poblogaidd am y backwardness a lefel ddiwylliannol isel o Western Slafiaid, a ddosbarthwyd gan y clerigwyr Catholig Almaeneg, ddiamheuol dylanwadu'n sylweddol iawn diwnio yr Tsiec Gatholig cudd-wybodaeth, yn enwedig yn gynnar yn yr Oesoedd Canol, ond yn anffodus hyd yn oed heddiw.

syniadau Enghreifftiau rhagoriaeth elfen Almaeneg amlygu ei hun eisoes yn y Brut Dalimil pan Tsieciaid ddod hegluro fel penaethiaid Croatiaid dianc rhag cosb am lofruddiaeth. "Mae'r Dalimil hyn a elwir yn" cwyno ein hynafiaid diffyg cysylltiadau teuluol cryf, llacrwydd moesau a diffyg draddodiadau. Ond hyd yn oed yn Dalimilových benillion treiddio hyd yn oed o bell yn wir adlewyrchiad o realiti wrth siarad am ein hynafiaid fel cyfiawn bobl, heidiol eiddo, nehromadícím lywodraethu gan orchmynion llym eu henuriaid, sydd yn estron iddyn nhw ddwyn a lladrata.

Y gwir am lefel ddiwylliannol y Celtiaid. Pam mae'r haneswyr yn gorwedd i ni?

Mae ystumiau tebyg hefyd i'w gweld mewn gwaith gan awduron Cristnogol modern. Felly F. Turek yn ei lyfr "The Tarddiad addysg Tsiec" ar dudalen 20 yn dweud hyn: "Er yn dechnegol daeth Tsiec a Slofacia Slafiaid swm sylweddol o aneddiadau newydd ac yn y gyfunol yn gymdeithasol, y ddelwedd ei diwylliant yn dal wedi cyrraedd gyflwr lle yr oedd ochr yn ochr â'i cymdogion gorllewinol a deheuol. Ysgrythurau ac yn gwybod eu golwg ar y byd, er ei fod eisoes wedi cael ei moeseg - waeth pa mor annhebygol y syniad rhamantwyr eu natur dovish - mae hefyd yn cynnwys ei hanfod cyntefig "/ Diwedd dyfyniad /.

Ond roedd popeth yn wahanol. Ar ôl cigydda ac Markomans Quadi a gorfodi allan o'r lle ar y dechrau Českomoravský 1.století AD yn digwydd mewn gwirionedd ail-gyfuno Celtic ethnig yn y maes hwn a'r atodiad o ddiwylliant cyn dyfodiad Nysa.

Sut, mewn gwirionedd, oedd lefel ddiwylliannol y Celtiaid? Ynglŷn â Keltech mae digon o newyddion ar gael yn enwedig gan haneswyr Groeg a Rhufeinig. Felly Groeg Diogenes Laertius yn ystod ei deithiau ymysg y Celtic Celtiaid â diddordeb yn yr ysgol, a arweinir gan Derwyddon, a godwyd yn y uchelwyr gweinyddol, milwrol ac ysbrydol Celtaidd yn y dyfodol. Pan ofynnwyd iddynt am gynnwys a ffocws yr astudiaeth yn dod o athro derwydd ateb hwn: "Rydym yn addysgu pobl ifanc yn parchu y duwiau, i beidio â gwneud gweithredoedd rhywbeth drwg ac ar bob adeg yn gweithredu'n onest." Mae'r eglurhad byr Laertiovi yn ddigonol i alluogi'r gwerthfawrogi'n fawr ddiwylliant ysbrydol y Celtiaid.

Mae llawer o fanylion am y Celtic Galech dweud Gaius Julius Caesar yn ei "Nodiadau ar y Rhyfel Galaidd", yn anffodus, nad oedd erioed wedi methu â godi uwchben y dull braidd tendentious, yn deillio o fuddiannau cyn gwleidyddiaeth Rhufeinig.

Er budd gwrthrychedd, dylid nodi bod y gymdeithas Geltaidd wedi bod yn eithaf gwahaniaethol iawn. Yr haen fwyaf orlawn oedd pobl syml / uchelgeisiol / a oedd heb ychydig iawn o hawliau ond llawer iawn o ddyletswyddau. Goruchwyliodd y llysgenhadon nobeldeb y clerigwyr, ynghyd â'r wardiau, a oedd yn offeiriaid gyda gradd is o ddechrau. Grw p cymharol fach arall oedd y weriniaeth weinyddol a milwrol, a oedd yn rhad ac am ddim ond yn rhwym gan reoliadau crefyddol caeth iawn. Gellir dweud bod y grŵp hwn o dan ymosodiad llym iawn y druidiau.

Roedd y Druidiaid yn ffurfio haen gul iawn o bobl sydd wedi datblygu'n ysbrydol iawn (dynion a menywod) a oedd yn y bôn yn rheoli'r holl ddigwyddiadau yn y gymdeithas. Un o'r rheolau sylfaenol y duwiau, a derwyddon pwnc yn goruchwylio llywodraeth deg o uchelwyr "ambakté" Nid yw cyfaddef eu cam-drin a diflastod cymdeithasol.

Mae'r union ddiffiniad o rôl druidiaid yn y gymdeithas Geltaidd yn aneglur o hyd. Mae'n sicr bod gan y druidiaid ddylanwad sylweddol ac awdurdod enfawr. Mae'n debyg mai canlyniad addysg gyfan a sgiliau seicotropig eithriadol.

byth yn Sefydliad y gymdeithas wedi bod mor onest canoliaethol, fel y gwyddom yr Eifftiaid, yr Incas, y Mayans, mae'r Ariaid a gwledydd eraill. Y Brenin fel arfer oedd y druid o'r cychwyn cyntaf, ond nid oedd bob amser yn amod. Yn ei hanfod, yr haen derwydd eisoes trefnu grŵp o offeiriaid yr ymroddiad "Vates" isaf a oedd yn byw ymysg ambakté a bonedd a gwneud cais yn uniongyrchol i ewyllys goruchaf ymroddiad Derwyddon.

Yr ail grŵp o'r dosbarth Druidist oedd y comisiwn "euhag", yn enwedig gwasanaeth y duwiau, datguddiad, ymddygiad seremonïau'r Eglwys, a'r gweithgareddau y gellid eu galw'n seicotherapi. Yn anffodus, nid oes llawer o wybodaeth ar gael am y grŵp hwn, yn union fel y fersiwn benywaidd o druids - drusads.

Mae yna ddigon o dystiolaeth bod y drudges yn dduwiesau, healers, a chwaethwyr amlwg. Ydych chi'n cofio merched Krok? Roedd Kasi / Kasin, Kasan / yn gwybod hen blanhigion ac yn gwybod sut i wneud meddyginiaethau ac yn llwyddo i drin anafiadau ac anafiadau. Anrhydedd / Tetas, Teten / dathlu â doethineb, gwybodaeth am defodau crefyddol a llawer o ddirgelwch y duwiau. Libuše / Lebanon / enwog am y galluoedd dirgel a gwybodaeth am gyfrinach natur. Rwy'n credu bod y dywysogesau Celtaidd hyn - mae drwsadau yn llwyr ddarlunio cenhadaeth drusad.

Y grŵp mwyaf annwyl a hefyd y grŵp mwyaf pwerus a mwyaf cyfrinachol yw'r dridiau eu hunain, yr offeiriaid sydd â'r cysegriad uchaf a'r uchaf. Rhaid deall ystyr y broses "cychwyn" o ran sicrhau'r radd uchaf o addysg gyffredinol ac addysg arbennig. Felly gellir ystyried cyffuriau yn gelyniaeth Celtaidd.

Yn debyg i sefydliad cymdeithas a rhaniad y estyniad deallusol, yr Arjas, ac felly'r Nyss. Yn ystod yr egwyl, fodd bynnag, gorfodwyd y Nyss i symleiddio llawer o gysylltiadau cymdeithasol a deallusol mewn cymdeithas er budd goroesi. Mae'n debyg y byddai'r protocolau yn addoli'r Fam Fawr, y mae eu diwylliant yn cymryd drosodd pan ddaethon nhw i Ewrop.

Yn y broses o crystallization ddatblygwyd endid Celtaidd a pantheon Celtaidd. Mewn cyfnodau penodol roedd Dylai Celtiaid duwiau amrywiol, ond y safle mwyaf pwysig ym mron pob un o'r llwythau Celtaidd dri Duwiau: Taranis - duw yr haul, mellt a tharanau, yn aml debyg i staroegyptskému duw duw Atum, Teutates / Teutiorix / - duw o feddygaeth, gwyddoniaeth, crefftau, masnach , yn cael ei gymharu â'r Aifft Thowtem, ESU - duw gwynt, natur, o dan y ddaear, yn cael ei gymharu i Osiris.

3. egwyddorion moesegol sylfaenol y Celtiaid

Yr elfen foesegol sylfaenol ym mywyd y Celtiaid oedd traethawd ymchwil unig dad pob un o'r dynion, y Creaduriaid Anrhydeddus Goruchaf y mae'r holl dduwiau yn ddarostyngedig iddynt.

Ail elfen elfennau moesegol sylfaenol y Celtiaid yw traethawd ymchwil anfarwoldeb enaid dynol. Mae Druids wedi dysgu nad yw'n briodol i'r corff dynol neilltuo mwy na'r sylw angenrheidiol yn unig at ei weithrediad llyfn.

Ar ôl marwolaeth, mae'r enaid anfarwol yn mynd allan o'r corff ac mae'r corff ei hun yn dod yn fach ddi-werth, y mae'n rhaid ei ddychwelyd i'r ddaear cyn gynted â phosib. Los Celtiaid Marw wedi llosgi, ac yn ysbryd y traethawd ymchwil hwn, dim ond anrhegion pleidleisiol eithriadol sydd gan yr ysgublau claddu, ac nid ydynt mor werthfawr.

Trydedd egwyddor foesegol sylfaenol y Celtiaid yw traethawd ymchwil ail-ymgarniad, sy'n golygu dychwelyd yr enaid anfarwol am gyfnod i newydd-anedig. Hanfod ailymgnawdoliad yw'r gydnabyddiaeth bod dynol lles / enaid / Rhaid mynd drwy lawer o ailymgnawdoliad i gael gwared o nodweddion drwg ac arferion, gan atal cyflawni gwir goleuedigaeth ysbrydol - perffeithrwydd ysbrydol. Yn ôl y traethawd ymchwil hwn, ail-ymgnawdu a bywydau rheolaidd yw'r gwir uffern a phwrc y mae dynol yn mynd i mewn i dro ar ôl tro ac yn datgelu canlyniadau camdriniaethau yn y gorffennol.

Nodyn: Golygyddion: Mae'n rhyfeddol iawn (ac yn sicr nid ar hap) bod yr un gwreiddiol Mae'r Cristnogaeth wreiddiol yn dweud yn ymarferol yr un peth! Gellir dod o hyd i'r gwirioneddau sylfaenol (gwybodaeth) hyn, er enghraifft, yn Origen » nes i Eglwys Gatholig Cesaropapean lwyddo i roi'r gorau i'r gwirionedd hwn ac yn olaf i ddenu dynoliaeth.

Gyda'r themâu moesegol sylfaenol hyn, mae'r Celtiaid yn agosáu at Arja, y mae eu hegwyddorion moesegol yn llawer mwy adnabyddus mewn golygfeydd Vedic. Deellir bod yr egwyddorion hyn yn y ffurf o gynigion sylfaenol cadw yn Nyska endid ar ôl ymadawiad hir sy'n mynd i mewn i'r ardal o Bohemia, Morafia a Slofacia. Rydym yn gwybod gyda digon o sicrwydd bod y llwythau Tsiec yn derbyn y traethawd ymchwil y anfarwoldeb yr enaid ac yn llosgi y meirw, a thrwy hynny yn dangos bod y corff dynol ar ôl marwolaeth yn unig gwisgo allan, cynhwysydd gwerthfawr iawn wag ac nid.

Undefined cydnabod bodolaeth y Bod Goruchaf, sy'n destun subordination a gwasanaethu duwiau, y mae eu dyletswydd yw rheoli'r llwybrau a thynged bodau dynol. Nid yw'r cysyniad o ail-ddychwelyd i'r eneidiau anfarwol creadur newydd-anedig ei genhedlu yn amlwg, ond yn hytrach yn cael ei dderbyn syniad bod eneidiau'r byw marw ger y fywiog ac yn eu hamddiffyn os ydynt yn mynegi barch.

Yn union fel y mae testunau Hen-Byd ar hen hen mileniwm 5 yn cofnodi, yn ogystal â'r traddodiadau Celtaidd, maent yn cytuno bod gan bob person ysbryd gwarchod, a roddir i'r Goruchaf Bod. Yn Nyss, mae'r hynafiaid ysbryd yn cymryd drosodd y rôl warchod hon.

Mae llawer o haneswyr yn dweud nad oedd y Celtiaid yn gwybod y sgript, y credant eu bod yn dystiolaeth o'u diffyg datblygiad diwylliannol, os nad yn uniongyrchol, o barbariaeth. Ond mae'r ysbryd o chwedlau a mythau Celtaidd cadw arteffactau o ddiwylliant Celtaidd a thraddodiadau egwyddorion moesegol sylfaenol cyn ein barn rhoi'r Celtiaid, ond hefyd Aryeh endidau o'r fath yn llawer mwy nag y Rhufeiniaid a'r Groegiaid nifer o ffyrdd. Dyna pam, wrth gwrs, mae llawer o bobl yn cael cwestiwn cyson: pam nad oedd y Celtiaid yn gwybod ac nid oeddent yn defnyddio'r ysgrythur?

Mae'r esboniad yn weddol syml. Roedd y Celtiaid yn gofalu am sicrhau nad oedd eu gwybodaeth yn mynd i mewn i'w dwylo heb eu gwasgu. Heddiw, gwyddom yn eithaf da bod Cyffuriau Celtaidd y Goruchaf Cychwyn wedi bod yn cyfathrebu â'i gilydd a chofnodi data pwysig gyda math arbennig o sgript sy'n cynrychioli cofnod graffig yr Iaith Adar hynafol.

Cafodd yr iaith hon ei lledaenu yn yr hen amser rhwng y cysegredig, y rheolwr a'r elitaidd ysbrydol a diflannodd heb unrhyw wybodaeth amdano. Yn ôl adroddiadau, mae'r cofnod graffig yr iaith hynafol gyffredinol, rhyw fath o "hynafiaeth Lladin" yn deillio o'r sylfaen wreiddiol y ddiweddarach datblygodd cymeriadau Tseiniaidd ideographic, ond hefyd y hieroglyphics Mayan, cymeriadau Runic offeiriaid Germanaidd a nodweddion graffigol tebyg anaml dod o hyd mewn meysydd gwareiddiad Ariaidd .

Yn ôl traddodiad, datblygodd y sgript Hebraeg a Sansgrit lawer yn ddiweddarach yn y kadlub graffig hwn. Rydym hefyd yn dod o hyd i draddodiad sy'n dweud mai ysgrifennu Tsieineaidd gyda'u nodweddion o'r top i'r gwaelod (o'r nefoedd i'r ddaear) yw'r ffynhonnell wreiddiol sy'n agos atom ni. Ymddengys bod yr Hebreaid sy'n ysgrifennu o'r dde i'r chwith wedi derbyn diwylliant o'r Dwyrain, tra bod Sansgrit wedi'i ysgrifennu gyferbyn, ac felly mae'n debyg o'r Gorllewin.

Pe bai'r traddodiadau hyn yn agos at realiti, yna cynhaliwyd y cofnodion Celtaidd hynafol yn yr un prasanskrit neu gerllaw. Ond dim ond dyfalu yw hynny. Y ffaith yw bod draidiau wedi gwahardd unrhyw gofnodion graff i berfformio, sydd hefyd yn golygu bod ganddynt rywbeth i'w guddio. Gwybodaeth angenrheidiol ar gyfer bywyd, traddodiadau, chwedlau, a chyfathrebiadau eraill yn cael eu cadw yn unig ar lafar ac yn eu comisiynu gan derwyddon cychwyn is, dewis a'u hyfforddi ar gyfer testunau hir ac amrywiol retentiveness.

Roedd y Druidiaid yn gwybod ffordd arbennig o gofnodi gwybodaeth yn fater "anodd"

Weithiau, rydym hefyd yn canfod bod Druidiaid wedi adnabod ffordd arbennig o gofnodi neges i rai gwrthrychau, yn enwedig cerrig. Mae hyn yn esbonio pam fod nifer o gerrig yn y mynyddoedd Celtaidd o bwrpas aneglur. Mae meysydd megalithig gyda'r egwyddor hon hefyd yn gysylltiedig â swyddogaethau seryddol. Dywed fod llawer o'r cofnodwyr hyn yn disgwyl i genedlaethau'r dyfodol eu dadbennu. Gellid dehongli hyn gyda rhywfaint o ddata hynafol o oed cyn yr Aifft, sy'n dal i fod yn hyll.

Yn ôl yr adroddiadau hyn, roedd y bobl doeth yn gwybod y dechneg o gofnodi'r neges yn strwythur unrhyw ddeunydd gwydn, ac egwyddor y dechneg hon oedd defnyddio egwyddorion cydlyniad egni ysbrydol treiddgar a gynhyrchwyd gan yr ymennydd dynol. O ystyried ein gwybodaeth dechnegol gyfredol am yr egwyddor o gofnodi sain a delweddau ar sail newidiadau strwythurol, nid yw'n syndod i ni mor wych.

Nodyn: ragauian: Yr wyf yn mynd i ddarllen diddorol am hanes y gwladychu ein gwlad a'r Celtiaid Nysa gyda'i deth bach ... ei fod oherwydd cefais y cyfle i wybod â'i llygaid ei hun bod y cyfarpar recordio mewn carreg ... mae rhywbeth am yr ymgeiswyr y gellir eu darllen ar fy safle.

Pen arwr gelyn Celtaidd o Mšecké Žehrovice, 3. st. b. "Arwyr" yw meibion ​​duwiau anfarwol gyda merched daearol.

Mae sibrydion cyntaf y gorllewin Slafiaid yn aml yn dod ar draws gwrthrychau o bwrpas ansicr, hyn a elwir yn "Old Man". Mae haneswyr yn priodoli'r rôl eiconig sy'n gysylltiedig â rôl y cerfluniau o saint sy'n dathlu hyd heddiw. Ond yn ystyried yn fwy agored i rolau eraill: yn gyntaf bod "greybeards" oedd mewn gwirionedd blychau llwch o hynafiaid ymadawedig, yn ogystal â'r posibilrwydd bod "greybeards" oedd mewn gwirionedd yn ateb digwyddiadau gwirioneddol bwysig bod rhaid iddo fod ym meddwl yr endid i gadw.

P'un a oedd yr "etifeddion" yn gymorth mnemonig yn unig neu a oeddent yn cynnwys cofnodion gwybodaeth prin y gellir eu penderfynu heddiw. Yn ddamcaniaethol, mae'r ddau yn bosibl.

Fel sefydliad diwylliannol yr endid, yn ogystal â'r ffordd y trefnir hyfforddiant ieuenctid, mae'r lefel ddiwylliannol hefyd yn rhoi rhywfaint o sylw inni. Roedd trefniadaeth y teulu Celtaidd yn debyg iawn i strwythur cymdeithasol teulu Aryan a Nyrian. Roedd y teulu dan arweiniad tad a oedd â phŵer bron anghyfyngedig dros y teulu ond hefyd yn gyfrifol am bob aelod o'r teulu i ddarparu ffynhonnell bywoliaeth,

Cafodd dynion Celtaidd a nude eu hystyried gan ddynion i fod yn gyfartal a mwynhau'r un hawliau a rhwymedigaethau.

Yn ystod yr ymladd, daeth marwolaethau eu tadau â'u teuluoedd i fod yn ansicrwydd existential yn bygwth y newyn. Mae'r cymunedau Celtaidd a Ny wedi delio â'r ffaith hon trwy greu teuluoedd polygamous lle mae merched gweddw a'u plant wedi'u derbyn yn deuluoedd llawn fel eu rhan annhebygol.

Mae'r haneswyr Catholig wedi cael eu llethu gan polygami y Celtiaid a'r Slafeidiaid Gorllewinol, a gwelwyd bod y ffaith hon yn dystiolaeth o lefel ddiwylliannol isel yr endidau hyn ...

Ond mae'r gwrthwyneb yn wir. Mewn egwyddor, mae derbyn menywod gweddw a'u plant i mewn i deulu lawn yn egwyddor hynod foesegol, gan roi tystiolaeth i gydymdeimlad dwfn ac ymdeimlad o hynafiaeth ein hunain i'n cyndeidiau.

Cenedl yng ngeir y duwiau

Mwy o rannau o'r gyfres

Ad a Ateb