Y Genedl yn Wake of the Gods (6.): Mae'r ffydd Gristnogol Gatholig yn cael ei orfodi gan y genedl Tsiec

6554x 14. 02. 2017 Darllenydd 1

Os wyf yn siarad cymaint am Libus, byddai'n gamgymeriad i beidio â sôn am y trysor mawr sy'n dod â rhodd y teulu Přemysl. Dywedir bod y trysor hon yn dal i guddio yng ngwastadeddau Vyšehrad, a bydd yr orsedd euraidd sy'n dod o hyd i'r enfys yn dod i'r wyneb yn y dyfodol. Atgynhyrchwyd rhan neilltuol y drysor ymhellach gan frenhiniaethau Přemyslid.

Os yw'r rheolwr wedi codi rhywfaint o'r trysor erioed, byddai'n dychwelyd deg gwaith. Ceisiodd lawer o frenhinoedd rhyfedd ac anturwyr gael y trysor hon, ond heb lwyddiant. Yn hytrach na'i leoliad, fe aeth i mewn i'r bedd ynghyd â'r Přemyslid olaf a enwyd "ar ôl y cleddyf". Pa mor anhygoel, rhaid fod wedi bod am drysor, prin y gallwn amcangyfrif maint, prinder a phurdeb meini gwerthfawr, a blannwyd yn y tlysau goron brenhinoedd Tsiec a oedd yn honedig Premyslide trysor at y diben hwn wedi codi.

Yn gyntaf, ar gyfer goron Wenceslas, y daeth enwau Brenin Bohemia a Karel Rhufeinig i'r gemau crwn, y pedwerydd enw. Mae hwn yn grŵp o spinels enfawr, rubi a saffir, yn bennaf o'r Dwyrain, er ei bod hi'n bosibl bod un o'r saffiriaid yn dod o Fynyddoedd Jizera o Ffrwd Sapphire.

Yn sicr, bydd llawer o ddarllenwyr yn darganfod ble mae Libanus wedi ennill trysor. Mae'n debyg bod hyn yn rhan o drysor Vyšehrad nemethon, a roddwyd i'r genedl newydd yn y dyfodol, oni bai ei fod yn drysor cyfan y cysegr. Dangosir cryn oedran y gemau, ymhlith pethau eraill, gan y ffordd hynafol ac nid yw'n berffaith iawn o weithio i mewn i "dwyllod" afreolaidd. Felly roedd yn rhaid i gerrig caled a chaled megis rwberi a saffiriaid ei gwneud hi'n anodd i'r hen feistri weithio'n galed.

Yn ôl traddodiad, rhoddodd Libuše ymosodiad amddiffynnol cyn ei farwolaeth i drysor, a oedd hefyd yn gysylltiedig â gemwaith coron. Yn ôl y melltith hon, bydd unrhyw un sydd â llaw aberthol i dreftadaeth y genedl yn cael ei ddinistrio gan farwolaeth ddrwg. O'r dynged anodd gan Heydrich, gellir dod i'r casgliad bod curse Libus yn gweithredu hyd heddiw.

Os byddwn yn mynd trwy hanes Bohemia a Moravia a Silesia, rydym yn pasio llinell hir o leoedd cysegredig a chofiadwy, gan gael perthynas agos ag amseroedd da a drwg ein cenedl. Yn anaml, cofiwch Říp, Vyšehrad, Kaňk u Kutné Hory, Velký Blaník, Tábor u Nemějic, Buděč, Hostýn ac eraill. Heddiw, gyda syndod, gwelwn fod y rhan fwyaf o'r lleoedd hyn yn seddi arwyddocaol cyn dyfodiad eu tadau. Mae llawer ohonynt yn gysylltiedig â sibrydion a proffwydoliaethau hynafol Celtaidd, a gedwir yn y cenedlaethau o ymsefydlwyr diweddarach trwy wasanaeth llafar hyd heddiw.

Yn anffodus, mae rhai yn ystod catholicization egnïol haddasu i amcanion y litwrgi Catholig, megis Ogofâu. Mae hyn yn deml yn ymroddedig wreiddiol i'r Fam Fawr (ISID), symbol gan fenyw cudd o pen i'r traed mewn siaced las tywyll neu ddu, yn sefyll ar cilgant inverted, wedi'i amgylchynu gan myrdd o sêr. Mae'r symbol hwn i fod â chysylltiad cosmig difrifol â'r Ddaear, ond hyd yma mae wedi gwrthsefyll dealltwriaeth. Jeswitiaid triniaeth ddwys yn clerigol Rhufeinig a chanoloesol yn y cwlt Great Mother haddasu i rymus gwlt Marian ond wrth i'r lleuad ac yn sêr nid symbol yn cael ei ddeall, yr oedd yn ei adael fel y diniwed.

Mae traddodiad y Fam Fam Isid yn hen iawn, yn ôl pob tebyg yn fwy na blynyddoedd 5000. Mae'n dal yn aneglur lle mae gan y traddodiad hwn ei creulon, ond gwyddom ei bod wedi cael ehangiad mawr yng Ngorllewin Ewrop, yn enwedig yn Ffrainc. Yma fe'i gelwid hi fel y Fam Grand Merciful, y traddododd y Prakelt ei traddodiad a'i nodi gyda'r Black Virgin Isis. Hyd yn oed yma, oherwydd Cristnogaeth, diwylliant gwreiddiol y Fam Fawr goroesi diwylliant Marian.

Gyda'r Celtiaid cyntaf yn dod yn ddiwylliant y Fam Fawr i Ganol Ewrop, mae'n debyg o amgylch dechrau 1. y mileniwm CC, a chyda'r mannau diwylliannol hynaf yn y Celtiaid, yn enwedig Vyšehrad a Hostýn. Yn y llwyni hyn, goroesodd y diwylliant hynafol i ddyfodiad y Celtiaid ieuengaf, gyda thraddodiad iau duwiau Taranis, Teutsouls ac Esua. O leiaf ddechrau 2. y mileniwm BC oedd diwylliant y Fam Fawr ym maes yr Aifft, Mesopotamia, Cyprus, Creta, y Balcanau, Baludzistan, Elam a gwledydd eraill.

Sôn y Fam Fawr hefyd yn cynnwys Ariaidd Vedas, Puranas, ac ysgrythurau arbennig Tantric. Ond mae'n debyg nad yw traddodiad Ariaidd, ond mae'r traddodiad transposal neu'r Árji a gofnodwyd yn ystod eu mynediad i mewn i'r ardal. Yn erbyn y cefndir hwn, credaf fod y cwlt y Fam Fawr yn adlewyrchiad o'r amrywiaeth eang o symudiadau crefyddol a oedd yn ffynnu o leiaf ar y cyfandir Ewrasiaidd i drychinebau gwmpas 3449 BC Yn India mae'n cael ei alw'n y Great Mother Devi (The Dduwies), ac yn aml y nodwyd bod ganddynt Parvati Kali (roedd y ddau yn wragedd Shiva), ond hefyd gyda duwiau a duwiesau lleol eraill o dan enwau Uma, gauze, Ambilee, Durga, a Minakší podobně.Hinduisté bersonoli y Fam Fawr yn fywyd Munchausen "Shakti", heb y bywyd yn amhosibl.

Mae'r bobl Maloasiaidd yn adnabod y Fam Fawr fel y Cybeli, y Groegiaid fel Rhea, neu'r Idaia Metr Megali (Mam Fawr y Duw Ida). O'r Groegiaid, cymerodd y Rhufeiniaid y diwylliant o dan yr enw Cybelé neu Magna Mater deum Idaea. Cymaint am esbonio ffenomen wych ein gwlad.

Mae problem rhyfedd arall yn gysylltiedig ag ehangiad sylweddol yr enw "Libuše" lleol neu wreiddyn yr enw hwnnw. Mae'n ymddangos bod naill ai gysylltu â shrines Celtaidd drusad, rhyw fath o mynachlogydd Celtaidd fenywaidd, neu a yw'n eto Czechification wreiddiol toponymum Celtaidd (Liban). Priodoldeb cyffredin y nemethons benywaidd hyn (neu'r caethweision) yw'r ffynhonnell gysegredig, sydd, yn ôl traddodiad, yn meddu ar gryn dipyn o iachau.

Gadewch inni gofio o leiaf Libušín ger Prague, Libus u Prahy, Libeň, Libuše ger Staré Kouřim. Credir bod y llwyth Celtaidd "lib" yn gysylltiedig yn uniongyrchol â swyddogaeth diwylliant eiconig y Drusad a dim ond yn ddiweddarach a ddynodwyd gyda'r enw. Yr wyf yn eich atgoffa mai Lebanon - Libuše oedd rheithiwr parchus ac adnabyddus. Mae'n debyg mai hyn yw cyfatebiaeth enw Sibyl, enw penodol yn benodol ar gyfer y swyddogaeth gymdeithasol.

Mae'r Gadeiriau Celtaidd yn cynrychioli ffenomen heb ei ail mewn unrhyw beth a wyddom am yr holl grefyddau a chanolfannau cysegredig. Mae'r ffenomen yn cael ei chanfod yn unig a chadarnhaodd yn gynyddol fod y nemethons yn rhwym i ran eithaf penodol o wyneb y ddaear, gyda'r priodoldeb allanol arferol yn ffynhonnell sanctaidd gydag eiddo meddyginiaethol a glanhau. Roedd y Nemethonau yn eithriadol o syml, yn aml yn adeiladau pren, ardaloedd naturiol yn bennaf yn ffens, tra oeddent yn golchi eu canolfan eu hunain, sef y ffynhonnell. Roedd rhai nemethons yn gymharol fawr ac wedi'u pwysoli, roedd rhai eraill yn hytrach na llwyni bach o ddiddordeb lleol.

Gwarchodwyd y gwanwyn gan hen goed grymus, yn fwyaf aml o dderw. Nemethon dadansoddiad pwnc yn dangos bod y ffenomenon analog sylfaenol gyffredin i'r mwyafrif helaeth o shrines Celtaidd yn strwythur daearegol cymhleth iawn yr isbridd, yn enwedig parthau fai a fai helaeth gydag amrywiaeth dyfnder mawr. Roedd y seibiannau hyn yn dod â ffynhonnau i'r wyneb o ddwfn, ond nid oedd ganddynt oes hir. Yr achos yn fach daearegol (tectonig neu fwy) o lwybrau sefydlogrwydd blaenddwr, a oedd yn dangos nifer o newidiadau mewn parthau fai, yn arwain at achosi culhau a chau ffynonellau llwybrau cyflenwi. Felly, ar y rhan fwyaf o'r nemethons nid ydym bellach yn dod o hyd i'r ffynonellau, neu maen nhw'n ffynhonnell yr wyneb.

Mae'r ymwybyddiaeth bellach yn cael ei ymladd ar wybodaeth aruthrol o'r hyn a elwir yn "gwythiennau dragon", sy'n cael eu parth siarad lleygwr o arwyneb y Ddaear allyrru rhyw fath o ynni, negyddol iawn yn dylanwadu ar bobl a chreaduriaid byw eraill. O hen adroddiadau, rydym yn gwybod bod y gwythiennau ddraig hysbys gan y Tseiniaidd / arall hynafol ohonynt daw'r term rhyfedd) a chwilio effeithiol gan ddefnyddio dewino gwialen /.

Er nad yw gwyddoniaeth fodern wedi llwyddo i egluro natur a gweithrediad y parthau geopathogenig bioneghaol hyn, nid oes amheuaeth ynglŷn â'u gweithgaredd annymunol na pheryglus. Yn y bôn, mae'n bôn sut i ddiffinio'r ardaloedd bioneghaol hyn mor gywir â phosibl fel na fydd pobl yn dod i gysylltiad â hwy yn fwy parhaol. Gweithredu cyffredinol

Gellir parthau bionegativních ei ddisgrifio fel gostyngiad yn y lluoedd hanfodol o ddyn, gan fynegi mecanwaith amddiffyn dicter, a thrwy hynny yn dod ei salwch yn aml, ond mae hefyd yn dirywio yn ystod afiechyd ddibwys, gwella clwyfau araf, amlygiad o salwch meddwl cudd neu ganser a ffenomenau tebyg.

Roedd parth Bionegativní effeithiau dinistriol ar anifeiliaid sy'n colli eu gallu atgenhedlol, neu cenawon aned gyfradd marwolaethau uchel, yn aml yn ymddangos clefydau ac anhwylderau ffisiolegol mewn gwartheg yn lleihau cynnyrch llaeth ac ansawdd llaeth ac ati Ffynonellau egino / arbennig / mewn ardaloedd croesi nad bionegativních barthau yn berthnasol neu i yfed neu i baratoi bwyd fel ffactor negyddol ynddynt yn amlwg wedi'i ganoli, fel y gallwn mewn gwirionedd yn siarad am y ffenomen o "dŵr marw".

problemau dadansoddi System bionegativních parthau yn dangos bod y tai hyn yn cael eu rhwymo dogn eto tectonically difrodi yn sylweddol o wyneb y ddaear, ac yn arbennig y groesffordd ffawtiau a pharthau fai. Yn y mwyafrif helaeth, fodd bynnag, mae aflonyddwch tectonig yn ystod dyfnder neu ddyfnder dyfnach o gannoedd o fetrau. Gall y parthau hyn ganfod llawer o bobl â ffenestri neu fendetau, ond mae gan rai pobl adwaith seicosomatig ar wahân hefyd i'r agosrwydd i'r parth. Nodedig, fodd bynnag, yw y gall yr un bobl yn nodi adwaith dewino un modd arwyddocaol gwialen yn hen adeilad y cysegr Celtaidd, ond cyfeiriad y gwyro rym dewino gwialen yn dim ond y gwrthwyneb nag mewn ardaloedd bionegativních parthau.

Heddiw, mae'n amlwg bod y Derwyddon Celtaidd yn addoli y ffynhonnau a choed, gan eu bod yn beirniadu'r y grefydd Gatholig yn bennaf, ond yn addoli un egni rhyfeddol sy'n llifo o ewyllys y duwiau o ddyfnderoedd mawr y ddaear i'r wyneb. Trosglwyddo i lawr priodweddau iachaol anhygoel o'r dŵr gan arwain at ardal yn uniongyrchol yn arwain at y ddamcaniaeth o fodolaeth egni uchel sy'n gweithredu cadarnhaol, ffactor felly biopozitivním sydd hefyd yn cael ei gynnwys yn y dŵr ffynnon ardaloedd o'r fath.

Yna, gallwn ni siarad yn eithaf da am ffenomen "dŵr byw". Mae'r traddodiad cadwedig hefyd yn siarad am alluoedd iachog y druidiaid, a fu'n gallu profi rhyfeddodau gwirioneddol gyda dim ond dŵr wedi'i bwmpio o'r ffynhonnell sanctaidd. Fodd bynnag, nid strwythur dŵr yn unig sydd â dylanwad da, mae'n amlwg hefyd y bydd aer yn dylanwadu arno, er na ellir gwahaniaethu i ionization o weddill yr amgylchedd. Yn aml, yn ardal weithredol nemethon, gellir arsylwi llystyfiant eithaf ac iach iawn o leiaf gyda phlâu a chlefydau, ac mae adar sy'n nythu yn ei chael yn boblogaidd.

Gellir esbonio effeithiau bionegative parthau cymharol wael yn arbennig gan yr hyn a elwir yn "effaith gyddwysydd", sy'n cronni swm sylweddol a biolegol beryglus o dâl cadarnhaol. Mae'r platiau cynhwysydd yma yn cynrychioli'r ardaloedd o doriad, y dielectrig, ac fel arfer yn fwynol isel ac felly ychydig o ddŵr trydanol ddargludol. Gall gwerthoedd maes trydan cadarnhaol gyrraedd gwerthoedd biongative sylweddol.

Gan ystyried nad oes neb bellach yn gwadu effeithiau negyddol biolegol maes trydan cadarnhaol ar organebau dynol ac anifeiliaid, ymddengys bod yr esboniad hwn o hanfod parthau bionetive yn ddigonol ac yn dderbyniol.

Mae effeithiau electrostatig (bylbiau crwn) arwystl cynhwysydd daear o'r fath yn ddigonol i ganfod adwaith mecanyddol o goma, troellog, neu berslwm. Nid yw'r adweithiau hyn yn cynnwys cyhyrau'r person ar unwaith. Felly, mae Virgulí yn nodi bodolaeth a ffin y cae yn bôn gyda thâl cadarnhaol. Mae'r ffaith hon yn amlwg yn fwy cyffredinol oherwydd, gyda'r dechneg hynafol hon, mae'n bosibl dynodi natur nid yn unig bodolaeth craciau wedi'u cracio, ond hefyd yn craciau sy'n cynnwys mwynau metel yn lle dŵr.

Y nodwedd analogig yw'r permeability uchel (cyson dielectrig) o ddŵr a mwynau metel. Fel y gwyddom, mae maint yr arwystl yn y cynhwysydd trydan yn gyfrannol uniongyrchol â maint arwyneb y cynhwysydd a chaniatâd yr amgylchedd rhwng y platiau cynwysorau. Felly, y llu trydan yw'r un sy'n gyfrifol am ymddygiad y virgul, a achosir gan ddau gostau (dau faes), fel y dywed y gyfraith Coulomb. Un ffynhonnell arwystl (maes) yw ei anhwylder daearegol ei hun, y llall yn berson sy'n dal dinesin, ac mae ei darn yn casglu'r tâl a grëir gan y person hwnnw.

Po fwyaf y gall y person greu tâl mwy, mae'r mwyaf ymatebol yn ymateb i'r maes bai daear. Yn ddamcaniaethol, nid yw pobl sy'n methu â chodi tāl trydan digonol ar wyneb y corff yn gallu gweithio'n effeithlon gyda'r mwyafrif mawr a'r mwyafrif helaeth (75-80%). Ond mae'n bosibl ei ddatrys yn briodol gan ddefnyddio beth mae electroneg heddiw yn ei wybod, ond mae'n jargon arall.

Rhan fwyaf o bobl sy'n gweithio gyda gwialen ddewinio sensitif (a elwir yn. "Extrasensory") yn cynhyrchu tâl arwyneb sylweddol, fel bod y cae a godir o barthau ffawt ddewinio rhodenni yn eu dwylo yn adweithio symudiadau cyflym. Yn y fath fodd, bydd y fignettes o sensitifwyr yn ymateb mewn mannau o'r parthau bio-bositif sy'n dal i fod yn weithredol o Celtic nemethons. Ymddengys bod nifer fawr o hen nemethoniaid Celtaidd o hyd yn dal parth bio-bio gweithredol cymharol gryf, er bod y gwanwyn wedi sychu.

clefyd Pobl přestálým, gwanhau salwch hir, ond hefyd pobl ansefydlog yn feddyliol, pobl dan straen difrifol, ond hefyd i bawb, ac yn enwedig ni all plant ifanc a mamau fod heblaw argymell teithiau cerdded hamddenol uchel iawn ac yn aros yn yr adeilad cyn Nemethon.

Mae'n fuddiol iawn ar gyfer crynodiadau seicig, hyd yn oed myfyrdod syml. Cofiwch, fodd bynnag, fod y mannau hyn yn dal i fod yn temlau hynafol lle nad oes dim byd i fod ond ymddiried rhwng dyn a Duw, ond gwirionedd, cariad. Rhowch y lleoedd hyn gyda chalon agored, pur, gan wobrwyo byddwch yn derbyn tawelwch meddwl ac iechyd gwell.

Cofiwch gadw'r lleoedd hyn a pheidio â gadael i unrhyw un niweidio neu ddifrodi. Mae'n etifeddiaeth na allwn ei werthfawrogi'n llawn heddiw. Ni all arsylwr Sensitif colli'r safleoedd pererindod mwyaf enwog yn y hynafol Nemethon Celtaidd bod yn y gorffennol, usurped yr Eglwys Gatholig Rufeinig, oherwydd ei fod yn dda yn deall eu hystyr.

Cadwedig chwedlau hynafol Celtaidd a chwedlau, yn ogystal â enwau lleoedd a Nemethon rydym yn awr yn ymddangos mewn goleuni gwahanol, fel y gwelir nid yn unig yn olaf cysylltiad agos uniongyrchol Nysa ac elfennau Celtaidd, ond cawsant eu cyfuno i mewn i heddiw yn genedl newydd zalidňující Bohemia, Morafia, Silesia a Slofacia.

Gellir parthau ot ei ddisgrifio fel gostyngiad yn y lluoedd hanfodol o ddyn, gan fynegi mecanwaith amddiffyn dicter, a thrwy hynny yn dod ei salwch yn aml, ond mae hefyd yn dirywio yn ystod afiechyd ddibwys, gwella clwyfau araf, amlygiad o salwch meddwl cudd neu ganser a ffenomenau tebyg.

Roedd parth Bionegativní effeithiau dinistriol ar anifeiliaid sy'n colli eu gallu atgenhedlol, neu cenawon aned gyfradd marwolaethau uchel, yn aml yn ymddangos clefydau ac anhwylderau ffisiolegol mewn gwartheg yn lleihau cynnyrch llaeth ac ansawdd llaeth ac ati Ffynonellau egino / arbennig / mewn ardaloedd croesi nad bionegativních barthau yn berthnasol neu i yfed neu i baratoi bwyd fel ffactor negyddol ynddynt yn amlwg wedi'i ganoli, fel y gallwn mewn gwirionedd yn siarad am y ffenomen o "dŵr marw".

problemau dadansoddi System bionegativních parthau yn dangos bod y tai hyn yn cael eu rhwymo dogn eto tectonically difrodi yn sylweddol o wyneb y ddaear, ac yn arbennig y groesffordd ffawtiau a pharthau fai. Yn y mwyafrif helaeth, fodd bynnag, mae aflonyddwch tectonig yn ystod dyfnder neu ddyfnder dyfnach o gannoedd o fetrau. Gall y parthau hyn ganfod llawer o bobl â ffenestri neu fendetau, ond mae gan rai pobl adwaith seicosomatig ar wahân hefyd i'r agosrwydd i'r parth. Nodedig, fodd bynnag, yw y gall yr un bobl yn nodi adwaith dewino un modd arwyddocaol gwialen yn hen adeilad y cysegr Celtaidd, ond cyfeiriad y gwyro rym dewino gwialen yn dim ond y gwrthwyneb nag mewn ardaloedd bionegativních parthau.

Cenedl yng ngeir y duwiau

Mwy o rannau o'r gyfres

Ad a Ateb