Y Genedl yn Wake of the Gods (5.

6616x 07. 02. 2017 Darllenydd 1

Hen sibrydion gwledydd Tsiec a Morafiaidd

Llawer hŷn, cyfnod a amcangyfrifir o ddiweddu "Hallstatt cyfnod," enw da tarw tanllyd, yn ymwneud â'r Bull Rock Ogof yn y Morafaidd carst. Yn yr ogof hon wedi ei leoli yn un o'r shrines pwysicaf y cyfnod hwnnw, a oedd yn gwasanaethu yn y brenin seremonïol neu Celtiaid tywysog-osod, ar y llaw arall yn lle o gwlt angladd y diweddar frenin cynnig.

Roedd y cysegr ei hun yn ymroddedig i'r Oracle dychrynllyd a Esu torcwr coed, a oedd yn aml yn ymddangos yma fel tarw gwyn neu aur. Roedd yna hefyd efail sanctaidd lle y gof derwydd hynafol meithrin yn y modd rhagnodedig ar gyfer y brenin, cleddyf, dagr, helmed a dwyfronneg newydd, ond i'r gwrthwyneb, mae hyn brenin farw cymryd ei arfwisg ac ddefodol ddinistrio. Yn ôl pob tebyg, roedd y gwreiddod hefyd yn angladdau a rhoddwyd llwch y meirw i goedwigoedd, dolydd a nentydd. Roedd y Celtiaid, fel yr Aryans, yn credu mai marwolaeth yn unig oedd "canol oes hir," sy'n agor giatiau gwybodaeth newydd.

Nid oedd y blychau corff yn pwyso ar y Celtiaid, ac felly nid oeddent yn talu llawer o sylw i'w seremoni angladdau a'u storio ash eu hunain. Dylai'r asen ddychwelyd mor gyflym â phosib o'r lle y daeth - Natur. Mae'r Gorsedd yn y Rock Bull wedi bod yn gysylltiedig ag enw da iawn, sydd wedi goroesi yn y gwahanol ffurfiau wedi'u haddasu a'u dadffurfio ymhlith y bobl sydd yno heddiw.

Ymgartrefodd Brenin y Celtiaid am ganrifoedd lawer yn nhirgaeth Moravia / efallai yr enwir Borigiorix / yn hen ac yn sâl. Rhoddodd y duwiau iddo arwydd o farwolaeth agos. Roedd y Brenin Borigiorix yn poeni'n fawr am ddyfodol ei bobl. Roedd ganddo ddau ferch ysblennydd, y Dywysoges Gypan hŷn a phlentyn ieuengaf, heb ei dyfu'n brin o'r enw Diurg. Nid oedd ganddi fam oherwydd ei bod wedi marw pan enedigaeth ei merch ieuengaf. Roedd y brenin yn gwybod yn dda na all y wladwriaeth ddal yn erbyn dynion rhyfeddol a rhyfeddol yn erbyn y rhyfelwyr ogleddol a fyddai'n dod yn gŵr Gyrtas a brenin y Celtiaid Morafaidd.

Roedd Gyrtas yn harddwch enwog, ac roedd gan lawer o ryfelwyr rhyfeddol ifanc a dynion doeth o oedran hŷn. Roedd dau addaswr rhwng y gyfres hon. Y cyntaf oedd tywysog ifanc brenin Western Celtic Urien, a'r llall yn Dywysog y Dordorix Dwyreiniol. Urien oedd un o brif orchmynion y Brenin Borigiorix a enillodd lawer o fuddugoliaethau gwerthfawr i'w fyddin. Roedd yn caru Gyrtas yn ddwfn, ac roedd hi'n ymddangos ei bod hi'n fwy a mwy cariadus.

Ogof yn Bull Rock

Nid oedd yn hoff iawn i'r Tywysog Dordorix, a oedd yn gyfoethog iawn ac yn milwrol yn gryf, ond roedd yn ddyn o filwyr crai ac anhygoel. Yn ogystal, roedd yn falch o'r llu o fleser a gynigiwyd gan y dyn cryfaf o'r amser hwnnw. Gwelodd y brenin doeth yn dda fod gan Dordorix ddiddordeb yn bennaf yn ei ymerodraeth a'r drysor brenhinol, tra bod Gyrtas yn unig yn faich iddo. Daeth amser marwolaeth ato, a galwodd y brenin y goruchaf druenw a dywedodd wrthym ei benderfyniad mai Urien fyddai brenin newydd a gŵr Gyrtas, a byddai ei ddatganiad y brenin yn cael ei wneud yn union ar ôl yr angladd.

Pan fu farw'r brenin ychydig ddyddiau'n ddiweddarach, cyhoeddodd y prif ddrwd ei benderfyniad i bob pwnc. Dim ond Dordorix oedd yn ddig a dywedodd y byddai'n setlo'i hawl gyda'r cleddyf, yna symudodd i ffwrdd. Ar ôl tri diwrnod a ddygwyd y brenin wedi marw, o dan arweiniad yr orymdaith angladdol i'r gysegrfa a'i hers gwisgodd gyda phren o'r coed sanctaidd. Aeth gof Druid brenin Borigiorixovi cleddyf, dagr, helmed a tharian ac efail sanctaidd yn cael ei ddinistrio fel a bennir gan y gyfraith hynafol. Arweiniodd ffin y Druid gyda'r car brenhinol, ac yr oedd yr Offeiriad Cyffrous yn cysylltu â bendithion priodas Gyrtas ac Urien, ac i ran rhagarweiniol Datganiad Dirgelwch y Brenin Newydd.

Mae hyn o bryd wrth yr allor pasio i mewn cleddyf sanctaidd i freichiau estynedig Gyrtas am frenin newydd, byrstio gyda rhuo mawr i mewn i'r marchog sanctaidd gwyllt chwifio cleddyf, yng nghwmni nifer o gunmen. Roedd yn neb llai na Dordorix. Pan welodd ei fod yn dod yn rhy hwyr, rage dywyll ei olion olaf o ddynoliaeth a sanity. Cleddyf torri i ffwrdd wraig ifanc Gyrtas ddwy fraich, a oedd yn dwyn y cleddyf sanctaidd am ei gŵr a ddaeth i orffwys ar yr allor. Urien bod corff unarmed ceisio amddiffyn ei Gyrtas annwyl yn un o'r milwyr tyllu ac yna yr ail rhaniad yn agor y pen Gyrtas. Rhyddhau bloodbath arswydus lle mae'r holl ferched orymdaith a'r derwyddon llofruddio.

Sŵn llosgi goelcerth a'r crio anobeithiol o llofruddio yn torri ar draws ergyd daranllyd, gyda haen o dywod tân amgylchynu zjevivšího tarw aur - Esua. Taurus ESU yn ofnadwy rhuodd dros y sarhad ar eu hoff cysegr. Yna efe a llacio o'r nenfwd a phen malu cerrig mawr yn fuan Dordorixe. Maent yn dianc nac ei filwyr ac roeddent yn pelted Avalanche garreg, a oedd yn ymdrin â'r fynedfa i'r cysegr.

Ddwywaith y flwyddyn, ar ben-blwydd y trychineb, y ddau ar y diwrnod y Samhain, yn seiliedig ar ogof Bull Rock gorymdaith o ferched ifanc a hen ddynion mewn gwyn ffyrdd osgoi blaen a'i dychwelyd gyda'r kuropěním bore pan efe a ogwyddodd llonydd tarw tanllyd yn sefyll ar y creigiau llwyfan uwchben yr ogof. Pan fydd yr orymdaith yn mynd i mewn i'r ogof yn ymddangos glow gwych ac yna crio anobeithiol a sgrechiadau o boen. Yn ôl y chwedl yn dweud bod yr ysbrydion yn rhedeg allan tawel i'r cysegr o ferch pur yn eistedd ar ben ei choron aur annwyl a phob zaslíbí gilydd cusan. Felly y seremoni yn cael ei gwblhau ac mae'r duw ESU yn anghofio y sarhad hynafol. Rwyf wedi clywed bod ddywedodd coronau aur fan a'r lle digonol torch o dant y llew blodeuo, ond rhaid i'r cariad y bobl ifanc fod yn real a dwys.

Y drydedd o'r chwedlau yw'r hynaf ac mae'n debyg ei fod yn gysylltiedig â dyfodiad Celtiaid yn Bohemia, weithiau o gwmpas 8. canrif CC Mae'r chwedl, neu yn hytrach y myth, yn rhyfedd ac mae'n bosibl gweld yr elfennau Indo-Ewropeaidd gwahanol. Mae'n ymwneud â Vyšehrad ac mae'n cynnwys proffwydoliaethau amserau'r dyfodol. Yn ôl y traddodiad hynafol, roedd dau lwyni pwysig iawn, sy'n gysylltiedig â diwyll y Fam Fawr (Magna Mater), yn bodoli yn rhanbarthau Tsiec a Morafiaidd.

Roedd yn warchodfa yn Vyšehrad a gwarchodfa ar frig Hostýn. Mae'r un symbol o fenyw du neu du-las-duon yn sefyll ar y lleuad cefn ac wedi'i hamgylchynu gan gyfres o ddeuddeg sêr ynghlwm wrth y ddau. Nid yw ystyr y symbol hwn yn gallu dadgryptio eto, ond yn hytrach ei fod yn cael ei gwmpasu'n ofalus gan y diwylliant Catholig Marian.

Yr enw iawn "Vysehrad" yw, yn ôl yr arwyddion, yn iau na bodolaeth Vyšehrad nemethon, ond mae ganddi wreiddyn Celtaidd hefyd. Mae enw gwreiddiol y cysegr yn amlwg yn Indo-Ewropeaidd, neu efallai Prologuetic: "Pragalbha" neu "Pragaalbha". Gellir deall llwyth Indo-Ewropeaidd "albh" fel "pur, gwyn neu sanctaidd". Mae'n debyg y bydd y gair "Praga" neu "prag" yn deillio o'r gwreiddiau Indo-Ewropeaidd "pragaja", sy'n debyg yn "gyfarfod". Felly gellir deall ystyr cyfan enw hynafol Vyšehrad nemethon fel "cyfarfod o pur", y gellir ei ddehongli fel "Cyfarfod o'r Duwiau".

Rwy'n credu bod enw ein prifddinas yma. Mae'n debyg mai hwyr y traddodiad yw tarddiad cyn Hellenistic y cysegr ac felly dechreuad Prague. Yn wreiddiol, mae'n debyg nad oedd unrhyw ddinas, ond dim ond sancteires gydag anheddiad bychan o offeiriaid a staff a gynlluniwyd i'w gwasanaethu a'u diogelu. Roedd Nemethon wedi'i amgylchynu gan wanwyn cysegredig pwerus, a oedd i'w godi ar ben y Graig Vysehrad, efallai yn lleoedd Slavín heddiw neu yn ei gyffiniau agos. Cafodd y gwanwyn ei ddal mewn sawl tancyn a gynlluniwyd i lanhau baddonau offeiriaid cyn addoli, ond roedd rhai hefyd yn gwasanaethu pobl sâl ac anafedig. Rhoddodd y Celtiaid y ffynhonnell i'r enw Isar neu Iser, a newidiodd yr hen Tsiec i "Jizerka". Roedd y gwanwyn hwn yn bodoli yn nyddiau'r Dywysoges Libuše, a oedd yn aml yn cynnal baddonau glanhau yn y tanc dŵr cysegredig gyda'i gydymaith. Yma, mewn gwirionedd, fe'i gelwid hi fel "Bath Libus", ac nid ar waelod Vyšehrad gan afon Vltava. Cyflwyniad o'r fath i chwedl Vyšehrad.

Vyšehrad

Yn yr hen amser, y Great Fam Ddaear zalidňovala eu plant yn dod unwaith mewn cyflwr bendigedig i wlad hyfryd yn llawn o flodau, persawr a gân adar, sy'n gorwedd rhwng mynyddoedd amrywio nevysokými bod ein hynafiaid a enwir Sudetenland a Gabreta. stopio flinedig i orffwys mewn ffynnon sanctaidd ar y graig ddu uwchben yr afon Foldah.

Daeth anhygoel disglair y coed blodeuo a rhyfeddu y Nightingales i gysgu, ac yn ei chysgu, daeth hi â phlentyn blonde hyfryd i'r byd. Fe'i golchi hi yn y gwanwyn cysegredig, a'i roi yn y creadur euraidd yn disglair y rhyddhaodd y graig ddu. Wedyn profodd y Fam wych pan fydd bachgen yn cyrraedd, mae'n sefydlu cenedl gogleddol grymus a pharchus. Pan gyflawnir yr amser, mae disgynyddion y genedl hon yn dychwelyd o ddwy ochr, o haul y dwyrain ac o haul y Gorllewin, ac yn cyfarfod yn y lle hwn.

O'r rhain, mae'r bobl yn cael eu geni, ac mae'n benderfynol o wybod llawer o ddioddefaint ac anffodus cyn iddo gyrraedd y pŵer ysbrydol hwnnw y gall gwenyn llawer o bobl y ddaear fynd. Yna bydd brenin ifanc yn cael ei eni o'r bobl hon a fydd yn dod â heddwch i'r holl bobl ar y Ddaear a golau gwybodaeth. Dyma sut y bydd Oes Aur Newydd y Ddynoliaeth yn dechrau datblygu. Mae'r creadur aur enfys, sydd wedi diflannu rhyngddyn nhw, yn ymddangos ar enedigaeth y Brenin ac yn ei daro gan fod y Fam Fawr wedi pennu yn hir. Pan fydd y Brenin yn cyrraedd ac yn cymryd y llywodraeth, mae'r crud yn newid i orsedd aur yr enfys, y bydd y Brenin ifanc yn byw gyda hi ynghyd â'r duwiau sy'n disgyn ar y Ddaear ar yr adeg honno.

Yn un o lyfrau Groeg proffwydol Sibyl, ysgrifennwyd dyfarniad, yn ôl pa un, cyn diwedd Oes yr Haearn, ymddangosodd dyn ifanc a fyddai'n dod yn frenin mewn un wlad y tu ôl i'r mynyddoedd gogleddol. Mae'n atal rhyfeloedd ac yn gorfodi heddwch cyffredinol ar y Ddaear. Bydd y ddinas a'r genedl o amgylch y brenin hon yn dod yn ganolfan ysbrydol y ddynoliaeth yn yr Oes Aur nesaf. Ymddengys bod proffwydoliaeth Vyšehrad a Sibylla yn pwyntio ar un pwynt. Mae rhywbeth rhyfeddol yn dechrau debyg iawn.

Premysl a dirprwyaeth y rheolwyr

Mae llawer o Tsieciaid yn chwedl gyfarwydd y hardd yn meddwl ac Libuse, sydd mewn gwirionedd yn chwedl am sefydlu'r wladwriaeth a'r llinach Přemyslid, dyfarniad dros ganrifoedd lawer yn Bohemia a Morafia. Pan fydd y system analog a dadansoddi enw da hwn, deuthum ar draws cyfres o gliwiau sy'n awgrymu ystyr llawer dyfnach nag a deall y gorffennol.

Eisoes ar adeg cyrraedd trenau Nysa, roedd ysgol yn Budca, lle cafodd disgynyddion y weriniaeth weinyddol a milwrol Celtaidd eu haddysgu dan gyfarwyddyd y druids dynodedig. Yn y pen draw, roedd yr ysgol hon, neu yn hytrach yr ysgol, hefyd yn gasgliad o blant o frodyr, ac felly tyfodd y Nyss a'r Celtiaid ifanc a'u hastudio gyda'i gilydd, fel merched â merched. Tua hanner yn ail hanner 7. ganrif yr ysgol hon o uwch-offeiriad Celtaidd ymhlith yr holl enwog a pharchus.

Ar yr adeg honno, roedd yn amlwg i lawer o ddynion doeth bod angen adeiladu pennaeth ym mhen y llwythau i arwain, barnu a dysgu iddynt. Mae ewyllys cyffredinol y bobl wedi cael ei ymddiriedwyd â'r swyddogaeth hon yn archoffeiriad y aristocratiaid ysgol yn y bwth a'i enw Krokan neu cackle, sy'n cael ei gadw hyd heddiw yn y ffurf o "Cam". Mae hi'n dweud roedd si dair merch: Kazi / Kasin, KASAN / modryb / Tetas, Tétény / Libuse a / Liban, LIBES /.

Roedd y tri ohonynt yn ddisgyblion o ysgol Bwdhaeth, a fynychwyd hefyd gan fab mab Lemus, mab cyntaf Přemysl, yn aros yn Staditsi. Gan ei fod eisoes ymhlith yr ieuenctid, mae canfyddiad Celtaidd Libanus (Libuše) a Přemysl o deulu Lemus nyus i'w gweld ynddi. Ar ddiwedd yr ysgol, roedd Liban a Přemysl yn ymweld â'i gilydd yn aml ac yn cynllunio priodas. Mae hyn yn cymhlethu'r datblygiad "gwleidyddol" yn Bohemia. Mae Krakan (Cam) yn marw ac yn dwylo riniau'r llywodraeth i ddwylo ei ferch hynaf Libanus.

Nid dyma'r ateb hapusaf, ar gyfer Libanus, yn fwy druid na dywysoges a phennaeth y Nyss, nid oedd ganddo'r llaw anodd iawn i drin y dynion. Nid felly, mae Lebanon yn cyfuno'r dymunol gyda'r defnyddiol ac yn awgrymu casgliad o reoleiddwyr i'r Tywysog Přemysl ei drin fel gŵr. Derbynnir y cynnig ar gyfer y ddwy ochr a bydd Lebanon yn anfon neges i Přemysl gyda chynnig y bwrdd tywysog.

Libuše a Přemysl

Mae'r hyn sydd nesaf yn adnabyddus. Daw'r neges yn ôl troed ceffyl Libanus i Přemysl, sy'n ysgwyd ei faes yn unig. Nawr, mae rhai arwyddion rhyfedd yn cael eu taro eto. Yn anad dim, mae'n annhebygol y bydd llywodraethwr y tŷ yn ei ddwylo ei hun i redeg y cae, sy'n ddigon o ddwylo eraill yn y teulu. Roedd Kosmas yn gwybod ei fod yn geffylau neu arfau yn Bohemia yn ei amser.

Roedd y defnydd o deirod yn rhy beryglus am eu gallu i reoli'n anodd. Fodd bynnag, pe bai gan y rheolwr ei faes, byddai'r defnydd o'r teirw o dan ei lefel a byddai'r defnydd o geffylau ar waith. Ond nid yw'r chwedl yn siarad am geffylau. Mae'r chwedlau Celtaidd yn cysylltu tywysogion a brenhinoedd yn unig gyda thawod, fel anifeiliaid wedi'u pwysoli ac addoli sy'n cysylltu y brenin a'r duwiau. Yn ogystal, mae diwylliant tarw neu fuwch yn draddodiad hynafol nid yn unig yn y byd Celtaidd, ond hefyd yn yr hen Eifftiaid, yr Aryans a'r Almaenwyr. Yn ôl traddodiadau hynafol, roedd yn rhaid i'r brenin sy'n dod i mewn gymryd o leiaf un ymyl yn y maes sanctaidd i brofi ei gymwysterau brenhinol.

Po fwyaf o uffern a gymerodd, po fwyaf y cafodd ei dderbyn. Ond roedd bob amser wedi cael tarw yn yr awel, felly roedd y aredig yn dasg frenhinol. Ers y tarw personified lluoedd cosmig rheoli y ddaear, y brenin ymdopi â aredig tarw hitched rhoddodd ei bynciau sicrwydd ei fod yn gallu i reoli pobl yn dda o ran eu natur. Yr wyf yn argyhoeddedig felly bod Premysl cael yn teirw harnais ar ôl unhitching gwyliau ac yn diflannu i mewn i'r graig yn Stadice.

Gyda llaw, nid oedd Celtic nemethon yn graig statig? Mae'r traddodiad o orbitau brenhinol gyda thawod yn fwy cyffredin ymhlith pobl sy'n deillio o'u tarddiad o'r Aryans. Yn y cyfamser, mae cenhedloedd y Canoldir a Gorllewin Ewrop hefyd wedi cynnal traddodiad hynafol o gemau tarw a thaw. Maent wedi datblygu taflu teithiau enwog, poblogaidd yn yr arfordir arfordirol Ffrainc a Sbaen, ond mae'n debyg bod y tarddiad yn gysylltiedig â gwareiddiad cenedl a enwir ar ôl eu brenin chwedlonol - y Minoans.

Mae'r traddodiad o ymladd teirw gemau a aredig gydag ych yn cynnwys cyn awydd dynol i fynd at y duwiau mwyaf pwerus, ond nid oedd hyn yn bosibl, os nad oresgyn y ffenomen o sefyll tarw rhwng dyn a'r duwiau. Pan fydd y tarw aredig offeiriaid harchwilio'n ofalus a oedd y teirw yn dod yn sgil dynn, neu a ydynt yn ansicr neu'n baglu.

Yr arwydd ffafriol iawn a oedd yn tystio o blaid nesaf y duwiau oedd ymddygiad blinedig a ufudd, gyda'r towyr yn sefyll ar y pedair coes. Mewn enw da, mae'r tawod yn ymddwyn yn union, er nad yw'n cael ei bwysleisio. Roedd yr arwydd hwn yn llawer mwy pwysig na chyfnodau eraill Premysl. Nododd ymddygiad y tarwion Premysl fod pwerau'r Sovereign yn y dyfodol, yn enwedig y genedl yn y dyfodol, o blaid y pwerau cosmig yn y dyfodol.

Ni fyddaf yn mynd yn ddyfnach i ddehongli enw da Přemyslid, oherwydd ei fod yn gymaint ac wedi ei wneud yn well. Efallai dim ond eich atgoffa bod y diflaniad y teirw yn graig Stadická mae llinyn cyffredin gyda Marchogion Blaník, sef bod y ddau yn parhau i helpu ochr yn ochr â'r genedl newydd (er cudd) mewn achos o fygythiad difrifol i ei fodolaeth. Gydag ymadawiad y teirw wedi cael enw da yn ychwanegu bod hyd nes y genedl waethaf, mae'r teirw yn dod yn ôl oddi wrth y graig ac yn eu harwain yn harnais eto y brenin neu'r frenhines yn y dyfodol yn dod o bobl gyffredin.

Bydd y genedl hon yn codi i'r fuddugoliaeth enwog, ac ar ôl hynny bydd heddwch parhaol yn dod. Mae'n bosibl arsylwi rhywfaint o gyfochrog â chwedl Vyšehrad a phroffwydoliaeth Sibyl. Ar ein cyfer ni, fodd bynnag, y pwysicaf yw datganiad clir am gyfreithlondeb y genedl newydd, sy'n deillio o'r cyfuniad o rieni Tsiec (ny) a Celtic. Mae'r chwedl pro-Iddewig yn gysylltiedig yn agos â phreifatrwydd Libanus / Libus / yn dod ar ôl y seremoni briodas a throsglwyddo i'r tywysog newydd.

Libuše

Mae nifer o fersiynau gwahanol o'r proffwydoliaeth hon, gan nad oes un ffynhonnell ysgrifenedig wreiddiol. Mae'n ffaith bach hysbys bod y Celtiaid a'r Árjové gwrthod sternly ysgrifenedig neu graffig o gofnodion a phob draddodiadau cyfathrebu ac egwyddorion moesegol yn seiliedig ar dafod gadwyn geg yn unig. Felly, mae'r Vedas Aryan wedi'u cofnodi'n ysgrifenedig yn gymharol ddiweddar, er bod eu hoed mewn gwirionedd o leiaf 4000 o flynyddoedd.

Roedd Libanus a'i chwiorydd ymhlith yr offeiriadau mwyaf parchus o Vyšehrad nemethon. Roedd hi'n rhagori ei hun mewn doethineb a gallu i weld pethau a gwneud pethau i eraill. Yn ei weledigaeth o ddyfodol y genedl, dywedodd Lebanon, "Beth sy'n digwydd yn y dyfodol, a beth sydd wedi'i guddio yng ngwastadeddau'r ddaear, na fydd fy nhlawiau nawr yn siarad â mi. Rwy'n gweld y safle yn ymddangos yn sanctaidd, o gwmpas y ddinas, a gogoniant fel awyren yr haul. "

Yn parhau hanes y cyfoeth cudd y wlad hon ac yn y pendraw yn troi i shromáţděným uchelwyr: "Bydd eich ras yma yn byw yn oes oesoedd ac yn crazy duwiau oeddit ewyllys bendigedig pan fydd y Sanctaidd iddo wlad eu tadau, chwys a gwaed taenellodd ychydig cyn ddieithriaid arferion da unbowed addoli a'i frawd i gyd brodyr. "

Pe bai unrhyw un yn amau ​​am darddiad Celtaidd Libanus, mae hi'n unig yn darparu prawf yma. Nid yw'n siarad am ei "genws", gan y byddai'n rhaid i dywysog y llwythi Tsiec ddweud. Mae'n sôn am ddyfodol y genws (deall y bobl), sy'n deillio o lwythi ny, a fydd wedyn yn uno gyda gwaed Celtaidd ac ysbryd.

Princess Liban yn dal i fod Celt, nid yw mam y plant yn genedl newydd, yn dal yn gwisgo y galon Přemyslovo plentyn, ond yn dod yn mor fuan. Proud Celtic Princess a drusada Liban ei newid wyrthiol y mam gariadus genedl ifanc pan glywodd gri cyntaf o Nezamysl newydd-anedig a gofleidio ef awchu am fron hael. Ar y pryd, newidiodd Liban yn Libuse.

Cenedl yng ngeir y duwiau

Mwy o rannau o'r gyfres

Ad a Ateb