Y Genedl yn y Dir Duw (3.díl)

9944x 23. 01. 2017 Darllenydd 1

Dionysos, Alexander the Great a Nyss, cyn-filwyr Bohemia, Moravians, Silesians

Goroesi sawl fersiwn o'r chwedl Dionysus ac i sôn am fersiwn ohonynt, yr wyf yn credu ei fod yn y graddau lleiaf effeithiau iau heffeithio: dod o hyd i Zeus ffafr yn Semel - y ferch brydferth o brenin daearol Kadmat. Nid yw cariad Diva, fel y mae hi wedi bod yn ei wneud, wedi diflannu. Pan fu farw Semel genedigaeth gynamserol a mab gynamserol Zeus gwnïo i mewn i'w glun (yn ôl fersiynau eraill yn ochr) felly donosil iddo osod y fam wedi marw.

Derbyniodd y mab yr enw Dionysos, sydd mewn cyfieithu yn golygu "y cyfryngwr rhwng Diem a Nation of the Nyss", y mae Zeus yn ei garu ac yn dewis codi ei fab. Tyfodd Dionysus i fyny ac, dan arweiniad y Silen sage a'r nymff, enillodd addysg hyblyg fel y'i pennwyd gan Zeus.

Roedd y Nyss yn un o'r cymdeithasau tribal blaen Aryan a roddodd yr Arjans y brenin a'r pennaeth a'r saint mwyaf blaenllaw. Mae'r Nyss wedi byw yn y wlad Nysaia hyfryd, sy'n ymestyn rhwng afonydd Kofen (Kabul) ac Ind. Roedd cyfalaf Nysa ar droed Mount Méros, lle maent yn aml yn perfformio ac yn siarad â Tad a Mab, Zeus a Dionysus.

Pan fydd yn tyfu i fyny ac yn cwblhau daeth ei hyfforddi gan ei dad Dionysus ddau brif dasgau: Y dasg gyntaf oedd i goncro a gwâr Orient (India) a'r ail oedd uno'r y Groegiaid hynafol a codiad eu hysbryd.

Dionysus Oedolion oedd y ddelwedd perffaith o fam a'r tad - dyn burly gwedd welw, llygaid glas ac mae ei wallt lludw-llwyd. Gan ddynion a menywod ifanc Ariaidd ddewiswyd sefydlodd y sbeisys llwyth (Kafirs), sydd heb lawer o anhawster gorchfygu India a dod â grŵp o weinyddwyr ac athrawon, y mae dros amser oedd Ariaidd Brahman cast.

Ar ôl dychwelyd o'r India, gan adael y diffoddwyr hanafu ac yn sâl a hen yn Nysa a sbeisys, ac yna gadawodd ei fyddin i civilize llwythau Ariaidd yn y rhanbarth Canoldir. Dylai hyn ddigwydd tua'r cyfnod rhwng 3100-2900 BC

Yn ôl fersiwn arall yr oedd ar y pryd llifogydd Canoldir diffaith ac anghyfannedd yn 3449 CC. A phan Ariaidd Protořekové i fynd i mewn i'r Môr y Canoldir gyda eu harweinydd a Hero Dionysus a'r diriogaeth wedi'u gadael mewn gwirionedd cytrefu. Pa fersiwn sy'n agosach at y gwir, ni ellir ei benderfynu eto.

Mahabharata a myth Dionysus yn disgrifio'r un digwyddiad

Dionysus goncwest milwrol India wedi digwydd cyn dyfodiad Dionysus i Fôr y Canoldir, y rhywbryd rhwng 3200 3100-BC. Os nad oes dyddio ffug, yna bydd y goncwest o India Arjuna drafodwyd yn Mahabharata, yn ystod y flwyddyn o 3150 CC, sy'n awgrymu hunaniaeth y ddau straeon a hefyd y ddau arwr.

Gwyddom fod Arjuna a Dionysos yn arwyr, plant Duw a mamau daearol marwol. Dad Dionysus yw Zeus, tad Arjun yw Indra. Mae gan dadau Duw swyddogaeth debyg a rhowch yr un dasg i'w mab - i goncro'r Orient. Mae Arjuna yn conquering India o gwmpas 3150 BC, Dionysws rhwng 3200-3100 BC

O'r hyn a ddywedais, yr unig gasgliad hyd yma yw bod Mahabharata a myth Dionysus yn disgrifio'r un digwyddiad - ac felly Aryan Arjuna yw'r Dionysws Groeg. Pan, ym 1511 CC, torrodd y llosgfynydd Thira ar Santorini, dinistriodd bron yr ynys gyfan, ond hefyd y rhan fwyaf o'r Môr Canoldir. Mae tsunami syrffio enfawr yn difetha ynysoedd a dinasoedd pobl y môr, yn enwedig Mwynglawdd Creta.

Mae cyfrolau cryf o lwch a nwy folcanig wedi mynd i'r stratosffer, a arweiniodd at newid yn y mynyddoedd môr ac aer ac, yn y pen draw, i newid hinsawdd sylweddol mewn sawl man yn y Ddaear. Ar yr adeg honno, roedd yr Ymerodraeth Aryan yn meddu ar ran fawr o'r plaen Turanian ffrwythlon wreiddiol rhwng Llyn Caspian, Aral Lake a Pamir.

Roedd canlyniadau'r toriad Théry yn ystod y ganrif hon yn newid cyflym iawn yn yr hinsawdd, yn enwedig diffyg tyfiant yn gyflym o leithder gan achosi sychu'r iseldir Traniaidd. Yn y cyfamser, mae pridd ffrwythlon iawn wedi newid yn anialwch dros y degawdau ac nid yw gweddill y pridd ffrwythlon yn gallu bwydo nifer o lwythau Aryan.

Mae'r bygythiad o newyn Aryeh gorfodi i adael y wlad. Cynhaliwyd Exodus lle i ddau gyfeiriad. yn ôl pob tebyg confoi Western flaen traed Dionýsových o amgylch glannau deheuol Llyn Caspian, odre Cawcasws ac ar hyd arfordir deheuol y Môr Du yn ardal sy'n ffinio tua Cappadocia, Cilicia, Helespontem (Anatolia) Thrace (Bwlgaria), Macedonia a Gwlad Groeg.

Roedd colofnau Aryan cryf yn amsugno'r llwythau trefol gwreiddiol, yn enwedig mewn ardaloedd glan môr. Felly, mae ffenomen y mae haneswyr yn galw am ymfudo "pobl y môr" yn y Môr Canoldir. O ran Macedonia a Thrace, mae'r Dora a'r "Groegiaid gogledd-orllewin" a elwir yn cael eu disodli i'r de o Wlad Groeg.

Dorians a Groegiaid i'r gogledd-orllewin yn ôl pob tebyg ddisgynyddion Dionýsových milwyr cytrefu y Canoldir rhwng 3200-3100 CC. Mae rhan o'r tonnau Ariaidd Yn gyntaf, yn enwedig Phrygs a Lýdové setlo yn tiriogaethau newydd ei brynu, mae rhai stopio i ngogledd yr Eidal, lle maent yn gwthio y trigolion gwreiddiol i mewn i diroedd ymylol a'r mynyddoedd.

ail golofn yn Ariaidd, a oedd yn bodoli undebau llwythol fynyddig Nysa ac efallai gwreiddiau, ei flaen cyntaf i'r gogledd-orllewin ar hyd glannau dwyreiniol y Llyn Caspian, Povolžím ymhellach i mewn i'r paith De Rwsia, lle diflannu. Credaf fod gan ail golofn hon Ariaidd yn ddiweddarach datblygwyd Slafiaid gorllewinol - Vindové (Windová, Venedi), sydd yng nghanol y 6. ganrif OC i'r amlwg yn Ewrop bron ar unwaith, a haneswyr yn dal yn gwybod tarddiad eu cyngor.

Pan sefydlodd Dionysos lwyth milwrol y Kofenes, bu'n dilyn creu sylfaen milwrol elitaidd y byddai ei draddodiad yn addysg aristocratiaeth filwrol ar gyfer y fyddin. Gellir dod o hyd i duedd debyg gyda Alexander the Great pan fydd yn creu uned eliteidd o aristocracy milwrol "Brothers in the Arms," ​​y daeth y rheini'n ddiweddarach yn oruchwylwyr adrannau a gorchmynion.

Mae'r elitaidd Ariaidd yn perthyn ac NYS, fel y dangosir gan hyd yn oed y myth Groegaidd hynafol Dionysus. Os, am NYS Dia yn ddigon o athrawon da Dionisios ei fab, yna nid oes unrhyw amheuaeth bod y Ariaid oedd yr uchelwyr ysbrydol a roddodd Ariaid nid yn unig yn Frenin, ond hefyd arweinwyr ysbrydol, athrawon, doethion a meddygon.

Pan gyrhaeddodd Alexander the Great gyda'i filwyr ar y ffin Nysaea gyda'i anabasis Indiaidd, anfonwyd y Nyss ato gan 30 o lysgenhadon dan arweiniad y dinesydd mwyaf blaenllaw o'r enw Acufis. Mae'r llysgenhadon hyn wedi gofyn i Alexandra yn enw Dionysa am gadw rhyddid ac annibyniaeth fod Nysais wedi bod ers canrifoedd. Gadewch inni gofio, yn ôl offeiriadaeth Sewa Shrine (Sechetam yr Aifft hynafol), efe oedd yn wir dad Alexander Dionysos, nid Philip of Macedonia (gweler Plutarchos, Alex.27).

Tynnodd Nysa dirprwyo sylw Alexander brawf bod Nysa ei fagu mewn gwirionedd gan ei dad, sy'n iorwg yn tyfu yn unig yma ac yn unman eisoes yn y Dwyrain. Mae'r eiddew a'r grawnwin, yn ôl y traddodiad Groeg hynafol, yn tynnu priodoldeb Dionysos - thyrses, sef crut dwyfol.

Gadael o'r neilltu y dilysrwydd tarddiad Alexandra, y ffaith yw bod Alexander cais Nysa cydymffurfio yn barod y ddirprwyaeth, cadarnhaodd y rhyddid a hawliau Nysa, yna ei ffrindiau dringo mynydd gerllaw Meros, i dalu gwrogaeth i Dionysus. Cynhaliwyd y bennod lle yn 325 CC., y cyfnod blodeuo llawn o ddiwylliant Groeg.

Northwest colofn Ariaid debyg diflannu heb hybrin. Mae'n debygol bod eisoes 6. ganrif CC. NYS byw mewn ucheldiroedd Volyn-Podolí, lle roedd digon o dir ffrwythlon ac ardaloedd anghyfannedd helaeth. Mae'r hanesydd Groegaidd Herodotus yn ei "Histories apodexis" mewn cysylltiad â'r disgrifiad o'r Scythians yn crybwyll bod rhai o'r llwythau gogledd o'r Môr Du, tua wrth heddiw enw'r Ucheldiroedd Volyn-Podolská, yn ethnig a diwylliant fawr o'r Scythians yn wahanol.

Mae'r rhain yn Budins ac Neurons yn arbennig. Gellir tybio bod Neuros yn Lost Nyss, y mae ei enw Herodotos wedi'i drawsgrifio'n anghywir yn Groeg. Heblaw hyn, mae un arall. Darganfu Archaeolegydd I.Borkovsky serameg Slafaidd ym Mhrifg Prague a rhoddodd yr enw "cerameg y math Prague" iddo. Gallai'r un math o serameg gael ei nodi mewn dosbarthiad mwy yn Bohemia, Moravia, Silesia, Polabské Slovany a Western Slovakia. Syndod mawr i archeolegwyr oedd darganfyddiadau cerameg tebyg iawn yn ardal helaeth Wcráin (ardal Bugu, Tetereva, Dniester, Prut, Transcarpathia, ac ati).

Yn ôl y brif safle, cafodd y crochenwaith hwn ei alw'n "Korčak", yn ddiweddarach "Prague-Korčak". Mae archeolegwyr yn rhoi'r mathau hyn o serameg i mewn i 5. ganrif OC, ond rwy'n credu eu bod yn llawer hŷn. Y broblem yw na ellir cydweddu cerameg gyda dull tebyg i ddyddio radiocarbon.

Rwy'n credu y gallwn gymryd yn ganiataol ucheldiroedd Volyn rhanbarth-Podolské fel y safle lle mae'r Ariaid ogledd-orllewinol presennol setlo ar amser a lle'r oedd metamorffosis o Ariaid Indo-Ewropeaidd (ac yn enwedig Nysa) yn Slafiaid gorllewinol. Sut chwyddo llwythau unigol, undeb llwythol gilio enw "NYS" a bydd y SIFT hefyd yn cryfhau enwau llwythau unigol: Arogleuol, Morafiaid (Moravová), Slofeneg, Croatiaid, Serbiaid, roc a mwy.

Fodd bynnag, ni chafodd enw'r undeb tribal ei anghofio, fodd bynnag, oherwydd bod llawer o atyniadau gyda'r llwythau Nys neu Niš yn dal i gael eu cadw yn ardaloedd anheddiad parhaol diweddarach (Canolbarth Ewrop, y Balcanau).

tonnau Dro ar ôl tro o sychder yn y prairies osodwyd yn cynnig nifer o lwythau bugeilio crwydrol i'r de a'r gorllewin (Hyniaid, Avar, Hwngariaid) a'u pwysau cynyddol gorfodi y Slafiaid-Nysa gorllewin mewn ucheldiroedd Volyn-Podolské i chwilio am feysydd newydd lle mae'n dod o hyd ffrwythlon tir a diogelwch ar gyfer anheddu parhaol.

Ar ddiwedd 5. Ganrif, rhannodd y Slavs-Nyss yn ddwy ffrwd a gadawodd orllewin Wcráin. Cynyddodd y nant ddeheuol trwy Wledig yr Iseldiroedd a dechrau 6. Dechreuodd ganrif deheuol Slafiaid-NYS byw yn y Balcanau, yn enwedig ym maes heddiw Slofenia, Serbia, Croatia a Dalmatia. llwyth Slofenia meddiannu tua Carinthia, ac yn ôl rhai adroddiadau, a phlannu o bosibl yn Bafaria i ostwng Pomohaní oedd yn ffurfio ffin yr ymerodraeth Frankish.

Mae'n bosibl, fodd bynnag, fod yr ardal a ddefnyddir Bavaria ddwyreiniol yn hytrach llwythau Tsiec gorllewinol (Chbany, Sedličané). Mae rhai haneswyr yn credu ei bod yn yn nwyrain Bafaria (lle bo'n berthnasol Carinthia) dylid gosod Empire Samo, dywedir y castell Sam Wogastisburg gorwedd ger Staffelstein.

O blaid y ddamcaniaeth hon, mae'r ffaith bod y cronicliau Ffrengig yn siarad am brwydrau Sama ac Avars, y mae wedi eu trechu, o blaid y ddamcaniaeth hon. Gan Carinthia a Bavaria, roedd yr Avariaid yn ceisio goncro'r tiriogaethau gorllewinol.

Yn Bohemia, ni all Wogastisburg gorwedd, oherwydd yn Bohemia, methodd yr Avars i dorri drwodd. Avar, ail-leoli yn 567 o'r Môr Du i fyny'r Danube a Tisza, exerts pwysau ar gefn Vo cyfredol deheuol Slafiaid-Nysa gyflymu eu mudo i'r Balcanau dan warchodaeth mynyddoedd a oedd yn nomadiaid bob amser yn anodd cael mynediad.

Mae llifogydd Avar wedi rhannu De a Gogledd Nyssa am gyfnod hir. Er mai Avar oedd diwedd 8. Ganrif a drechwyd gan Franks a dechrau'r ganrif 9, a wasgarwyd gan Bulhara, parhaodd yr adran, gan fod Avars yn disodli'r llwyth Hwngari yn enwog yn y Llein Hwngari.

Roedd rhai llwythau Nyska eu rhannu rhwng dau gerrynt (Morafiaid, Slovinové, Croatiaid, Serbiaid), llwythau eraill adael dim ond gyda ffrwd gogleddol (arogleuol, roc, dulebes).

enwau lleoedd Nysa wedi ei gadw fel y Balcanau (ddinas NIS, afon Nisa) a Chanol Ewrop (afon Nysa Glatz, Nysa yn y drefn honno. dinas Nisa Lužická Pwyl Nysa), ond hefyd enw'r bobl "Nisan", a leolir yn yr ardal rhwng Usti nad Lab a Dresden. Ers yr is-adran y Gogledd a De Nysa pasio bron 15 ganrif ac yn ystod y cyfnod hwn a ddatblygwyd wahanol gan hanes, iaith a thraddodiadau. Serch hynny, mae gan ein cefndrydau deheuol lawer o bethau i'w gwneud gyda ni, yn enwedig gwreiddiau dwfn yn y gorffennol.

Mae cyn-filwyr Bohemia, Moraviaid, Silesiaid ...

Roedd gan North Ffrwd Nysa unrhyw ddewis ond i fynd ar hyd y llethrau gogleddol y Carpathians, Mynyddoedd Beskydy a'r Sudetenland. Ar amser cymharol fyr, mae'r NYS ymgartrefu yn yr ardal o Lausitz i Silesia Uchaf ac yna llwythau unigol yn raddol disgyn tua'r de i'r basn Tsiec yn ardal Morafia, Silesia a diriogaeth y Gorllewin Slofacia.

O'r amser hwnnw hyd heddiw cadw enwau lleoedd afonydd a threfi sy'n atgoffa rhywun o Nysa (Nysa LUŽICKÁ, Nysa Klodzko, dinas Nysa ac ati), ond yn y cof y genedl gadw enwau llwythau unigol Undeb Nysa: arogleuol (Tsieciaid), Morafiaid, Serbiaid (Lusatian ), Silesians, Chartati, Slofeniaid ac eraill.

Mae'n debyg tua hanner 6. ganrif, rhannwyd y diriogaeth ymhlith gwahanol lwythau, fel bod y Serbiaid ymgartrefu yn yr ardal rhwng Mynyddoedd Lusatian ôl Zgorzelec, roedd Silesians ym meddiant Silesia i Katowice, Morafia a Morafiaid Slovinové byw yn yr ardal o amgylch Javornik, Chřiby a'r Carpathians Gwyn. basn Tsiec meddiannu grwpiau generig arogleuol ac cysylltiedig (Lemúzi, decene, milceni, Lutomerici, Pšované, zlicans, Chbany, Sedličané), yn yr ystod o tua Dresden i Bayreuth Bafaria.

rhan ddeheuol a gorllewinol y basn Tsiec wedi cynnal dulebes rhan ddwyreiniol Croatiaid, Poohří wedyn Lucan. Ymsefydlodd yr olfactory (yn ddiweddarach yn Tsiec) ddydd Mercher. Ymsefydlodd cefnffyrdd yr Nyss a ffurfiwyd gan unedau milwrol dethol o'r llwythau unigol oddeutu yn ardal y Mynyddoedd Ore gogledd-orllewinol, yn y diriogaeth rhwng dinasoedd heddiw Dresden, Aue, Zwickau.

Diogelu'r giât fynedfa i'r Basn Bohemia - Afon Elbe, ac yn enwedig yr ymosodiadau o'r gogledd-orllewin trwy'r Bwlch Clumeck, ardal yr Ymerodraeth Ffrainc. Daeth yr endid democrataidd militant hon i'r foment dan yr enw "Nishan", ac ar ôl cyfuno pŵer sofrannau Tsiec, daeth i ben.

Rwy'n credu bod prif bwysau'r frwydr yn erbyn ymosodwyr Franks yn cael ei gario gan yr endid Niṣan hwn, o leiaf i ddechrau 8. ganrif. Mewn gwirionedd, y Natsïaid oedd rhagflaenwyr Gorllewin Bohemian Chods, a gallant ond ofid mai ychydig iawn o adroddiadau sydd wedi'u cadw.

Bydd y darllenydd yn sylweddoli bod yr ardal wreiddiol meddiannu undeb llwythol Nysa yn fwy na'r Bohemia heddiw a Silesia. Fodd bynnag, wrth ystyried y pwysau yn fwy na mil-blwyddyn elfen anodd, Germanaidd ar y gorllewinol Slafiaid-Nysa, dim ond yna rydym yn gwerthfawrogi y dewrder a'r caledwch y amddiffynwyr y gofod hwn, ond mae galluoedd arbennig gwleidyddol a milwrol-strategol brenhinoedd a thywysogion Tsiec a arhosodd dim ond ychydig o cyndadau cyswllt byr.

Cofnod o ddyfodiad y Czechiaid yn Kosmas Chronicle

Methodd polion a Slafegiaid arfordirol i'r gogledd a'r gogledd-orllewin o Bohemia ac ymladd â'r Almaenwyr. Mae chwedl hyfryd am dyfodiad Tsieciaid gofnodi yn Kosmas Chronicle, yn ddiweddarach darganfod hynny a ddygwyd feistrolgar gan yr Athro A. Jirasek yn Hen Tsiec Chwedlau, dylai fod yn ychydig (nid gormod) i drwsio.

Yn arbennig, nid oedd Slafeidiaid y Gorllewin, o leiaf yn y rhanbarthau Tsiec a Morafiaidd, yn derbyn eu henwau tribal hyd yn oed ar ôl eu henoed, neu hyd yn oed o enwau lleol eu setliadau. Dim ond y cefn pan enwir yr aneddiadau gan y llwythi neu'r enwau genre a hefyd adlewyrchu'r traddodiadau y daeth Nyss i'r aneddiadau newydd.

Mae hyn yn enwau generig cyn dyfodiad Nysa yn ardal Bohemia, Morafia, Silesia a Slofacia yn cael o leiaf ddechrau'r cyfnod o wahaniaethu a ffurfio llwythau ar adeg pan ymsefydlodd NYS yn Volhynia rhanbarth ymhell cyn y rhaniad i mewn i Nysa gogledd a'r de. Felly, Morafiaid, Serbiaid, Croatiaid, Slovinové cadw enwau llwythol yn y gogledd a'r de Nysa hyd heddiw.

Ni ellid tynnu enwau'r llwythau oddi wrth y toponymau Celtaidd sydd wedi goroesi, oherwydd byddai'n rhaid i'r llwythau sy'n byw ym mhenn y Elbe gael eu henwi Albisans neu Albans. Enw gwreiddiol un o'r llwythau Iseldiroedd oedd y Cichos, neu efallai y Sinein, yn meddalu dros amser yn unig i'r "Tsiec".

Camgymeriad arall yw hawliad hen gronwyr fod y llwythoedd Slafaidd yn dod i ardal anghyfannedd neu wael iawn poblogaidd o Bohemia a Moravia. Ar adeg dyfodiad y Nyss, roedd y rhan fwyaf o'r ardal wedi'i gorchuddio â choedwigoedd dwfn a dwys, bron yn anffodus i'r rhai nad oeddent yn gwybod darnau a llwybrau lleol. Yn y coedwigoedd hyn, neu yn hytrach yn y goedwigoedd, yn enwedig yn yr afonydd a'r ucheldiroedd, roedd teuluoedd Celtaidd niferus yn byw o gwmpas troad y flwyddyn gan Germanic Markomans a Kvadas.

Mae'n debygol nad yw cyfran sylweddol o'r endid Celtaidd gwreiddiol mewn cysylltiad uniongyrchol â'r Marcomanni neu cwad a chael eu datblygu yn y maes hwn fel endid brodorol ers iddo gyrraedd o'r Gorllewin, o leiaf ers 8. ganrif CC. Yn nížinatém Poohří, mae'r Elbe, Vltava ac Otava efallai yn byw grwpiau ynysig ac tiny cael cyfran sylweddol o waed Celtaidd.

Gallai fod yn epil o ymladd a Markomans, ond byth eu creu grŵp mwy generig hyd yn oed y mae ei enw fyddai wedi goroesi hyd heddiw. Kosmas ni yn ei gronicl yn adrodd bod y progenitor o lwyth sy'n mynd i mewn i'r basn Tsiec, esgynnodd i'r mynydd Rip, dwylo outstretched i'r awyr utters ei gyfarchiad: "gwlad Croeso, rydym yn anffodus, fil o proffwydoliaethau addawyd ..."

Ar y pryd, yr oedd y prif lwyth ar yr un pryd â'r archoffeiriad uchaf treigl. Yn yr un modd â Phennaeth y Cichos, ymddangosodd penaethiaid llwyth eraill y Nyss i diroedd dethol a chymryd y tir newydd o'r nefoedd i'w pobl, a chymerodd y Beatituts Goruchaf deyrnged.

Pan fyddwn ni'n ystyried hyn, nid yw'n golygu seremonïau cyngresol a daliadol y druidiau Celtaidd? Ond gallaf gynnig syndod arall i'r darllenydd. Mae'n debyg mai darddiad Celtaidd yw'r enw "Říp", ac yn sicr roedd yn gysegr Celtaidd - nemethon, ar ei anterth cyn cyrraedd y Cichas.

Nýských penaethiaid o lwythau, fodd bynnag, yn perfformio'n dda ar fryniau eraill ar gyfer yr un nod, yn enwedig Kaňk ger Kutná Hora, Ogofau, Oškobrh a dominyddol yn Libenice Lipnice Lower eraill. A ydych yn synnu oedd pob un ohonynt hefyd yn amlwg Celtic Nemethon?

Mae'n rhyfedd, ond mae'r penaethiaid ac offeiriaid uchel yn ôl pob golwg yn adnabod Nysa dda iawn ble i ddod a phwy yw'r "cartref" ... Hyd yn oed y ffaith bod y newydd-ddyfodiaid yn cael eu derbyn heb ymladd ffrithiant a gwrthdrawiadau ei hun yn anghyffredin. Gellir Eglurhad ond yn cael ei gweld yn y ffaith bod disgwyl i ymsefydlwyr NYS Celtaidd a chroesawu fel bloodline pobl, ei ddyfodiad ymhell cyn y derwyddon oraclau cyhoeddi.

Fodd bynnag, nid yw rhai nemethonau arwyddocaol, sydd ag arwyddocâd dwfn a chwistrellol i'r Celtiaid a'r Nyss, a'u disgynyddion, bob amser yn cael eu deall yn gywir.

Rwy'n meddwl yn arbennig am dri ohonynt - Vyšehrad, Blaník and Hostýn. Gyda Hostyn, mae symbyliad menyw du-haen sy'n sefyll ar lethder cilgant yn cael ei hamgylchynu gan gyffro serennog. Mae'r symbol hwn yn hynafol ac mae'n cyfeirio at ddechreuad gwareiddiad Celtaidd. Mae'n symbol o'r Magna Mater, weithiau hefyd yn cael ei adnabod gyda'r Is-ddiawies, sydd wedi'i wisgo mewn gwisg goch a'i lapio mewn clogyn du du neu dywyll.

Ar adeg Cristnogaeth, trawsnewidiwyd symbol y Fam Fawr Cult idol Marian (cyfanswm prasárna, sylwadau ragauian), yn ogystal ag mewn sawl man yng Ngorllewin Ewrop. Ond gellir derbyn dim ond bod dehongliad y symbol hwn, ac yn arbennig ei berthynas â Hostyn, yn parhau i wrthsefyll datrysiad.

Cenedl yng ngeir y duwiau

Mwy o rannau o'r gyfres

Ad a Ateb