Stori dirgel gan Wolf Messing

113115x 06. 05. 2017 Darllenydd 1
3edd Gynhadledd Ryngwladol Bydysawd Sueneé

Nid ydym yn gwybod pa dynged ffordd y byddai wedi mynd ymlaen parapsychologist rhagorol, canolig a hyponotizéra Grigorjevič Wolf Messing - roedd (1899 1974) yn ei blentyndod, nid oedd "cyfriniol" digwyddiadau.

Ganwyd Wolf yn nhref fechan Góra Kalwaria ger Warsaw.

O hanesion eu rhieni (ei holl berthnasau a chau farw yn ddiweddarach yn Majdanek) ei fod yn gwybod yn ystod plentyndod yn dioddef o cerdded yn ddiarwybod, ond mae'r tad yn gyflym iawn "halltu" o gyfeiliornadau nosol. Pan oedd yn lleuad llawn, fe'i rhoddodd ef yn y gwely gyda dŵr oer. P'un a ydych chi eisiau hynny ai peidio, mae'n eich deffro i fyny. Yn ogystal, roedd ganddo gof rhyfeddol o hyd, diolch iddo ef oedd yn fyfyriwr enghreifftiol o'r ysgol gwningen.

Y pwnc sylfaenol oedd y Talmud, a oedd yn gwybod o'r dechrau i'r diwedd gan y cof, ac roedd ei dad eisiau iddo fod yn rabbi. Roedd y bechgyn hyd yn oed wedi cyflwyno'r ysgrifennwr arwyddocaol Solom Alejchem, ond ni wnaeth yr ymosodiad hwn ar y bachgen unrhyw argraff. Ond roedd perfformiad y syrcas sy'n diflannu wedi synnu ef a chadw ei gof yn fyw. Penderfynodd Wolf, er gwaethaf dymuniadau ei dad, ddod yn ddewin ac i beidio â mynd ymlaen i glywed (dosl. seddi; mae'n goleg addysg uwch wedi'i chynllunio'n bennaf i astudio'r Talmud, trawsnewid.), lle roedd yn paratoi ar gyfer llwybr yr ysbrydol.

Nid oedd y curiadau yn gwneud unrhyw beth da, felly penderfynodd pennaeth y teulu ddefnyddio celwydd. Bu'n llogi dyn a oedd yn gorfod "rhoi ffafr i Dduw" mewn cennad nefol "cuddiedig". Un noson gwelodd y bachgen ffigwr mawr gyda barf wedi'i wisgo mewn gwisg wyn ym mhencyn eu tŷ. "Fy mab," dywedodd y dieithryn, "ewch i'r gosh a gweini Duw!" Syrthiodd y plentyn ysgwyd i fod yn anymwybodol. Drwy'r profiad o "ddatguddiad nefol", ac er gwaethaf ei ddymuniadau ei hun, ymunodd Wolf â'r clytiau.

Efallai y byddai'r byd wedi cael ei ennill gan Ryfel Ryfbi anhygoel, ond ar ôl dwy flynedd, daeth dyn barbiedig i'w tŷ. Ac ar unwaith roedd Wolf yn cydnabod ei fod yn ddieithryn ofnadwy. Roedd y digwyddiad hwn yn caniatáu iddo ddatrys y twyll o'r "negesydd nefol". Ar y funud honno, collodd ffydd yn Nuw, yn dwyn "deunaw glud, naw kopejek" a "wnaeth ei ffordd i ansicrwydd"!

O'r adeg honno roedd popeth yn ei fywyd yn cael ei wrthdroi. Yr oedd y trên yn gyrru'r teithiwr du i Berlin ac roedd talent telepathig am y tro cyntaf. Roedd Wolf mor ofnus ofn criw sy'n cropian o dan y fainc, a phan rhoi rheolaeth tra'n ysgwyd llaw darn o hen bapur newydd, roedd yn gallu awgrymu bod hyn yn wir yn y tocyn! Ar ôl ychydig funudau fomentig, meddai'r nodweddion yn wyneb y dargludydd, a gofynnodd, "Pam ydych chi'n eistedd o dan y fainc pan fyddwch chi'n cael tocyn dilys? Dewch allan! "

Mae'n amlwg bod bywyd ym Berlin yn anodd iawn. Nid yw Wolf hyd yn oed yn meddwl am ddefnyddio ei sgiliau rhyfeddol. Bu'n gweithio am y boen, ond roedd yn dal i fod yn newynog. Ar ôl pum mis o waith caled ac anhwylder cyson, fe syrthiodd yn anymwybodol iawn yng nghanol y palmant. Nid oedd ganddo bwls ac nid oedd yn anadlu. Cafodd ei gorff oer ei dynnu i'r morgue. Nid oedd yn colli llawer a chladdwyd ef yn fyw mewn bedd gyffredin. Yn ffodus, fe'i achubodd yn fyfyriwr brwd a sylwi fod ei galon yn unig yn curo.

Daeth Wolf i ymwybyddiaeth ar ôl tri diwrnod diolch i'r Athro Abel, a oedd ar y pryd yn neuropatholegydd adnabyddus. Gofynnodd Wolf mewn llais gwan i beidio â galw'r heddlu neu ei anfon at y lloches. Gofynnodd yr athro ef yn meddwl a oedd wedi dweud rhywbeth fel hyn. Nid oedd Wolf yn dweud wrtho, ond roedd yn meddwl amdano. Roedd seiciatrydd siaradwr yn deall bod y bachgen yn "gyfrwng hynod". Am beth amser roedd yn ei wylio, ond yn anffodus roedd ei adroddiadau o arbrofion yn ystod y rhyfel yn llosgi. Yn ddiweddarach, ailadroddwyd rhywbeth fel hyn sawl gwaith, yn llythrennol fel petai rhywfaint o rym yn cuddio popeth a oedd wedi bod yn gysylltiedig â Messing yn barhaus ac yn barhaol.

Dywedodd yr Athro Abel wrth Wolf am y cyfeiriad y buasai i ddatblygu ei alluoedd, a darganfuodd waith yn ... Berlin Panoptic. Ar y pryd, roedd pobl byw yn eu harddangos fel arddangosfeydd. Roedd efeilliaid Siamese, menyw sydd â barf hir, dyn limbless sy'n fedrus cymysg ei draed pecyn o gardiau a bachgen gwyrthiol a oedd yn gorfod bod yn wladwriaeth cataleptic dri diwrnod yr wythnos mewn arch grisial. Roedd y plentyn wyrthiol hwn yn Messing. Ac yna, i syndod i ymwelwyr y Berlin Panoptic, fe'i hadferwyd.

Yn yr eiliadau am ddim, fe wnaeth Wolf ddysgu "i wrando" ar feddyliau rhyfedd a'r ewyllys i ddiffodd y boen. Mewn dwy flynedd, roedd yn gweithredu fel ffarch mewn amrywiaeth sy'n taro ei frest a'i wddf (nid oedd yn gwaedu o'r clwyfau), ac fel "ditectif" fe chwilioodd ychydig am yr amrywiol wrthrychau a guddiwyd gan y gynulleidfa.

Roedd perfformiad bachgen wyrthiol yn boblogaidd iawn. Manteisiodd ar y impresario, a'i werthu allan, ond pan oedd yn bymtheg oed roedd yn deall bod angen nid yn unig i ennill arian ond hefyd i ddysgu.

Pan perfformio yn y syrcas Bush dechreuodd mynychu athro preifat ac yn ddiweddarach yn gweithio am amser hir ym Mhrifysgol Vilnius yn yr Adran Seicoleg, yn ceisio gwneud synnwyr o'u galluoedd eu hunain. Ceisiodd "wrando" ar feddyliau'r rhai sy'n mynd heibio ar y stryd. I mi fy hun gwirio, er enghraifft, ei fod cysylltu. Mlékařce iddi ac yn dweud rhywbeth i'r perwyl, i beidio â phoeni, bod y ferch yn anghofio i odro gafr, ac soothed gwerthwr yn y siop, gan ddweud y bydd ei dyled yn cael eu dychwelyd yn fuan. Roedd y sgrechiau anhygoel o "bynciau" yn tystio ei fod wedi gallu darllen meddyliau estron.

Yn 1915, ar ei daith gyntaf ym Vienna Vienna "pasiodd yr arholiad" gydag A. Einstein a Z. Freud pan oedd wedi cyflawni eu gorchmynion meddwl yn union. Diolch i Freud ei fod yn ffarwelio i'r syrcas a phenderfynodd na fyddai byth yn defnyddio unrhyw driciau rhad, dim ond "profiad seicolegol" lle bu'n goresgyn yr holl gystadleuwyr.

Yn y blynyddoedd 1917 - Gwnaeth 1921 ei daith gyntaf yn y byd. Ym mhobman bu'n llwyddiant mawr. Ond ar ôl dychwelyd i Warsaw, nid oedd yn dianc o'r gorchymyn galw fel cyfrwng pwysig. Nid oedd gwasanaethau milwrol hyd yn oed yn ei ryddhau o'r cymorth a roddodd i "Brif Wladwriaeth Gwlad Pwyl" J. Pilsudský. Yn aml, roedd y Marshal wedi ei gynghori ar bob math o gwestiynau.

Yna aeth Messing ar daith Ewrop, De America, Awstralia, Asia ac aros yn Japan, Brasil ac Ariannin. Perfformiodd ym mron pob dinas fawr. Yn 1927, cyfarfu â Mahatma Gandhi yn India ac roedd yn synnu gan gelf yogis, er bod ei gyflawniadau ei hun yr un mor drawiadol. Yn gynyddol ac yn amlach, mae pobl yn troi ato yn breifat am gymorth wrth chwilio am bobl neu drysorau coll. Yn anaml iawn pan gymerodd y wobr iddo.

Unwaith, collodd Count Earl of Čartoryjsky brêc wych, a oedd yn ffortiwn. Canfu Wolf bod y tramgwyddwr yn gyflym iawn. Roedd yn fab fechan o ferch a oedd, fel lleidr, yn cymryd pethau glân ac yn eu cuddio mewn arth swmpus yn yr ystafell fyw. Gwadodd 250 mil zloty, ond gofynnodd i'r Iarll helpu i ddiddymu'r gyfraith yn torri hawliau'r Iddewon yng Ngwlad Pwyl.

Mae storïau o'r fath wedi lluosi gogoniant y Messing, ond roedd achosion cymhleth hefyd. Unwaith, dangosodd menyw lythyr iddo gan fab a aeth i America, a phenderfynodd Messing o'r papur fod yr awdur wedi marw. Ar ôl dychwelyd i'r dref, cyfarchodd ef â gweiddi: "Scammer! Mizero! "Daeth yn amlwg bod y marw honedig wedi dychwelyd adref yn ddiweddar. Roedd Messing yn meddwl am eiliad a gofynnodd i'r bachgen pe bai'r llythyr wedi'i ysgrifennu ganddo'i hun. Dywedodd ef, gyda chywilydd amlwg, nad oedd ei ramadeg yn un orau, felly ysgrifennodd ef ato ef yn ffrind iddo, a fu'n cael ei falu gan y trawst yn fuan. Felly, adferwyd yr awdurdod clairvoyant eto.

Dechreuodd 2. y rhyfel byd a'r führer ei hun yn galw Messing the enemy No. 1. Roedd eisoes wedi ateb y cwestiwn yn un o'i berfformiadau cyn gynted â 1937 a rhagweld y byddai Hitler yn ei drechu yn achos "mynd i'r dwyrain". Nawr, gosodwyd gwobr 200 ar ei ben am fil o farciau ac roedd ei bortreadau'n hongian ar bob cornel. Roedd y negeseuon wedi "droi ei lygaid" ar batrwm yr Almaen, ond roedd yn dal i gael ei ddal, ei guro a'i gloi yn y cwrt.

Nid oedd yn dweud unrhyw beth da, felly Messing "gwahodd" yr holl swyddogion heddlu i'r gell, yna daeth allan ohono a chicio'r bar. Ond ar ymyl yr adeilad roedd patrôl hefyd ac nid oedd angen yr heddlu bellach ... Yna neidioodd y Neges o'r llawr cyntaf (anafu ei goesau fel ei fod wedi dioddef tan ddiwedd ei fywyd) a chuddio. Un noson Tachwedd o 1939 a ddygodd ef ar gar gwair o Warsaw, ar hyd y ffyrdd i'r dwyrain a'i helpu i gludo drwy'r Gorllewin Bug (afon, nodyn) i mewn i'r Undeb Sofietaidd.

Byddai pob ffoadur arall o dramor wedi bod yn aros am waith craffu hir, taliadau anochel bron anadlu o ysbïo ac yna saethu neu wersyll. Ond fe wnaethant ganiatáu i Messing symud yn rhydd ar y ddaear a gweithredu gyda'u "profiad". Ei hun yn cael ei esbonio yn eithaf unconvincingly fel bod awgrymwyd i un swyddog uchel Safle o'r syniad bod y llywodraeth, sydd wedi gosod fel un o'r tasgau o ehangu materoliaeth yn y wlad, yn ddefnyddiol iawn.

"Yn yr Undeb Sofietaidd, fe wnaethon nhw ymladd yn erbyn superstition wedi'i gwreiddio ym meddyliau dynion, felly nid oeddent yn hoffi naill ai'r Uniongred, y Magi, neu chiromantes ... Roedd yn rhaid i mi eu hargyhoeddi eto a dangos fy sgiliau mil gwaith ", felly cyhoeddodd ei fersiwn o Messing yn ddiweddarach.

Ond mae'n fwy tebygol bod tynged clairvoyant yn yr Undeb Sofietaidd yn datblygol mor hapus yn unig oherwydd bod rhai pobl o safon uchel a chymwys wedi gwybod yn hir amdano.

O'r tu allan, ymddengys nad oedd yn gallu cyrraedd côr y cyngerdd a oedd yn bodoli yn Belarws ar y pryd heb gysylltiad a gwybodaeth am yr iaith. Ond mewn un cyngerdd yn Cholm, cymerwyd dau berson yn sifil o'r golygfa yn uniongyrchol gan y gwylwyr a'u cymryd i Stalin. Nid oedd Wolf Messing yn "arweinydd y bobloedd", na rhag-hypnotydd taleithiol, na chyfrwng ar gyfer ysbrydiaeth "newydd-feddwl". Roedd negeseuon yn gwybod ar draws y byd. Fe'i profwyd gan y bobl hynny fel Einstein, Freud a Gandhi.

Pa un a oedd awgrym (gwadodd iddo Chwarae o), neu os bydd yn syml yn gwybod sut i gael y cydymdeimlad yr arweinydd fod pob amheuir osgoi'r anghyfleusterau. Rhoddodd Stalin iddo fflat, gan ganiatáu taith ar y ddaear, a rhwystredigaeth Bari i gael telepathau ar gyfer yr NKVD (ond roedd dan oruchwyliaeth y Chekists tan ddyddiau olaf ei fywyd).

Y gwir yw ei fod hefyd wedi trefnu sawl gwiriad pwysig iddo. Unwaith iddo orfodi Messing i adael y Kremlin heb basio a dod yn ôl, yr oedd yr un mor hawdd â theithio ar drên heb docyn dilys. Yna, fe orchymynodd iddo ddewis o arbedion 100 mil rubles heb unrhyw ddogfennau. Roedd y "lladrad" hefyd yn llwyddiannus, dim ond y trysorydd, pan sylweddolais beth oedd wedi'i wneud, a ddaeth i ben â thrawiad ar y galon yn yr ysbyty.

Gwyddonwyr Sofietaidd a oedd yn gwybod bod Messing yn bersonol yn siarad am un arbrawf a safodd Stalin. Roedd yn rhaid i'r hypnotydd enwog gyrraedd caban arweinydd Kunceva heb ganiatâd arbennig. Roedd yr ardal o dan reolaeth dynn, roedd y staff yn cynnwys gweithwyr KGB a'u saethu heb rybudd. Ychydig ddyddiau'n ddiweddarach, pan oedd Stalin yn gweithio ar y bwthyn, daeth dyn du-haen i lawr i'r giât.

Croesawyd yr amddiffynwr a chafodd y gweithwyr eu camu'n ôl o'r ffordd. Cerddodd nifer o batrollau a chafodd ei stopio yng nghanol yr ystafell fwyta lle roedd Stalin yn gweithio. Torrodd yr arweinydd y papur ac ni allai guddio ei ddiymadferth. Roedd y dyn yn Messing. Sut wnaeth wneud hynny? Honnodd ei fod wedi hysbysu'r rhai a oedd yn bresennol yn y porthdy a oedd Berija yn dod i mewn yn telepathically. Mewn gwirionedd, nid yw hyd yn oed wedi rhoi slogan mor nodweddiadol o'r prif KGB!

Pe bai Wolf Grigorjevic yn darparu gwasanaethau preifat i Stalin, ni chafodd ei brofi erioed. Yn y cylchoedd "Kremlin" roedd yn synnu bod Messing bron yn gredwr personol ac yn gynghorydd i Stalin. Mewn gwirionedd, fe wnaethant gyfarfod ond ychydig weithiau. Yn fuan byddai wedi hoffi "y ceffyl Kremlin" os yw unrhyw un yn darllen ei feddyliau ...

Ond rydym yn gwybod bod ar ôl un o'r sesiynau ar gau cyn dechrau'r arweinwyr Rhyfel Mawr gwladgarol gwahardd "gweledigaethau dwyfol am y" tanciau Sofietaidd yn y strydoedd o Berlin a gorchmynnwyd diplomyddion i ddiffodd y gwrthdaro â'r llysgenhadaeth Almaen. Gwaherddwyd seddi preifat. Ond maent yn bron yn amhosibl i olrhain Messing ac yn aml yn helpu ei rhagfynegiadau ynghylch dyfodol o ffrindiau, nid yn unig, ond mewn dieithriaid llwyr, yn enwedig yn ystod y rhyfel.

Mae ei sgiliau wedi cael eu gwirio a'u sgrinio dro ar ôl tro gan newyddiadurwyr yn ogystal â gwyddonwyr yn ogystal â chynulleidfaoedd cyffredin. Cofnodwyd llawer o'i ragfynegiadau a'i gadarnhau gan fywyd.

"Does dim angen gofyn sut i lwyddo. Fe'i dywedaf yn onest ac yn agored: nid wyf yn gwybod fy hun. Yn union fel nad wyf yn gwybod y mecanwaith o telepathi. Ond gallaf ddweud bod fel arfer pan fydd rhywun yn gofyn cwestiwn penodol am dynged hyn neu y dyn, neu ofyn i mi yn ei gylch os digwydd neu nad yw'n digwydd hyn neu ddigwyddiad arall, mae'n rhaid i mi feddwl doggedly a gofyn i fy hun: yn dod yn hyn ai peidio? Ac ar ôl peth amser yn ymddangos gollfarn: ie, bydd yn digwydd ... neu beidio, ni fydd yn digwydd ... "

Tatiana Lunginová a oedd yn gweithio yn y Sefydliad llawdriniaeth cardiofasgwlaidd Bakulevovy Academi y Gwyddorau yr Undeb Sofietaidd ac am nifer o flynyddoedd yn ffrindiau gyda Messing, dywedodd ei fod yn cymryd rhan yn y diagnosis cywir a gwella nifer o gleifion proffil uchel. Un claf gyda sefydliad hwn daeth yn hen ffrind Messingův, Cyrnol Žukovský Cyffredinol, Llu Awyr rheolwr y Rhanbarth Milwrol Byelorussian.

Roedd yn bygwth y byddai trawiad mawr ar y galon yn dod i ben gyda marwolaeth, a bod yn rhaid i gyngor y meddygon benderfynu a ddylid gweithredu ai peidio. Mynegodd yr Athro Burakovsky, cyfarwyddwr y sefydliad ei hun, bryder na fyddai'r llawdriniaeth ond yn gallu cyflymu'r diwedd. Ac yna galw Messing a dweud ei fod yn gorfod gweithredu ar unwaith. "Mae popeth yn dod i ben yn dda, mae'n gwella'n gyflym." Llenwyd y rhagolygon.

Pan ofynnodd Wolf Grigorjevic yn ddiweddarach a oedd wedi peryglu hynny â General Zukovsky, dywedodd, "Ni wnes i hyd yn oed feddwl amdano. Yn fy ymwybyddiaeth, dim ond olyniaeth oedd: gweithrediad - Žukovský - bywyd ... a dyna i gyd. "

Wedi'r cyfan, ystyriwyd Messing yn gyfresol "artist y sioe", er nad oedd yn ei gymryd fel hyn: "Mae'r artist yn paratoi ar gyfer y sioe. Nid oes gennyf y syniad lleiaf o ba bynciau i'w trafod, pa dasgau y bydd y gynulleidfa yn eu rhoi o'm blaen, ac felly ni allaf baratoi ar gyfer y perfformiad. Mae'n rhaid i mi syml yn ymuno â'r ton seicig angenrheidiol sy'n symud ar gyflymder golau. "

Cyflawnwyd "profiad seicolegol" Messing gan neuaddau enfawr ledled yr Undeb Sofietaidd. Dangosodd Wolf Grigorjevic ei gof rhyfeddol pan oedd wedi gwneud cyfrifiadau cymhleth yn ei gof. Cyfrifodd yr ail a'r trydydd sgwar o rifau saith digid, gan restru'r holl rifau sy'n ffigur yn y sefyllfa a roddwyd; darllenodd a chofnododd y tudalennau mewn ychydig eiliadau.

Ond yn fwyaf aml, perfformiodd y tasgau a roddodd y gwylwyr iddo yn ei feddyliau. Er enghraifft, tynnwch y sbectol o drwyn y wraig yn eistedd ar y drydedd rhes ar ddeg o'r chweched sedd, tynnwch nhw allan o'r olygfa a'u rhoi yn y gwydr gyda'r gwydr iawn i lawr. Tystebau tebyg Fe gyflawnwyd eirin yn llwyddiannus heb ddefnyddio replicas neu gymorth cynorthwyol.

Yn aml, mae'r arbenigwr hwn wedi edrych ar y ffenomen telepathig hwn. Atebodd Messing ei fod yn derbyn y meddyliau estron ar ffurf lluniau, gan weld y lle a'r gweithgareddau y dylai wneud. Pwysleisiodd bob amser nad oedd dim byd goruchafol ynglŷn â darllen meddyliau dieithriaid.

"Telepathi yw'r unig ddefnydd o gyfreithiau natur. Rwy'n rhyddhau fy hun yn gyntaf, sy'n gwneud i mi deimlo llif egni, ac mae'n cynyddu fy sensitifrwydd. Yna mae popeth yn hawdd. Gallaf dderbyn unrhyw syniadau. Os byddaf yn cyffwrdd â'r person sy'n anfon y gorchymyn meddwl, mae'n haws imi ganolbwyntio ar y trosglwyddiad a'i dynnu allan o'r holl sŵn arall yr wyf yn ei glywed. Ond nid oes angen cyswllt uniongyrchol o gwbl. "

Yn ôl geiriau Messing, mae eglurder y trosglwyddiad yn dibynnu ar ba mor dda y gall y person sy'n darlledu i ganolbwyntio. Honnodd hynny mae'n well darllen meddyliau pobl fyddar. Mae'n bosibl oherwydd ei fod yn meddwl yn fwy cyfrifiadol na phobl eraill.

Daeth Wolf Grigorjevič yn adnabyddus am arddangosiad y trance cataleptig, pan ddaeth yn "ddileu" ac yna'i osod rhwng cefnau dau gadair. Ni allai'r corff blygu hyd yn oed y gwrthrych trwm y maent yn ei roi ar ei frest. Fel telepath, darllenodd gyfarwyddiadau meddwl y gynulleidfa a'u llenwi'n union. Yn aml, roedd yn edrych yn ddrwg, yn enwedig i'r rheini a oedd yn gwybod bod gan y person hwn rodd mawr o ragdybiaeth.

Pan gafodd afael â llaw dyn, gallai ragweld ei ddyfodol, yn ôl y ffotograff, i benderfynu a yw'r person dan sylw yn byw a ble mae ef nawr. Dangoswyd ei allu i ragfynegi Messing ar ôl gwaharddiad Stalin yn unig mewn cymdeithas gaeedig. Dim ond yn 1943, dde yng nghanol y rhyfel, roedd dared i siarad yn gyhoeddus yn Novosibirsk gyda rhagfynegiadau y bydd y rhyfel yn dod i ben yr wythnos gyntaf mis Mai yn y flwyddyn 1945 (yn ôl data arall a ddylai fod yn 8. Mai heb roi y flwyddyn). Ym mis Mai anfonodd 1945 Stalin telegram yn diolch i'r llywodraeth ar gyfer dyddiad penodol yn dod i ben y rhyfel ef.

Hysbysodd Messing fod y dyfodol yn ei ddangos ar ffurf paentiadau. "Mae gweithrediad y mecanwaith o wybodaeth naturiol yn fy ngalluogi i osgoi meddwl rhesymegol arferol, yn seiliedig ar gadwyn o achosion a chanlyniadau. O ganlyniad, mae'r erthygl olaf yn agor i mi, a fydd wedyn yn ymddangos yn y dyfodol. "

Caiff optimistiaeth ei sbarduno gan un o ragfynegiadau Messing am ffenomenau paranormal: "Daw'r amser pan fydd un yn ymwybodol ohonyn nhw. Mae pethau anhygoel. Dim ond y rhai nad ydynt yn ymddangos i ni ar hyn o bryd. "

Cymerodd Messing hefyd ran mewn sesiynau ysbrydol. Hyd yn oed pan arhosodd yn yr Undeb Sofietaidd, honnodd nad oedd yn credu mewn gwirodydd. Roedd yn gelwydd. Fe'i gorfodwyd i ddweud hyn, oherwydd ei fod wedi byw mewn gwlad o ryfel atheism, ac nid oedd yn byw mor wael. Yn ogystal, gallai fod yn sensitifwr ac yn iachwr, er ei fod yn anaml iawn, oherwydd ei fod o'r farn nad yw dileu cur pen yn broblem, ond mae meddygon yn iacháu. Fodd bynnag, ar adegau, roedd yn helpu cleifion â phob math o ddyniaeth ac yn dioddef o alcoholiaeth. Fodd bynnag, mae'r holl salwch hyn yn syrthio i faes psyche, nid therapi na llawfeddygaeth.

Gallai negeseuon reoli seic y person heb unrhyw ymdrech ychwanegol, gan ddefnyddio hypnosis. Roedd yn aml yn meddwl am ei alluoedd, ond ni allai hyd yn oed ddatrys mecanwaith ei anrheg. Weithiau fe'i "saw", weithiau "glywed" neu dim ond meddyliau, delweddau "derbyniol", ond y broses fel y cyfryw oedd yn ddirgelwch iddo.

Yr unig beth yr arbenigwyr oedd yn argyhoeddedig oedd ei fod wedi cael anrheg anhygoel nad oedd ganddo ddim i'w wneud â thriciau sgiliau neu gyffuriau. Fodd bynnag, ni allai gwyddonwyr ddarparu tystiolaeth ddamcaniaethol oherwydd nad oedd parapsicoleg yn cael ei gydnabod fel gwyddoniaeth bryd hynny.

Dywedir mai Messing yn swil, roedd yn ofni mellt, ceir a phobl mewn lifrai a phawb yn gwrando ar ei wraig. Dim ond pan fydd y mater dan sylw y cwestiynau o egwyddor, fygythiol safodd i fyny a dechrau siarad mewn gwahanol rasping llais, miniog a: "Mae hyn i mi ddweud WOLFik, ond Messing!" Siaradodd yr un llais, ar y llwyfan. Ond Clirweledydd yn rhodd gymhleth ac felly Messing gwybod na fydd unrhyw driniaeth arbed ei wraig o ganser. Wedi ei marwolaeth yn 1960 disgyn i mewn i iselder ac roedd yn ymddangos bod hyd yn oed yn gadael ei bwerau gwyrthiol. Dim ond ar ôl naw mis iddo ddychwelyd i'w fywyd arferol.

Erthyglau tebyg

Un sylw ar "Stori dirgel gan Wolf Messing"

  • jablon yn dweud:

    Roedd Wofl Messing yn bersonoliaeth brin iawn. Mae'r straeon yn dweud wrtho fod gwarchod personol Stalin yn gallu bod yn gynghorydd iddo, a bod hefyd yn sefyll wrth benderfyniad Khruschev i beidio ag ymosod ar adeg yr argyfwng Ciwba ...

Ad a Ateb