Mae dynion wrth eu bodd â merched cryf nes eu bod yn cael bechgyn sydd wedi'u hanafu allan ohonynt

4733x 06. 07. 2019 Darllenydd 1

Mae'r rhan fwyaf o fenywod yn cael eu denu gan fenywod cryf. Mae rhywun arall yn meiddio edrych arni o'r pellter ac yn dychmygu'r hyn mae'n ei wneud yn y gwely, ond mae pawb yn gyffrous mewn rhyw ffordd. Ni fydd menyw gref yn gadael iddynt gysgu. Os yw hi'n dal i fod yn brydferth, bydd yn achosi panig llwyr yn y penaethiaid gwrywaidd. Naill ai deffro ymwrthedd neu chwant.

Rwyf wedi fy amgylchynu gan fenywod cryf ac mae gan bob un ohonyn nhw'r un broblem. Bod â pherthynas hapus. Gan nad ydynt yn ofni eu hunain, maent yn dechrau gyda'r echel yn gyntaf. Maent yn myfyrio ar yr hyn y maent yn ei wneud yn anghywir yn y berthynas, sut y gallant wella, lle cânt eu hanghofio, lle gallant wella eu cymeriad. Yn syml a sut i wneud partner yn hapusach.

Yn aml mae'n werth llawer o bŵer. Mae menywod cryf sydd eisiau bywyd partneriaeth hapus yn aml yn cyrraedd ymylon hunangnefedd, pan fyddant bob amser yn chwilio am gamgymeriadau ac yn delio'n ddelfrydol â'u partner. Yn y pen draw, byddant yn blino, yn bychanu, yn sathru, ac yn sylweddoli gyda arswyd eu bod wedi anghofio eu hunain. Byddant yn cael eu hunain eto, yn tyfu i fyny, yn ennill egni mewnol, cyhuddiad, creadigrwydd a hyd yn oed yn fwy na'r partner blaenorol.

Amser i ddod o hyd i'r dwyfol ynoch chi

Ond mae'r egni hwn yn amddiffyn y dyn ac yn cael ei orfodi i lapio'i hun yn yr hyn y mae'r fenyw wedi'i ddatgelu iddo. Mae cwrdd â'r fenyw hon yn farwolaeth mor ddychmygol i ddynion cyn dod o hyd i Dduw. Collodd ei ddrygioni ei hun, cafodd ei hun yn anfodlon yn ei fywyd cyfredol, hyd yn oed am waith ac yn y pen draw am gariad. Nid oes ganddo ddim i'w ddweud a dyna'r bont ddechreuol orau ar gyfer dod o hyd i Dduw ynoch chi'ch hun a sefydlu cytgord mewn bywyd. Oherwydd Dyn yn dod o hyd i Dduw pan ddaw.

Mae bod yn fenyw gref yn orchymyn trwm

Nid yw merched cryf yn gast didostur ac anghwrtais. I'r gwrthwyneb. Maent yn fodau sensitif iawn ac empathig. Maent wedi datblygu'r chweched synnwyr a'r greddf yn eithriadol. Mae'n aml yn gwybod beth mae eu partner yn ei feddwl. Maent yn gwybod ar ôl ychydig oriau neu ddyddiau lle mae eu gwendidau a'r hyn y maent yn ei wynebu yn eu bywydau. Mae menyw gref yn gwybod ar unwaith beth mae dyn yn ei guddio y tu ôl i'r poenau, ond mae hefyd yn gwybod sut i'w helpu. Mae'n disgwyl i'r dyn fod yn barod i edrych arno'i hun a thynnu oddi ar ei fywyd yr hyn sy'n pwyso arno a beth nad yw'n berthynas bellach. Pan fydd menyw gref wedi caffael doethineb mewnol, nid yw'n rhybuddio gwendidau ei phartner. Dim ond yn systematig, gyda'i fywyd a'i agwedd ei hun, mae'n tynnu'r edau allan o'r hyn sydd angen ei brosesu. Fel arfer mae'n ei wneud yn anymwybodol. Dim ond trwy gyfnewid rhywbeth yn achlysurol, a yw'n ei brofi'n naturiol. Mae'n ddigon i gyrraedd yn hawdd ac yn hawdd lle nad oedd y dyn eisiau edrych. Hell ei hun.

Y Cerrig Damwain. Datgelir y dyn

Ni all dyn ddwyn pan gaiff ei ddatgelu. Mae wedi adeiladu masg am ei fywyd sy'n swyno pob menyw. Mae bob amser yn dal heb ei ganfod mewn perthynas arwynebol, ond beth os yw'n tynnu menyw i'w fywyd a all ei ddatgelu ar ôl ychydig ddyddiau ac sy'n dal i'w garu? Gyda'i holl wendidau a'i gamgymeriadau? Ni fyddant yn ei gredu. Er mwyn gwarchod ei hwyneb ei hun, daw'n un ymosodol ac yn ceisio ei bychanu neu ei hanwybyddu, yn seicolegol a gwacáu ac fel arall ei chosbi. Er mwyn sylweddoli bod ei naturioldeb mewn gwirionedd yn ei erbyn ac yn ymyrryd ag ef pan nad yw bellach yn fodlon ei weld. Yn olaf, mae un neu ddau yn dod â'r berthynas i ben ac yn taro'r ddau. Mae menyw sydd â diffyg ymddiriedaeth, gwendid ac amharodrwydd i gyfaddef lle mae ei gwendidau a'r dyn yn parhau i fod yn noeth, yn teimlo'n brifo ac yn cael ei orfodi i ddelio â'i boen ei hun.

Beth yw ystyr hyn?

Ni fydd unrhyw un yn anghofio'r "fenyw gref". Pan fydd dynion yn dod yn fyw, fel arfer mae'n rhywbeth nad ydynt wedi ei brofi o'r blaen a dyma'r berthynas drawsnewidiol fwyaf. Iddi hi, mae'n brofiad arall a darn pos o'r enw "hunan-gariad," y mae hi wedi bod yn ei adeiladu ei bywyd cyfan. Os yw dyn yn barod i gyfaddef bod ganddo rai gwendidau, bydd yn ei godi i oleuni ac yn ei helpu i weld ei hun yn yr un ffordd ddwyfol ag y mae'n ei weld. Mae'n rhoi help llaw iddo ac yn dweud, "Dewch ymlaen, cariad, byddaf yn dangos i chi pa mor wych ydych chi. Mae hyn i gyd yn beth bach. ”Os nad yw dyn am gyfaddef ei wendid a'i fregusrwydd ac yn parhau i chwarae'r rolau yr oedd yn gyfarwydd â nhw, mae carwsél o ddioddefaint y ddau. O'i gyhuddiadau ochr a'r amhosibl o symud ymlaen, mae ei brad o gamddealltwriaeth a oferedd.

Nid ydych yn ofni merched cryf, rydych chi'n ofni eich hun.

Os ydych chi'n cael eich denu at ferched cryf gan ddynion, mae hynny oherwydd bod eich enaid yn ymholi'n gynnil am yr hyn yr ydych wedi ei guddio hyd yn hyn o'ch blaen yn ddigyfaddawd. Credwch y bydd cwrdd â gwraig o'r fath yn wych, ond bydd hefyd yn boenus iawn. Nid oherwydd eich bod yn eich chwythu chi, ond oherwydd eich bod yn gweld yn glir eich poenau, waliau o amgylch eich calon, perthynas aflwyddiannus gyda'ch teulu, masgiau ego a phrin y gallwch guddio unrhyw beth. Ac mae'n cymryd dewrder. Dewrder mawr.

Ychydig sy'n gallu gwneud hynny

Yn aml mae merched o'r fath yn flinedig iawn oherwydd eu bod yn rhoi popeth i bob perthynas, eu holl egni, a phan ddaw'r berthynas i ben, mae fel prosiect biliwn-doler coll. Maen nhw bob amser yn gobeithio y bydd hi bellach drosodd. Yn aml yna mae'n clywed "doedd e ddim yn dy wneud di eto, ie, prin y gall unrhyw un dy drin di." Ond mae'r gwrthwyneb yn wir. Ychydig sy'n gallu gwneud hynny. I weld beth ydw i yw'r dasg anoddaf i'w deall yn y byd hwn. Os nad oes ewyllys i weithio arni, nid oes dim i gynnal y berthynas â menyw o'r fath. Ond nid oes dim yn gyd-ddigwyddiad. Os na ddeellir y prawf hwn, daw mwy a mwy.

Peidiwch â mynd o gwmpas, nid ydych chi'n afal wedi pydru

Menywod cryf, peidiwch â bod cywilydd arnoch chi. Yn aml fe'ch cyhuddir o ddewiniaeth, heb fod yn gallu aros gyda chi, ond nid heboch chi. Peidiwch â cheisio torri'ch hun i ffwrdd ac addasu. Dysgwch ostyngeiddrwydd, cariad, ac amynedd. Mae gan bawb eu ffordd, ac os nad yw rhywun yn eich rhoi yn ôl, peidiwch â phoeni. Mae'n brydferth. Peidiwch â rhoi'r gorau i gredu bod rhywun yn y byd sydd â'r dewrder i ymladd â chi'ch hun, sy'n barod i dderbyn eich natur a'ch cryfder a gadael i chi eich arwain i'r tywyllwch tywyllaf ac yna eich helpu i ddod o hyd i'ch ffordd yn ôl i olau. Law yn llaw, wedi gwella ac yn hapus.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb