Arbrofi! A all rhywun fynd drwy'r wal?

10235x 04. 10. 2018 Darllenydd 1

Ym mhob gwerslyfr mwy neu lai manwl o Ffiseg Atomig a Niwclear, disgrifir arbrawf cerbyd electronig dau slot electronig. Gan nad oes rhaid i lawer o ymwelwyr â'r safle hwn fod yn ffisegwyr, mae angen i chi fod yn fyr i gofio hanfod yr arbrawf hwn.

A all rhywun basio drwy'r wal? Arbrofi ..

Rydyn ni'n gwneud sgrin gymharol eang, yn torri dwy slit ynddo, yn ei osod yn fertigol, yn gosod trawst electron a sgrin y tu ôl iddo. Nawr trowch ar y rheiddiadur. Os byddwn yn cau un slot cyn belled, mae'r electronau a drosglwyddir yn mynd trwy'r agoriad sy'n weddill ac mae stribed fertigol yn ymddangos ar y sgrin. Mae hyn yn golygu eu bod yn ymddwyn fel peli bach neu grawn o dywod.

Yn rhesymegol - os byddwn yn darganfod yr ail slot, dylai'r ail stribyn ymddangos wrth ymyl y sleid cyntaf ar y sgrin. Yn ôl ein rhesymeg ddyddiol. Fodd bynnag, mae gan y microfonydd rhesymeg hollol wahanol. Pan fyddwch yn dod o hyd ail slot, y ddelwedd sgrin yn newid yn ddramatig - yn awr, y sgrin cyfan yn cael ei lenwi gyda eiledol golau a thywyll streipiau, bydd y disgleirdeb yn raddol diflannu o'r sgrin i'r ymyl.

Esboniad o'r ffenomen

Mae ffisegwyr yn egluro'r ffenomen hon fel a ganlyn: Nid yw pêl-droed yn bêl fechan, fel y credwyd yn 19. ond mae ton y cae electromagnetig, y mae ei ddwysedd yn gostwng o'r uchafswm yn y pwynt ffynhonnell, i sero ar bellter anfeidrol. O dan wahanol amodau, gellir amlygu'r ton hon mewn amrywiaeth o ffyrdd, gan nodi eiddo cwbl wahanol. Weithiau gall ei amlygu ei hun fel ton gydag eiddo tonnau pur ac weithiau fel gronyn (neu gorff) ag eiddo'r mater.

Pan fydd yr electron yn pasio trwy un slot, mae'n dangos ei hun fel gronyn, hynny yw, mae'n dangos i ni ei eiddo ar wahân. Pan fydd yr ail slit yn agor, mae'r electron yn dechrau ymddwyn fel ton ac yn tynnu ar y sgrin ddelwedd ymyrraeth sy'n ond tonnau, ond nid gronynnau. Pam mae hyn yn digwydd, nid yw gwyddonwyr wedi darganfod. Dyna pam y caiff y realiti hwn ei dderbyn yn syml gan ei bod heddiw heb geisio ei esbonio.

Ychydig iawn o bobl sy'n gwybod bod dilyniant yn yr arbrawf hwn. Yn ogystal, mae'r parhad mor anarferol sy'n rhoi canlyniad mor rhyfeddol nad yw'n ffitio i mewn i holl gyfreithiau realiti gwrthrychol, a oedd yn nad ydynt mewn unrhyw gwerslyfr ffiseg yn cael ei grybwyll. Mae'r arbrawf yn parhau fel a ganlyn.

Parhau â'r arbrawf

Os u sgrîn yn berson, yna ni fydd y ddelwedd sy'n deillio o ddau slot yn newid hyd nes y dyn troi i ffwrdd, ond cyn gynted ag oedd yn edrych ar y bwlch, byddai'r electronau yn syth yn colli eu heiddo tonnau a dechreuodd ymddangos olion mor gynnil o ronynnau, mae'n golygu bod bydd y sgrin yn dangos dau slot! Cyn gynted ag y bydd un yn gweld y golwg, mae'r electronau unwaith eto yn caffael tonfeddi ac mae'r delwedd ymyrraeth yn dechrau eto.

Felly, mae'r person yn syml wedi newid natur yr electron o'r ton i'r gronyn. Ond sut y gall y meddwl dynol effeithio ar yr electronau, pa fecanwaith? Nid yw'r ffenomen hwn o bŵer ymwybyddiaeth ddynol dros fater yn cyd-fynd â gwyddoniaeth fodern, felly nid yw gwyddonwyr hyd yn oed yn ceisio siarad amdano.

Fy esboniad o'r ffenomen

Dyma fy esboniad am y ffenomen hon. Mewn llawer o'm erthyglau yn y mannau hyn a lleoedd eraill rwy'n darganfod y syniad hwn: Mae dyn yn cael ynni am ei weithgaredd bywyd nid yn unig o fwyd, ond hefyd o wactod corfforol, neu fel y'i gelwir yn gynharach - o ether. Ni all ynni fodoli ar ei ben ei hun, mae angen rhyw fath o gynhyrchydd arnoch bob amser. Mae cael ynni o ether yn golygu cael yr hanfod ei hun. Yn y nos, rydym yn tynnu egni o'r ether sy'n ein hamgylchynu, ac rydym yn ei ddefnyddio yn ein gweithgareddau yn ystod y dydd yn ystod gweithgareddau bob dydd.

Mae'n dangos rhywbeth fel anadlu ethereal: rydym yn anadlu yn y nos, rydym yn anadlu yn y dydd. Ond pa mor union ydyn ni'n defnyddio'r erthrwm wedi'i bwmpio yn y nos? Yn yr un modd ym mhob cyfeiriad? Os felly, yna mae llawer o amlygiad o ymwybyddiaeth ddynol yn amhosib. Mewn gwirionedd, rydym yn gwahardd yr ether o'n pen yn bennaf o'r pen, ac o ran sylweddol iawn - o'n llygaid. Mae hyn yn digwydd yn barhaus bob eiliad. Ond mae nant yr ether sy'n deillio o'n llygaid mor wan fel y gall effeithio ar y gwrthrychau lleiaf a golau yn unig, megis electronau. Pan fydd yr arbrofwr yn sefyll ar y sgrin, mae'n edrych ar y slithiau sy'n deillio o'r llygaid nant o ether sy'n effeithio ar yr electronau, felly maent yn dechrau ymddangos fel ronynnau. Y mwyaf tebygol, oherwydd nad yw rhywun yn cael ei ystyried yn don, ond gwrthrych arwahanol sy'n rhwymo â ffiniau sydd â diffiniadau clir. Yna mae'n gosod yr electronau yn awtomatig i'r un rhaglen yn union.

A) fel gronyn B) fel ton

Ar wahân i'r corff corfforol, mae gan un enaid

Ar wahân i'r corff corfforol, mae gan un enaid. Os yw'r corff corfforol yn dal i gael ei ystyried yn fater o bwys (er bod y canfyddiad hwn i mi yn gwestiwn mawr), mae'n amhosib dychmygu ein henaid fel mater. Mae'r enaid yn debyg i faes gwybodaeth, hynny yw, cyddwysiad o rywfaint o egni. Mae technegau arbennig sy'n cario'r enaid allan o'r corff corfforol (rhagamcaniad astral neu brofiad y tu allan i'r corff - OBE). Pan fyddwn yn camu allan o'n corff corfforol, mae ein hen stereoteip adnabod gyda'r corff corfforol yn peidio â gweithio (ond nid ar unwaith, ond bydd yn dod i ben ar ôl tro). Yna, rydym yn dechrau adnabod gyda'r enaid, ac mae'r enaid, fel yr wyf newydd ei ysgrifennu, yn gweithredu ar fater. Ac os ydym yn gweithredu ar electronau yn y cyflwr hwn, rydyn ni'n rhoi rhaglen arall iddyn nhw, y deunyddyn un. Yn yr achos hwn, dim ond gosod y gwrthrych a ddymunir o fewn eich enaid, er enghraifft, y tu mewn i'ch llaw astral.

Yn seiliedig ar eu profiad gydag arsylwi, credaf fod ein heneidiau (neu gorff astral) yn ein hatgoffa o siâp y corff corfforol - breichiau, coesau, torso a'r pen. Felly, natáhnutím fraich Astral yn y fath fodd bod y gwrthrych a ddymunir yn hollol yn nwylo gyflawnwyd bod pob electronau, niwtronau a phrotonau sy'n gwrthwynebu newid ei natur o gronyn i tonnau a thonnau treiddio ddi-dor drwy'r holl waliau a nenfydau.

UFO herwgipio

Dwyn i gof sut mae rhai llygad-dystion yn disgrifio earthlings herwgipio hedfan soser - UFO: o waelod y llong allyrru trawst cipio person a'i chodi ar fwrdd llongau trwy ei waliau. Nid yw ein gwyddoniaeth swyddogol eto yn deall natur y trawst hon. Rwy'n siŵr nad yw traw o'r fath yn ddim ond amcanestyniad astral un o'r criwiau UFO. Rwy'n siŵr o hynny gan fy mod dro ar ôl tro yn tynnu ei goesau Astral ar bellter o hyd at 10 - 15 metr. Mae'n wir fy mod i ddim yn llwyddo i drosglwyddo rhywbeth gyda'r llaw hon, ond nid dyna'r amser i mi. Yn ogystal, sawl gwaith, llwyddais i gynyddu fy nghorff astral yn y wladwriaeth hon gan gynnwys bron yr holl ystafell yr oeddwn i mewn. Beth os oedd yn bosibl trosglwyddo gwrthrych dramor, ond hefyd yn gorff corfforol ein hunain, mewn cyflwr o'r fath? Yna rydym yn cael y cyfle i gerdded trwy waliau, ac mae popeth yn digwydd yn llym o fewn y deddfau ffiseg.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb