Mummy of Nazca: canlyniadau profion, canfyddiadau newydd o benglogau hir

8524x 08. 03. 2019 Darllenydd 1

19. Rhyddhaodd Tachwedd 2018 ganlyniadau newydd o ddadansoddiadau gwyddonol o gynifer o mummies Nazca a drafodwyd. Mae'r dadansoddiad o'r mummies arbennig tebyg i ddyn wedi bod yn digwydd ers dwy flynedd ac mae'r canlyniadau newydd hyn wedi cadarnhau eu dilysrwydd. Ond mae'r cylchoedd gwyddonol yn parhau i anwybyddu'r canfyddiadau hyn ar un ochr, ac ymgyrch "rhyfel" yn eu herbyn. Yn ôl pob sôn, darganfuwyd y mummies dirgel gan helwyr trysor mewn beddrod o dan y ddaear ym Mheriw a gellid eu cysylltu â phatrymau plaen Nazca yr un mor ddirgel. Rydym wedi rhoi gwybod am hyn ar y safle Suenee Bydysawd ar ddiwedd y flwyddyn 2017.

Canlyniadau newydd mummies Nazca

Mae canlyniadau'r profion diweddaraf bellach wedi'u cyflwyno'n gyhoeddus mewn cynhadledd swyddogol yn Senedd Periw. Armando Villanueva oedd yr unig gynrychiolydd llywodraeth yn y gynhadledd. Mae Weinyddiaeth Diwylliant Periw, sydd eisoes wedi “arfog ac arfog” yn erbyn canlyniadau'r dadansoddiadau, wedi gwrthod gwahoddiad i gyflwyniad o'r fath unwaith eto ar y sail ei fod yn ffug ac nid oes angen tarfu ar dawelwch yr ymadawedig. O gwmpas y byd, mae archeolegwyr ac anthropolegwyr yn datgelu miloedd o weddillion a mummies y flwyddyn ac yn eu trosglwyddo i brifysgolion i'w harchwilio, ond does neb yn poeni.

O gofio bod sefydliadau gwyddonol ledled y byd wedi gwrthod cymryd rhan mewn archwilio'r canfyddiadau, mae ymchwilwyr amatur wedi cymryd llawer iawn o waith. Unwaith eto, fe'i defnyddiwyd fel dadl nad yw dadansoddiadau yn cael eu perfformio yn unol â safonau gwyddonol safonol, neu ei fod yn "ffug-wyddoniaeth". Nid yw hyn yn wir, fodd bynnag, oherwydd cynhaliwyd yr holl ddadansoddiadau mewn gwahanol brifysgolion enwog ac mewn gwahanol wledydd - ac ni all y DNA gorwedd!

Gall cydnabyddiaeth o ddilysrwydd fod yn beryglus!

Dilynwyd hyn gan ehangu'r mater mewn cylchoedd proffesiynol, ac roedd galw am weithredu cyfreithiol yn erbyn ymchwilwyr amatur a newyddiadurwyr dan sylw! Trwy gydnabod dilysrwydd, gallai mummies Nazca fod yn beryglus iawn; mae newid gwirioneddol sylfaenol ym marn hanes y byd ac, ar yr un pryd, safbwynt esblygiad dynol. Felly, ni all gwyddonwyr swyddogol gadarnhau eu dilysrwydd o dan unrhyw amgylchiadau. Fodd bynnag, nid yw'r arbenigwyr ymchwil wedi cael eu bygwth ac maent wedi cyflwyno canlyniadau newydd yn y gynhadledd ar ffurf cyflwyniad pum awr (sydd ar gael yn Sbaeneg yn unig ar hyn o bryd). Atebodd y gynhadledd hon hefyd gwestiynau di-ri am arolwg mawr o fwdi, Marie. Cyfarfod i ben gyda mwy nag awr o gynadleddau i'r wasg.

Mae gwybodaeth newydd yn dangos nad oes unrhyw gysylltiad uniongyrchol rhwng mummies o Nazca a phobl, a hyd yn oed yr anifeiliaid ar y Ddaear, o ran geneteg! Mae gwynnau mummies yn ysgafnach na dynol, a gellir eu cymharu ag adar. Mae'r cymalau yn dangos eu gwisgo a'u rhwygo. Mae sganiau 3D wedi profi'n gadarnhaol eu bod yn greaduriaid dilys fel y rhai a oedd yn byw yn y mileniwmau yn ôl! Ac gan nad yw'r bodau hyn yn gysylltiedig â phobl, rhaid iddynt ddatblygu'n annibynnol ar ddyn neu hyd yn oed o darddiad all-ddwys: Mae'r rhain o leiaf yn gasgliadau'r ymchwilwyr.

Nid yw mummies yn ffug

Ar yr un pryd, mae hefyd yn profi nad yw mummies rhyfedd tri-bys yn dynwared artiffisial. Mae ymchwil hefyd yn cymryd rhan eto Jaime Maussan, porth teledu Americanaidd Gaia teledu, nifer o feddygon Periw yn ogystal â'r Sefydliad Ikari, a gyflwynwyd gyntaf i'r mummy i'r cyhoedd a pherfformio eu dadansoddi. Yn fuan ar ôl y gynhadledd yn rhyfeddol cyflwyniad arall, y tro hwn "o'r pen o" ysgolheigion swyddogol, lle dadleuwyd bod y mummies Nazca yn nwyddau ffug, sy'n cynnwys gwahanol rannau o gyrff pobl ac anifeiliaid. Mae dechreuwr y protikonference astrobiologická Gymdeithas Periw a gynhaliwyd gan Brifysgol Genedlaethol San Marcos.
Y prif gwrth-ddadleuon oedd bod y twll yn y pwynt lle mae'r asgwrn cefn ceg y benglog, mae mummy gyda siâp rhyfedd fel ei fod nid yn debyg unrhyw anifail arall ar y ddaear, a strwythur eu croen yn anghyffredin. Mae gan y mummies bach nodweddion gwahanol hyn, ac mae ganddynt ddiffygion anatomegol o hyd. Er enghraifft, maen nhw wedi colli coel ac ni allent weithredu'n iawn.

diffygion eraill yn y mummies bach yw'r diffyg asgwrn cefn rhwng y pen a'r gwddf, ac i osod y rhan mewnosod yr esgyrn eraill; nid oes ganddynt gên symudol a gallai eu dannedd ddod o famal bach heb ei enwi. Ac eto nid yw eu hesgyrn mewn rhai mannau yn rhyng-gysylltiedig. Mae'r rhannau o'r corff beirniadu ond nid yw'n gysylltiedig â mummy Mary, a oedd yn edrych yn fanwl, ac eglurwyd yn glir bod rhwng dyn a hir mummies tri bysedd, nid oes unrhyw gonsensws anatomegol yw, ac ei ddilysrwydd ei gadarnhau gan radiograffau. Mae anthropolegwyr y wladwriaeth, fodd bynnag, yn honni bod eu bysedd yn cael eu hymestyn yn artiffisial gan eu hesgyrn dorsal. mummies Croen i fod, yn ôl beirniaid, a ffurfiwyd o gymysgedd o gynhwysion megis olew, cwyr, papur, plastig a phren. Yn ogystal, mae rhannau metel hefyd mewn mummies.

Profion labordai genetig

Nid yw dau gr ˆwp o wyddonwyr a gyflwynodd eu dadleuon erioed wedi cyfarfod ac nid oeddent erioed wedi siarad am eu canfyddiadau. Er y gwahoddwyd arbenigwyr y wladwriaeth i sioe deledu Gaia, nid oeddent yn ymddangos. Mewn cyferbyniad, cyflwynwyd canlyniadau profion amrywiol o labordai genetig yn Senedd Periw i ddangos bod y samplau yn ddilys ac nad ydynt yn dod o bobl nac o unrhyw anifail hysbys sy'n byw ar y Ddaear. Mae'r holl rywogaethau hysbys wedi'u cynnwys yn y gronfa ddata enetig! Ni all DNA orwedd ac ni ellir ei ffugio! Felly, ni ellir siarad am ffug-wyddoniaeth, gan fod yr holl labordai genetig gwahanol wedi rhoi'r un canlyniadau. Yn ogystal, mae profion ym mhob labordy wedi cael eu hailadrodd sawl gwaith i osgoi unrhyw wallau. Felly mae'n amheus iawn y gallai mummy mawr, Marie, gael ei gydosod o wahanol rannau ac esgyrn.

Mae'r gwrthwyneb yn wir: cynhelir y fath fodd o drin y sgerbwd mewn gwyddoniaeth sefydledig a sefydlog, fel y gellir parhau i brofi damcaniaethau'r esblygiad! Enghraifft yw Piltdown https://cs.wikipedia.org/wiki/Piltdownsk%C3%BD_%C4%8Dlov%C4%9Bk neu'r Archaeoraptor honedig https://cs.wikipedia.org/wiki/Archaeoraptor. Yn wahanol i'r sgamiau hyn, mae canlyniadau'r profion mummies o Nazca yn gwbl bendant! Yn ogystal, cyflwynodd cyflwyniad pum awr yn Senedd y Periw dystiolaeth bellach o ddilysrwydd Mary, a anwybyddir gan y cylchoedd proffesiynol.

Anialwch Atacama

Mae yna resymau eraill pam beidio â holi dilysrwydd mummies. Anialwch Atacama, sy'n ymestyn o'r de o Periw i'r gogledd o Chile, yw'r anialwch mwyaf bywiog a lleiaf yn byw yn y byd. Yn ôl astudiaethau NASA mae glawiad blynyddol o gwmpas 1 mm ac mewn llawer o leoedd nid yw wedi bwrw glaw tan flynyddoedd 400. Ac yng nghanol yr anialwch mae'n debyg fyth eto! Mae'r tymheredd yn symud rhwng graddau 40o a 5o yn y nos, felly mae yna sychder na all unrhyw bobl fyw yno. Yn dal, mae'r mummies dynol hynaf yn y byd yn dod o anialwch Periw Atacama oherwydd gall yr hinsawdd sych eu cadw'n berffaith! Miloedd o flynyddoedd lawer yn ôl, bu'n rhaid colli gwareiddiadau a oedd wedi debyg o ganlyniad i drychineb naturiol.

Friedrich Max

Ymdrinnir archeolegydd Almaeneg Max Uhle Friedrich (1856 1944-) ar ddechrau'r ganrif ddiwethaf, gyda nifer o feysydd ymchwil o Dde America a oedd y cyntaf archeolegydd a ddisgrifiodd wyddonol diwylliant mummy Činčoro https://en.wikipedia.org/wiki/Chinchorro_culture. Roedd y llwyth hwn yn bennaf yn ymwneud â physgota a hela ac yn byw yn ne Periw dros fras 3500 - 9000 hedfan. Felly, mae'r mum Periw yn sawl mil o flynyddoedd yn hŷn na mam yr Aifft! Dyma'r canfyddiadau hynaf hysbys o bobl sydd wedi'u mummified yn artiffisial sydd o leiaf 2000 oed yn hŷn na'r mummies Aifft. Yma, fodd bynnag, yw'r cwestiwn o ble mae'r dull mummification yn tarddu a pham y gwnaed hyn mewn gwirionedd i gadw gweddillion dynol? Mae'r hynaf, hyd yn hyn wedi darganfod, mummy Periw yn cyrraedd bron i 9040 o flynyddoedd!

Mae hefyd yn rhyfedd bod y diwylliant Činčoro ôl pob golwg nid oedd yr hierarchaeth gymdeithasol yn yr un ffurf ag y gellir dod o hyd mewn gwareiddiadau hynafol eraill. Felly sut y bu'n bodoli ers sawl mil o flynyddoedd? Nid yw archeolegwyr ac antropolegwyr wedi canfod yr ateb eto, ac felly mae ymchwil barhaus ar y maes hwn. Mae llawer o ddiwylliannau De America yn addoli y duwiau y nefoedd, penglog hirgul a gwallt coch neu blond, sy'n cynnwys llawer o'r llywodraethwyr diwylliannau hynafol wedi cael hyn a elwir yn benglog hirgul a phobl Viracocha! mummies humanoid bach a geir yn yr anialwch yn 2003, tarddiad anghydfodau, a chadarnhaodd y diwedd nad yw'r rhain yn olion bobl gyffredin, gan fod sawl arbenigwyr wedi bod yn profi bod y gwrthwyneb yn wir a'i fod yn cael ei gyhoeddi a newydd gwyddonol studie.

Hen wareiddiad

Archaeolegol arall Canfyddiadau Datgelwyd bod gwareiddiad wirioneddol blodeuog cyn yr 2500 - 5000 yn yr anialwch mwyaf cyfyng hwn o'r byd. Darganfuwyd adfeilion dwy ddinas mewn olewau a oedd yn dal i fod â digon o ddŵr i sicrhau pobl, anifeiliaid a hyd yn oed amaethyddiaeth. Roedd y ddinas gyntaf ar fin digwydd. Blynyddoedd 3200 ac ail 5000; roedd hefyd yn ganolbwynt ffydd a seremonïau cysylltiedig, lle nad oedd unrhyw breswylwyr parhaol fwy na thebyg. Sefydlwyd y ganolfan, a oedd yn ymroddedig i ffydd, ymhell cyn yr ystadau tai diweddarach, ac roedd y ddau safle ond milltir ar wahân. Fodd bynnag, nid yw archeolegwyr yn gwybod pwy neu beth oedd yn cael ei addoli, nid oes tystiolaeth ysgrifenedig ar gael. Mae canfyddiadau newydd wedi eu cyhoeddi yn ddiweddar astudiaethau Prifysgol Caergrawnt. Darganfuwyd gwrthrychau aur o'r Amazon ac o Ocean y Môr Tawel mewn beddau lleol. Beth fyddai'n golygu bod diwylliant Činčoro mewn cysylltiad â gwareiddiadau hynafol pell?

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb