Mummy of Nazca: Darganfod cyrff eraill a theithio i'r ddinas sy'n byw dan y ddaear

918444x 20. 09. 2017 Darllenydd 1

Yn yr wythnosau diwethaf, nid ydynt wedi bod Gaia teledu Ni chafwyd gwybodaeth newydd. Yn ôl pob tebyg yn disgwyl am ganlyniadau dadansoddiad meinwe. Fodd bynnag, ymddangosodd newyddion diddorol eraill. Mae mam arall o'r un fath â Mary. Mae'r newydd hwný nid oedd y darganfyddiad yn fwy tebygol o gael ei drosglwyddo i wyddonwyr i'w harchwilio ond ei werthu i gasglwr Ewropeaidd preifat. Gyda'r mums, Petra, cyhoeddwyd fideo, gan ddangos ei fod mewn sefyllfa gyffelyb ac yn ôl pob tebyg mae twll yn ei flaen.

Ymchwilydd Krawix999 yn agored i fideo newydd lle'r oedd yn categoreiddio'r mumïau a ganfuwyd ym Mhencadlys Nazca i gategorïau unigol.

Yn ddiweddar, mae Archaeolegydd Periw Cesar Alejandro Soriano Rios wedi nodi lle i ddod o hyd i Miz Tli Tlan (Nodyn: wedi'i gyfieithu: ym Mharc Cenedlaethol Manu) v Peru. Ar hyn o bryd mae'n cynnal cloddiadau yno ac mae'n cyhoeddi gwybodaeth barhaus. A chadarnhaodd y grŵp hwn o archeolegwyr eu bod wedi ennill mwy o wybodaeth ac tystiolaeth o fodolaeth bodau tair bys ym maes diwylliant Nazca.

Crynodeb byr o gam cyntaf cyrchiad Cesar Riose i'r Plateau Nazca, a gynhaliwyd ym mis Awst 2017. Mae grŵp dan arweiniad yr archeolegydd Periw Cesar Alejandro Soriano Rios wedi falch o gyhoeddi canlyniadau'r gwaith hyd yn hyn gyda Nazca-Vavita. Ar hyn o bryd, mae disgwyl i gasglwyr a labordai ddod i ben. Dylid manteisio ar brofion er mwyn osgoi cael eu hamlygu gan y cyfryngau a gwrthwynebwyr y mater.

Mae archeolegwyr o dan yr argraff gref o ddarganfyddiadau dirgel. Maent yn bendant am ddysgu mwy am famau a chadarnhau eu dilysrwydd. Caiff dadansoddiadau eu perfformio gan ddefnyddio'r dull radiocarbon, sganiau CT, a phrofion biolegol a genetig eraill yn cael eu perfformio.

Mae hefyd yn bwysig archwilio'r safle o'r safbwynt antropolegol a hanesyddol. Pa rôl y mae'r pethau hyn yn ei chwarae yn hanes Periw ac esblygiad dynoliaeth?

Mae'n cymryd digon o amser i wneud astudiaethau yn seiliedig ar ganfyddiadau, arsylwadau a thystiolaeth. Yn y cyfnod cychwynnol hwn, ni all yr archeolegydd Cesar Soriano Rios ddweud dim am y funud. Ar hyn o bryd mae'n casglu data eiconograffig o ganfyddiadau Nazca, ac mae'n gobeithio y byddant yn gallu adfer yr hen wybodaeth sydd gennym yn y cyfamser a gollwyd. Gall y wybodaeth hon ein helpu unwaith eto i gofio pwy ydyn ni'n wirioneddol a lle rydyn ni'n dod o. Fodd bynnag, mae'n amlwg bod yr awdurdodau Periw yn gwrthod cefnogi'r arolygon. Mae hyd yn oed wedi darganfod bod cyrchoedd trefnus i safleoedd cloddio, mae'r safle'n cael ei ysbeilio'n ddidwyll, a smyglo a gwerthu treftadaeth archeolegol yn anghyfreithlon.

Ceir hefyd y cofnodion cyntaf o'r system twnnel lle canfuwyd y mummies o Nazca. Yn ôl tystion llygaid, o dan y llwyfan Nazca mae dinas gyfan sy'n dal i fyw ynddi. Ymhlith y trigolion mae creaduriaid reptilianidd humanoid dau-fetr hefyd. Yn ôl pob tebyg, canfuwyd cyrff mummified y creaduriaid hyn, wedi'u gwisgo mewn dillad aur pur, ac arfau'r un deunydd. Mae mynwent beddau wedi osgoi'r aur hwn am ryw reswm. Bydd p'un a yw'r lluniau hyn yn wirioneddol go iawn yn ymddangos yn ystod y misoedd nesaf. Mae Cesar Alejandro Soriano Rios, gyda'i dîm, ar fin treiddio'n ddyfnach a chysylltu â'r ddinas dan do.

Atgoffa arall o'r diwylliant a gollwyd Nazca anhysbys anhysbys delweddau lloeren 2008 haeddiannol. Mae pyramidau mawr wedi'u claddu yn y mynyddoedd tywodfaen.

Gyda delweddau lloeren datrysiad uchel, darganfuwyd pyramid uchel ym Mhiwir. Gallai'r Pyramid ddod o'r amser pan grëwyd geoglyffau ar y Plateau Nazca. Mae'r adeilad wedi ei leoli ger safle cult Nazca, Cahuachi. Mae gwyddonwyr o'r farn bod y pyramid enfawr hwn wedi'i orchuddio â miliynau o giwbiau o ddaear yn ystod y ddaeargryn (!). Mae hyn braidd yn anodd ei ddychmygu, ac mae'n rhaid bod esboniad arall. Mae gan yr adeilad gynllun llawr o fetrau 90 x 100.

Darganfuwyd y Pyramid gan wyddonwyr Eidaleg Nicola Masini a Rosa Lasaponara o Gyngor Gwyddoniaeth Genedlaethol yr Eidal (Cyngor Ymchwil Cenedlaethol yr Eidal (CNR). Mae yna fwy o adeiladau yn ardal Cahuachi, ac maen nhw am weld a oes cyfrinachau eraill o dan dywod Periw. Gyda chymorth ei gydweithwyr (diolch i lloeren Qiuckbird), cynhyrchodd y peiriant ddelwedd is-goch o ardal datrysiad uchel. Yn ychwanegol at y pyramid a grybwyllwyd eisoes, darganfuwyd drychiadau 40 eraill sydd â nodweddion pensaernïol. Cahuachi yw'r seremoni diwylliant Nazca mwyaf hysbys hyd yn hyn. Ymddengys bod y wareiddiad hwn wedi diflannu ar adeg y cynnydd yn yr Ymerodraeth Inca. Cyn i'r mannau hyn gael eu gadael, cafodd yr adeiladau eu cau a'u gorchuddio â thywod anialwch. Pwy, pam a phryd nad oedd yn hysbys. (Sueneé: Arsylwyd ffenomen debyg yn y pyramidau Bosniaidd. Cânt eu cadw.)

Darganfuwyd Cahuachi yn 1922, ers hynny mae rhai o'r drychiadau wedi'u datgelu. Daeth y gwaith ers degawdau oherwydd bod y cymhleth cyfan wedi'i ledaenu dros ardal o gilometr sgwâr 1,5. Nid oes gennym unrhyw ysgrifau o ddiwylliant Nazca, felly roedd hi'n anodd iawn i archaeolegwyr benderfynu ar y pwynt lle'r oedd gwareiddiad Paracasaidd yn troi at ddiwylliant Nazca. Gwyddom hyd yn oed yn llai am y diwylliant hŷn, Paracasaidd. Ond roedd y ddau wareiddiad yn defnyddio ogofâu fel tir claddu ac roedd ganddynt wybodaeth uwch o dechnegau dyfrhau.

Mae'r archaeolegydd Eidalaidd Giuseppe Orefici yn gweld cloddiadau yn Cahuachi. Hyd yn hyn, gwyddom am grib pyramid mawr, deml gyda therasau, a pyramid llai. Gallai'r pyramid, sy'n weladwy ar ddelweddau lloeren, gynnwys gweddillion dynol. Canfuwyd cyfanswm o groglogau 20 yng nghyffiniau'r pyramidau, ac roeddent i gyd yn cael tyllau crwn yng nghanol y blaen, a oedd yn berffaith "wedi'i wneud". Heddiw, mae Cahuachi ar agor i dwristiaid. Mae cloddiadau yn araf iawn ac hyd yma mae 1% o'r cymhleth wedi cael ei archwilio. Yn y chwedlau o'r Indiaid Natsïaidd, mae'n cael ei adrodd bod Vircoch wedi adeiladu'r strwythurau hyn. "Mae Viracocha," yn ôl mythau rhai llwythau De America, yn fynegiant ar gyfer hil y duwiau gwallt gyda barfedd coch a osododd sylfeini gwareiddiadau De America. Ar diriogaeth Periw, mae mummies o wallt golau a coch i'w gweld heddiw, ac mae profion wedi dangos eu bod yn fathau Nordic o bobl. Yn ôl chwedlau, roedd yn rhaid i Viracochs greu geoglyffs ar y Plateau Nazca.

Mae ymchwilwyr gwahanol hefyd wedi honni bod anomaleddau electromagnetig rhyfedd yn digwydd o dan y llinellau. Ar y Llwyfandir Nazca nid lluniau o anifeiliaid yn unig, ond hefyd nifer o gilometrau o linellau syth. Mae rhai ysgolheigion wedi ei ddefnyddio Google Earth a daeth i gasgliadau newydd. Os yw llinellau syth y Nazca yn cael eu hymestyn ac yn arwain ar ôl y byd, maent yn croesi ar un pwynt penodol ar ochr arall y byd. Mae hwn yn le arall dirgel, ac mae'n Angkor Fat yn Cambodia!

Angkor Vat hefyd yn llawn dirgelwch. Nid yw'n hysbys eto pryd a sut y cafodd y cymhleth hwn ei adeiladu. Nid oedd unrhyw arysgrifau a oedd yn gysylltiedig ag ef, felly nid ydym hyd yn oed yn gwybod ei enw gwreiddiol. Angkor Fat wedi ei anghofio am ganrifoedd yn y jyngl Cambodaidd a dim ond ffos dwr eang sy'n ei warchod rhag cael ei amsugno gan y fforest law drofannol. Yn fwy na 400 mlynedd, cymhlethwyd y cymhleth yn anghoflon ac yn atgoffa o chwedlau lleol yn unig. Darganfuwyd Angkor Vat gan y Ffrancwr Henri Mouhote ar ei daith yn unig yn 1860, ac roedd yn ôl y siawns.

Yna, dechreuodd y Ffrancwr ofyn cwestiynau am pam y cafodd y lle hwn ei adael a pha wareiddiad a adeiladodd y temlau. Rydym yn dal i ofyn: Pwy a adeiladodd gymhleth deml Angkor Vat? Sut y gellid ei greu erioed heb dechnoleg fodern? Mae engrafiad ar furiau'r deml yn awgrymu bod y cymhleth wedi'i adeiladu yn ystod blynyddoedd 32 yn unig. Mae blociau cerrig enfawr a sawl tunnell yn edrych fel eu bod wedi'u pentyrru'n ofalus iawn ac yn gywir. Pe bai hynny'n wir, roedd yn rhaid i'r adeilad gael ei gynllunio'n dda, a'r blociau wedi'u peiriannu'n fanwl iawn i ffitio. Mae hynodion eraill yn gymhellion Hindŵaidd. Sut y daw'r elfennau Hindŵaidd i Cambodia? Archeolegwyr yw atebion Masnachwyr Indiaidda ddaeth â diwylliant i'r lleoedd hyn. P'un a oedd y diwylliant estron mor drawiadol ar y bobl leol eu bod wedyn yn gweithio'n galed a bod gweithwyr 50.000 ers degawdau i adeiladu cymhleth deml enfawr yn gwestiwn mewn gwirionedd. Pwy oedd yn darparu'r modd i adeiladu a chyflenwi'r gweithlu angenrheidiol? Ble mae adfeilion y ddinas, a oedd, yn ôl archeolegwyr, yma?

Mae'r archaeolegwyr cyntaf a oedd yn delio ag Angkor Vate hefyd yn ymchwilio i chwedlau lleol yn ôl pa adeilad y deml a adeiladwyd gan dduwiau a chewri. Roeddent yn perthyn i ddinas golledig yr Ymerodraeth, unwaith yn bwerus a chyfoethog. Mae'n amlwg nad oedd y Angor Vat yn cael ei hadeiladu gan Khmer ond gan y diwylliant a oedd yn bodoli yma yn fwy na 2000 o flynyddoedd yn ôl. Allwn ni ddod o hyd i ffurflen "Viracochy" yma? Mae testunau hen Indiaidd yn siarad am dduwiau Aryan a phobl sy'n byw yn y diwylliant sydd wedi dod draw heibio o'r gogledd bell.

Gwnaeth archeolegwyr Awstralia o Brifysgol Sydney 2015 darganfyddiad arall. Yr Athro Roland Fletcher a Dr. Damian Evans, rheolwr prosiect Great Angkor yn Cambodia, gan ddefnyddio technoleg sganio laser, darganfuwyd bod temlau eraill, hŷn, yn cael eu cuddio o dan Angkor Vate. Mae'r mesuriadau a wnaed yn dangos bod y cymhleth cyfan unwaith yn llawer mwy nag a ragdybiwyd yn flaenorol. Mae'r dimensiynau hyn o leiaf 1500 x 600 metr. Mae diben penodol y cymhleth yn parhau i fod yn anhysbys. Yn ogystal â'r templau a'r waliau a gladdwyd a oedd yn amgylchynu'r safle cyfan, cawsant eu darganfod o hyd yn y pridd troellfeydd nad ydynt yn gysylltiedig â strwythur y cymhleth ac wrth gwrs nid o darddiad Indiaidd. Un peth rhyfedd arall yw cynrychiolaeth dinosaur ar un o furiau'r deml. Beth oedd yn digwydd yma? Mae dirgelwch Nazca ac Angkor Vatu yn bell o gael eu datrys.

Mae Mummy of Nazca yn brawf:

Gweld y Canlyniadau

Loading ... Loading ...

Mummy of Nazca

Mwy o rannau o'r gyfres

Sylwadau 9 ar "Mummy of Nazca: Darganfod cyrff eraill a theithio i'r ddinas sy'n byw dan y ddaear"

 • Narcissus yn dweud:

  yn ôl yr arwyddion, ymddengys pe bai'r bobl yn disgwyl i drychineb ddod, ac felly gwnaethpwyd gwagiad rheolaidd i'r dinasoedd o dan y ddaear. Ac yn bendant nad oeddent yn fach ac mae yna rai eraill, yr wyf yn amau ​​yn Tsieina - maen nhw am osod rhai dyniaethau Tseiniaidd, ond mae'r swm o waith sydd ei angen mor fawr na fyddai'n mynd i ffwrdd. Yn Ne America, mae wedi troi allan nad yw'r coedwigoedd yn fywyd gwyllt naturiol, ond dim ond ardal amaethyddol ddwfn wedi'i amaethu. Nid yw cofnodion, ac mae llwythau cyntefig diweddarach wedi mynd i'r ardaloedd hyn.

  Yn ddiddorol, fodd bynnag, mae ein hil yn dal i adfer fel lle tarddiad y Gogledd. Mae rasys eraill yn byw yn eu mamwlad neu heb fynd yn rhy bell. Ar yr un pryd, o safbwynt gwyddonol, mae Gogledd Ewrop ac Asia, ac a oedd, yn lle anhyblyg iawn i fyw. Gwastraff, tundra, coedwigoedd cŵl, dim byd ar gyfer byw'n dda, ond mae'r rhanbarth hon wedi bod yn gronfa ddŵr o hyd ar gyfer tonnau genres sy'n mynd allan. Gadawodd yr olaf mewn gwirionedd, pan oedd y newid yn yr hinsawdd yn ystod yr Ymerodraeth Rufeinig hwyr wedi sychu'r seremoni Aifft, ac nid oedd gan y fflyd ddim i'w gludo. Dim ond hanes dynol fyddai llawer yn hŷn, ac roedd pobl eisoes yn bodoli ar adeg y llyn dwr croyw ar y polyn yn lle'r môr sydd wedi'i rewi ar hyn o bryd ....

  Ac i'r mummies hynny-i fod yn afiach yn debyg i'r "llwyd bach" o AktX. Nid yw'n bosibl eithrio twyll, ond i gael ei dalu'n iawn byddai'n costio llawer o arian ... ac am beth? Am funud o foment o "uffolegwyr"? Ar y llaw arall, os yw'r tîm mewn gwirionedd yn cael rhywbeth diddorol, nid oes gennyf unrhyw amheuaeth bod gan y "dynion yn ddu" merci a hofrenyddion a baratowyd ...

  • Sueneé yn dweud:

   Rwyf am fod yn gadarnhaol. Dyma gyfle!

  • jablon yn dweud:

   Mae hanes y ddynoliaeth yn sicr yn hŷn nag y mae'n ei ddysgu ni. Nid yw Rhufain na'r Aifft ddim yn feincnod yn y cyd-destun hwn - roedd yn "ddoe". Roedd Rhufain yn parasit gyfan ar wareiddiadau sylweddol iawn, ac yr wyf yn ofni bod yr Aifft hefyd.

   Rwy'n cyfaddef nad wyf yn gwybod beth rydych chi'n ei olygu wrth "ein hil." Yn achos Caucasians, heddiw'r math iawn o berson Caucasia, rwy'n credu bod yna wahaniaethau mewn perthynas â'r Gogledd rhwng, dyweder, yr Eidal neu'r Ffrangeg, a ni. Ac mae'n profi bod unwaith y Gogledd yn hinsawdd hyfryd iawn. Yn union fel yr oedd yn Sahara habitable (gwir, mewn cyfnod arall). Os yw'r rhagdybiaeth am Hyperboreia yn wir, rydym wedi gadael miloedd o flynyddoedd lawer yn ôl o ganlyniad i newid yn yr hinsawdd o'r Gogledd. Yn hytrach, maent yn ffoi'n gyflym. Yn yr achos hwnnw, byddai resonance gyda'r Gogledd yn golygu bod cof genetig yn cael ei gadw.

   Ymddengys i mi fod yr holl "achos Nazca" i mi fod rhai ysgolheigion ac ysgolheigion wedi dysgu o'r gorffennol o'r diwedd ac wedi ceisio dod allan i'r cyhoedd gyda'r holl ddulliau sydd ar gael. Yn ogystal, mae'n dda bod cyfansoddiad y tîm yn rhyngwladol, felly os yw un o'r llywodraethau am ddod â'r arolwg i ben, gall eraill barhau oherwydd bod samplau meinwe mewn labordai mewn mwy nag un wlad.

   Bydd y dynion mewn du yn sicr o gael yr ymdrech, ac mae'r erthygl yn dweud bod cyrchoedd wedi'u trefnu i'r man canfod - nid yw ar ei ben ei hun. Nid ydynt am fod yn weladwy. Ac os bydd popeth yn dod yn gyhoeddus, bydd y rhai gweladwy yn dod.

   O ran y mummies, mae cwestiwn o ba fath o rywogaethau y maent yn ei ddarganfod mewn gwirionedd a'u perthynas â'i gilydd ac wrth gwrs i bobl. Pwy sydd wedi ei israddio i chi, neu a oedd yn sefyllfa gyfartal? Nid ydym yn gwybod. Cyn belled â bod y wybodaeth yn cael ei ryddhau, byddwn yn dod â hi a gweld ...

   • Standa Standa yn dweud:

    Nid wyf yn gwybod yr hyn a ddysgoch, ond dysgais a darllen fod hanes dynolryw fel rhywogaeth yn filiwn o flynyddoedd oed.

    Mae llawer o filoedd o flynyddoedd o ymgartrefu yn Nyffryn Nile hyd yn oed y gyfraith Aifft, yn ôl haneswyr, ynghyd â datblygu amaethyddiaeth a chrefftau.

Ad a Ateb