Monte d'Accoddi: Ziggurat Mesopotamaidd yn Sardinia

3299x 07. 11. 2019 Darllenydd 1

Mae Monte D'Accoddi yn Sardinia yn un o ddirgelion rhyfeddaf archeoleg fodern. Mae'n byramid haenog go iawn o arddull Babilonaidd, yn sefyll ar wastadedd lle bu pobl yn byw am filoedd o flynyddoedd fel atgoffa rhywun o ddefodau hynafol a gwareiddiadau coll. Mae Sardinia fel y cyfryw yn drysorfa anghofiedig hir sy'n werth ei harchwilio, sy'n agor yn raddol. Mae yna safle cwbl unigryw ger Porto Torres yng ngogledd-orllewin Sardinia - strwythur pyramid o'r enw Allor Gynhanesyddol Monte d'Accoddi (neu Megalith), sy'n ddigyffelyb yn Ewrop. Oherwydd ei siâp a'i ddimensiynau, mae'n cael ei gymharu â zigguratau Babilonaidd (pyramidiau grisiog) gyda ramp blaen hirgul a ddefnyddir i esgyn i'r radd uchaf.

Cymhleth Archeolegol Monte d'Accoddi

Mae'r ardal archeolegol gyfan sy'n rhychwantu sawl cilomedr sgwâr yn cynnwys pensaernïaeth megalithig fwy neu lai yn cyd-ddigwydd â'r pyramid grisiog. Mae cyfadeilad cynhanesyddol Monte d'Accoddi yn dyddio'n ôl i'r bedwaredd mileniwm CC o leiaf - ac felly'n rhagflaenu'r diwylliant nuragh lleol. Mae nifer o adeiladau cwlt a phreswyl yn cyd-fynd â ziggurat Sardinian. Dechreuwyd ymchwil archeolegol yn 50. blynyddoedd 20. ganrif, yn dangos bod adeilad enfawr Monte d'Accoddi wedi'i adeiladu fel pyramid wedi'i dorri 27 metr o led a 5 metr o uchder, ac ar y brig roedd allor enfawr yn wreiddiol i aberthu. Bellach gellir dod o hyd i olion ohono mewn plastro, ac eithrio waliau lliw. Dros yr oesoedd, mae'r pyramid wedi'i adael sawl gwaith a'i ailadeiladu. Yn ystod y drydedd mileniwm CC, gorchuddiwyd y strwythur gan strwythur arall a oedd yn cynnwys clogfeini calchfaen mawr wedi'u peiriannu a roddodd ei ymddangosiad presennol iddo.

Astudiaethau ac arolygon archeo-seryddol newydd

Er gwaethaf amheuaeth gychwynnol arbenigwyr traddodiadol, bu tîm o wyddonwyr dan arweiniad yr athro adnabyddus Giulio Maglim, ffisegydd, mathemategydd ac archeoastronomer ym Mhrifysgol Politecnico ym Milan, yn archwilio dimensiynau a chyfeiriadedd y pyramid. Fe ddaethon nhw o hyd i debygrwydd ag adeiladau'r Aifft a Maya. Cyhoeddwyd canlyniadau'r arolygon hyn yn y cyfnodolyn gwyddonol o fri Cylchgrawn Archaeoleg ac Archeometreg Môr y Canoldir (MAA), a gyhoeddwyd gan Brifysgol yr Aegean ers 2001. Wedi'u gweld o ben y pyramid tuag at y menhir mawr yn y de-ddwyrain, gellir arsylwi “mannau stopio” y Lleuad, yr Haul a Venus, y pwyntiau lle maen nhw'n stopio ar y gorwel. Mae'r tri chorff nefol hyn i raddau bach yn cael eu dylanwadu gan y ffenomen a elwir yn ragfarn y cyhydnos (a achosir gan osciliad echel y Ddaear dros filenia) a gellir eu gweld fwy neu lai yn y rhan o'r awyr y cafodd ei lleoli arni adeg ei hadeiladu a'i hailadeiladu.

Mae'r rhagdybiaeth a gyflwynwyd gan y seryddwr amatur Eugenio Muroni yn ddiddorol iawn. Yn ôl Muroni, roedd yr allor ar Monte d'Accoddi wedi'i gogwyddo ar hyd y Southern Cross cytser, nad yw i'w gweld bellach oherwydd y dirwasgiad. Fodd bynnag, 5000 flynyddoedd yn ôl, roedd y Groes Ddeheuol i'w gweld ar y lledredau hyn, sy'n ymddangos fel petai'n cefnogi'r ddamcaniaeth hon, er nad yn bendant, oherwydd y ffaith bod y cam i'r gogledd o'r heneb yn dangos darlun o fam draws-dduwies, nid ffigur dynol cyffredin. Gwyddys hefyd fod y deml wedi'i chysegru i'r ddwy dduwdod lleuad, y duw gwrywaidd Nannar a'i gymar benywaidd i'r dduwies Ningale. Pan ewch i'r pyramid, cewch eich swyno gan lif o emosiynau sy'n cael eu gwella gan y teimlad eich bod yn sefyll ar wyneb rhywbeth unigryw, prin ac eto cyn lleied yn cael ei ddeall. Gallwch chi hefyd deimlo fel hyn pan feddyliwch fod gwareiddiad sydd wedi adeiladu megaliths ac wedi gadael eu holion traed ledled Ewrop, Môr y Canoldir, y cromleches yn Senegal a Philippines wedi diflannu heb adael dim mwy na'r adeiladau enfawr sydd maent yn cynrychioli'r unig dystiolaeth o'i phresenoldeb ar y Ddaear.

Omfalos

Mae adeiladau eraill o amgylch y pyramid. Daethpwyd ag Omphalos, neu bogail y byd, carreg gron fawr y gallwch ei gweld yn y lluniau isod, i'w lleoliad presennol ychydig flynyddoedd yn ôl. Fe'i darganfuwyd mewn caeau cyfagos lle darganfyddir elfennau megalithig eraill nad ydynt wedi'u harchwilio'n iawn eto. Wrth ei chludo torrodd y garreg a heddiw mae'n weladwy crac mawr. Gerllaw mae carreg gron arall o siâp tebyg ond maint llai. Gall y ddau gyfeirio at ymgais i greu pwynt cyswllt rhwng y sffêr ddwyfol a'r ddaear; y pwynt lle gall y duwiau ddelio â'u haddolwyr, bogail y ddaear o ddynion y torrwyd eu llinyn bogail yn yr hen amser, ond y mae'n bosibl siarad â duwiau'r nefoedd ohoni yn unol â thraddodiadau hynafol.

Omfalos

Dolmen neu allor aberthol

Adeilad diddorol arall sydd wedi'i leoli i'r dwyrain o'r pyramid yw'r allor aberthol, fel y'i gelwir, dolmen bach wedi'i ffurfio o galchfaen, slab 3 metr o hyd, sydd wedi'i osod ar gerrig cynnal ac sy'n cael nifer o dyllau. Mae'r rhan fwyaf o arbenigwyr yn credu bod anifeiliaid wedi'u clymu ar y garreg hon (y tyllau a ddefnyddir i glymu'r rhaff) ar gyfer seremonïau aberthol. Mewn gwirionedd, mae'n ymddangos bod yr agoriadau hyn yn wir wedi'u creu at y diben hwn a darparwyd gogr i'r garreg hefyd y gallai gwaed lifo i'r siambr oddi tani. Mae saith agoriad a allai ddynodi cyfeiriadau at glwstwr agored Pleiades, y mae eu delweddau i'w cael mewn sawl man ledled yr Eidal, ond yn enwedig yn y Valle d'Aosta. Efallai y bydd y ffigur hwn hefyd yn cyfeirio at y rhifyddiaeth gysegredig y gellir sylwi arni yn y gwareiddiadau hynafol hyn.

Dolmen neu allor aberthol

Menhir

Mae presenoldeb menhir, neu garreg a godwyd ar wahân, sydd hefyd wedi'i cherfio allan o galchfaen a'i siapio i siâp pedairochrog o glasur ar gyfer menhirs Sardinaidd, yn wirioneddol syfrdanol. Maent fel arfer yn llai, yn mesur 4,4 metr o uchder, yn pwyso ychydig dros bum tunnell. Yn aml, mae'r cerrig hyn yn gysylltiedig â defodau phallig, a elwir ym Mesopotamia fel pyst cysegredig Baal. Yn yr Oesoedd Canol, fe'u defnyddiwyd gan ferched anffrwythlon i sianelu pŵer hud: rhwbiodd menywod eu bol yn erbyn wyneb y garreg, gan obeithio y byddai'r ysbryd sy'n byw yn y garreg yn rhoi epil iddynt. Credir bod menhirs yn un ffordd yr oedd diwylliannau megalithig yn dychmygu bywyd ar ôl marwolaeth; aeth yr ymadawedig i mewn i'r garreg a byw ynddo - yn yr un modd fwy neu lai roedd cypreswydden yn gysylltiedig â mynwentydd hynafol.

Menhir

Miloedd o gregyn

Gellir dod o hyd i gregyn gleision gwyn o amgylch y pyramid, sy'n draddodiadol yn gysylltiedig ag aberthau cysegredig. Rydych chi'n dod ar eu traws ar bron bob cam. Am ganrifoedd, bu pobl leol, meibion ​​ac etifeddion y rhai a arweiniodd seremonïau ar ben y pyramid filoedd o flynyddoedd yn ôl yn casglu ac yn cynnal defodau anghofiedig.

Cwestiynau heb eu hateb

Mae'r argraffiadau y mae'r wefan hon yn eu dwyn i gof yn syfrdanol: ond beth mae Ziggurat yn ei wneud yn Sardinia? Hyd yn hyn nid oes unrhyw archeolegydd wedi dod o hyd i ateb boddhaol: mae rhai yn dadlau bod hwn yn strwythur "homo religiosus" cyffredin sy'n digwydd ledled y byd, ac y dylai adeiladu teml ddyrchafedig helpu i ddod â dyn yn agosach at Dduw. Mae strwythurau pyramidal wedi bodoli ers miloedd o flynyddoedd ac maent i'w cael mewn sawl gwlad, ond unigrywiaeth Monte d'Accoddi yw mai hwn yw'r unig byramid haenog o arddull igam-ogam yn Ewrop. Ychydig sy'n hysbys. Ychydig a ymchwiliwyd. Felly y mae gyda'r rhan fwyaf o hanes hynafol Sardinia.

Mae angen adnoddau

Beth amser yn ôl, roeddwn gyda fy ngwraig yn y wlad ryfeddol hon a deuthum ar draws darganfyddiad (neu atgyfodiad) cewri Monte Parma, fel y'u gelwir. Roeddem yn ecstatig, yn union fel yr oedd archeolegwyr a thrigolion yr ardal, ac ysgrifennais erthygl amdano oherwydd nad oedd unrhyw gyfryngau cenedlaethol o’r Eidal yn ymwybodol o natur anghyffredin y canfyddiad hwn - y cerflun hynaf yn Ewrop. Mae'n ailysgrifennu hanes yn rhannol. Dim ond ar ôl i'r erthygl hon gael ei chyhoeddi ar wefan a oedd â degau o filoedd o ymwelwyr mewn ychydig oriau y sylwodd rhywun o'r papur newydd pwysicaf ar y darganfyddiad a'i grybwyll yn y wasg; fodd bynnag, ni wnaeth lawer.

Yn anffodus, yn yr Eidal, ni ddyrennir adnoddau i gymdeithasau a phrifysgolion lleol, ac mewn llawer o achosion mae'n rhaid iddynt ofalu am eu rhai eu hunain. Mae'n brifo ei weld. Er enghraifft, ym Mharc Archeolegol Pran Mutteddu, gwelais dywysydd, archeolegydd, yn cael ei orfodi i weithio ar ei ben ei hun, gan godi menhirs mawr allan o'r ddaear a'u sythu gyda'i ddwylo ei hun. Siaradais ag ef ac egluro sut oedd pethau mewn gwirionedd. Mae'n ddyn sydd, allan o angerdd pur dros hanes a chariad at ei wlad, yn plygu ei gefn ac yn arogli ei ddwylo trwy ddyrchafu adeiladau megalithig a thrwy hynny haeddu'r holl gefnogaeth a pharch. Mae'n cyflawni tasg nad yw'n perthyn iddo, ond mae'n ei chyflawni gyda phenderfyniad ac ymrwymiad er gwaethaf cost uchel ei iechyd.

Byddai'n dda dod â holl selogion ac ymchwilwyr yr holl genhedloedd ynghyd, i gysylltu â noddwyr ac arianwyr yn Ewrop ac mewn mannau eraill; i greu cymuned frwdfrydig a galluog a all ddarparu'r modd a'r bobl i gydweithio ag awdurdodau lleol i ddatblygu archwilio ac ymchwil archeolegol i godi ardal ddigynsail yn y byd.

Awgrym ar gyfer llyfr gan Sueneé Universe

Michael Tellinger: Hanes Cudd Anunnakes

Mae gwyddonwyr wedi credu ers amser bod y gwareiddiad cyntaf ar y Ddaear wedi tarddu 6000 flynyddoedd yn ôl yn Sumer. Mae Michael Tellinger, fodd bynnag, yn datgelu hynny Etifeddodd y Sumeriaid a'r Eifftiaid eu gwybodaeth o wareiddiad cynharach a oedd yn byw ar ben deheuol Affrica a dechrau dyfodiad yr Anunnakes fwy na 200 000 flynyddoedd yn ôl. Creodd y gofodwyr adloniadol hynafol hyn, a anfonwyd o'r blaned Nibiru i'r Ddaear i fwyngloddio aur i achub awyrgylch Nibiru, y bodau dynol cyntaf fel math o gaethwas at ddiben mwyngloddio aur. Felly yn cychwyn ein traddodiad byd-eang o obsesiwn ag aur, caethwasiaeth, a Duw fel rheolwr sy'n rheoli.

Michael Tellinger: Hanes Cudd Anunnakes

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb