MJ-12: Mae ymchwil newydd yn cadarnhau dilysrwydd y ddogfen!

10335x 11. 12. 2018 Darllenydd 1

Yn rhifyn mis Rhagfyr cyhoeddedig MUFON, cyhoeddir y dadansoddiad manwl cyntaf o'r ddogfen DIA sydd wedi dianc ar 47, gan gadarnhau'r casgliad bod y ddogfen MJ-12 yn ddilys.

(DIA = Asiantaeth Cudd-wybodaeth Amddiffyn: Asiantaeth Cudd-wybodaeth Amddiffyn)

DIA - cyswllt swyddogol gydag estroniaid

Dogfen DIA yn rhoi trosolwg bras o hanes swyddogol gyswllt allfydol gyda Ddaear ac yn dangos dechrau'r cyfnod UFO modern, hyd nes y radio Nikola Tesla yn Colorado Springs, a aeth at yr estroniaid, sydd wedyn yn anfon llong rhyngserol i wirio hynny. Mae popeth i ben digwyddiadau UFO, megis Roswell (1947) a Aztec (1948) ddechreuodd pan cysylltiadau diplomyddol ffurfiol gyda phobl estroniaid, dan Arlywydd Eisenhower.

Awdur yr erthygl yn MUFON, Dr. Robert Wood, yw'r ymchwilydd pwysicaf yn y byd ynglŷn â dogfennau dadleuol MJ-12. Mae'r rhain yn ddogfennau dianc sy'n gysylltiedig ag Operation Majestic-12, a sefydlwyd yn ffurfiol ym mis Medi 1947, ar gyfer rheoli UFOs ac estroniaid. Hen beiriannydd hedfan McDonnell-Douglas, yr oedd ei yrfa yn para 43 o flynyddoedd - Dr. Wood, dechreuodd wirio ac ymchwilio'r dogfennau hyn yn 1995 gyda'i fab Ryan. Yn ei erthygl, a elwir yn "40 tudalen DIA - pam ddylem ni ddelio â nhw?" Mae Wood yn crynhoi cynnwys dogfen a gollwyd o DIA yn fyr:

MJ-12: Yn bôn, mae pum rhan o gynnwys meddwl

- 1: MJ-12 Amcan, Hanes a Threfniadaeth

- 2: Manylion newydd am Roswell o 1947

- 3: Manylion y trychineb Aztec o 1948

- 4: Cyfweliadau byr gydag EBE o Aztec

- 5: Mater diogelwch cenedlaethol neu'r risg o ddatrysiad diwylliannol yng nghyd-destun cyfnewid gwybodaeth diplomyddol a diwylliannol gydag EBE a ymwelodd â'n byd yn ystod y 1970au a'r 1980au.

Am ddadansoddiad manylach o gynnwys y ddogfen, cyfeiriwch at yr erthyglau blaenorol sy'n dadansoddi'r dogfennau hyn.

Yn y ddogfen DIA o 1989, Dr. Wood amrywiaeth o resymau sy'n pwyntio at ei ddilysrwydd a pham ei fod yn gamgymeriad i wrthod yn syml, fel y gwnaeth llawer o wyddonwyr yn yr Unol Daleithiau. Dadansoddiad manwl o wallau ysgrifenedig a sillafu, llofnodion, cysylltiadau â patentau, barn, unigolion ac ati yn arwain at y casgliad ei bod yn neges bennu gan aelod o Majestic-12 dau mA Sgorwyr sy'n bartïon 47 mor brofiadol y mae eu copi cadw ar DIA microfilm sut esboniodd Dr Wood.

Byddai hyn yn unol â MJ-12 (yn yr achos hwn datganodd y grŵp unigol MJ-1), a oedd yn pennu mewnbwn un-amser ar gyfer y person newydd, oherwydd yn amlwg nad oedd ar gael ar adeg y cyfarwyddyd honedig, rhywbeth cofnodion ysgrifenedig blaenorol. Dogfen Hafan DIA ei farcio fel "briffio cychwynnol", a grëwyd gan y Swyddfa Cudd-wybodaeth Amddiffyn Cudd-wybodaeth o 8. Ionawr 1989.

Teitl negeseuon

Teitl llawn yr adroddiad yw "Asesiad o Sefyllfa a Datganiad Rôl Gwrthrychau Deg anhysbys", a fwriedir ar gyfer Swyddfa'r Llywydd. Y rhagdybiaeth naturiol yw bod yr adroddiad yn cael ei gyfeirio at yr Arlywydd George Bush, cyn is-lywydd ac enillydd yr etholiad arlywyddol yn 1988. Fodd bynnag, trwy ddadansoddi llofnod unigol yn ymddangos ar y ddogfen DIA hon, Dr. Wood i ddod i'r casgliad bod yr adroddiad mewn gwirionedd wedi'i fwriadu ar gyfer prif anffafiseg MIT, Dr. Philip Morrison.

(MIT = Sefydliad Technoleg Massachusetts.)

Dyma'r unig lofnod ar y ddogfen, a gall y cwestiwn cyntaf fod a oedd yn berson a gafodd ei hysbysu yn gynnar neu'n hysbysydd. Mae'n ymddangos yn llawer mwy rhesymol mai dyna yw llofnod y person a hysbysir. Dr. Dechreuodd Morrison ei yrfa fel ffisegydd niwclear, bu'n gweithio ar Brosiect Manhattan ac yna symud i mewn astroffiseg i fynegi eu gwrthwynebiad i ddatblygiad arfau niwclear. Mae wedi dod yn hysbys o lyfrau poblogaidd a rhaglenni dogfen sy'n ymdrin ag astroffiseg ac mae wedi parhau fel athro yn MIT. Yn 1987, Dr. Cynhaliodd Morrison yn chwe rhan miniseries ar gyfer gorsaf PBS (PBS) o'r enw "cylch o wirionedd", sy'n ymdrin â nifer o bynciau astrophysical.

Dr. Morrison

Mae tystiolaeth bwysig bod y ddogfen DIA yn briffio Arweinydd Grŵp Majestic-12 ar gyfer Dr. Morrison. Yn ei erthygl yn MUFON, Dr. Dywed Wood bod Dr Roedd Morrison yn ffrindiau gyda Carl Sagan, a oedd, fel y credant, yn disodli Dr. Menzel yn y Pwyllgor Majestic-12 ar ei ymddeoliad neu ei farwolaeth ym mis Rhagfyr 1976.

Roedd Philip Morrison yn athro parchus a oedd yn amddiffynwr Oppenheimer ac roedd yn fwyaf tebygol o gyfarwydd â materion diogelwch, er nad oedd unrhyw dystiolaeth. Fodd bynnag, mae tystiolaeth ei fod yn ystod ei yrfa gyda Carl Sagan mewn perthynas agos, ac wedi helpu i drefnu'r symposiwm ar UFOs ar ddiwedd yr astudiaeth, Colorado 'yn Boston.

Top Secret / MAJIC

Cafodd Menzel ei farcio yn adroddiad Eisenhower fel MJ-10. Yn ei lyfr "Top Secret / MAJIC," mae Stanton Friedman, yn gyn-filwr o ymchwil wyddonol UFO, yn rhoi tystiolaeth fanwl bod Dr Yn wir, roedd Menzel yn aelod o'r pwyllgor Majestic-12, er ei fod yn ysgrifennu nifer o lyfrau sy'n diystyru ffenomen UFO.

Menzel yw'r mwyaf adnabyddus o'i lyfrau seryddiaeth poblogaidd, megis y Canllaw i'r Sêr a'r Planedau (1964). Naill ai'n gynt neu'n gynt ar ôl marwolaeth Menzel, roedd y seryddwr Majestic-12 neu astroffiseg yn edrych am ei ddisodli. Dylai'r dirprwy fod â safle gwyddonol cadarn ym maes seryddiaeth neu astroffiseg, hysbys i'r cyhoedd yn gyffredinol, ac, cyn marw, Menzela. Dr Sagan a'i gymhwysedd gwyddonol, fel ymchwilydd ym Mhrifysgol Berkeley, lle enillodd gydnabyddiaeth gwyddonol helaeth yn y gwaith ar deithiau NASA i'r blaned Mawrth a Gwener.

Yr hyn sydd bwysicaf, mae ei waith gwyddonol wedi dod i sylw Dr. Menzel, a drefnodd i Sagan ddod yn Gynorthwy-ydd ym Mhrifysgol Harvard yn 1963-1968. Yna symudodd Sagan i Brifysgol Cornell ar ôl cael ei wrthod i Harvard, yn eironig oherwydd poblogrwydd cynyddol ei ymagwedd gyffredinol at wyddoniaeth. Fodd bynnag, roedd Menzel yn dal yn gefnogwr Sagan cadarn.

Enillodd Sagan statws enwog drwy ei lyfrau a rhaglenni dogfen poblogaidd, gan gynnwys y sioe wobr, Cosmos ', a ddarlledwyd ar PBS yn 1980 500 a chafodd ei gwrando gan filiynau o bobl mewn gwledydd 60. Os daw swydd y pwyllgor Majestic-12 neilltuo ar gyfer y pennaeth seryddwr - astroffiseg, a gyrhaeddodd poblogrwydd byd-eang drwy llyfrau addysgol a rhaglenni dogfen teledu, ac argymhellwyd gan y swyddogaeth deiliad blaenorol, yna Sagan yn cymryd lle naturiol i Menzel.

Dr. Morrison a'i waith

Yn yr un modd, ym mis Ionawr 1989 pan Majestic-edrych yn is 12 Dr. Sagan, oherwydd ei ymddeoliad agosáu (yn ôl pob tebyg yn y sefyllfa hon ers o leiaf 1976) neu am ryw reswm arall (bu farw Sagan 20. 1996 Rhagfyr) oedd Dr. Dewis cadarn Morrison, oherwydd ei waith gwyddonol, poblogrwydd eang a pherthynas gyfeillgar flaenorol gyda Sagan. Mae hwn yn dystiolaeth uniongyrchol bwysig i gefnogi dilysrwydd y ddogfen yn ôl yr adroddiad DIA. Hefyd, mae'r ffaith mai dim ond cyfarwyddyd, a oedd yn pennu y prif Majestic-1989 i aelod newydd, a gymerodd yr awenau fel yn golygu Dr. Sagan bod llawer o wybodaeth a roddwyd i baratoi'r ddogfen hon yn ddogfen o'r flwyddyn 12 oedd.

Cyd-destun y cafodd y ddogfen ei llunio, yn helpu i esbonio anghysondebau sylweddol mewn nodweddion diogelwch, camsillafiadau, cyflawni a llwytho o wahanol ddogfennau, ac ati, fel y pwysleisiwyd gan lawer o feirniaid.

Yn ei erthygl yn MUFON, Dr. Mae Wood wedi dod i gasgliad dilysrwydd y ddogfen DIA 1989 hwn, gyda llawer o resymau argyhoeddiadol, er gwaethaf llawer o gamgymeriadau. Nodi dr. Morrison, fel derbynnydd yr adroddiad, dr. Mae Wood wedi darparu'r modd i gadarnhau dilysrwydd y ddogfen hon, yn hytrach nag Is-lywydd Bush. Dr. Rhoddwyd gwybod i Morrison fel Dr. Sagan yn y pwyllgor MJ-12 oherwydd ei ymddeoliad, o ganlyniad i gyflawni rhyw fath o terfyn amser terfyn, oherwydd ei dair ar ddeg neu fwy o flynyddoedd o wasanaeth fel MJ-10?

Dilysrwydd y ddogfen

Fel y soniais yn erthyglau blaenorol yn cefnogi dilysrwydd y ddogfen DIA, ei gynnwys yn cynnwys cyfoeth o wybodaeth am bynciau fel UFO damwain yn Aztec o flwyddyn 1948, cysylltiadau diplomyddol rhwng y weinyddiaeth Eisenhower a extraterrestrials, rôl Nikola Tesla ar ddechrau'r ymchwil UFO cyfnod modern ac y ffaith bod estroniaid sy'n edrych yn ddynol yn gyfeillgar ac yn gyfrinachol yn byw ymysg pobl ers degawdau.

Dr. Mae Wood wedi sylweddoli bod gwasanaeth cyhoeddus gwerthfawr iawn wrth wirio'r ddogfen DIA o 1989, gan agor y drws i astudiaeth drylwyr o'i chynnwys cyfoethog a chanlyniadau arwyddocaol eithriadol.

© Michael E. Salla, Ph.D.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb