MJ-12 a Llywodraeth Secret (4.): Gwersylloedd Canolbwyntio

10900x 20. 07. 2018 Darllenydd 1

Gorfodwyd Nixon i ymddiswyddo

Pan dorrodd sgandal Watergate allan, roedd yr Arlywydd Nixon yn bwriadu mynd i wrth-drafferth oherwydd ei fod yn argyhoeddedig na ellid ei nodi. Ond roedd gan MJ-12 raglen arall. Mae cyfreithwyr y gymuned gudd-wybodaeth wedi dod i'r casgliad yn iawn y byddai'r achos cyfreithiol yn agor yr ysgrifau ac yn datgelu cyfrinach ofnadwy i estroniaid i'r cyhoedd. Gorfodwyd Nixon i ymddiswyddo. Gwrthododd, ac felly oedd y gystadleuaeth filwrol cyntaf a ddigwyddodd yn yr Unol Daleithiau erioed.

Fe wnaeth Prifathrawon Staff anfon neges at y pennaeth ar holl Lluoedd Arfog yr Unol Daleithiau o amgylch y byd ar y cyd YSGRIFENNYDD TOP, lle nodwyd: "Ar ôl derbyn y neges hon, ni fyddwch bellach yn gweithredu unrhyw orchmynion gan y Tŷ Gwyn. Cadarnhau eich incwm. "

Anfonwyd y neges hon am y diwrnodau 5 llawn cyn derbyn Nixon a chyhoeddi yn gyhoeddus y byddai'n ymddiswyddo. Yr wyf yn bersonol yn gweld y neges hon. Pan ofynnais i'm swyddog gorchymyn yr hyn y byddai'n ei wneud (yn groes i'r cyfansoddiad), meddai, "Rwy'n credu y byddaf yn disgwyl i'r Tŷ Gwyn ddod o hyd i fwy o orchmynion ac yna byddaf."

Nid wyf wedi gweld unrhyw gyfathrebu gan y Tŷ Gwyn, ond nid yw hynny'n golygu na chafodd ei anfon.
Drwy gydol y blynyddoedd, ymddengys bod y Gyngres a'r bobl Americanaidd wedi gwybod yn gred bod rhywbeth yn anghywir. Pan ymddangosodd sgandal Watergate, roedd pob cefnogwr plaid o'r farn y byddai'r asiantaethau yn daclus.

Yr angen i gadw'r helwr i lawr

Anogodd Llywydd Ford y Comisiwn Rockefeller i wneud y gwaith. O leiaf dyna oedd pawb yn ei feddwl. Ond ei nod go iawn oedd dargyfeirio sylw o'r Gyngres a chadw popeth yn gyfrinachol. Roedd Nelson Rockefeller, a arweiniodd comisiwn yn ymchwilio i'r gymuned wybodaeth, yn aelod o'r Cyngor Cysylltiadau Tramor ac wedi helpu Eisenhower i sefydlu strwythur pŵer MJ-12. Datgelodd Rockefeller ddigon i gadw'r "helwr i lawr". Pwysleisiodd rai esgyrn i'r gyngres, ac roedd materion y berthynas mor hawdd ag erioed.

Yn ddiweddarach, gwnaeth Eglwys y Senedd ei wrandawiad enwog. Roedd hefyd yn aelod blaenllaw o'r Cyngor Cysylltiadau Tramor a dim ond ailadroddodd Ddeddf Rockefeller. Roedd y cuddio yn gyffredin unwaith eto. Pan ddaeth yr argyfwng Iran, credom fod yr amser hwn yn rhaid iddo ffrwydro eto. Er gwaethaf y mynydd o ddogfennau sy'n cyfeirio at smyglo cyffuriau a throseddau cudd eraill, cwblhawyd popeth eto.

Roedd y gyngres hyd yn oed yn ymddangos i fod yn tynnu'n ôl o'r ffordd i osgoi'r problemau a oedd ychydig yn is na'r wyneb:

· A allai'r Gyngres fod yn gwybod y cyfan, ac na fyddai'n hytrach ei gyffwrdd?
· Ydyn nhw ymhlith yr etholwyr a ddewiswyd ar gyfer cytref y Mars hyd ddiwedd y Ddaear?

Ni allaf hyd yn oed fraslunio'r ymerodraeth ariannol gyfan a redeg gan y CIA, yr NSA, a'r Cyngor Materion Tramor sy'n gwirio ac yn gwario arian ar gyffuriau a'r gymuned wybodaeth, ond ni allaf ond ddweud wrthych beth yr wyf yn ei wybod. Mae'r swm o arian y tu hwnt i'r hyn y gallwch chi ei ddychmygu a'i fod wedi'i guddio mewn rhwydweithiau mawr o fanciau a chwmnïau dal.

Dylech edrych yn gyntaf ar:

· Corfforaeth Bancio Henry Schröder
· Ymddiriedolaeth Schröder
· Schröders Limited (Llundain)
· Helbert Wagg Holdings, LTD.
J. Henry Schröder-Wagg & amp; Co, LTD
· Schröder Gerbruder a Chwmni (yr Almaen)
· Schröder Munchmeyer Hengst a CO
· Banc tai a'i gwmnïau dal
· Banc Datblygu Asiaidd
· Nugan Hand Octopus Bank a dal cwmni

Cynllun newydd

Lluniwyd y cynllun wrth gefn gan MJ-12 i gael gwared ar lwybr pob un pe byddai'n cysylltu â'r gwir. Gelwid MJ-12 i'r cynllun. Fe'i gwnaed gan ddefnyddio dogfennau disglair gwreiddiol Eisenhower gan Moore, Shandery a Friedman. Mae'r daflen hon yn ddogfen.
Mae'r ddogfen yn sôn am y gorchymyn gweithredol fel # 092447. Nid yw'r rhif hwn yn bodoli ac ni fydd yn bodoli ar hyn o bryd am gyfnod eithaf hir. Ysgrifennodd Truman Gorchmynion Pwyllgor Gwaith yn yr ystod o hyd at 9000, ysgrifennodd Eisenhower i fewn 10.000, roedd Ford i'r graddau 11.000 a Reagan cael dim ond 12.000.

Mae gorchmynion gweithredol wedi'u rhifo yn ôl-ddilynol, ni waeth pwy oedd yn byw yn y Tŷ Gwyn, am resymau parhad cadw cofnodion ac osgoi dryswch. Mae'r gorchymyn gweithredol hwn yn un o nifer o ddiffygion difrifol yn y ddogfen. Mae'r cynllun blaenorol wedi gadael y gymuned ymchwil allan o'r ffordd ers sawl blwyddyn ac wedi arwain at wariant dianghenraid wrth chwilio am wybodaeth nad yw'n bodoli.

Arweiniodd hyn at golli cyflawn o grant gan y Gronfa am UFO Ymchwil, sef cyfanswm o US $ 16 000, a roddwyd i ddadansoddiad Stanton Friedman o wybodaeth. Mwy o filoedd o oriau oedd chwiliad, haul coch. Os ydych yn amau ​​y gallu i gadw cakewalk llywodraeth gyfrinach i chi, dylech feddwl eto.

Fodd bynnag, mae cynllun argyfwng arall ar waith ac mae bellach yn cael ei ddefnyddio i chi. Mae'n gynllun i baratoi'r cyhoedd am wrthdaro posibl gyda'r ras allfydol. Mae'r cyhoedd yn cael ei bomio â ffilmiau, radio, hysbysebu a theledu sy'n dangos bron pob agwedd ar natur go iawn y presenoldeb all-ddwys. Mae hyn yn cynnwys ffenomenau da a drwg. Edrychwch arno a thalu sylw.

Aliensiaid a'u presenoldeb

Mae estroniaid yn bwriadu gwneud eu presenoldeb yn hysbys ac mae'r llywodraeth yn eich paratoi i osgoi panig. Mae'r cynllun wrth gefn gwaethaf hefyd wedi'i weithredu ac mae ar waith. Am flynyddoedd lawer, mae cyffuriau wedi'u mewnforio a'u gwerthu i bobl, yn enwedig tlawd a lleiafrifoedd. Trefnwyd rhaglenni nawdd cymdeithasol i greu elfen ddibynnol o'r di-waith yn ein cymdeithas.

Dechreuon ni symud rhaglenni gofal cymdeithasol i ddatblygu grŵp mawr o droseddwyr nad oeddent eisoes yn 50. a 60. blynyddoedd. Rydym yn cefnogi cynhyrchu a mewnforio arfau tân milwrol marwol at ddefnydd troseddwyr. Y nod yw annog teimlad o ansicrwydd a fyddai'n arwain pobl America i wirfoddoli'n ddiymdroi trwy fabwysiadu deddfau yn erbyn drylliau. Gwnaed digwyddiadau i gyflymu proses o'r fath.

Drwy ddefnyddio cyffuriau a hypnosis mewn rhaglen o'r enw Orion ar gleifion meddyliol, anogodd y CIA y bobl hyn i losgi tân mewn iardiau ysgol a dechrau saethu yn erbyn plant ysgol. Mae'r cynllun hwn bellach yn llawn swing ac mae'n dal ar amser. Fodd bynnag, mae'n rhaid i'r cynllun hwn fod yn aflwyddiannus.

Cyfraith milwrol a gwersylloedd crynhoi

Mae'r ton o droseddoldeb sy'n ymosod yn helaeth ar y wlad yn argyhoeddi'r bobl Americanaidd bod cyflwr anarchi mewn dinasoedd mawr. Mae achosion troseddol bron bob dydd ar y teledu a'r papurau newydd. Pan gymerodd y syniad hwn farn y cyhoedd, dywedodd y cynghreiriaid fod grŵp terfysgol a arfog ag arfau niwclear yn mynd i'r Unol Daleithiau a bodent yn mynd i ffrwydro bom o'r fath yn un o'n dinasoedd.

Yna mae'r llywodraeth yn atal y cyfansoddiad ac yn datgan cyfraith ymladd. Bydd llu o bobl sydd wedi'u mewnblannu yn gyfrinachol a'r holl anghydfodwyr sy'n cipio pawb a ddewisant yn cael eu casglu a'u rhoi mewn gwersylloedd crynoad sydd eisoes yn bodoli ar draws y wlad. Mae ganddynt ardal o un cilomedr sgwâr.

Mae yna hefyd bobl sy'n bwriadu eu gosod yn y gwersylloedd canolbwyntio hyn i ffurfio'r grwpiau caethweision sy'n ofynnol gan y gofodwyr lle. Bydd y cyfryngau - radio, teledu, papurau newydd a rhwydweithiau cyfrifiadurol yn cael eu gwladoli a'u atafaelu. Bydd unrhyw un sy'n aros y tu allan yn cael ei ddal neu ei ladd. Profwyd yr holl weithrediad hwn yn yr 1984 gan y llywodraeth a'r fyddin, o dan yr enw cod REX-84, a chafodd ei wneud heb unrhyw broblemau.

Pan fydd y sefyllfa hon yn digwydd, sefydlir llywodraeth gyfrinachol neu ymgymryd â phwerau allfydol. Ni fydd ein rhyddid byth yn dychwelyd a byddwn yn byw mewn caethwasiaeth am weddill ein bywydau. Dylech siarad.

Asiantau llywodraeth cudd

Mae Phil Klass yn asiant CIA fel y crybwyllwyd yn y dogfennau yr wyf wedi'u gweld rhwng 1970 a 1973. Un o'i waith, fel arbenigwr hedfan, oedd datgelu popeth sy'n gysylltiedig ag UFOs. Mae'r holl gomandwyr milwrol eu cyfarwyddo i alw ef a chael gwybodaeth am sut i adnabod neu esbonio cysylltiadau UFO â'r cyhoedd neu arsylwi, a hyn sy'n bosibl i gyhoeddi os oedd angen amdano.

Mae William Moore, Jaime Shandera, a Stanton Friedman yn ysgrifenwyr sy'n ymwybodol neu'n anymwybodol fel asiantau'r llywodraeth gyfrinachol. Hoffwn gredu eu bod yn anymwybodol. Datgelodd William Moore ei hun cerdyn adnabod y Gwasanaeth Ymchwilio Amddiffyn, a chyfaddefodd ei hun i Lee Graham ei fod yn asiant y llywodraeth. Ond a allwn ni ymddiried yn y wybodaeth hon? Galwodd Lee Graham fi gartref, a phan gofynnodd, cadarnhaodd fod Moore yn wirioneddol.

Dywedodd Stanton Friedman wrthyf ei fod ef a llawer o rai eraill wedi helpu flynyddoedd yn ôl i ddatblygu adweithydd niwclear o faint pêl-fasged, a fyddai'n bweru'r awyren, a fyddai'n 'pur', hy. Just chwythu hydrogen, ac yn gweithio fel breuddwyd. Nid yw fy eiriau yn fy nhir. Yr unig danwydd a allai roi peiriant o'r fath a chynhyrchu hydrogen fel sgil-gynnyrch yw dwr.

Yr unig fannau yn y bydysawd lle y byddai'n bosib caffael technolegau o'r fath oedd o'r estroniaid. Ydyn ni'n wir mor anymwybodol? Dwi ddim yn gwybod. Aelodau'r tîm ymchwil oedd Moore, Shandera a Friedman, a dim ond sylweddoli'r cynllun argyfwng a enwir MAJESTIC TWELVE.

Yn y dogfennau a welais yn y blynyddoedd 1970 i 1973 Rhoddwyd rhestri o bobl y dylid rhoi sylw gael ei ganolbwyntio er mwyn cael eu rhoi ar waith cynllun wrth gefn a elwir yn MAJESTIC DEUDDEG, ac fe'i cyflwynwyd i'r cyhoedd gan bersonau hysbys ac uchel ei barch gan y cyhoedd. Y rhain oedd Bruce Macabee, Stanton Friedman a William Moore. Nid wyf yn sicr, ond mae'n ymddangos nad yw digwyddiadau dilynol yn nodi bod y mater dan sylw Bruce Macabee, ond gweithredoedd Stanton Friedman a William Moore yn hynod amau.

Gwn fod holl sefydliadau ymchwil UFO mawr wedi eu cynnwys a'u rheoli gan y llywodraeth gyfrinachol yn ogystal â chael eu cynnwys a'u rheoli gan NICAP. Credaf fod yr ymdrech MJ-12 hwn wedi bod yn llwyddiannus. Mae'n debygol iawn bod y prif gyhoeddiadau ar UFOs hefyd yn cael eu rheoli.

MJ-12 heddiw

Ar hyn o bryd, mae MJ-12 yn bodoli ac mae'n gweithio yr un ffordd ag erioed. Mae ganddo'r un strwythur, mae chwech o'i aelodau yn y llywodraeth ac mae chwech ohonynt yn aelodau gweithredol o'r Cyngor Cysylltiadau Tramor neu'r Comisiwn Trilateral. Gelwir y prif asiantaeth wybodaeth yn Uwch Grŵp Rhyng-asiantaethol (SIG).

Yn olaf, mae'n bwysicaf deall bod y Cyngor Cysylltiadau Tramor a'i Gomisiwn Trilateral, nid yn unig yn dominyddu ond yn berchen ar y wlad hon. Yn gynharach, cyn 2. Helpodd y Rhyfel Byd Cyntaf wrth benderfynu ar bolisi llywodraeth yr Unol Daleithiau.

Mae'r Cyngor Cysylltiadau Tramor, y Comisiwn Trilateral a'u cymheiriaid tramor yn adrodd i'r Bilderbergs. Mae bron pob un o'r swyddogion llywodraeth a milwrol lefel uchel wedi bod yn aelodau o'r Cyngor Cysylltiadau Tramor neu'r Comisiwn Trilateral ers yr Ail Ryfel Byd, gan gynnwys Llywyddion yr UD. Roedd holl aelodau Americanaidd y Comisiwn Trilateral yn aelodau o'r Cyngor Cysylltiadau Tramor. (Gweler, tramor '=, extraterrestrial')

Mae pob ras estron o unrhyw bwys wedi ei hadran ei hun yn y Cyngor ar Cysylltiadau tramor ac aelodau pob gwlad cydweithio gyda gwledydd eraill drwy'r Bilderbergers i hyrwyddo amcanion cyffredin. Mae aelod tramor y Comisiwn Trilateral yn perthyn i'r sefydliadau perthnasol.

Aelodau'r Cyngor Cysylltiadau Tramor a'r Comisiwn Trilateral:

· Y prif sylfeini
· Pob prif gyfrwng
· Datgelu buddiannau
· Banciau mwyaf
· Pob sefydliad pwysig
· Graddau uchaf yn y llywodraeth
· Mae llawer o ddiddordebau bywyd eraill ...

Caiff eu haelodau eu hethol a'u penodi oherwydd bod ganddynt yr holl arian a diddordebau arbennig y tu ôl iddynt. Mae popeth yn digwydd y tu allan i fuddiannau'r bobl. Maent yn sefydliadau anemocrataidd, ac nid ydynt mewn unrhyw ffordd yn cynrychioli mwyafrif buddiannau'r Unol Daleithiau. Dyma'r bobl sy'n penderfynu pwy fydd yn goroesi'r Holocost sy'n dod a phwy na fyddant.

Bilderberg, Cyngor ar Cysylltiadau tramor a'r Comisiwn Teirochrog yw'r llywodraeth gyfrinach a'i lywodraethu genedl hon trwy MJ-12 a grŵp astudio a elwir yn Gymdeithas Jason neu'r Jason Ysgolheigion a chynrychiolwyr uchaf y llywodraeth, sydd yn bennaf eu haelodau.

Triniaeth allfydol

Drwy gydol ein hanes, mae estroniaid wedi trin a meistroli'r hil ddynol trwy gymdeithasau cyfrinachol, crefyddau, hud, chwedloniaeth, ac arferion ocwlar. Mae gan y Cyngor Cysylltiadau Tramor a'r Comisiwn Trilateral reolaeth lawn dros dechnoleg estron ac mae ganddynt reolaeth lawn dros yr economi genedlaethol.

Eisenhower oedd y llywydd olaf i wybod holl lun y broblem hon. Dywedwyd wrth lywyddion llwyddiannus pa MJ-12 a chymunedau cyfrinachol sydd am wybod a chredu bod hynny'n wir. Mae MJ-12 wedi dangos i bob llywydd newydd ddelwedd o ddiwylliant anghyffredin sydd wedi colli sy'n ceisio adfer ei swyddogaeth, adeiladu ei gartref ar y blaned hon a rhoi rhodd i'w technoleg i ni. Mewn rhai achosion, fodd bynnag, dywedodd y Llywydd ddim byd. Mae pob llywydd naill ai wedi derbyn y stori hon ai peidio. Dyna'r bachyn.

Yn y cyfamser, mae pobl ddiniwed yn parhau i ddioddef erchyllterau annisgrifiadwy dan law wyddonwyr estron a dynol sydd yn cymryd rhan mewn gwaith ymchwil barbaraidd a fyddai hyd yn oed edrych o'i gymharu â'r Natsïaid fel stori o blant o Ysgol Sul. Fel pe na bai hynny'n ddigon, mae llawer o bobl yn y pen draw fel bwyd ar gyfer y archwaeth anniwall o estroniaid ar ein ensymau biolegol, chwarennau secretion hormonaidd a'n gwaed.

Mae llawer o bobl wedi cael eu herwgipio a'u dedfrydu'n fyw gyda niwed meddyliol a chorfforol am weddill eu bywydau. Yn y dogfennau rwyf wedi eu gweld, mae un o bobl 40 wedi'i fewnblannu gyda dyfeisiau nad wyf erioed wedi'u canfod. Mae'r llywodraeth yn credu bod estroniaid yma yn adeiladu llu o hibridau dynol y gellir eu hannog a'u troi'n eu herbyn yn anghyffredin. Dylech hefyd wybod, hyd heddiw, nad ydym hyd yn oed wedi dechrau mynd ati i gydraddoldeb ag allgymorth. A yw eu technoleg yn werth ei werthfawrogi?

Casgliad

Mae casgliadau'n anochel: Mae Strwythurau Pŵer Secret yn credu, oherwydd ein anwybodaeth neu orchymyn Duw, y bydd y blaned Ddaear byth yn cael ei ddinistrio yn y dyfodol agos. Mae'r dynion hyn yn wir yn credu eu bod yn gwneud y peth iawn mewn ymdrech i achub yr hil ddynol. Y peth eironig yw eu bod yn gorfod mynd â ras anferthol fel eu partner, sydd ei hun yn delio â'r frwydr arwrol i oroesi.

Yn yr ymdrech ar y cyd hon, mae llawer o gyfaddawdau moesol a chyfreithiol wedi'u gwneud. Rhaid gwneud y cyfaddawdau hyn o ganlyniad i wall, a dylai personau cyfrifol fod yn gyfrifol am eu gweithredoedd. Rwy'n deall eu ofn a'r angen iddyn nhw beidio â gorfod gwneud penderfyniadau a dweud dim byd i'r cyhoedd. Wrth gwrs, nid wyf yn anghytuno â'r penderfyniad hwn.

Drwy gydol yr hanes, roedd grwpiau bach o ddynion yn teimlo eu bod hwythau'n gallu penderfynu tynged miliynau o bobl, ond roedden nhw bob amser yn camgymeriad trwy'r hanes. Mae'n rhaid i'r genedl fawr hon fod yn bodoli i egwyddorion rhyddid a democratiaeth.

Rwy'n credu'n llwyr na all yr Unol Daleithiau lwyddo ac nid yw'n llwyddo mewn unrhyw ymdrech sy'n anwybyddu'r egwyddorion hyn. Dylai datgeliad llawn o wybodaeth ddieithr gael ei wneud a dylem barhau i achub yr hil ddynol. Rydym yn cael ein trin gan strwythur cyffredin o bwerau dynol ac allfydol a fydd yn arwain at ymladdiad llwyr a dinistrio hil dynol.

Disgrifio pwerau tramor

Cafodd ein llywodraeth ei dwyllo'n gyfan gwbl a chawsom ein trin gan bwerau estron. Rhaid inni ddefnyddio'r holl ddulliau sydd ar gael i ni i'w atal. Efallai y bydd rhywbeth arall sydd y tu hwnt i'n gallu i ddeall ar hyn o bryd. Rhaid inni orfodi darganfod yr holl ffeithiau, darganfod y gwir a gweithredu'n wirioneddol.

Mewn unrhyw achos, mae'n rhaid inni awgrymu datguddiad y gwir, ni waeth beth sy'n digwydd, rydym yn sicr yn ei haeddu. Mae'r sefyllfa lle rydym ni'n ein hunain yn cael ei achosi gan ein gweithgaredd ein hunain neu yn hytrach anweithgarwch yn ystod y blynyddoedd 70 diwethaf. (Adnewyddu amser) Mae'n fai ein hunain, a ni yw'r unig un sy'n gallu ei newid.

Trwy anwybodaeth neu ymddiriedaeth anghywir, rydyn ni wedi rhoi'r gorau i ein rôl ddinesig fel "corff gwarchod" ein llywodraeth. Sefydlwyd ein llywodraeth ar bobl i bobl! Nid oes sôn na bwriad i gamu i ffwrdd o'n rolau, ac ni allwn roi ein hyder llawn i lond llaw o ddynion sy'n cwrdd yn gyfrinachol ac yn penderfynu ar ein dynged heb ni. Mewn gwirionedd, dyluniwyd strwythur ein llywodraeth i'w atal. Os ydym ni'n gweithredu fel dinasyddion, ni fyddai erioed wedi digwydd.

Mae'r mwyafrif ohonom yn anwybyddu hyn yn gyfan gwbl cyn belled â swyddogaethau sylfaenol ein llywodraeth. Fe wnaethom ni ddod yn genedl defaid! Mae'r defaid bob amser yn cael eu lladd. Mae'n amser dod yn genedl ein hynafiaid a cherdded yn union fel dynion.

MJ-12 a'r llywodraeth gyfrinachol

Mwy o rannau o'r gyfres

Ad a Ateb