MJ-12 a Llywodraeth Secret (Rhan 3): Sefydlu MJ-12

13760x 24. 06. 2018 Darllenydd 1

atal Dirgel Memorandwm Gweithredol NSC 5410 Eisenhower yn y grŵp NSC 1954 5412 / 1, ac yn sefydlu pwyllgor parhaol (nid ad hoc '), a elwir yn Mwyafrif Deuddeg (MJ-12) i oruchwylio'r holl weithgareddau allgyrsiol cyfrinachol. Crëwyd NSC 5412 / 1 i egluro pwrpas y cyfarfodydd hyn pe bai'r gyngres a'r wasg yn rhyfedd.

Roedd MJ-12 yn cynnwys aelodau:

· Cyllid Nelson Rockefeller
· Cyfarwyddwr CIA Allen Welsh Dulles
· Y Gweinidog Tramor John Foster Dulles
· Ysgrifennydd Amddiffyn Charles E. Wilson
· Prif Staff, Admiral Arthur W. Radford
· Cyfarwyddwr FBI J. Edgar Hoover
· Chwe aelod o Bwyllgor Gwaith y Cyngor Cysylltiadau Tramor a elwir yn "sage".

Roedd y dynion hyn i gyd yn aelodau o gymdeithas cyfrinach o wyddonwyr oedd yn galw eu hunain yn "Jason Society" neu "The Ysgolheigion Jason" a oedd yn recriwtio eu haelodau o'r cymdeithasau "Benglog a Bones" a "Sgrôl a Allweddol" - raddedigion o Harvard a Yale.

Roedd y rhain yn "Wise Men" yn aelodau allweddol o'r Cyngor Cysylltiadau Tramor. Yn gyfan gwbl, roedd gan y grŵp 12 aelodau, gan gynnwys y 6 cyntaf o swyddi'r llywodraeth. Ffurfiwyd y grŵp hwn dros y blynyddoedd gan uwch swyddogion a chyfarwyddwyr y Cyngor Cysylltiadau Tramor ac yn ddiweddarach gan y Comisiwn Trilateral. Ymhlith eraill, hwy oedd Gordan Dean, George Bush a Zbigniew Brzezinski.

Y mwyaf dylanwadol o'r "dynion doeth" a wasanaethodd yn MJ-12 oedd:

· John McCloy
· Robert Lovett
· Averell Harriman
· Charles Bohlen
· George Kennan
· Dean Acheson

Mae'n arwyddocaol bod hyd yn oed Arlywydd Eisenhower, yn ogystal â'r chwe aelod cyntaf o MJ-12 gan y llywodraeth oedd, aelodau o'r Cyngor ar Cysylltiadau tramor hefyd. gwyddonwyr urddasol yn fuan darganfod nad oedd yr holl "doethion" Mynychodd Harvard neu Yale ac nid yw pob un ohonynt yn cael eu dewis ar gyfer aelodaeth yn y "Benglog ac Esgyrn" neu "Sgrôl a Allweddol" yn ystod eu hastudiaethau prifysgol. Bydd hyn yn gallu egluro yn gyflym, drwy ddarllen y llyfr "The Wise Men" gan Walter Issacsona a hyd yn oed Thomas. . O dan y llun dim 9 yng nghanol y llyfr, gweler yr arysgrif: "Lovett gyda grŵp o Iâl, uchod ar y dde ar y traeth ei chychwyn i mewn i'r Benglog ac Esgyrn yn y maes awyr yn Dunkirk."

Rwyf wedi canfod bod aelodau'n cael eu dewis yn barhaus trwy wahoddiad yn seiliedig ar astudiaethau coleg ôl-raddedig ac nad oeddent yn gyfyngedig i raddedigion Harvard neu Iâl.

Yn ddiweddarach, gwahoddwyd nifer o bobl dethol i Gymdeithas Jason. Maent i gyd yn aelodau o'r Cyngor Cysylltiadau Tramor ac ar yr adeg honno cawsant eu galw'n "Sefydliadau Dwyrain". Dylai hyn roi syniad i natur bellgyrhaeddol a hanfodol y cymdeithasau mwyaf cyfrinachol hyn.

Mae Jason yn dal i weithredu'n dda, ond erbyn hyn mae hefyd yn cynnwys aelodau'r Comisiwn Trilateral. Mae trilaterists wedi bod yn gyfrinachol ers sawl blwyddyn cyn 1973. Cymerwyd enw'r Comisiwn Trilateral o'r faner allwifregol a elwir yn "Insignia Trilateral".

Dylai MJ-12 fodoli heddiw, gyda llawer o newidiadau:

· O dan Eisenhower a Kennedy fe'i gelwid yn gamgymeriad yn "8412 Committee" neu, yn fwy cywir, "grŵp arbennig".
· Yn y weinyddiaeth Johnson daeth y "Pwyllgor 303" gan enw 5412 oedd yn y llyfr "Mae Llywodraeth Secret" dan fygythiad, mewn gwirionedd NSC 5412 / 1 datguddiwyd i awdur y llyfrau i guddio bodolaeth NSC 5410.
· Ar gyfer Nixon, Ford a Carter oedd y "Pwyllgor".
· Dan Reagan, daeth yn "PI-40"

Dim ond enw'r grŵp a newidiodd yr holl flynyddoedd hyn, yr oedd yr un swyddogaeth.

Gipio a thyllu

Hyd at 1955, roedd yn amlwg eisoes bod yr estroniaid yn twyllo Eisenhower a thorri'r cytundeb. Darganfuwyd y bobl sydd ar goll ynghyd â'r anifeiliaid sydd wedi'u crisialu ar draws yr Unol Daleithiau. Roedd amheuaeth nad oedd estroniaid yn darparu rhestr lawn o gysylltiadau personol a chasgiadau MJ-12, a rhagdybiwyd na chafodd yr holl herwgipio eu dychwelyd. Roedd yr Undeb Sofietaidd yn cael ei amau ​​o gydweithio ag estroniaid, a daeth yn realiti yn ddiweddarach.

Canfuwyd bod yr estroniaid, yna drin llwythi o bobl trwy gyfrinach cymdeithasau, dewiniaeth, hud, ocwltiaeth a chrefydd. Ar ôl sawl ymosodiad awyr Llu Awyr ar y llongau estron, roedd hefyd yn amlwg fod ein harfau yn aneffeithiol yn eu herbyn. Ym mis Tachwedd 1955 gyhoeddwyd yn Memorandwm NSC 5412 / 2 sefydlu pwyllgor astudiaeth i archwilio "yr holl ffactorau sy'n cyfrannu at y gwaith o lunio a gweithredu polisi tramor yn yr oes niwclear." Roedd dim ond label ffug sy'n cynnwys y gwrthrych go iawn o astudio - y broblem o estroniaid.

Grwp astudio MJ-12

Dirgel Memorandwm Gweithredol NSC 5411 1954 yn y flwyddyn, comisiynodd yr Arlywydd Eisenhower y grŵp astudio i "archwilio holl ffeithiau, y dystiolaeth, celwydd a thwyll, a darganfod y gwir am estroniaid."

NSC5412 / 2 oedd yr unig ffedog a ddaeth yn angenrheidiol pan ddechreuodd y wasg chwilio at ddibenion cyfarfodydd rheolaidd o'r dynion pwysig hyn.

· Lansiwyd y cyfarfod cyntaf yn y Sylfaen Navigau Quantico
· Roedd grŵp astudiaeth yn cynnwys aelodau 35 o'r Cyngor Cysylltiadau Tramor
· Adnabuwyd ysgolheigion cyfrinachol fel "Jason Society" neu "Jason Scholars"
· Dr Gwahoddwyd Edward Teller i gymryd rhan
· Dr Zbigniew Brzezinski oedd pennaeth y grŵp astudio ar ôl y misoedd 18 cyntaf
· Dr Etholwyd Henry Kissinger fel cyfarwyddwr y grŵp astudio ar gyfer yr ail fis 18
· Roedd Nelson Rockefeller yn ymwelydd mynych yn ystod y cyfarfod.

GRWPIAU ASTUDIAETH AELODAU

. Gordon Dean, Cadeirydd
· Dr Zbigniew Brzezinski, Grŵp Gyfarwyddwr - 1. cam
· Henry Kissinger, Cyfarwyddwr - 2. cam
· Dr Edward Teller
· Prif Gyfarwyddwr Richard C. Lindsay
· Hanson W. Baldwin
· Lloyd V. Berkner
· Frank C.Nash
· Paul H. Nitze
· Charles P. Noyes
· Frank Pace, Jr.
· James A. Perkins
· Don K. Price
· David Rockefeller
· Oscar M. Ruebhausen
· Cyffredinol James M. Gavin
· Caryl P. Haskins
· James T. Hill, Jr.
· Joseph E. Johnson. Mervin J. Kelly

· Frank Altschul
· Hamilton Fish Armstrong
· Maj. Gen.James
· McCormack, Jr.
· Robert R. Bowie
· McGeorge Bundy
· William AC Burden
· John C. Campbell
· Thomas K. Finletter
· George S. Franklin, Jr
· II Rabi
· Roswell L. Gilpatrio
· NE Halaby
· Cyffredinol Walter Bedell Smith
· Henry DeWolf Smyth
· Shields Warren
· Carroll L. Wilson
· Arnold Wolfers

Cynhaliwyd yr ail gam hefyd yn Quantico Naval Base yn Virginia, a daethpwyd o hyd i'r band Quantico II.

Quantico II.

Mae Nelson Rockefeller wedi adeiladu canolfan ar gyfer MJ-12 a phwyllgor astudio rhywle yn Maryland, lle y gellid ei hedfan yn unig i ganiatáu i gyfranogwyr gyfarfod â rheolaeth gyhoeddus y tu allan. Mae enw'r cod "The Country Club" yn hysbys i'r man cyfarfod cyfrinachol hon. Roedd llety cyflawn, bwrdd, hamdden a llyfrgell i'r cyfranogwyr.

Caewyd y grŵp astudiaeth yn swyddogol ddiwedd misoedd 1958 a chyhoeddodd Henry Kissinger yr hyn a enwwyd yn swyddogol yn 1957 fel "Arfau Niwclear a Pholisi Tramor"Gan Henry A. Kissinger, a gyhoeddwyd ar gyfer y Cyngor ar gyfer Cysylltiadau Tramor, Harper & Brothers, Efrog Newydd. Mewn gwirionedd, ysgrifennwyd y llawysgrif o 80%, tra bod Kissinger ar Harvard. Yna, aeth y grŵp astudio i gyfrinachedd.

Gellir dod o hyd i allweddi i ddifrifoldeb Kissinger ynghlwm wrth yr astudiaeth yn datganiadau ei wraig a'i ffrindiau. Dywedodd llawer ohonynt fod Henry yn gadael adref bob bore a'i ddychwelyd yn hwyr yn y nos heb siarad nac ymateb i unrhyw un. Ymddengys iddo fyw mewn byd arall nad oedd yn bodoli i unrhyw un arall.

Mae'r datganiadau hyn bellach wedi'u datgelu. Roedd yn rhaid i gydnabod presenoldeb a gweithgaredd allldiriol yn ystod yr astudiaeth fod yn sioc wych. Mae'n rhaid bod Henry Kissinger wedi bod allan o realiti ar yr adeg y cynhaliwyd y cyfarfodydd hyn. Ni fyddai erioed yn cael ei effeithio, ni waeth pa mor ddifrifol yw unrhyw ddigwyddiad dilynol. Ar sawl achlysur bu'n gweithio'n hwyr iawn i'r noson ar ôl iddo weithio drwy'r dydd. Arweiniodd yr ymddygiad hwn at ei ysgariad yn y pen draw.

Prif ganfyddiad yr astudiaeth oedd am estroniaid na ellid eu darllen gyda'r cyhoedd oherwydd ei fod yn credu y byddai hyn yn sicr o arwain at gwymp economaidd, mae'r cwymp y strwythur crefyddol, a phanig cenedlaethol a fyddai'n arwain at anarchiaeth. Parhaodd y cyfrinachedd.

Canlyniad y canfyddiad hwn oedd y byddai os nad yw'r cyhoedd yw i ddweud nad oedd y Gyngres gymeradwyo, a bod ganddynt ariannu prosiectau ac ymchwil i fod y tu allan i'r gyllideb llywodraeth. Yn y cyfamser, dylai'r arian gael ei ennill o'r gyllideb filwrol ac o gronfeydd CIA dianghenraid.

Arbrofion genetig

Canfyddiad pwysig arall oedd bod estroniaid yn defnyddio dynion ac anifeiliaid fel ffynhonnell o gyfyngiadau glandwlaidd, ensymau, secretions hormonol, gwaed, ac arbrofion genetig ofnadwy. Esboniodd extraterrestrials bod y camau hyn yn angenrheidiol er mwyn iddynt oroesi. Dywedasant fod eu strwythur genetig wedi gwaethygu ac nad oeddent bellach yn gallu atgynhyrchu. Dywedasant, pe na baent yn gallu gwella eu strwythur genetig, na fyddai eu hil yn fuan yn fuan.

Edrychom ar yr esboniad hwn gyda dirmyg mawr. O ystyried bod ein harfau yn gwbl aneffeithiol yn erbyn tramorwyr, MJ-12 wedi penderfynu parhau â hwy mewn cysylltiadau diplomyddol cyfeillgar nes ein bod yn gallu datblygu technoleg a fyddai'n ein galluogi i ymosod arnynt yn filwrol.

Gyda'r Undeb Sofietaidd a phobl eraill, byddai'n rhaid ymyrryd ar ymdrechion i ymuno â goroesi dynoliaeth. Yn y cyfamser, datblygwyd cynlluniau i ddatblygu a chynhyrchu dau system arf confensiynol a niwclear confensiynol a allai roi amddiffyniad inni.

Canlyniadau'r ymchwil hon oedd prosiectau JOSHUA ac EXCALIBUR. Joshua yn arf wedi cael ei adeiladu gan yr Almaenwyr yn ystod y rhyfel, a oedd ar y pryd yn gallu torri 4 modfedd plât arfwisg trwchus ar bellter o dau gilomedr, gan ddefnyddio tonnau sain amledd isel a chredir y bydd yr arf hwn yn effeithiol yn erbyn llongau tramor. Excalibur yn arf a gynhaliwyd gan y roced, na ellid fod yn fwy na'r pellter 30 000 atal gwyro oddi wrth y targed penodedig yn fwy na 50 metr, gall dreiddio i ddyfnder o fetrau 1000 mewn pridd caled, fel y rhai a leolir yn New Mexico.

Cynhaliodd un warhead megatun ac fe'i bwriedir i'w ddefnyddio i ddinistrio estroniaid mewn canolfannau tanddaearol. Datblygwyd prosiect Joshua yn llwyddiannus ond ni chafodd ei ddefnyddio erioed. Nid yw Excalibur wedi'i gwblhau yn ystod y blynyddoedd diwethaf, ac erbyn hyn mae'n ymgais i ddatblygu'r arf hwn heb ei debyg.

Digwyddiadau yn Fatima

Digwyddiadau yn Fatima a gynhaliwyd ar ddechrau 20. canrif yn cael eu harchwilio'n fanwl. Ar ôl amheuaeth o driniaeth allanol, lansiwyd y gweithrediad cudd-wybodaeth i dorri'r dirgelwch o gwmpas y digwyddiad hwn. Unol Daleithiau arfer eu ysbiwyr Fatican a gafodd eu recriwtio a'u cefnogi yn ystod yr Ail Ryfel Byd, ac yn fuan enillodd yr astudiaeth Fatican cyfan, yn ymdrin â broffwydoliaeth Fatima. Nododd hyn broffwydoliaeth os bydd person yn troi i ffwrdd oddi wrth ddrwg, ac ni fydd yn dilyn dysgeidiaeth Crist, y blaned bydd hunan-destruct a'r digwyddiadau a ddisgrifir yn y llyfr y Datguddiad 'yn cael eu cyflawni mewn gwirionedd.

Mae'r proffwydoliaeth yn nodi y bydd plentyn yn cael ei eni a fyddai'n uno'r byd gyda chynllun o heddwch byd a chrefydd ffug, gan ddechrau gyda 1992. Yn 1995, byddai pobl yn canfod bod Antichrist yn ymddangos mewn gwirionedd, byddai 1995 yn dechrau III. Y Rhyfel Byd Cyntaf yn y Dwyrain Canol, ymosodiad Israel o Saudi Arabia a'r defnydd o arfau confensiynol a fyddai'n dod i ben yn yr Holocost Niwclear yn 1999. Rhwng 1999 a 2003, byddai'r rhan fwyaf o'r bywyd ar y blaned hon yn diflannu yn y pen draw. Yna byddai dychwelyd Crist yn digwydd yn 2011.

Sut cawsom ein creu

Pan gyflwynwyd estroniaid i'r proffwydoliaeth hon, cadarnhawyd eu bod yn wir. Fe wnaethon nhw esbonio ein bod yn creu ac yn trin gan hybrideiddio gyda'r hil ddynol gyda chymorth crefydd, Sataniaeth, dewiniaeth, hud a ocwltiaeth. Eglurodd ymhellach eu bod yn gallu teithio mewn pryd, ac mae digwyddiadau o'r fath yn digwydd yn wirioneddol.

Mae defnyddio technoleg dramor gan yr Unol Daleithiau a'r Undeb Sofietaidd yn ddiweddarach, gan ddefnyddio teithio amser, wedi cadarnhau'r proffwydoliaeth hon. Dangosodd yr estroniaid hologram a honnasant mai gwir groesiad Crist y maent yn saethu. Doedden ni ddim yn gwybod p'un ai i gredu nhw ai peidio.

A oeddent yn defnyddio ein gwir grefydd i'n trin ni neu a oeddent yn wir yn grewyr ein crefyddau, gan eu bod ni'n ein trin drwy'r amser? Neu ai oedd dechrau diwedd gwir yr amserau a dychwelyd Crist fel y rhagwelir yn y Beibl? Nid oedd neb yn gwybod yr ateb ...

Yn 1957, cynhaliwyd symposiwm i ymweld â rhai o'r gwyddonwyr mwyaf oedd yn byw. Daethant i'r casgliad fod yn y 2000 blaned cynnar hunan-destructs oherwydd poblogaeth gynyddol a manteisio ar yr amgylchedd gan ddyn os Duw nid yw'n ni neu estroniaid helpu.

Dewisiadau eraill 1, 2 a 3

Roedd Secret Memorandwm Gweithredol Arlywydd Eisenhower gorchymyn i fyfyrwyr Jason Cymdeithas creu sefyllfa hon a gwneud argymhellion o'r enw "1 Amgen, 2 3 a":

1) 1 Amgen: oedd defnyddio dyfeisiau niwclear i greu tyllau yn y stratosffer lle ar y gwres a llygredd dianc i'r gofod. Newid cymdeithas ddynol o'r cam ymelwa i'r cam diogelu'r amgylchedd. O'r tri dewis arall, mae'n lleiaf tebygol, o gofio natur naturiol y person a difrod arall y mae'r ffrwydradau niwclear eu hunain yn eu creu.

2) 2 Amgen: Dylai adeiladu rhwydwaith eang o ddinasoedd a thwneli tanddaearol y mae'r hil ddynol wedi goroesi mewn cynrychiolaeth a ddewiswyd o bob diwylliant a galwedigaethau. Byddai gweddill y ddynoliaeth yn cael ei adael yn unig ar wyneb y blaned.

3: 3 Amgen: defnyddiwch dechnoleg estron a confensiynol i ganiatáu i unigolion dethol adael y Ddaear a chreu cytrefi yn y gofod.

Ni allaf chadarnhau neu wadu bodolaeth "cyflenwi" o gaethweision dynol, a oedd yn rhan o'r cynllun hwn yn cael eu defnyddio wrth adeiladu adeiladau yn unol â'r cynllun hwn. Byddai Moon, cod a enwir "Adam", fod yn destun pryder sylfaenol, ac yna ei ddilyn gan y blaned Mars, cod a enwir "Eve".

Dilynol yn cynnwys pob un o'r tri dewisiadau eraill - rheoli geni, sterileiddio, a chyflwyno o ficro-organebau marwol i reoli neu arafu twf yn y boblogaeth ar y Ddaear. AIDS yw'r unig ganlyniad i'r cynlluniau hyn hyd yma. Ond mae eraill. Penderfynwyd bod yn rhaid i'r boblogaeth fod yn gyfyngedig ac yn cael ei reoli, byddai er lles gorau dynol i gael gwared ar elfennau annymunol ein cymdeithas.

Gwrthododd arweinwyr yr UD a'r Sofietaidd ar y cyd yr "dewis arall 1"

Gwnaeth yr arweinyddiaeth yr Unol Daleithiau a'r Sofietaidd wrthod y "dewis arall 1", ond gorchmynnwyd y dylid lansio dewisiadau 2 a 3 ar yr un pryd. Yn 1959, gwnaeth Rand Corporation gynnal symposiwm dwfn o dan y ddaear. Mae'r adroddiad Symposiwm yn dangos ac yn disgrifio peiriannau a allai adeiladu twnnel stop 45 yn 5 yn stopio yr awr.

Dangoswyd delweddau o dwneli mawr a neuaddau tanddaearol sy'n cynnwys offer cyflawn ac efallai yr holl ddinasoedd hefyd. Ymddengys fod yr holl waith adeiladu tanddaearol wedi gwneud cynnydd sylweddol dros y pum mlynedd diwethaf.
Mae World Power Chiefs wedi penderfynu mai un o'r dulliau i ariannu prosiectau allgyrsiol a phrosiectau 'marchnad du' eraill yw defnyddio'r farchnad cyffuriau anghyfreithlon. Ymunodd aelod uchelgeisiol ifanc o'r Cyngor dros Gysylltiadau Tramor iddo, y dywedodd ei enw George Bush, a oedd yn Llywydd ac yn Brif Weithredwr Zapata Oil yn Texas.

Arbrofodd Olew Zapata â thechnoleg drilio newydd ar y môr. Ystyriodd y Llywodraeth y gall cyffuriau yn cael eu cludo o Dde America i'r cychod ar y môr rig drilio pysgota, lle maent wedyn cludo i lan cludiant arferol, a ddefnyddir ar gyfer cyflenwadau a phersonél.

Yn y modd hwn, ni allai unrhyw asiantaeth tollau neu heddlu reoli'r cargo a ofynnir amdano. Cytunodd George Bush i helpu a threfnu'r gweithrediadau hyn mewn cydweithrediad â'r CIA. Roedd y cynllun yn gweithio'n well nag unrhyw un o'r farn, ers hynny wedi lledaenu o gwmpas y byd, ac erbyn hyn mae llawer o ffyrdd eraill o ddod â chyffuriau anghyfreithlon i'r wlad. Rhaid cofio bod George Bush wedi dechrau gwerthu cyffuriau i'n plant. Mae'r CIA bellach yn rheoli'r holl farchnadoedd cyffuriau anghyfreithlon ledled y byd.

Rhaglen gofod go iawn

Mae'r rhaglen ofod swyddogol ei gefnogi gan yr Arlywydd Kennedy yn ei araith agoriadol, pan ddywedodd y bydd yr Unol Daleithiau yn cael dyn ar y lleuad cyn diwedd y ddegawd. Er ei bod yn naïf yn ei agwedd tuag at y rhaglen, mandad mae hyn wedi galluogi pobl i fod yn gyfrifol am drosglwyddo symiau mawr o arian i mewn i gronfeydd du a cysgodi rhaglen "Gofod Real" gan y cyhoedd.

Roedd rhaglen debyg yn yr Undeb Sofietaidd yn gwasanaethu'r un diben. Mewn gwirionedd, roedd yna sylfaen gyffredin o estroniaid, yr Unol Daleithiau a'r Undeb Sofietaidd ar y lleuad ar hyn o bryd y siaradodd Kennedy amdano. Eisoes 22. Ar Fai 1962, glaniodd y llong ofod ar Mars, gan gadarnhau bodolaeth amgylchedd a allai gefnogi bywyd. Yn fuan wedyn, dechreuodd y wladwriaeth ddaear adeiladu ar Mars. Heddiw, mae dinasoedd ar y Mars, sy'n byw gan bobl a ddewiswyd yn arbennig o ddiwylliannau a galwedigaethau gwahanol, yn dod o bob rhan o'r Ddaear.

gwrthwynebiad y cyhoedd rhwng yr Undeb Sofietaidd a'r Unol Daleithiau oedd yr unig symudiad capio, ar ôl yr holl flynyddoedd hynny o gydweithredu dirgel gyda golwg ar brosiectau gofod ariannu yn enw amddiffyn cenedlaethol, gan fod y pwerau oedd mewn gwirionedd gynghreiriaid agosaf.

Llofruddiaeth Kennedy

Ar ryw adeg, darganfuodd Arlywydd Kennedy ran o'r gwir am gyffuriau ac estroniaid. Yn 1963, rhyddhaodd MJ-12 ultimatum. Sicrhaodd yr Arlywydd Kennedy iddynt, os na ddatrysodd y broblem gyffuriau, y byddai'n gwneud hynny ei hun. Dywedodd wrth MJ-12 i gael yn y flwyddyn nesaf yn bwriadu datgelu presenoldeb estroniaid i bobl America, a gorchymyn cynllun sy'n anelu i weithredu'r penderfyniad hwn.

Nid oedd yr Arlywydd Kennedy yn aelod o'r Cyngor Cysylltiadau Tramor ac ni wyddai unrhyw beth am Alternative 2 neu Alternative 3. Cynhaliwyd y gweithrediadau rhyngwladol o dan oruchwyliaeth MJ-12 ac yn yr Undeb Sofietaidd gan ei chwaer sefydliad. Mae penderfyniad y Llywydd Kennedy yn rhoi ofn i galonnau swyddogion cyfrifol. Gorchmynnwyd y llofruddiaeth gan bwyllgor gwleidyddol a gwnaed y gorchymyn yn Dallas gan asiantau MJ-12.

Cafodd yr Arlywydd John F. Kennedy ei lofruddio gan asiant gwasanaeth cyfrinachol a gyrrodd ei gar i mewn i golofn, ac mae'r ddeddf hon yn amlwg yn y ffilm. Pan edrychwch ar y ffilm, mae'n rhaid i chi wylio'r gyrrwr car ac nid Kennedy. Cafodd yr holl dystion a oedd yn ddigon agos i weld y gyrrwr a laddodd Kennedy eu llofruddio yn ystod y ddwy flynedd nesaf.

Bu Comisiwn Warren yn fargen, ac mae aelodau'r Cyngor Cysylltiadau Tramor wedi cynhyrchu'r rhan fwyaf o'i hadroddiad. Fe wnaethant lwyddo i'w pacio i mewn i bobl America. Mae llawer o wladwyr eraill sydd wedi ceisio datgelu cyfrinachau estroniaid hefyd wedi cael eu llofruddio dros sawl blwyddyn.

Yn ystod y cyfnod cychwynnol o archwilio'r gofod a glanio lleuad gan gofodwyr Americanaidd, y llong ofod bob dechrau yng nghwmni crefft estron. Gwelwyd a saethu sylfaen y Lleuad, o'r enw Luna, gan astronauts Apollo. Adeiladau, tyrau, strwythurau crwn tal sy'n edrych fel seilos, peiriant cloddio enfawr yn siâp "T" ar yr wyneb lleuad i gynhyrchu'r trac, gan edrych ar luniau pwythau yn ogystal â llongau estron eithriadol o fawr a bach. Mae'n ganolfan gyffredin yr Unol Daleithiau, Rwsia ac estroniaid.

Mae'r rhaglen cosmig yn fargen

Mae'r rhaglen cosmig yn fargen ac yn wastraff anhygoel o arian. Mae 3 yn realiti, ac nid ffuglen wyddonol o gwbl. Mae'r rhan fwyaf o astronawdau Apollo wedi eu cysgodi'n ddifrifol gan y profiad hwn, ac mae eu bywydau a'u datganiadau dilynol yn adlewyrchu dyfnder y datguddiad ac effeithiau'r mesurau gorymdeithio a ddilynodd. Gorchmynnwyd i'r astronawdau aros yn dawel neu gael eu cosbi'n eithafol - marwolaeth, a fyddai'n cael ei alw'n bwrpas. Mae un astronau wedi siarad â darlledwyr Teledu Prydain mewn gwirionedd am y prosiect 3 Amgen ac mae wedi cadarnhau nifer o gyhuddiadau.

Yn y llyfr "Alternative 3" defnyddiwyd y ffugenw "Bob Grodin" yn hytrach na hunaniaeth y stondinau. Adroddwyd hefyd fod yr awdur wedi cyflawni hunanladdiad yn 1978. Fodd bynnag, ni ellir gwirio hyn gan unrhyw ffynhonnell, a chredaf mai nifer o ffeithiau a elwir yn aml yn gamddealltwriaeth yn y llyfr. Credaf yn gryf y disinformation hyn yn ganlyniad i bwysau rhywun i awduron a chanlyniadau negyddu dylanwad teledu Prydeinig i'r boblogaeth, gan fod y rhaglen "3 Amgen".

Mae pencadlys y cynllwyn rhyngwladol yn Genefa, y Swistir. Mae'r Awdurdod Rheoli yn cynnwys cynrychiolwyr y llywodraethau sy'n cymryd rhan yn ogystal ag aelodau gweithredol grŵp Bilderberg. Trefnir cyfarfodydd gan y "Pwyllgor Polisi", lle bo'n briodol, ar danfor danfon niwclear o dan y rhew polar iâ. Mae cyfrinachedd yn golygu mai dyma'r unig ddull i sicrhau na chaiff cyfarfodydd eu datgelu. Gallaf ddweud bod y llyfr o leiaf 70% yn wir, yn ôl fy ngwybodaeth a'm wybodaeth o'm ffynonellau.

Credaf fod y disinformation yn ymgais i gyfaddawdu teledu Prydeinig gyda gwybodaeth y gellid ei dangos i fod yn ffug, fel cofnod Eisenhower am ei briffio, a gafodd ei ryddhau yn yr Unol Daleithiau dan y cynllun wrth gefn MJ-12, ac y gellir dangos ei bod yn ffug.

Llong ofod Alien

Ers dechrau ein cydweithrediad ag estroniaid, rydym wedi caffael technoleg y tu hwnt i'n breuddwydion gwyllt. Yn y 51 mae cwch o'r enw Aurora, sy'n cynnal teithiau rheolaidd i'r gofod. Mae'n llong un-cam a elwir yn Tav (transatmospheric cerbyd - cwch y tu hwnt i'r atmosffer), a all gymryd i ffwrdd oddi wrth y ddaear gyda thrac hir 7 miliwn, i gyrraedd y orbit uchel, dychwelyd at eich sylfaen a thir eich hun ar yr un rhedfa. Ar hyn o bryd mae gennym llongau a thipio math estron powered atomig o S-4, Nevada.

Mae ein peilotiaid eisoes wedi cynnal awyrennau rhynglanetar ar y llongau hyn ac roeddent gyda nhw ar y Lleuad, Mars, a phlanedau eraill. Rydym yn dal i fod yn gorwedd am wir natur y Lleuad, Mars a Venus, ac am y gwir gyflwr sydd gennym ar hyn o bryd.

Ar y Lleuad mae ardaloedd lle mae planhigion byw yn tyfu a hyd yn oed yn newid lliw gyda'r tymhorau. Mae'r effaith tymhorol hon yno oherwydd nid yw'r lleuad, fel y'i honnir, yn troi'n union yr un ochr â'r Ddaear neu'r Haul. Mae yna ardal sy'n ymestyn o dywyllwch i amser tymhorol, ac mae'n faes lle mae bywyd planhigion.

Mae gan y lleuad sawl llynnoedd artiffisial a llynnoedd ar ei wyneb, a gwelwyd cymylau yn ei atmosffer a hyd yn oed ffilmio. Mae gan y lleuad faes disgyrchiant ac mae un yn gallu cerdded ar ei wyneb heb gael suddiad ac anadlu o botel ocsigen ar ôl iddyn nhw gael ei ddadmerhau, yn ogystal â rhywfaint o ddeifiwr dwfn.

Yn 1969, torrodd gwrthdaro rhwng Gwyddonwyr y Ddaear ac estroniaid yn Labordy Dulce Underground. Fe wnaeth estroniaid lawer o'n gwyddonwyr fel gwystlon. Anfonwyd lluoedd Delta Force i'w rhyddhau, ond ni allent wynebu arfau dieithr. Yn ystod y digwyddiad hwn, lladdwyd pobl 66. O ganlyniad, rydym wedi ymddiswyddo o'r holl brosiectau ar y cyd am o leiaf 2 o flynyddoedd. Ar y diwedd roedd cysoni a dechreuasom ryngweithio eto.

Heddiw mae'r gynghrair hon yn parhau ...

MJ-12 a'r llywodraeth gyfrinachol

Mwy o rannau o'r gyfres

Ad a Ateb