MJ-12 a'r Llywodraeth Gyfrin (2.): Cytundebau Extraterrestrial

8717x 15. 06. 2018 Darllenydd 1

Yn dangos y prosiect MJ-12 prawf eu bod yn ymweld â'r Ddaear estroniaid ac mae'r llywodraeth yn gwybod amdano? Gadewch i ni gael prosiect MJ-12 yn fwy manwl...

Llywydd newydd

Yn 1953, roedd y Tŷ Gwyn yn meddu ar ddyn newydd. Roedd yn gyfarwydd â chadwyn gorchymyn strwythuredig, ar sail personél. Ei ddull o waith oedd dirprwyo pwerau a chymhwysedd pwyllgorau. Gwnaeth benderfyniadau mawr, ond dim ond pe na allai ei gynghorwyr gytuno. Ei ddull arferol oedd darllen neu wrando ar sawl dewis arall ac yna cymeradwyo un. Dywedodd y rhai a oedd yn gweithio'n agos gydag ef mai ei hoff sylw oedd "gwneud yr hyn sydd ei angen". Roedd y dyn hwn yn y swydd Goruchaf Gomander yn ystod y rhyfel. Mae'r swydd hon wedi ennill sêr 5 iddo ar y tatŵ. Roedd y llywydd hwn yn fyddin gyffredinol Dwight David Eisenhower.

Yn ystod ei flwyddyn gyntaf yn y swyddfa (yn 1953), darganfuwyd 10 o leiaf gan ddamweiniau allgyrsiol eraill, ynghyd â dieithriaid byw 26 a marw 4. Canfuwyd 4 yn Arizona, 2 yn Texas, 1 yn New Mexico, 1 yn Louisiana, 1 yn Montana, a 1 yn Ne Affrica. Cafwyd cannoedd o sylwadau UFO.

Roedd Eisenhower yn gwybod bod rhaid iddo ddatrys y broblem o guddio presenoldeb estroniaid. Roedd yn gwybod na allai ddarganfod y gyngres. Ar ddechrau 1953, troi y llywydd newydd at ei ffrind a'i gydweithiwr yng Nghyngor Cysylltiadau Tramor Nelson Rockefeller, yn gofyn am help gyda'r mater hwn. Dechreuodd Eisenhower a Rockefeller gynllunio strwythur cyfrinachol sefydliad rheoli estron a oedd i'w sefydlu o fewn blwyddyn. Ganwyd y syniad o eni MJ-12. Roedd ewythr Rockefeller Winthrop Aldrich yn argyhoeddi Eisenhower i ddod yn llywydd.

Mae teulu gyfan Rockefeller ac ymerodraeth Rockefeller yn cefnogi Eisenhower yn gadarn. Pan ofynnodd i Rockefeller am help gyda'r broblem allfydol, dyma'r camgymeriad mwyaf a wnaeth Eisenhower ar gyfer dyfodol yr Unol Daleithiau ac, yn fwyaf tebygol, i'r holl ddynoliaeth. O fewn wythnos yr etholiad, penododd yr Arlywydd Eisenhower Nelson Rockefeller fel Llywydd Bwrdd Ymgynghorol Arlywyddol y Llywodraeth. Roedd Rockefeller yn gyfrifol am gynllunio ad-drefnu'r llywodraeth. Mae'r Fargen Newydd wedi cyrraedd 1. sef cabinet annibynnol o'r enw y Weinyddiaeth Iechyd, Addysg a Gwasanaethau Cymdeithasol. Pan basiodd y Gyngres y cyfansoddiad cabinet newydd ym mis Ebrill 1953, penodwyd Nelson Rockefeller yn Is-Gadeirydd a 1. Ysgrifennydd y Cabinet oedd Oveta Culp-Hobby.

Cysylltwch ag estroniaid

Yn 1953, darganfu seryddwyr wrthrychau mawr yn y bydysawd a oedd yn symud tuag at y Ddaear. Yn gyntaf, credid eu bod yn asteroidau. Mae tystiolaeth ddiweddarach wedi dangos y gall gwrthrychau fod llongau bysiau. Mae prosiect Sigma yn dal cyfathrebu radio tramor. Pan gyrhaeddodd gwrthrychau y Ddaear, fe wnaethant ddwyn mewn orbit uchel iawn. Yr oedd ychydig o longau mawr ac nid oedd eu gwir ddiben yn anhysbys. Roedd y prosiect Sigma a'r prosiect Plato newydd, trwy gyfathrebu radio, a defnyddio iaith ddeuaidd y cyfrifiadur, yn gallu darparu glanio a arweiniodd at gysylltiad uniongyrchol â chreaduriaid rhyfedd o blaned arall. Mae prosiect Plato wedi cael ei gyfrinachu i greu cysylltiadau diplomyddol gyda'r ras allfydol hwn.

Yn y cyfamser, ymunodd cynrychiolwyr o bobl sy'n edrych fel pobl â llywodraeth yr UD. (Nodyn y golygydd: Mae'n debyg eu bod yn gynrychiolwyr o'r hyn a elwir yn Gydffederasiwn Galactig.) Mae'r grŵp hwn wedi rhybuddio ni o estroniaid sy'n orbitio'r cyhydedd ac yn cynnig ein cynorthwyo gyda'n datblygiad ysbrydol. Maent yn gofyn i ni, i ddatgymalu a dinistrio arfau niwclear, fel prif gyflwr cydweithredu. Maent yn gwrthod rhoi eu technoleg i ni pan ddywedon ni nad oeddem yn ysbrydol gallu trin ein technoleg a gawsom ar y pryd. Roeddent yn credu, pe baem yn defnyddio technoleg newydd, y gallem ddinistrio'i gilydd. Mae'r ras hon wedi dweud ein bod bellach ar y ffordd i hunan-ddinistrio ac mae'n rhaid i ni roi'r gorau i ladd, llygru'r Ddaear, dinistrio adnoddau naturiol y Ddaear a dysgu byw mewn cytgord.

Cyflwr yr anafiad?

Cyflwr yr anafiad? Credwyd y byddai cyflawni'r cyflwr hwn yn ein hamddifadu o'r cyfle i wynebu bygythiad allgyrsiol amlwg. Nid ydym eto wedi cwrdd â dim yn ein hanes a allai ein helpu i wneud ein penderfyniad. Ni ystyriwyd bod anfasnach niwclear yn yr ateb gorau er budd yr Unol Daleithiau. Felly, gwrthodwyd awgrymiadau Aliens.

Yn ddiweddarach, yn 1954, glaniodd y ras estroniaid llwyd mawr, a orbitodd y Ddaear ar waelod Holloman Llu Awyr yr Unol Daleithiau. Yma fe gyrhaeddwyd y cytundebau. Nodwyd bod y ras hon yn deillio o blaned gan orbiting seren goch yn y orion cyfeiliant, yr ydym yn ei alw Betelgeuse. Dywedon nhw farw eu planed, ac na fyddent bellach yn gallu byw yno yn y dyfodol. Arweiniodd hyn at ail lanio yn Edwards Air Base. Trefnwyd y digwyddiad hanesyddol ymlaen llaw a chytunwyd ar fanylion yn y cytundeb allldiriol a'r Unol Daleithiau. Trefnodd Arlywydd Eisenhower i fod ar wyliau yn Palm Springs. Ar y diwrnod penodedig, tynnwyd y Llywydd i'r ganolfan ac roedd gan y wasg esgus i ymweld â'r deintydd.

Extraterrestrials a chytundeb ffurfiol

Cyfarfu'r Arlywydd Eisenhower ag estroniaid a llofnodwyd cytundeb ffurfiol rhwng y ras estron a'r Unol Daleithiau America. Yna derbyniasom eu llysgennad cyntaf o'r bydysawd. Ei enw a'i deitl oedd: "Mae ei Krill pwerus". Yn y traddodiad Americanaidd, diddymwyd y teitlau brenhinol yn gyfrinachol o'r enw "The First Host Krill". Dylech wybod bod y faner estron, a elwir yn "Insignia Trilateral", yn cael ei arddangos ar eu llong a'i wisgo ar wisg. Cafodd y ddau gladdiad hyn eu ffilmio. Mae'r ffilmiau hyn yn dal i fodoli

Darparodd y Cytuniad:

1) Ni ddylai estroniaid ymyrryd â'n materion ni ni fyddwn yn ymyrryd â hwy. Dylem gadw eu presenoldeb ar y Ddaear fel cyfrinach. Byddent yn rhoi technoleg fodern inni ac yn ein helpu ni i ddatblygu technolegol. Ni fyddent yn gwneud unrhyw gyfamod arall â chenedl ddaearol arall.

2) A allai pobl drifft ar sail gyfyngedig a gyfnodol er mwyn archwilio a monitro ein datblygiad â'r ffaith na fyddai pobl yn cael eu niweidio a fyddai'n eu dychwelyd i'w man bobl herwgipio ar gyfer bydd y digwyddiad hwn yn cofio ac estroniaid yn rhoi MJ-12 meddygol rhestr o'r holl gysylltiadau â phobl a rhestr o gipio.

3) Cytunwyd y bydd pob gwladwriaeth yn derbyn llysgennad y parti arall cyhyd â bod y cytundeb yn parhau mewn grym. Cytunwyd ymhellach fod estroniaid a'r Unol Daleithiau wedi cyfnewid arbenigwyr 16 at ddiben eu haddysg.

Canolfannau Underground

Byddai'r estroniaid yn aros ar y Ddaear a byddai genhadon ddynoliaeth teithio i'r blaned o estroniaid am beth amser ar ôl iddynt ddychwelyd yn gosod cyfnewid wrthdroi. Cytunwyd hefyd y bydd y ganolfan yn cael ei hadeiladu o dan y ddaear, ar gyfer ras estron, a fydd yn cael eu sefydlu dwy ganolfan ar gyfer defnydd ar y cyd o estroniaid a'r llywodraeth yr Unol Daleithiau. Byddai'r cyfnewid technoleg yn digwydd yn y ganolfan a rennir. Byddai canolfannau estron yn cael ei adeiladu o dan amheuon Indiaidd yn yr ardal bedwar ban Utah, New Mexico, Arizona a Colorado, a byddai un yn cael ei adeiladu yn Nevada yn yr ardal a elwir yn S-4, sydd wedi ei leoli tua 7 cilomedr i'r de o ranbarth y ffin 51 orllewinol .

Mae pob canolfan all-ddwys dan reolaeth lawn y Gwasanaeth Gwybodaeth Amwrol, a bydd yr holl bersonél sy'n gweithio yn y cyfadeiladau hyn dan reolaeth. Dechreuodd adeiladu sylfaen ar unwaith, ond roedd y cynnydd yn araf nes bod llawer iawn o arian ar gael yn 1957. Parhaodd y gwaith yn ôl cofnodion yn y "Llyfr Melyn".

51 a S-4

Lansiwyd prosiect,REDLIGHT'a dechreuodd arbrofion a phrofion llongau estron. Ar ardal Groom Lake yn Nevada, yng nghanol cyfleuster prawf, adeiladwyd y cyfleuster diweddaraf. Cafodd enw'r cod, DREAMLAND '. Rhestrwyd y cyfleuster dan y Llynges a chofnodwyd trwydded "Q" yn ogystal â chymeradwyaeth y rheolwr gweithredol.

Mae hynny'n eironig gan nad oedd Llywydd yr Unol Daleithiau yn gallu ymweld â'r lle hwn. Cynhaliwyd y sylfaen alltreiddio a thechnoleg yn ymarferol mewn ardal a elwir yn S-4, a labelwyd "The Dark Side of the Moon". (Trowch ochr y lleuad.)

Roedd y fyddin yn gyfrifol am greu sefydliad cyfrinachol a fyddai'n amddiffyn pob prosiect sy'n destun astudiaethau allgyrsiol. Daeth y mudiad hwn yn Sefydliad Ymchwil Cenedlaethol yn Fort Carson, Colorado. Gelwir timau penodol a hyfforddwyd i ddarparu prosiectau yn dimau DELTA. Sefydlwyd yr ail brosiect, a enwyd SNOWBIRD, i esbonio unrhyw olion ar y llong REDLIGHT fel arbrofion gyda mathau newydd o awyrennau. Gwnaed y peiriannau hyn gan ddefnyddio technoleg confensiynol ac fe ymddangosodd sawl gwaith yn y wasg. Defnyddiwyd prosiect SNOWBIRD hefyd i esbonio arsylwi cyfreithlon llongau estron (UFOs) gan y cyhoedd. Bu'r prosiect yn llwyddiannus iawn ac wedi bod yn cofnodi arsylwadau cyhoeddus yn barhaus tan y blynyddoedd diwethaf.

Ariannu cyfrinachol o brosiectau

cronfa eira gwlyb, a weinyddir gan y Swyddfa Milwrol y Tŷ Gwyn a gasglwyd miliynau lawer o ddoleri. Y gronfa hon yn cael ei ddefnyddio i adeiladu mwy na 75 gyfleusterau o dan y ddaear yn ddwfn. Llywyddion a ofynnodd amdano, dywedwyd y byddai'r gronfa yn cael ei ddefnyddio mewn achos o ryfel i adeiladu lloches o dan y ddaear ar gyfer y llywydd. Ar gyfer y Llywydd, dim ond "rhywbeth" fyddai'n cael ei adeiladu. Mae miliynau o ddoleri wedi cael eu darparu drwy gyfrwng y grŵp asiantaeth MJ-12 ac yna rhoddwyd contractwyr adeiladu i adeiladu'r sylfeini estron mwyaf dirgel, yn ogystal â'r Dumb pwysicaf (Deep Underground Milwrol Sylfaen - canolfannau milwrol o dan y ddaear) a chyhoeddodd offer 2 amgen ledled y wlad. Defnyddir Arlywydd Johnson gronfa hon i adeiladu theatr movie a thaith i ei ranch. Nid oedd ganddo unrhyw syniad o'i bwrpas.

Sefydlwyd y gronfa gyfrinachol ar gyfer adeiladu lloriau tanddaearol y Tŷ Gwyn yn 1957 gan yr Arlywydd Eisenhower. Cafwyd cyllid o'r Gyngres o dan y nod o "adeiladu a chynnal canolfannau cyfrinachol lle gallai'r llywydd fod yn cuddio mewn ymosodiad milwrol fel argyfwng arlywyddol." Mae'r safleoedd hyn yn llythrennol yn dyllau yn y ddaear yn ddigon dwfn i wrthsefyll y ffrwydrad niwclear ac sy'n meddu ar y dechnoleg gyfathrebu ddiweddaraf. Hyd yn hyn, mae mwy na saith deg pump o leoliadau yn y wlad sydd wedi'u hadeiladu o arian o'r gronfa hon. Mae'r Comisiwn Ynni Atomig wedi adeiladu o leiaf 22 ar ganolfannau tanddaearol eraill.

Lleoliad? Secret!

Mae lleoliad a phopeth sy'n gysylltiedig â'r safleoedd hyn wedi bod ac yn cael ei hystyried yn gwbl gyfrinachol. Roedd yr arian o dan reolaeth Biwro Milwrol y Tŷ Gwyn ac fe'i cyfreithirir gan rwydwaith anferth na all hyd yn oed yr ysbïwr neu'r cyfrifwyr mwyaf cymhellol ddatgelu. Ers 1980, dim ond ychydig o bobl oedd yn gwybod beth oedd yr arian a ddefnyddiwyd.

I ddechrau, roeddent yn gynrychiolwyr o George Mahon o Texas, Cadeirydd y Pwyllgor ar Adnoddau Cyllidebol a'i Is-bwyllgor ar Amddiffyn, a'r Dirprwy Robert Sikes o Florida, Cadeirydd, Is-bwyllgor ar Adnoddau Cyllidebol ar gyfer Strwythurau Milwrol. Heddiw, dywedir bod llefarydd y Tŷ Gwyn, Jim Wright, yn rheoli'r arian yn y Gyngres, ond mae menter i'w ddileu yn cael ei ddatblygu. Ar ddiwedd y broses, y Llywydd, MJ-12, Cyfarwyddwr y Swyddfa Milwrol Tŷ Gwyn a Chomander Yard Navy yn Washington.

Cymeradwywyd yr arian gan y Pwyllgor Cyllid Ariannol, a'i neilltuo i'r Weinyddiaeth Amddiffyn fel yr eitem bwysicaf yn Rhaglen Adeiladu'r Fyddin. Ond ni allai'r fyddin ei wario, ac mewn gwirionedd, nid oedd hi hyd yn oed yn gwybod beth oeddent ar ei gyfer. Yr oedd yr hawl i wario arian mewn gwirionedd yn cael ei roi gan yr Unol Daleithiau NAVY.

Cafodd yr arian ei drosglwyddo i Is-adran Peirianneg Chesapeake NAVY, nad oedd yn gwybod pam ei fod. Nid oedd hyd yn oed y swyddog gorchymyn a oedd yn Admiral yn gwybod beth oedd y gronfa i fod i'w ddefnyddio. Yr unig ddyn cadlywydd y llynges a oedd yn neilltuo i Is-adran Chesapeake ond mewn gwirionedd oedd yn gyfrifol yn unig i Swyddfa Milwrol y Tŷ Gwyn yn gwybod am y pwrpas gwirioneddol, swm a nod terfynol y gronfa dirgel.

Y Gronfa Ddiwylliannol

Roedd y gyfrinach gyffredinol o gwmpas y gronfa yn golygu y gallai bron pob olrhain diflannu, gydag ychydig iawn o bobl yn ei gael. Ni fu erioed ac ni fydd byth yn bosib archwilio'r arian cyfrinachol hwn. Trosglwyddwyd swm mawr o arian o'r gronfa ddi-dor hon i le yn Palm Beach, Florida, sy'n perthyn i warchodwr y glannau Peanut Island. Mae'r ynys wrth ymyl yr eiddo sy'n eiddo i Joseph Kennedy. Dywedwyd bod yr arian yn cael ei ddefnyddio ar gyfer tirlunio a harddwch cyffredinol y safle.

Ychydig amser yn ôl, dywedodd sianel newyddion teledu am lofruddiaeth Kennedy. Trosglwyddodd y swyddog Gwarchod yr Arfordir yr arian mewn casgliad byr i Kennedy. A allai fod yn daliad cyfrinachol i'r teulu Kennedy fel iawndal am golli eu mab John F. Kennedy? Parhaodd y taliadau yn 1967 ac yna daethpwyd i ben. Nid yw'r cyfanswm a drosglwyddwyd yn hysbys ac ni wyddys dim am y defnydd gwirioneddol o arian.

Llwybrau Nelson Rockefeller

Yn y cyfamser, mae Nelson Rockefeller wedi newid ei swydd eto. Y tro hwn, derbyniodd hen rôl CD Jackson, a elwir yn "Cynorthwy-ydd Arbennig ar gyfer Strategaethau Seicolegol". Gyda phenodiad Nelson yr enw ei newid i "Cynrychiolydd Arbennig ar gyfer y Rhyfel Oer." Mae'r swydd hon wedi esblygu dros y blynyddoedd yn yr un sefyllfa, a gynhaliwyd yn y pen draw gan Henry Kissinger dan Arlywydd Nixon. Yn swyddogol, dylai ddarparu "cyngor a chymorth i ddatblygu gwell dealltwriaeth a chydweithrediad ymysg pobloedd." Mae'r disgrifiad swyddogol oedd y ceffyl stelcian ar gyfer diogelwch, oherwydd ei fod yn gydlynydd arlywyddol ar gyfer y gymuned cudd-wybodaeth. Yn ei swydd newydd adroddwyd Rockefeller yn uniongyrchol yn unig y llywydd ac yn cymryd rhan mewn cyfarfodydd y llywodraeth, mae'r Cyngor ar y Polisi Economaidd Tramor a Diogelwch y Cyngor Cenedlaethol, sef y corff goruchaf ar gyfer ffurfio polisi'r llywodraeth.

Roedd Nelson Rockefeller hefyd cael ail swyddogaeth bwysig, fel pennaeth uned cudd o'r enw "Grŵp Cydlynu Cynllunio," a sefydlwyd o fewn y NSC 5412 / 1 1955 ym mis Mawrth. Roedd hyn yn cynnwys grŵp o aelodau gwahanol ad hoc ', gan ddibynnu ar yr agenda eitem. Mae aelodau'r grŵp yn sylfaenol oedd Rockefeller, cynrychiolydd y Weinyddiaeth Dramor a'r Cyfarwyddwr yr Asiantaeth Cudd-wybodaeth Ganolog CIA. Cafodd ei alw., Mae'r pwyllgor 3412 'Mae'r grŵp arbennig o NSC 5412 / 1 a sefydlodd y rheol bod gweithrediadau cudd yn amodol ar gymeradwyaeth gan y Pwyllgor Gwaith, tra yn y gorffennol gweithrediadau hyn yn cael eu cynnal ar sail y mandad y Cyfarwyddwr Cudd-wybodaeth Ganolog yn unig.

Eisiau dysgu mwy am y prosiect MJ-12 hwn? Rydym yn eich gwahodd i 15.6.2018 byw heddiw o 17.hr ar ein sianel YouTube! Fe welwch a chlywed Sueney a'r Transmitter Am Ddim. Byddwn yn sôn am:

* Digwyddiad yn Roswell fel dechrau cyfrinach fawr am estroniaid

* Majestic 12 - Secret Society Llywodraeth Cysgodol

* SOM01 - llaw cuddio estron

* Datganoli pŵer, gweithrediadau du a phrosiectau du

MJ-12 a'r llywodraeth gyfrinachol

Mwy o rannau o'r gyfres

Ad a Ateb