Torrodd yr estroniaid ar raglen y BBC trwy ddarlledu

18844x 20. 08. 2019 Darllenydd 1
3edd Gynhadledd Ryngwladol Bydysawd Sueneé

Ddydd Sadwrn 26. 11. Cafodd 1977 sylw gan Andrew Gardner, gohebydd Southern Television, ar drothwy'r newyddion pan welodd 17: 10 y llun teledu yn chwifio ac yna sain ddwfn. Am bron i chwe munud, disodlwyd y negeseuon gan lais gwyrgam a oedd i fod i gyflwyno neges. Dim ond y trac sain a gymerodd y darllediad drosodd, arhosodd y llun yn ddigyfnewid heblaw am ystumio.

Nododd y person ei hun fel Vrillon, cynrychiolydd Gorchymyn Galactig Ashtar. Mae'r adroddiadau digwyddiadau yn wahanol, rhai yn galw'r siaradwr yn "Vrillon", eraill yn galw "Gillon" ac eraill yn galw "Asteron".

Daeth yr ymyrraeth i ben ychydig ar ôl cyflwyno'r datganiad, dychwelodd y trosglwyddiadau i normal ychydig cyn diwedd cartŵn Looney Tunes. Yn ddiweddarach y noson honno, ymddiheurodd Southern Television i'r gwylwyr am ddisgrifio'u hunain fel "torri tir newydd mewn sain." Adroddodd ITN hefyd am y digwyddiad yn ei gylchlythyr nos Sul.

Trawsgrifiad

Trawsgrifiad cyflawn o'r neges a gyflwynwyd

Dyma lais Vrillon, cynrychiolydd gorchymyn galactig Ashtar. Am nifer o flynyddoedd dim ond goleuadau yn yr awyr yr oeddech chi'n eu hystyried. Nawr rydyn ni'n siarad â chi mewn heddwch a doethineb, gan ein bod ni eisoes wedi siarad â'ch brodyr a'ch chwiorydd ledled y blaned Ddaear. Rydyn ni wedi dod i'ch rhybuddio am dynged eich hil a'ch byd fel y gallwch chi gysegru bodau eraill o'ch math i'r cyfeiriad y mae'n rhaid i chi fynd. Rydyn ni yma i atal y trychineb sy'n bygwth eich byd a bodau'r bydoedd o'ch cwmpas. Y cyfan er mwyn cymryd rhan yn y deffroad mawr wrth i'r blaned basio i Oes newydd o Aquarius. Gall yr oes newydd fod yn gyfnod o heddwch ac esblygiad i'ch hil, ond dim ond os yw'ch llywodraethwyr yn cael eu rhybuddio am rymoedd drygioni a allai gysgodi eu barn. Byddwch yn gyson a gwrandewch, oherwydd ni fyddai’n rhaid i'ch cyfle ddigwydd eto. Rhaid tynnu'ch holl arfau drwg. Mae amser gwrthdaro eisoes yn rhywbeth o'r gorffennol, a gall y ras rydych chi'n rhan ohoni, os ydych chi'n deilwng, symud ymlaen i gam uwch yn ei datblygiad. Dim ond amser byr sydd gennych i ddysgu cyd-fyw mewn heddwch a chytgord. Mae grwpiau bach o amgylch y blaned yn dysgu ac yn byw i roi golau cenhedlaeth newydd i chi i gyd. Rydych yn rhydd i benderfynu a ddylid derbyn neu wrthod eu dysgeidiaeth, ond dim ond y rhai sy'n dysgu byw mewn heddwch fydd yn gallu symud i fyd datblygiad ysbrydol uwch. Nawr clywch lais Vrillon, cynrychiolydd Gorchymyn Galactig Ashtar. Byddwch yn ymwybodol bod yna lawer o broffwydi a thywyswyr ffug yn eich byd. Maen nhw'n draenio egni oddi wrthych chi - yr egni rydych chi'n ei alw'n arian, maen nhw'n ei ddefnyddio at ddibenion drwg ac yn gyfnewid am hynny, maen nhw'n rhoi trinket di-werth i chi. Bydd eich hunan dwyfol mewnol yn eich amddiffyn rhag hyn. Rhaid i chi ddysgu teimlo'ch llais mewnol, sy'n dweud wrthych beth sy'n wir a pha ddryswch, anhrefn a chelwydd. Dysgwch wrando ar eich gwir lais mewnol ac arwain eich hun ar lwybr esblygiad. Dyma neges i'n ffrindiau annwyl. Rydyn ni wedi bod yn eich gwylio chi ers blynyddoedd lawer, yn union fel rydych chi wedi bod yn ein gwylio ni fel y goleuadau yn yr awyr. Nawr rydych chi'n gwybod ein bod ni yma a bod yna lawer o fodau eraill o amgylch y blaned Ddaear y mae eich gwyddonwyr yn eu gwadu. Rydyn ni wir yn poeni am eich ffordd i'r golau a byddwn ni'n gwneud beth bynnag sydd ei angen i'ch helpu chi. Peidiwch â phoeni, chwiliwch am adnabod eich hun yn unig a byw mewn cytgord â'ch planed Ddaear. Rydym yn Ashtar Galactic Command yn diolch am eich sylw. Rydyn ni nawr yn gadael planed eich bodolaeth. Byddwch fendigedig â chariad a gwirionedd uchaf y bydysawd.

Digwyddiad

Achosodd y digwyddiad larwm lleol a denodd sylw'r cyhoedd. Drannoeth, cyhoeddodd IBA (rhywbeth fel yma Cyngor Darlledu Radio a Theledu - RRTV) yn y papur newydd dydd Sul mai sgam oedd y darllediad. Honnodd yr IBA mai hwn oedd y twyll cyntaf y gwyddys amdano i gael ei ddarlledu.

Ond nid oedd yr achos hwn yn unigryw. Cafodd y darllediad dirgel nid yn unig ei daro gan Lundain, ond prifddinas Mecsico hefyd, bron ar yr un pryd rhwng 26. a 27. 11. 1977. Mae'r achos hwn wedi denu llawer o sylw hefyd John A. Hynek, sy'n hysbys yn benodol mewn cysylltiad â'r prosiect Llyfr Glas. Mae cofnodion archifol y ddwy orsaf deledu dan sylw yn cadarnhau mai darllediad môr-leidr oedd hwn a achoswyd gan signal anhysbys daearol.

Ni ddaliwyd achos y digwyddiad hwn yn swyddogol erioed.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb