Mae estroniaid yn fwy deallus na ni, ond heb deimladau

13907x 09. 05. 2019 Darllenydd 1

Mae cysylltiad uniongyrchol â chudd-wybodaeth allfydol yn broblem ddifrifol i ddynoliaeth. Dyma farn gwyddonwyr Wcreineg amlwg a dehonglwyr y Beibl gwreiddiol Vasily Kusherts a Yuri Kanygin. Yn eu casgliadau, maent yn seiliedig nid yn unig ar y gydnabyddiaeth athronyddol ddilys o fodolaeth gwareiddiadau allfydol, ond hefyd ar y gred y bydd y byd deallus allfydol yn amlygu ei hun yn fuan.

Mae problem gwareiddiadau allfydol wedi dod yn un o broblemau mwyaf dybryd ein hamser. Efallai mai'r broblem ganolog yn ddiweddar. Mae hyd yn oed yn anodd dychmygu beth sy'n ein disgwyl (gan gynnwys ein gwyddoniaeth) yn achos cyswllt agored â chudd-wybodaeth gosmig. Yn anffodus, mae deall difrifoldeb y broblem yn osgoi gwyddoniaeth swyddogol. Yn anffodus, ni all Earthlings ddychmygu canlyniadau'r cysylltiadau uchod yn llwyr. Sut mae'r estroniaid yn gofalu amdanom ni - dyna'r cwestiwn! Amddiffyn Duw os yw mewn synnwyr gastronomig!

Mae'n nonsens, mae'r darllenydd optimistaidd yn dweud, wedi'r cyfan eu bod yn ein brodyr a hyd yn oed yn well - maent yn adnabod ein diwylliant. Ond esgusodwch fi, onid y ffasgwyr oedd ein "brodyr"? Ac onid oeddent yn ystyried eu hunain yn bobl a gafodd eu trin yn uchel eu hunain? Faint o bobl ddiniwed a aeth i wersylloedd crynhoi! Lladdwyd miliynau o bobl yn Nhreblinka ei hun. Nid yw'n fater o frawdoliaeth ond o ysbrydolrwydd. Yn anffodus, yr union beth oedd yn ei gwneud hi'n bosibl creu technolegau marwol nad oeddent o'r blaen, fel siambrau nwy, ffyrnau amlosgi, ac ati.

Mae estroniaid yn fwy deallus

Yn ôl dysgeidiaeth yr Eglwys Uniongred, mae allfydolion yn fwy deallus na ni, ond heb deimladau. Maent yn angylion wedi cwympo - pynciau sydd wedi gadael Duw a dilyn Lucifer. Mae hynny'n frawychus. Yn y cyd-destun hwn, mae safle'r Eglwys Gatholig yn syndod. Nid yw ychwaith yn wir bod y Fatican wedi cydnabod yn swyddogol alltudiaethau ac yn anochel eu bod yn eu cyfarfod yn fuan.

Dyma ddatganiad gan Ysgrifennydd Gwladol y Fatican:

"Nid yw'r Syniad Sanctaidd yn gwadu bod bodau allfydol yn fwy deallus ac ysbrydol yn fwy datblygedig na'r rhai sy'n cael eu denu i ddrygioni nag i dda." Mae estroniaid yn gyfryngwyr rhwng pobl ac angylion. Mae'n gweddïo drosom ni. ”

Darllenodd diwinydd y Fatican, Corrado Balduchi, y ddogfen swyddogol ar y teledu: "Mae Comisiwn Arbennig yr Esgob Sanctaidd wedi dod i'r casgliad nad yw cysylltiadau ag allfydolion yn gwbl anonig, nad ydynt yn gysylltiedig ag iechyd meddwl pobl mewn cysylltiad, hynny yw, nid ydynt yn rhithweledigaethau. Maen nhw'n ffenomenau go iawn ac yn haeddu ein sylw. ”

Yn ein barn ni, gwnaeth y Fatican gamgymeriadau difrifol mewn perthynas â "newydd-ddyfodiaid", a all arwain at ganlyniadau angheuol. Y prif gamgymeriad yw anwybyddu deubegwn y cosmos, hy presenoldeb y grymoedd golau (dwyfol) a'r grymoedd tywyll (diabolical) ynddo. Mae'r Fatican, yn ôl y datganiadau uchod, yn seiliedig ar gyswllt Earthlings â grymoedd golau. Ond beth i'w wneud os daw cynrychiolwyr o'r Lluoedd Tywyll atom? Mae'n debygol bod y Fatican, sydd mewn cysylltiad agos â chylchoedd dyfarniad yr Unol Daleithiau (sydd eisoes â chysylltiadau â chyrff alltud), wedi dechrau paratoi dynolryw am ffeithiau'r cyfarfod â'r estroniaid.

O ystyried data'r uffolegwyr a'r sawl sy'n cael eu hymrwymo, mae'n bosibl nodi agwedd allfydol da neu ddifater tuag at ni. Ond mae llawer o ffeithiau eraill, fel achosion rhyfeddol o herwgipio ac arbrofion dynol (yn debyg i arbrofion SS mewn gwersylloedd crynhoi), treisio menywod, llofruddiaethau, mewnblannu embryonau, difrod materol (dyrannu anifeiliaid fferm) a llawer mwy. Y ffaith yw bod y ddynoliaeth ar fin dewis dewis newydd o gymhlethdod digynsail a drama dyngedfennol (darllenwch yr Apocalypse). Yn hyn o beth, disgwylir i ni newid gwyddoniaeth a dynoliaeth yn sylweddol.

Rydym yn mynd i mewn i'r cyfnod cosmig hanesyddol (cyswllt uniongyrchol â phobl â chreaduriaid allfydol) a fydd yn agor sylfeini cysegredig hanes dynol, sef ei sylfeini yn seiliedig ar y Beibl:

1) Man from from cosmos (a grëwyd gan luoedd alltudyddol - Duw)

2) Ei hanes yw brwydr y lluoedd cosmig golau a thywyll - Duw a'r Diafol gyda chyfranogiad dynol gweithredol

3) Mae hanes y ddynoliaeth mewn cytgord â chynllun Duw, a fydd, er iddo gael ei aflonyddu gan luoedd tywyll a dyn, ar sail ei bechod, yn dal i gael ei gyflawni.

Mae'r sefyllfa bresennol yn debyg iawn i'r sefyllfa cyn llifogydd y byd, a ddisgrifir yn y Beibl, pan “y nefoedd” - roedd yr estroniaid ar y Ddaear a gwelsant ferched dynol eu bod yn brydferth ac yn “mynd â nhw i'r merched a ddewiswyd ganddynt”. Mae trais wedi dod yn gyffredin (yn ein dydd ni mae hefyd yn digwydd - mae tystiolaeth bod llawer o bobl yn cael eu geni o gysylltiadau estron, hyd yn oed os nad ydynt yn ymwybodol ohono), a “Mae Duw yn gweld bod llygredd ymysg y bobl ar y Ddaear yn wych … A'r Arglwydd sy'n edifarhau, am wneud dyn ar y ddaear, ac y mae ei galon yn ofidus.

A dywedodd yr ARGLWYDD, "Byddaf yn dinistrio pobl y ddaear yr wyf wedi'u creu." Y dyddiau hyn, mae gwyddonwyr yn fwyfwy argyhoeddedig o wyrdroi'r ddynoliaeth, cyfranogiad estroniaid heb eu darganfod, a'r posibilrwydd o drychineb byd newydd (fel y llifogydd). Mae'n rhyfedd bod cylchoedd rheoli'r Unol Daleithiau a sawl gwlad arall a'u gwasanaethau cudd yn datblygu "senarios yn y dyfodol" yn seiliedig ar ddata o'r Beibl a ffynonellau sylfaenol eraill, gan ystyried cysylltiadau ag estroniaid deallus.

A beth yw natur yr her gosmig hon?

Yn ein dealltwriaeth o'n hunain a'n rôl yn y bydysawd. Ni yw plant Duw a gwelir hyn gan ein hysbrydolrwydd (yr Ysbryd Glân sydd yn ein henaid). Ond mae plant y nefoedd sy'n rhuthro i ni yn ddiofal. Nhw yw plant Lucifer, sy'n troi oddi wrth Dduw. Ac yn waeth na dim, er yn ddiofal, maent yn llawer craffach a chryfach na ni, oherwydd mae eu gwareiddiad yn fil o flynyddoedd o'n blaenau, o safbwynt gwyddonol a thechnolegol. Felly, ni allwn oresgyn yr "her" hon.

Ni fyddwn yn dadansoddi yma allfydolion penodol a'u planedau cartref. Dyma dasg gwyddoniaeth ddynol a chosmogony yn y dyfodol. Amlinellir cylch y planedau hyn (a thasgau ar gyfer eu hastudio) yn y Beibl: "Allwch chi rwymo llachar y Pleiades sy'n mudo neu ddatod bondiau Orion? Rydych chi'n dod â'r sêr Sidydd ar yr adeg iawn ac yn arwain y cywasgiad o Lion gyda'i ifanc. Ydych chi'n gwybod beth yw gorchmynion y nefoedd? Rydych wedi eu penodi i oruchwylio'r Ddaear. ”(Job 38,31-33: cyfieithu yn ôl y Beibl Eciwmenaidd.)

1 Bydd gwyddoniaeth yn y dyfodol yn ymdrin â'r problemau hyn gyda chymorth heddluoedd uwch. Nid yw hyn yn sêr-ddewiniaeth ond yn rhywbeth mwy uchelgeisiol. Dim ond un ffordd sydd gennym - cynghrair â Duw a'i genhadau goleuni, sy'n ymladd drosom ni, neu yn hytrach yn ein helpu i ymladd yn y gofod. Mae'n debyg bod y Fatican yn dibynnu arnynt yn llwyr, gan sylwi ar fygythiadau gofod a chyfarth cŵn.

2 Datgelir hanfod yr her ofod ar gyfer Earthlings wrth ateb y cwestiwn: beth mae estroniaid ei angen gennym ni? Beth maen nhw'n chwilio amdano? A oes ganddynt le byw bach yn y bydysawd, cant o flynyddoedd golau mewn diamedr?

Y frwydr i reoli'r Ddaear

Mae'r frwydr i reoli'r Ddaear (fel "grawn llwch" a gollwyd ar ymyl y bydysawd), neu yn hytrach i'n rheoli ni, yn frwydr dros y bydysawd cyfan. Nid yw'n fygythiad o gwymp meteor ar y Ddaear, ond y defnydd o'n hymestyn i'r gofod. Nid yw'n gyd-ddigwyddiad bod sefydliadau allfydol yn rhoi sylw mawr i gyfarpar atgenhedlu pobl, trwy gymysgu i drawsnewid DNA dynol i drawsnewid Diwinyddiaeth yn eu ffordd eu hunain, fel natur wreiddiol y ddynoliaeth. Mae hyn yn ei dro yn troi'r enaid yn un tywyll. Wedi'r cyfan, mae dyn yn ficrocosm (bydysawd bach), yn debyg i facrocosm (y bydysawd mawr). Mae'r microcosm yr un fath â'r macrocosm (fel uchod, felly isod ac i'r gwrthwyneb).

Mae estroniaid yn defnyddio eu holl wybodaeth, eu holl wyddoniaeth i “dorri'r amddiffyniad” i gyflawni adwaith cadwyn i atgynhyrchu eu dilynwyr ar y Ddaear. Mae eu harbrofion ar fenywod yn dibynnu arno. Mae hon yn her i Earthlings. Ac nid oes amheuaeth y bydd ein gwyddoniaeth (gyda chymorth Duw) yn y dyfodol yn cymryd rhan yn y frwydr yn erbyn gwyddoniaeth allfydol, er mwyn cryfhau rôl ein gwaed, o'r cysylltiad rhyng-rywogaethol rhwng bodau dynol ac uchelwyr. Dyma fydd un o brif dasgau geneteg. Nid yn unig y bydd geneteg, ond hefyd y gwyddorau cymdeithasol (gan gynnwys seicoleg) yn ennill heriau newydd yn y frwydr yn erbyn y cosmos tywyll.

Mae'n hysbys bod y grymoedd llachar a'r tywyllwch yn y bydysawd yn gweithredu trwy fodau dynol. Mae cenhedloedd a rasys cyfan yn rhan o frwydr gosmig Light and Darkness. Unigrwydd 20. Y ganrif yw bod canol y frwydr hon, ei llinell flaen, wedi cael ei throsglwyddo o'r gofod i'r Ddaear. Mae grymoedd satanig wedi dod yn uniongyrchol i'n cartref ac yn teyrnasu yma! Dyma ystyr yr apocalypse (llyfr olaf yr Ysgrythur Sanctaidd am ddiwedd y byd): “Llawenhewch yng nghymdogion y nefoedd! Gwae'r rhai sy'n byw ar y ddaear ac ar y môr! Daeth y diafol atoch mewn dicter oherwydd ei fod yn gwybod nad oes ganddo fawr o amser. "

© Vladimir Streletskij

Pozn. Cyfieithydd: Mae awdur yr erthygl yn esgeuluso'r ffaith bod yn rhaid i bob endid byw gael enaid fel cydran gwybodaeth-ynni, gan wahaniaethu rhwng bod yn fater. Mae ei ansawdd yn sbectrwm eang, o natur negyddol i natur gadarnhaol (fel arfer wedi'i ddiffinio o'r tywyllwch i'r goleuni). Felly nid yw estroniaid yn dywyll, dan ddylanwad Satan, ond maent yn digwydd yn union fel pobl yn holl sbectrwm eneidiau. Yn anffodus, cafodd y rhai "tywyll" eu ffordd gyntaf i gytundeb gyda llywodraeth yr Unol Daleithiau ar ôl 1947. I'r gwrthwyneb, mae llawer o bobl yn cysylltu â'r rhai “ysgafn”.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb