Gwareiddiad estron o amgylch seren Tabby?

68414x 03. 01. 2019 Darllenydd 1

Roedd swarm cometary yn un o'r prif esboniadau ar gyfer diddymu anarferol seren Tabby. Yn y cyfamser, nid yw seryddwyr wedi dangos unrhyw dystiolaeth i gadarnhau bod swarmiau o'r fath yn bodoli.

Mae'n debyg mai seren Tabby yw'r seren fwyaf sylfaenol - a dadleuol o'n galaeth. O ddata telesgop gofod Kepler a arsylwyd gan NASA, mae gwyddonwyr wedi sylwi hynny mae'r seren rhwng 2011 a 2013 wedi bod yn ddramatig yn dywyll ac yn blincio. Bu llawer o bobl â rhagdybiaethau am yr ymddygiad rhyfedd hwn, ond ni all yr un ohonynt egluro'n llawn beth sy'n digwydd. Mae diffyg atebion clir yn codi dyfalu, mae'r wareiddiad alltreiddiol datblygedig yn creu "megastructure" o amgylch seren yr ydym yn galw Star y Tabby. Nawr bod y seren eto a godwyd yn rhyfedd i gynyddu disgleirdeb ac yn gobeithio y seryddwyr seren byd-eang eu dal yn y ddeddf ac y bydd yn fuan esboniad clir o'i gwir natur.

Seren dirgel Kepler

Cenhadaeth telesgop Kepler yw chwilio am blanedau extrasolar - neu "exoplanets" - sy'n cylchdroi sêr eraill. Mae'n gwneud hynny trwy ganfod dimau cyson o sêr fel yn yr exoplanet blaenorol (digwyddiadau a elwir yn "trawsnewid"). Yn ystod y genhadaeth hon, datgelwyd miloedd o fydoedd a planedau dieithr yn ein galaeth. Yn anffodus, ychydig iawn o wyddonwyr a fyddai'n cyfrannu at werthuso'r dadansoddiad hwn. Gadewch i ni gynnwys gwyddonwyr dinasyddion - y prosiect Planet Hunters ar draws y byd Mae arsylwi Kepler ar gael i gannoedd o filoedd o gyfranogwyr ac mae'n caniatáu darganfod exoplanedau sylweddol.

Er enghraifft, yn ystod cenhadaeth gynradd telesgop Kepler, un o'r targedau oedd gwrthrych KIC 8462852, seren o'r prif ddilyniant * math F, wedi'i leoli yn 1300-light-years yn y Cygnus cyfer. Mae planedau, fodd bynnag, yn canfod y seren hon fel "rhyfedd iawn". Roedd y "gromlin ysgafn" o'r seren a elwir yn (yn ei hanfod, y dwysedd golau a ganfuwyd gan Kepler dros amser) yn ddryslyd. O 2011 i 2013 cafwyd diferion ac ymyriadau eithafol, gan nodi bod yna lawer o wrthrychau yn yr orbit o gwmpas y seren. Roedd yn rhaid i rai o'r gwrthrychau fod yn fawr pan fyddent yn rhwystro cymaint o olau. Mae un o'r gwrthrychau wedi lleihau'r seren o 22 y cant anhygoel! O ystyried bod y cewri nwy mwyaf enfawr planedau disgleirdeb serol pylu yn 1 canran cymedrol, yn yr achos hwn bydd yn fwy na thebyg yn wrthrych eithafol dimensiwn, neu swm mwy o wrthrychau Menss mewn orbit o amgylch y seren.

Seren Tabby

Roedd y ddogfen lle'r oedd y canlyniadau ar gael ym mis Hydref, roedd 2015 ar gael i'r gwasanaeth preX arXiv (ac fe'i derbyniwyd yn ddiweddarach i'w gyhoeddi yn y cylchgrawn Cyhoeddiad misol o'r Gymdeithas Seryddol Frenhinol). Cafodd y seren y llysenw "Tabby's Star" (neu "Star Boyajian's") gan seryddydd Tabethi S. Boyajian, a arweiniodd yr ymchwil. Er mwyn egluro'r signal trawsnewid rhyfedd hwn, tybiodd seryddwyr fod yn rhaid i gwmwl enfawr o lwch fod o gwmpas y seren. Ond nid yw'n gwneud synnwyr, nid yw KIC 8462852 yn seren ifanc. Fel arfer, ceir cylchau llwch dwr o amgylch sêr ifanc iawn, fel y mae'r broses o greu planedau.

Cysyniad artistig o seren ifanc gyda deunydd wedi'i ffurfio o'i gwmpas. Gallai cwmwl o ddeunydd o'r fath fod yn seren diddorol, ond nid yw seren Tabby yn ffitio'n union i'r proffil oherwydd nid yw'n seren ifanc. (© ESO / L. Calçada)

Yna ymchwilwyr ymchwiliodd i'r posibilrwydd y gallai llwch gael ei achosi gan wrthdrawiadau planhigion damweiniol. Fodd bynnag, byddai gwrthdrawiad o'r math hwn yn cynhyrchu llofnod thermol penodol, a fyddai'n dod â gweddill o ymbelydredd is-goch - ond ni chadarnhawyd unrhyw lofnod o'r fath gan arsylwadau dilynol. Beth os yw comet mawr "swarm" yn cael ei chwympo'n ddifrifol yn orbit o amgylch y seren KIC 8462852 wrth iddi basio? A allai achosi dimming? Er mai dyma un o'r prif ddamcaniaethau a allai esbonio'r dirgelwch hon, nid oedd arsylwi nesaf y seren yn dod â digon o dystiolaeth.

Mae seryddwyr wedi ceisio meddwl yn fwy anghonfensiynol a roedd ganddynt esboniad posibl hefyd y gallent fod yn "Cudd-wybodaeth Dramor". Dylai'r esboniad hwn fod yn y rhagdybiaeth olaf yr ydych chi'n ei ystyried, ond roedd hyn yn ymddangos fel rhywbeth y byddech chi'n ei ddisgwyl gan wareiddiad tramor, "meddai Wright. Roedd hi o flaen y sgwrs hon Seren Tabstein â chwilfrydedd gwyddonol. Nawr, mae seren Tabstein yn syniad cyfryngau ac yn cael ei enwi fel "Seren Megastructure Alien".

Maes Dyson

Ond pa wareiddiad crazy allai adeiladu rhywbeth mor fawr y byddai'n amlygu golau y seren gyfan? A pham y byddent eisiau gwneud y fath beth? Yn 1964 greu gan seryddwr Sofietaidd Nikolai Kardashev damcaniaethol "Kardashevovu graddfa", sy'n disgrifio'r cynnydd gwareiddiad, gan fod y persbectif cosmig ei hanghenion ynni dyfu.

 • Kardashev math I civilization er enghraifft, wedi cael ei ddatblygu'n ddigonol i ddefnyddio'r holl ynni a fyddai'n taro'r blaned o'i seren riant. Ystyrir bod dynol yn 100 i 200 ers i ni gyrraedd y nod hwn.
 • Sifiliaethiad math II byddai angen llawer mwy o egni na'r un blaenorol a byddai angen defnyddio'r holl ynni y gall y seren ei gynhyrchu. I wneud hyn, gallai gwareiddiad Math II ystyried adeiladu ystod eang o gasglwyr solar o gwmpas ei seren, neu hyd yn oed ei gau'n berffaith i "ardal Dyson".
 • Sifiliaethiad math III byddai'n rhaid i'r gallu i ddefnyddio'r ynni o alaeth gyfan, er bod archwilio yng nghanol yr ymbelydredd is-goch yn 2015 i'r casgliad bod "gwareiddiad math Kardashev III naill ai'n brin iawn neu ddim yn bodoli yn y bydysawd yn lleol."

Ond a allai y syfrdanol o sêr Tabby fod y prawf cyntaf o wareiddiad Math II?

Yn y nofel sgïo "Star Maker" gan Olaf Stapledon o 1937, mae ardaloedd Dyson yn "megastructures" damcaniaethol y gellid eu hadeiladu i gynnwys y seren gyfan. Gan edrych ar ddigwyddiadau niweidio rhyfedd yn KIC 8462852, gellid dehongli'r signal fel adeiladu maes Dyson. Neu gallai fod yn dystiolaeth o'r swarm Dyson, gyda llawer o gasglwyr ynni solar llai yn yr orbit o gwmpas y seren.

Gweledigaeth artistig o wrthdrawiad rhwng planed a phri-blaned. Mae seryddwyr wedi awgrymu y gallai gwrthdrawiad treisgar, fel y dangosir yma, achosi dimming seren Tabbyni (© NASA / JPL-Caltech)

Heblaw am y signalau cludo rhyfedd, nododd seryddwyr hefyd fod y seren arddangosion yn ystod y ganrif ddiwethaf, mae'r pylu graddol, y gellir ei ddehongli fel arwydd o fod yn Megastructures hadeiladu. Er mwyn archwilio'r opsiwn hwn, pennaeth Sefydliad SETI bennaeth seren y Tabbyn ym mis Tachwedd 2015 gyda'i Thelescope Allen Array pwerus (ATA). Am fwy na pythefnos, gwrandawodd ar unrhyw gyfathrebu radio dieflig a allai gael ei ddatblygu gan wareiddiad allfydol, ond ni chanfuwyd unrhyw arwydd.

Hen driciau

Hyd yn hyn, mae seryddwyr wedi bod yn gweithio yn unig gyda data Kepler diweddaraf, ond yn y bore 19. May seren dywyllu eto, gan achosi cyffro.

"Y bore yma, cefais alwad ffôn gan Tabby [Boyajian] a ddywedodd fod y Fairborn (arsyllfa) yn Arizona wedi cadarnhau bod y seren tua 3 y cant yn fwy tywyll na'r arfer. Rwy'n credu bod hynny'n ddigon o dystiolaeth nad yw'n gyd-ddigwyddiad. "

Nawr seryddwyr amatur a phroffesiynol a gofnodwyd y sbectrwm o sêr yn y cyfnos, i weld a oes olion bysedd cemegol o ba bynnag pasio yn y seren blaendir ei hun yn datgelu unrhyw beth.

Erthyglau tebyg

Sylwadau 6 ar "Gwareiddiad estron o amgylch seren Tabby?"

 • 26leonidas 26leonidas yn dweud:

  Felly, byddaf yn parhau yn y broses diflannu fel nad yw'n amharchus. Felly i'n dadl. Mae gen i ddyfalu wrth i chi dyfalu ei fod yn yr aliniad hwnnw, ond gyda'r Neanderthalaidd hwnnw mae'n debyg nad oedd yn enghraifft dda. Fodd bynnag, mae synnwyr, nid technoleg. Mewn unrhyw achos, rwy'n credu nad yw'n bwysig. Y cwestiwn yw, ond mae'n dal i fod ar agor. Beth fyddai'n ei olygu, ac yn arbennig ar gyfer bwy, os ydym ni'n ffonio rhywun yn ddamweiniol? I mi, ni fyddai'n golygu unrhyw beth i mi. Rwy'n ceisio ei chymharu fy hun. Rwyf hefyd yn defnyddio synnwyr. Er enghraifft, byddai rhywfaint o swolegydd yn gwneud ymchwil yn y goedwig Amazon. Byddai'n clywed swn rhyfedd, ond ni fyddai'n gwybod pa fath o anifail y byddai'n ei wneud, neu os nad oedd yn rhyw fath o sain naturiol arall. Byddwn yn ffodus i weld dogfen deledu am Indiaid sy'n byw yn y goedwig Amazon. Byddai un o'r Indiaid hŷn yn adrodd stori am greadur y mae'n ei glywed weithiau ond nid oedd yr Indiaid yn ei weld. Byddai'r sain y mae'n ei gyhoeddi hyd yn oed yn cael ei glywed am gyfnod yn y ddogfen. Byddai'r hen Indiaidd hyd yn oed yn ei ddisgrifio. 10 mlynedd yn ddiweddarach byddwn wedi gweld pennawd yn y cylchgrawn - Nid yw sain ddirgelwch goedwig Amazon bellach yn ddirgelwch. Byddai'r anifail hwnnw hyd yn oed yn aflonyddu ac yn edrych fel copi o'r hen Indiaidd. I mi, ni fyddai'n ddim byd newydd nac yn syndod. Efallai y byddai wedi gweithio ar SETI i ddal rhywfaint o arwydd deallus. Felly, i fod yn hollol gywir a theg yn fy araith (hyd yn oed os yw'n gymharol), mae'r rhaglen SETI yn fodd o gadarnhad = dim ond ar gyfer rhan benodol o'r boblogaeth. Nid oes arnaf angen yr offeryn hwn oherwydd nid wyf hyd yn oed yn meddwl am ddrama dynol yn achos casglu signalau deallus.

  • Standa Standa yn dweud:

   Y gwahaniaeth yw fy mod yn gweld diwedd mwy yn eich stori:
   Efallai y bydd angen dangos mai'r frwydr oedd dim ond coeden rhyfedd iawn. Neu byddai yna geyser cudd. Neu, gallai'r ddogfen fod yn ffuglen dda yn unig.
   Dyna pam yr wyf yn credu ei bod yn angenrheidiol gwrando a chael ei argyhoeddi.

 • 26leonidas 26leonidas yn dweud:

  Os ydych chi'n gadael i mi ei gyffwrdd, mae'n fwy uniongyrchol. Hi, Stando. Mae'r hyn a ysgrifennodd yn wir, ac ie, yn yr awyren honno, mae'r synnwyr yn ei roi. Yn ôl i mi, ond pan fyddwch yn cymryd sydd â'r dechnoleg y gellir eu hystyried yn fwy datblygedig / aeddfed am tua 100 am 120 mlynedd (yn y gorffennol a'r presennol), mae hyn rhychwant amser serch hynny yn gyfnod bach o amser (heb chwilio wyf yn gwybod yn union, mae'n arwydd dim ond ar gyfer cyfeiriadedd garw). Ni fydd hyn yn rhesymu damcaniaethol dim byd concrid, ond credaf fod ganddo resymeg. Pryd fyddai gennym yn y gofod yn cael gwareiddiad aeddfed a oedd yn bodoli Swyddi 100-mil o flynyddoedd (dylai fod yn fwy hy aeddfed na fi), felly mae'n rhaid bod yn cael eu hystyried mewn meintiau eraill. Mae'n amhosibl meddwl yn nhermau eu haeddfedrwydd gymaint â theori. Felly yn ôl i ni. Radiowave byddem wedi bod yn unig mewn theori gallu casglu gwareiddiad darlledu sydd ar gam tebyg o ddatblygiad lle tonnau radio ar eu cyfer yn eu hanfod technoleg uwch. Yn iawn. Y broblem yw, ond byddai'r amser y byddai'n rhaid i'r tonnau radio gyrraedd ni yn hir iawn. Yr amser yr oedd ei angen i nodi, datrys, ac anfon ymateb fyddai tua'r un amser efallai ychydig yn hirach. ZLE cyfan. Nid yw'n bosibl cyfathrebu yn y modd hwn, ac ni fyddai gennym unrhyw beth tebyg fel gwareiddiad. Felly raglen Seti a chwilio eu gwareiddiadau drwy tonnau radio o fy marn gwbl ddiangen, a hefyd heb gyfraniad yn nhermau gyfnod hwy.

  • Standa Standa yn dweud:

   Yn wahanol i chi, credaf, trwy gyflawni electromagnetig, y gallwn ni allu canfod hyd yn oed gwareiddiadau ymhell o'n blaenau. Yn yr un modd, fel petai'n gallu canfod gwareiddiad clywed cannoedd o filoedd o flynyddoedd yn ôl - os clywodd ef.

   Y ffaith bod tonnau electromagnetig yn hynod o araf ar gyfer cyfathrebu rhyngstelol. efallai y byddwn yn cytuno. Y ffaith nad yw casglu signalau tramor yn dod ag unrhyw beth ond mae'n debyg nad ydym yn cytuno. Gallwn ddal rhywbeth neu nid oes raid i ni ei wneud. Ond rwy'n credu ei bod hi'n werth ceisio o leiaf am wrando'n dawel.

   Ynghyd â mynd i'r afael â: Nid wyf yn meddwl cil, ond byddaf ar fy mhen fy hun.

 • 26leonidas 26leonidas yn dweud:

  Rhaid i raglenni Seti dros ychydig dyn mewn rhesymegol a modern eu meddwl fod yn crafu ei ben ac i wenu dan trwch blewyn. Mi yn bersonol yn ychwanegu "trasig" fel gwastraffu amser, fodd ariannol a thalent posibl (hyd yn oed os yw'n "bit" amheus). Byddaf yn dweud wrthych pam rwy'n credu hynny. Pa wareiddiad fydd yn defnyddio cyswllt radio (tonnau) ar adeg pan fyddai'n adeiladu strwythur mega o amgylch seren i ddefnyddio ei egni. A ydynt eisoes am i'r gwyddonwyr fod mor "ddoniol" eu bod yn ei gredu ac na allant ddisgwyl llwyddiant? Dim byd. Nid wyf yn gwybod a fydd yn dod yn unig i mi afresymegol ac yn rhyfedd, ond mae gen i argraff gref iawn fod y rhaglen Seti a'i athroniaeth a'r ewyllys i ddod o hyd i pa gwareiddiad yn un ffug mawr ac embaras.

  • Standa Standa yn dweud:

   Nid oes rhaid iddo fod mor bell o'r ffordd. adeiladau daearol a mwyngloddiau yn dal i Pouzin arwyddion swnyn a rhybuddio, er gwaethaf y ffaith ein bod o'r mil o beiriannau, technoleg di-wifr, llywio lloeren a chyfrifiaduron pwerus. Pam na allai fod yn wareiddiad uwch hefyd yn defnyddio rhywfaint o dechnoleg gyntefig, fel tonnau electromagnetig, ar gyfer rhai o'i dasgau israddedig?

Ad a Ateb