Donald Keyhoe Llu Awyr Mawr Non Nonald: mae estroniaid yn go iawn

227234x 27. 01. 2019 Darllenydd 1

Cyfweliad 1958 cyflawn rhwng Mike Wallace a Donald Keyhoe, yr heddlu awyr maer mawr, a gynhaliwyd yn y camera. Cadarnhaodd Keyhoe bresenoldeb estroniaid ar y Ddaear trwy dystiolaeth bersonol.

WALLACENoswaith dda, heno byddwn yn delio â stori afreal, hanes y peiriannau hedfan o fydoedd eraill yn ymweld â'n planed, yn union fel yr ydym yn archwilio lloerennau allanol roced gofod eu hunain. Ein gwestai yn gyn swyddog yn y Llynges Aviation Corfflu Awyr, Major Donald Keyhoe, sydd yn ei gefnogi ymgyrch gan lawer o ddynion busnes amlwg, milwyr a rhai gwyddonwyr i brofi bod peiriannau hedfan yn bodoli. Os ydych yn meddwl pam Major Keyhoe cyhuddo y Llu Awyr yr Unol Daleithiau yr ydym yn fwriadol dwyllo, er yma straeon hyn yn disgrifio fel hurt, os ydych am i glywed ei dystiolaeth ei hun bod peiriannau gofod hyn yn real, ac yn ei ymateb i'r honiad dau Americanwyr a maent yn dweud eu bod yn siarad â phobl Venus, felly byddwch chi'n clywed y straeon hyn mewn tro.

Ac yn awr i'n stori. Prif Donald Keyhoe yw pennaeth y Comisiwn Ymchwil Cenedlaethol ar gyfer Phenomena Aer. Fel arweinwyr y grŵp hwn sydd â diddordeb mewn hedfan peiriannau sawl gwaith ymosod ar y llu awyr yr Unol Daleithiau, ac mae eraill yn ystyried bod yr honiad bod soseri hedfan yn figment o ddychymyg, nid yw Marsiaid mlynedd neu bodau dynol ar y Lleuad. Mae arolygon annibynnol yn dangos bod miliynau o Americanwyr yn rhannu ei gredoau am y cyfrifon celestial hyn. Key Key, rhowch wybod i mi am hyn yn gyntaf: Mae'r rhan fwyaf o bobl yn yr Unol Daleithiau, er gwaethaf y ffaith fy mod yn dweud bod miliynau o eu credu, ac rwy'n credu y byddwch yn cytuno nad yw'r rhan fwyaf o bobl yn yr Unol Daleithiau yn credu yn y gwrthrychau yn hedfan o'r gofod. Mwy na thebyg yn rhannu'r farn golygydd Bob Considine, a ysgrifennodd bod yr amcanion yn hedfan yn bennaf anwireddau, ac rwy'n dyfynnu, "cellweirwyr, ffyliaid, ffyliaid pobl hiraeth ar gyfer cyhoeddusrwydd, unigolion brwdfrydig ac yn gyffredinol crazies" dyfyniad diwedd. Beth ydych chi'n ei feddwl o farn Mr Considin?

ALLWEDDOL: Wel, rwy'n gwybod lle cafodd y ffuglen hon, gan y Cyrnol Watson, yng Nghanolfan Newyddion Technegol Dayton Airborne. Mewn gwirionedd aeth y cyntyll yn gam ymhellach a dywedodd ei fod roedd pob arsylwad o beiriannau gofod yn idiot, yn ffwl, ac yn fanatig crefyddol. Gyda llaw, mae hyn yn cynnwys llawer o gynlluniau peilot heddlu awyr uchel a nifer o gapteniaid awyr, pobl sy'n gymwys i weld y pethau hyn. Ond mae'n syml yn dilyn egwyddorion hedfan.

WALLACE: Mae'n debyg nad ydych yn awgrymu bod Bob Considine yn cael ei llwgrwobrwyo gan yr Heddlu Awyr, mae'n gohebydd annibynnol gydag enw da iawn.

ALLWEDDOL: Rwy'n golygu y Cyrnol, yr wyf yn golygu Cyrnol. Na, ar gyfer Bob Considin, dim ond parch sydd gennyf.

WALLACE: Er gwaethaf honni bod jôcwyr, fflodion a fflodion yn werth straeon am beiriannau hedfan.

ALLWEDDOL: Wel, hoffwn i mi ddangos iddo restr o dystion 800 ar unrhyw adeg, rhai ohonynt yn enwau mawr o'r awyrennau, gan gynnwys pobl i fyny i gyfres y Cyrnol Llu Awyr. Yn dal i hedfan ac yn dal i gludo teithwyr, ni chawsant eu hamddifadu erioed o'u swyddogaethau. Mae'n dal i reoli cwmni hedfan, nos a nos, mewn tywydd gwael. Os ydynt yn sâl ac yn anghymwys, pam maen nhw'n dal i weithio yn y swyddi hyn?

WALLACE: Key Key, lle ydych chi'n meddwl yn dod o'r platiau hedfan?

ALLWEDDOL: Dwi ddim yn gwybod. Mae syniad y gallent ddefnyddio Mars fel sylfaen. Ni chredaf eu bod yn dod yn uniongyrchol o'r ardal hon, ond bob tro y mae Mars wedi cysylltu â ni yn ystod y deng mlynedd ddiwethaf, bu cynnydd yn yr arsylwi gofod gofod. A chrybwyllwyd hyn yn swyddogol. Yn wir, Prosiect swyddogol Canada yn seiliedig ar hyn, wedi sefydlu gorsaf arsylwi swyddogol.

WALLACE: Rydych chi'n dweud prosiect swyddogol Canada, beth ydych chi'n ei olygu yn swyddogol?

ALLWEDDOL: Cafwyd prosiect swyddogol o'r enw Prosiect Magnet ac maent yn sefydlu Arsyllfa yn Shirley Bay i wylio'r pethau hyn. A ..

WALLACE: Beth ddigwyddodd i'r prosiect swyddogol? Dywedwch fod yna brosiect.

ALLWEDDOLYdy, mae'n gweithio am tua blwyddyn a oedd ar un ffenomen gravimeter, a oedd yn dangos bod rhywbeth ... yna hedfan gwrthrych mawr iawn, ond mae'n debyg yn y diwedd penderfynodd treulio gormod o gyllid.

WALLACE: Yn sicr, ni fyddent yn meddwl eu bod yn treulio gormod ar y prosiect pe baent yn credu bod yna ffenomenau o'r fath.

ALLWEDDOL: Mae llawer o bobl yn dal i weithio ar eu hamser rhydd eu hunain yn y prosiect hwn, ac mae rhai swyddogion y llywodraeth yng Nghanada'n dal i gadw eu cyhoeddiadau o dan yr het fel y maent yma.

WALLACE: Beth yw eich damcaniaethau? Mewn geiriau eraill, rydych chi'n nodi eu bod yn dod o Mars neu o blanedau eraill, o systemau solar eraill, efallai ar draws y bydysawd. A yw hynny'n iawn?

ALLWEDDOL: Do, ac mae yna lawer o wyddonwyr sy'n dweud yr un peth.

WALLACE: Beth yw eich damcaniaethau am bobl sy'n hedfan gyda'r rhain ... neu'r creaduriaid sy'n hedfan yn y peiriannau gofod hyn?

ALLWEDDOL: Wel, mae hynny'n dyfalu. Yn ddiweddar, dywedodd Willy Ley y gallai fod yn rhywun fel dyn o ochr i ochr. Gall ymwelwyr â'r bydysawd a'u rhesymau fod yn dda. Ond mae'r rhan fwyaf o wyddonwyr gorau wedi dweud y tybir na fydd dynion o fydoedd eraill fel ni, ond bydd rhai ohonynt. Dr. Er enghraifft, dywedodd Howard Shafly fod o leiaf can miliwn o blanedau yn y bydysawd. Ac mae dyn nad yw hyd yn oed yn credu mewn bodau cosmig yn dweud y byddai'n mynd hyd yn oed yn uwch. Ac mae'n rhaid bod cyfraith diamedr rhyngddynt. Mae yna nifer benodol o blanedau a allai fod fel y Ddaear, ac os dechreuodd esblygiad yno ar yr un pryd, gallwch gael yr un math o fod.

WALLACE: Beth ydych chi'n ei feddwl am fwriadau'r bobl hyn - nid oes gennym enw gwell - a ydw i'n meddwl bod pobl yn hedfan yn y peiriannau gofod hynny?

ALLWEDDOL: Wel, ni fu unrhyw dystiolaeth o gelyniaeth dros y deng mlynedd diwethaf, yr hyn yr ydym yn ei alw cyfnodau modernOherwydd bod ffenomena hyn wedi cael eu gweld o'r blaen ddynoliaeth. Bu rhai damweiniau, y cynlluniau peilot y Llu Awyr dilyn peiriannau hyn tan un dyn ei ladd, un yn 1948 a diflannodd dau gynllun peilot wrth fynd ar drywydd beiriant arall yn 1953 dros Llyn Superior. Ond rwy'n credu mai dim ond damweiniau yw'r rhain.

WALLACE: Damweiniau yn Unig. Pam nad ydynt yn ceisio cyfathrebu â ni? Beth yw eich theori chi?

ALLWEDDOL: Byddaf yn dilyn rhai o'r theori hedfan: Yn 1952 a 1953, pan wnaethom weithio gyda'n gilydd, roedd gen i lawer o ffrindiau da iawn yn yr awyr, a yna'r rheoliad oedd darparu'r wybodaeth. Roeddent am ddweud wrth bobl beth oedd ganddynt. Ac os y ddamcaniaeth oedd bod bodau hyn yn 3 ohonom yn ôl pob tebyg mor wahanol y byddai cyfathrebu â nhw yn anodd iawn, er enghraifft, efallai na fydd yn cael yr un lleferydd swnio fel sydd gennym. Dyna un ateb. Ac un peth arall, efallai na fyddwch yn gallu bodoli yn ein atmosffer. Pan fyddwn yn glanio ar y lleuad, felly mae'n rhaid i ni fod yn gwisgo siwtiau neu a fydd yn rhaid i adeiladu awyr dan bwysau adeiladau gyflyru. Gall fod yn llawer o ffactorau o'r fath.

WALLACE: Felly rydych chi'n meddwl eu bod nhw i lawr yma, ble allwn ni eu gwylio edrych arnom ni?

ALLWEDDOL: Rwy'n credu bod hwn yn astudiaeth hirdymor.

WALLACE: Astudiaethau hirdymor?

ALLWEDDOL: Mae hynny'n iawn.

WALLACE: Ac eto, os gwyddom, nid oedd unrhyw ymgais i gyfathrebu â ni.

ALLWEDDOL: Mae yna hawliadau i gyfathrebu â hwy, ond mae'r rhai, y rhan fwyaf ohonynt yn dod gan unigolion. Ni dderbyniodd staff yr Heddlu Awyr unrhyw gyfathrebu ac nid wyf yn gwybod ... Nid yw ein pwyllgor wedi canfod unrhyw achosion y byddem yn eu derbyn fel rhai wedi'u dilysu'n llwyr.

WALLACE: Iawn. Nawr, gadewch i ni edrych arno o safbwynt arall, os gallaf, o safbwynt yr Heddlu Awyr. Mae'n sicr yn cytuno y gwelwyd gwrthrychau yn yr awyr, ond maent wedi honni dro ar ôl tro - dyfynbris yw hwn o Richard Horner, Ysgrifennydd Llu Awyr Ymchwil a Datblygiad: "Mae pob un ond canran fechan o'r adroddiadau hyn - am wrthrychau hedfan anhysbys - wedi'u priodoli'n ddiffiniol i ffenomenau naturiol nad ydynt yn ddirgel nac yn fygythiol." diwedd dyfynbris. Balwnau'n hedfan sy'n gwylio'r tywydd, anhwylderau optegol, digwyddiadau cyffredin yn yr awyr fel meterau neu awyrennau ei hun. Beth am hyn?

ALLWEDDOL: Byddaf yn ateb hyn, ond hoffwn ddweud ychydig o bwyntiau. Yn 1947 Dayton Technique Airborne Intelligence Centre, prif dimau a chontractwyr sy'n gysylltiedig â chontract, anfonant ddogfennau cudd i'r Llu Awyr Cyffredinol, gan nodi waeth beth yw'r pethau hyn, maen nhw'n wirioneddol. Yn 1948, anfonodd ATIC, yr un grŵp, amcangyfrif cyfrinachol uchaf i orchymyn Cyffredinol Roy Vandenburg eu bod yn grefftiau gofod rhynglanetar. Yn 1952, dadansoddwyd y pethau hyn gan radar, triongliad a lluniau radar. Ac yn 1953, roedd grŵp arbennig o wyddonwyr Asiantaeth Cudd-wybodaeth Ganolog (CIA) ac aelodau'r Llu Awyr yn cyfarfod yn y Pentagon i ddweud wrthynt beth i'w wneud. Ac ar ôl iddynt orffen, dywedodd y grŵp hwn: Nid oes gennych unrhyw brawf bod y pethau hyn yn bodoli, nid tystiolaeth wyddonol, ond mae gennych achos cryf a manwl iawn. Rydym yn cynnig eich bod chwarterol yr ymchwiliad, sefydlu swyddi arsylwi arbennig, a rhyddhau'r holl wybodaeth sydd gennych i bobl America. Nawr mae gennych y pedwar dogfen yr ydych wedi bod yn cuddio ar hyd. Nawr mae hyn ... a threuliant lawer o arian ar ymchwilio i wrthrychau hedfan. Os nad ydynt yn bodoli, pam fod cymaint o arian ... pam y byddai'r tîm cudd-wybodaeth yn rhedeg bob tro y gwelir rhywbeth?

WALLACE: Felly, soniasoch am y pedwar papur yr ydych yn honni eu bod yn bodoli. Yn y gorffennol, clywsom eich bod wedi honni bod y dogfennau hyn yn bodoli. Rydym wedi gweld eich ysgrifennau lle rydych chi'n siarad am fodolaeth y dogfennau hyn. Felly, yr wythnos hon, yr oeddem yn siarad â Chanolfan Deallusrwydd Awyrennol Technegol Pentagon a dyma'r hyn a ddywedwyd wrthym yn swyddogol. Nid yw tri o'r pedwar papur a nodwyd gan Major Keyhoe yn bodoli. Mae'r pedwerydd ddogfen yn bodoli, gallwch gael copi ohoni, Mr. Wallace, a byddwch yn gweld nad oes yr hyn y mae Mr. Keyhoe yn honni ei fod yno. Mae gennym gopi ohono ac rwy'n eich dyfynnu o'r copi hwn. Dogfen Llu Awyr yn dweud y canlynol: Mae'r seneddwyr yn argymell bod yr Asiantaethau Diogelwch Cenedlaethol yn cymryd camau ar unwaith i gael gwared ar sefyllfa arbennig yr UFO a roddwyd iddo ef a'r awdur gyfrinachol y mae wedi ei gyflawni yn anffodus. Rydym yn cynnig rhaglen gynhwysfawr a gynlluniwyd i roi sicrwydd i'r cyhoedd am y diffyg tystiolaeth gan y lluoedd arfog gelyn y tu ôl i'r ffenomenau hyn. Ac eto, fel yr wyf yn pwysleisio, dywedodd yr Ysgrifennydd Horner mai dim ond nid ydyw. Felly pam? Ymddengys, Mr. Keyhoe, mai'r cwestiwn go iawn yw hyn: Pam ydych chi'n credu bod aelodau'r Llu Awyr yn dweud bod unrhyw beth yn anghywir? Pam ydych chi'n meddwl ...? Mae hwn yn dâl eithaf difrifol, yr hyn yr ydych yn ei ddweud yma.

ALLWEDDOL: Ie, dwi'n gwybod ei fod.

WALLACE: Rydych chi'n cyhuddo llywodraeth yr Unol Daleithiau o ddal rhywfaint o wybodaeth bwysig iawn i bobl. Pam? Beth fyddai eu cymhelliant i wrthod gwybodaeth o'r fath i ni?

ALLWEDDOL: Byddaf yn ymateb i hyn, ond hoffwn hefyd ddangos rhywfaint o dystiolaeth ichi fod y wybodaeth hon yn cael ei chadw yn ôl. Rhoddwyd y rheswm hwnnw imi pan oeddwn i'n gweithio gyda nhw yn 1952 a 1953. Yn gyntaf oll, roeddent yn ofni hysteria. Rydych chi'n cofio'r perfformiad Orsona Wells... blynyddoedd lawer yn ôl pan ofnodd bobl yn y bryniau ...

WALLACE: Do, dwi'n cofio.

ALLWEDDOL: ... y syniad o ymosodiad y Martianiaid. Yna, roeddent hefyd yn ofni y byddai'n amharu ar grefydd drefnedig, dyna'r ffactor llai, ond roeddent hefyd yn ofni iddi. Yn ddiweddarach roeddent yn ofni y gellid ystyried y damweiniau lle'r oedd ymladdwyr yn mynd ar drywydd neu yn diflannu neu'n ddamwain yn dystiolaeth o gelyniaeth. Ni fyddwn byth yn cofrestru ar gyfer fy enw os mai dim ond barn bersonol ydyw. Siaradais a darllen negeseuon gan gannoedd o beilotiaid a chynorthwywyr radar a welodd y pethau hyn. Ac mae rhai ohonynt yn enwau pwysig iawn. Mae aelodau'r Llu Awyr yn dweud ei bod hi hyd at 19,5%, ond rydych chi wedi sylwi ar y geiriau arferol yno, gan feddwl y caiff ei esbonio fel arfer i ni. Mae gen i gopi o'm adroddiad arbennig yn eu meddiant o bedair ar ddeg achos, sef eu Beibl. Ar y cefn mae tabl sy'n dangos yr achosion 3301 yr ymchwiliwyd iddynt yw 19,5% heb ei ddatrys. Ac maent yn cyfaddef eu bod yn dal heb eu datrys. Ychwanegwch yr hyn maen nhw wedi bod yn ei wneud drwy'r amser: mae'n fwy na 12% o negeseuon, ac maent yn bennaf o'r ffynonellau gorau posibl.

WALLACE: Wel, aros am funud, byddaf yn defnyddio'ch rhifau. Cyhoeddodd yr Adran Amddiffyn 5. adroddiad swyddogol Tachwedd 1957, a ddywedodd fod o Fehefin i mis Mehefin 1955 1957 flwyddyn, dwy flynedd, dim ond cyfran fach dros 2% o'r holl wrthrychau anhysbys ymchwiliwyd oedd i gael eu rhestru fel anhysbys. 2%, felly mae hyn yn eich 19% o'r rheiny?

ALLWEDDOL: Unwaith eto, ym mha gyfnod?

WALLACE: 1955 i 1957. Bwriad y gweddill fel balwnau, awyrennau, twyll, a chategorïau oddeutu 12% diffyg penodol o wybodaeth, sy'n golygu bod y neges mor fas nad oedd yn syml i adolygu. Rhaid i mi gyfaddef ... Yn sicr, nid oedd yn dangos unrhyw ddeunydd dosbarthu, ond rydym yn barod i agor eu hysgrifennu i baratoi rhaglen hon heno a rhoddodd dystiolaeth gymhellol iawn, Major Keyhoe ni, mae'n míry..neměl bert byddwn yn dweud i raddau helaeth, Dywedaf bron sgam 100%. Soniasoch ...

ALLWEDDOL: Scam?

WALLACE: Wel .. pan dwi'n dweud sgam ..

ALLWEDDOL: Mae llawer o gynlluniau peilot da ac rydych chi'n eu galw yn sgam?

WALLACE: Na, dim, na, dim sgam, dim ond Diolch ichi am fy nghywiro, nid am dwyll, ond dywedwn ni fod gwybodaeth anghywir neu weld gwrthrychau a all ymddangos fel un peth, ond maent mewn gwirionedd yn wahanol. Rwy'n falch eich bod wedi fy nghyflwyno â'r sgam hwnnw oherwydd nid yw'n sgam beth bynnag. Ond fe wnaethoch chi sôn amdano Dr. Donald Mensel, a fu'n athro astroffiseg yn Harvard. Rwy'n credu y byddwch chi'n cytuno i fod yn un o'r astroffisegwyr pwysicaf yn y byd, onid ydyw?

ALLWEDDOL: Rwy'n credu bod yna rai eraill yr un mor gymwys ac sy'n anghytuno ag ef.

WALLACE: Ef yw un o'r astroffisegwyr pwysicaf yn y byd, rwy'n credu y gallwn gytuno ar hyn. Mewn unrhyw achos, mae'n pwysleisio nad yw peilotiaid yn arbenigwyr - y gallant, fel eraill, weld gwrthrychau hedfan, hyd yn oed os mai dim ond dyfynbris ydyw: "Pecyn cinio un yn hedfan yn yr awyr", diwedd dyfynbris. Ond eto, gadewch inni fynd yn ôl at y pwynt ... ar y pwynt pwysicaf, Majore Keyhoe, a pham mae'r heddlu awyr pam y byddai llywodraeth yr Unol Daleithiau yn cadw gwybodaeth i ddinasyddion yr Unol Daleithiau? Am ba reswm?

ALLWEDDOL: Oherwydd eu bod yn ein trin ni fel plant, yn union fel y gwnaethant o'r blaen H-bom a sut maen nhw'n ei wneud gyda phethau eraill. Ni wnaf ymosod ar Llu Awyr yr Unol Daleithiau. Rwy'n ymosod ar grŵp bach sy'n cuddio'r cyhoedd yn gyson, yn union fel y maent wedi cuddio pethau eraill. Am gyfnod hir, ni allech chi hyd yn oed sôn y gallem gael ein taro'n hawdd iawn gan daflegrau o danforfeydd o'r Gwlff neu'r ddwy lan. Roeddwn i'n ei wybod am flynyddoedd lawer, ond ar yr adeg honno cawsom fy annog. Nawr eich bod wedi sôn amdano ... am wrthod y dogfennau hynny. Hoffwn ddweud wrthych yn awr beth a ddigwyddodd yn y theatr Cylch Armstrong. Gofynnais i'r pwyntiau hyn ymddangos yn y sgript a chafodd fy nghalonogi, yn gyntaf gan eu hawdur. Ond yn ddiweddarach, mynnodd rhai o'n bwrdd cyfarwyddwyr ein bod yn cynnwys y pwyntiau hynny. Felly dywedais: "Naill ai bydd neu na fyddaf yn parhau". Dywedon nhw mor dda. Felly roedd y sgript wedi'i orchuddio'n llwyr ac roedd y pwyntiau yno pan gafodd ei brofi gyntaf. Ond pan gynhaliwyd yr ail brawf ac fe welodd yr Awyrlu ffeil filwrol gyda swyddogion yr Heddlu Awyr, fe'i gwrthodwyd yn syth gan awdur Armstrong, er ei fod yn golygu euogfarn eu prif brosiect eu hunain. Ffynhonnell hyn yw'r capten Edward Rupelt, sydd wedi bod yn arweinydd y prosiect am ddwy flynedd Llyfr Glas. Ac ar yr adeg honno ystyriwyd ei bod yn ddigon da i hysbysu'r Arlywydd Truman ei hun am y materion hyn. Roedd yn ddyn uchaf, nid oedd y safle yn golygu unrhyw beth, roedd yn brofiad a gyfrifwyd. Wel, dywed fod y pethau hyn yn bodoli. Fe'i rhoddodd mewn llyfr a gliriwyd gan Adran Diogelwch yr Llu Awyr. Fe'i glanhawyd 5. Rhagfyr 1955. Mae yn y llyfr hwn: nid yw erioed wedi cael ei dynnu i mewn i lys milwrol. Mae gen i yma, ac os ydych chi'n gadael i'r camera ei gymryd: daflen hon yw hon o senario theatr Armstrong a ddileuwyd. Fe'i croeswyd allan a dywedwyd wrthyf na ddylwn ei ddweud yn yr ether. Nawr cafodd ei beidio â bygythiad. Gellir cymharu'r daflen hon â thaflenni Celf Armstrong eraill, ac unrhyw arbenigwr ysgrifennu yn ei gadarnhau. Fe wnaethon nhw orchymyn iddi gael ei ddileu.

WALLACE: Rwy'n siŵr bod pobl yn eich credu chi. Yr unig beth y gallaf ei wneud yw cofio sut yr wyf yn darllen y bore canlynol, Major Keyhoe, yn dweud wrthych na roddwyd pwysau arnoch chi, heb unrhyw beirniadaeth.

ALLWEDDOL: Mae'n ddrwg gen i, Mr. Wallace, ond rwy'n gwybod y neges bron wedi'i gofio. Dywedais nad oedd CBS a'r bobl o gwmpas Armstrong yn fy bai pan oeddwn yn ceisio sôn am y ffaith eu bod yn gweithio ar ongl gyfrinachol yn y Pwyllgor Senedd. Y noson honno, doeddwn i ddim yn sôn am unrhyw un oherwydd yr wyf wedi addo pobl Armstrong na fyddwn yn siarad amdano yn yr ether. Fe'i tynnwyd a byddaf yn gwneud hyn: gofynnaf i Llu Awyr yr Unol Daleithiau fy ngwneud i wasanaeth Marines i gael llys milwrol os nad ydyw.

WALLACE: Major Keyhoe, rwy'n deall bod gennych chi dair adroddiad newydd y credwch chi ... ar gael ar hyn o bryd, maen nhw'n newyddion newydd. Yn eich barn chi, byddech yn argyhoeddi pawb yn y wlad hon o wrthrychau hedfan yn real. A yw hynny felly?

ALLWEDDOL: Dylai argyhoeddi llawer o bobl am yr enwau maen nhw'n eu cynnwys.

WALLACE: Dywedwch wrthym amdano.

ALLWEDDOL: Dywedais wrth eich gohebydd yn Washington na allaf sôn am yr enwau hyn oherwydd bod eu swydd yn rhy uchel: mae un ohonynt yn wyddonydd uchaf yn y wlad hon y byddai pawb yn gwybod amdano.

WALLACE: Ond pam na fyddai am ei gael?

ALLWEDDOL: Oherwydd eu bod yn ofni gwasgu swyddogol.

WALLACE: A ydynt yn ofni gwarth swyddogol?

ALLWEDDOL: Mae hynny'n iawn.

WALLACE: A yw'n ofni mwy o ffug na rhybuddio gwlad o beryglon cenedlaethol difrifol efallai?

ALLWEDDOL: Fe fyddech chi'n synnu faint o bobl sy'n dweud wrthym a dweud, "Cadwch fy enw'n gyfrinachol". Rhoddaf un neges i chi a ddaeth i ni, rhaid hepgor yr enw. Roedd 1951 UFO yn amgylchynu'r fflyd mewn dyfroedd Corea. Maent yn cylchredeg o'u cwmpas ar gyflymder uchel, ac fe wnaethant anfon sawl awyren i geisio dod yn agosach. Canolbwyntiodd y peiriant ar y radar, y radar a arweiniodd yr awyren i'r gwrthrych hwnnw. Fe'i mesurwyd gan radar o bedair ar bymtheg o lestri. Roedd y gwrthrych yn cael ei gylchredeg am ... hanner awr neu fwy, ac yna tynnodd hi ar gyflymder o fwy na mil milltir yr awr. Mae'r adroddiad hwn Cadarnhawyd a naw aelod o'n bwrdd cyfarwyddwyr yn ei weld, ei lofnodi, yn cytuno ei bod yn gweld ac wedi cytuno ar gynnwys y neges. Mae adroddiad arall a ddaeth o ddylunwyr neu beirianwyr uchaf un o'r rasys mawr yn y wlad. Roeddent yn gweld gwrthrych hirgrwn a dau o wrthrychau siâp disg crwn bach hedfan dros California 11. Tachwedd 1957 o leiaf bum mil o filltiroedd yr awr. Mae gan y dynion hyn gymwysterau da, gan wybod beth a welsant mewn golau dydd disglair heb gymylau yn yr awyr. Roedd hyd yn oed achosion pan saethodd yr Awyrlu'r pethau hyn. Os nad oes dim byd ac nid yw'r gwrthrychau hyn yn bodoli, pam y byddent yn eu saethu? Soniasoch am Mr. Horner. Mae diwrnod ar ôl dywedodd Mr Horner fod y dim Llu Awyr yn rhwystro, Capten Gregory Oldenburg, swyddog ar gyfer cyfathrebu cyhoeddus yn Langley Field gwrthod gadael mewnosod hysbysebu yn Langley Sylfaen ... eu papurau newydd a gofynnodd bod pawb sydd â diddordeb yn y UFO ffurfio grwpiau bach a chyfathrebu y tu mewn iddo. Dywedodd, "Nid wyf wedi gwrthod oherwydd y lledaenu gwybodaeth am UFOs yn gwrthdaro â pholisi y Llu Awyr a rheoliadau Llu Awyr 200 ac mae gen i yma gopi rhag ofn y byddwch am ei weld.

WALLACEWel, Major Keyhoe, mae'n rhaid i mi ddweud bod y Llu Awyr yn dweud wrthym ... nid ydynt yn amau ​​eich cymhellion, ond yn cwestiynu cywirdeb eich gwybodaeth ac am y rheswm eu bod yn dweud eich bod yn, ac os ydynt yn cael eu - mewn ystyr - ar agor i wahodd yr holl bobl a welodd y UFO gyda nhw eto daeth i gysylltiad, byddent yn cael pob math o pranksters, cheaters ac yn y blaen. A gallwch weld bod pob un o'r rhain yn gostwng y sylwadau ac yn eu costio symiau enfawr o arian, ac nid ar gyfer y ddwy flynedd ddiwethaf i ddim yn dda.

ALLWEDDOL: Dyna a ddywedon nhw wrthych chi.

WALLACE: Fe wnaethant ddweud wrthyf. Nawr, syr, hoffwn ofyn i chi hyn: Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae miliynau o frwdfrydig wedi bod yn ofidus gan stori dau ddyn yn eu sosbrau hedfan, George Adamski a Howard Menger, mae'r ddau ohonynt yn honni eu bod wedi gweld sosbrau hedfan. Mae Menger yn honni bod rhai o greaduriaid Venus yn gyrru un ohonynt. Mae Adamski yn honni ei fod wedi siarad â dyn o Fenis yn anialwch California. Rwy'n chwilfrydig am eich ymateb i'r straeon hyn. Ac rydym yn cyrraedd, Mr. Keyhoe, ar gyfer 60 eiliadau (ad). Felly, Mawr, o ran George Adamski a Howard Menger, dywed y ddau ddyn eu bod yn siarad â phobl Venus. Mae menger yn honni ei fod hyd yn oed yn mynd â hi i'r soser hedfan. Ydych chi'n credu nhw?

ALLWEDDOL: Rhif

WALLACE: Ydych chi'n meddwl eu bod yn sgamwyr?

ALLWEDDOL: Nid ydym yn derbyn negeseuon o'r cysylltiadau hyn a elwir yn hyn heb dystiolaeth. Fe wnaethom ofyn iddynt gyflwyno eu hawliadau a throsglwyddo prawf synhwyrydd gorwedd. Ni fyddwn ni'n eu daflu i ffwrdd, ond ni fyddwn ond yn dweud wrthynt: "Byddwn yn rhoi cyfle teg i chi." Rwy'n credu mai dyma'r rhan leiaf pwysig o'r darlun cyfan. Y pwysicaf yw pwysau tystiolaeth gan gannoedd o bobl gymwys. Hoffwn enwi ychydig ohonynt: Capten Richard Case o American Airlines, capten CS Charles o Eastern Airlines, Capten T. Kravitz o DAUG, Robert Dickens o DAUG, Cyrnol Don J. Blakesly, pennaeth adain Llu Awyr yr Unol Daleithiau. Gallaf lunio rhestr o bobl sy'n gwybod beth maen nhw'n ei wneud a pwy sy'n dal i wneud y gwasanaeth maen nhw'n dal i hedfan.

WALLACE: Key Key, beth hoffech i ni ei wneud ynghylch peiriannau hedfan? Pa gamau ydych chi'n bwriadu eu cymryd?

ALLWEDDOLRwy'n credu y dylai dinasyddion Americanaidd ysgrifennu at eu congressmen ac yn mynnu ei fod yn cynnal gwrandawiad agored Bwyllgor y Senedd ... ar y Pwyllgor Sefydlog ar Weithrediadau y Llywodraeth, a astudiodd am chwe mis.

WALLACE: Dywedodd llefarydd ar ran yr Awyrlu wrthym yr wythnos hon, gan ddweud: "Mae aelodau o is-bwyllgor y Senedd eisoes wedi siarad â ni ac ni ddangosodd ddiddordeb mewn trefnu gwrandawiadau ar y mater hwn."

ALLWEDDOL: Dros yr ychydig wythnosau diwethaf rwyf wedi bod yn siarad â'r prif ymchwilydd. Rhoddais lawer o wybodaeth iddo ac fe roddais iddo wybodaeth am un achos pan anfonwyd un awyren i fynd ar drywydd y peth hwn ac nad oedd y teithwyr yn gwybod amdano drwy'r amser. Mae hyn yn cynnwys dau asiant y llywodraeth, ac eithrio lluoedd awyr a wrthododd gyhoeddi adroddiad. A dywedaf hyn: os cewch chi ... os daw'r pwyllgor wedyn Ruppelta, Prif Fornay, nifer o gytrefi, a Major General Garland, a fu'n gweithio ar y prosiect, byddai cryn dipyn o ddarganfyddiad gan fod lluoedd awyr yn trin pobl fel plant yn syml. Nid ydynt yn eu credu nhw.

WALLACE: Rydych chi'n gwybod, mae hwn yn gwestiwn diddorol, diddorol, Mawr. Mae'r Unol Daleithiau a Rwsia wedi dechrau darlledu lloerennau yn yr awyr, ac efallai y byddwn yn fuan yn gallu anfon roced i Mars. Rydych chi'n credu bod gan greaduriaid o'r gofod ganolfannau ar Mars. Beth sy'n digwydd pan fyddwn ni'n dechrau rocedi ar y Lleuad neu ar Mars?

ALLWEDDOL: Mae'r cwestiwn hwn eisoes wedi'i godi unwaith. Disgwyliwn gael canolfan ar y Lleuad dros y pum mlynedd nesaf. Mae'n bosibl bod yna sylfaen yno. Dydw i ddim yn dweud bod yna unrhyw dystiolaeth, ond ...

WALLACE: A yw'n bosibl ein bod ni'n dechrau rhyfel interplanetaraidd pan fyddwn ni'n dechrau anfon ein taflegrau i'r Lleuad a'r Mars?

ALLWEDDOL: Cyffredinol Douglas McArthur wedi datgan yn 1955 y byddai'r rhyfel nesaf yn rhyfel rhynglanetol a bydd yn rhaid inni ymuno â phobl o blanedau eraill.

WALLACE: Un cwestiwn olaf, Major Keyhoe: Ydych chi erioed wedi gweld soser hedfan?

ALLWEDDOL: Yr wyf yn gwylio radar, ond rwyf yn cadw mewn cof y gair am 800 o dystion gorau yn y wlad hon a thramor.

WALLACE: Ond chi chi chi chi erioed wedi gweld soser hedfan?

ALLWEDDOL: Roeddwn i ddim ond yn gohebydd, ac yn ofalus iawn.

WALLACE: Diolch, Major Donald Keyhoe. Fel yr ydych newydd glywed, mae theori gwrthrychau hedfan dadleuol yn sownd mewn datganiadau gwrth-ddweud a dehongliadau o ffeithiau. Fel ar gyfer Major Donald Keyhoe, nid oedd ef, fel y rhan fwyaf ohonom, yn gweld gwrthrychau hedfan byth, a dim ond yn gwneud iddo fod yn chwistrellus nad yw erioed wedi gweld yr ysbryd. Ond mae'n rhaid i un gyfaddef bod ganddo lawer o ffydd ynddo'i hun.

Erthyglau tebyg

Sylwadau 2 ar "Donald Keyhoe Llu Awyr Mawr Non Nonald: mae estroniaid yn go iawn"

Ad a Ateb