Majestic 12: Tystiolaeth uniongyrchol a ffeithiau syfrdanol am bresenoldeb ET ar y Ddaear

517256x 13. 07. 2017 Darllenydd 1

Dyma'r ddogfen bwysicaf sy'n dianc rhag archifau cysgodol y llywodraeth. Mae'r hyn sydd yn y llyfr hwn yn hollol syfrdanol. Ceir darluniau o wahanol longau estron a welwyd yn 30. i 50. blynyddoedd. Mae rhai yn atgoffa'r Indiaidd Viman. Mae paragraff sy'n cadarnhau casgliad cytundeb rhwng yr Unol Daleithiau a'r ET. Fe'i ysgrifennir yn llythrennol yma: Cynhelir cyfarfodydd mewn canolfannau milwrol a ddewisir trwy gyd-gytundeb. Mae hyn yn dystiolaeth glir bod llywodraeth yr UD yn gwybod amdani ac mai ymdrin â gwareiddiadau allldiriol am dechnoleg oedd hi. O'r ddogfen hon, mae'n eithaf amlwg.

Cynhyrchydd ffilm, Jaime Shandera

Pan ym mis Rhagfyr 1984 (Brubank, California), daeth yn gynhyrchydd ffilm ac ymchwilydd UFO, Jaime Shander, cartref, cafodd yr amlen ar dir a gafodd ei daflu drwy'r twll ar y llythrennau yn y drws ffrynt. Nododd y stamp postio bod y llythyr yn cael ei anfon gan Albuquerque, New Mexico, ond ni soniwyd am y cyfeiriad dychwelyd. Pan agorodd yr amlen, canfu mai dim ond rhol o ffilm 35 o ffilm oedd.

Mae'r FBI wedi dweud bod y dogfennau hyn yn amlwg yn ofidus.
Pan wnaeth y ffilm hon, roedd 8 wedi derbyn darn o destun a gynlluniwyd ar gyfer Eisenhower. Mae'r briffio hwn yn femorandwm a ysgrifennwyd yn 1952, cyfarwyddwr cyntaf y CIA, Roscoe Hillenkoette ar gyfer yr Arlywydd newydd Dwight Eisenhower. Mae Hillenkoetter yn ysgrifennu bod Harry Truman yn Llywydd-yn-y-Swyddfa wedi penodi grŵp cyfrinachol yng nghanol llywodraeth yr Unol Daleithiau a elwir yn Majestic 12, y mae ei dasg, ymhlith pethau eraill, i ymchwilio i longau dieithr a ddamwain. Roedd y ddogfen a dderbyniodd Shandera mewn gwirionedd wedi ein hysbysu ein bod wedi cael y ddamwain ETV blaenorol, gan gynnwys y digwyddiad yn Roswell. Mewn egwyddor, mae Hillenkoetter wedi argymell Llywydd Eisenhower i gadw'r achos yn gyfrinachol.

Dr. Robert Wood, Peiriannydd Gofod

Dr. Robert Wood yn beiriannydd astronau. Mae gan 43 flynyddoedd o brofiad gyda darianau gwres aerodynamig, taflegrau balistig, radarydd a gorsaf ofod. Yn ôl ei farn bersonol, y ddogfen ddogfennol hon (o Majestic 12) yw'r prifathro ysmygu dychmygol (prawf pendant amlwg) fod y digwyddiad UFO mwyaf enwog yn Roswell o darddiad gwirioneddol allfydol.

Robert Wood: Am flynyddoedd lawer, rwyf wedi bod yn chwilio am dystiolaeth i wirio dilysrwydd y ddogfen hon. Ceisiais ddod o hyd i ffynonellau eraill. Os edrychwn ar brif syniadau y ddogfen honno, yna gallaf ddweud gyda bodlonrwydd ei fod felly. Digwyddiad RoswellFel y disgrifir yn y briffio ar gyfer Eisenhower, daeth yn 1947 drosodd am Harry Trumena gyfnod fel llywydd yn ei dymor cyntaf, a phan oedd Eisenhower y brig iawn Byddin yr Unol Daleithiau yn gyffredinol.

Mae gwahanol ffynonellau yn wahanol ym mha ddiwrnod y digwyddodd y ddamwain. Mae'n sicr mai dyna'r wythnos gyntaf yn 07.1947 ac mae'n debyg o leiaf 24 awr cyn y datganiad newyddion cyntaf yn y papur newydd. Mwy am yr achos hwn a grybwyllwyd yn y ddarlith Gwir X X o archifau gwasanaethau cyfrinachol.
Sueneé: Gwnaeth 07.07.1947 ddamwain gwrthrych hedfan anhysbys mewn rhengfa ger Roswell, New Mexico. Dywedodd y papur newydd lleol y diwrnod canlynol fod y ganolfan awyr milwrol leol wedi cadw darn hedfan penodol. Ond ychydig oriau yn ddiweddarach, daeth adroddiad arall allan bod y milwrol yn ailystyried ei sefyllfa gyda'r ffaith ei fod yn balwn meteorolegol gyfrinachol o brosiect Mogul.

Ers hynny, mae manylion eraill wedi dod o hysbyswyr (ac o ddogfennau heb eu dosbarthu) nad dim ond un, ond mae tri gwrthrychau hedfan yn cwympo, a bod cyrff sefydau allanol wedi sicrhau'r noson.

Is-Gyrnol Philip Corso yn ei lyfr ychwanegodd: "Maent wedi amharu'n afreolaidd ar ein lle milwrol ac wedi diweithdra ein systemau sarhaus ac amddiffynnol heb ddangos ein bwriadau. Roeddem yn chwilio am ffordd i amddiffyn yn effeithiol yn erbyn ET - eu saethu i lawr ...
Mae pobl fel Harry Truman (yna Llywydd yr Unol Daleithiau) a Dwinght D. Eisenhower a Nathan Twining Cyffredinol yw'r rhai sy'n dysgu am y tro cyntaf.

Rhaid bod rhywfaint o gamgymeriad cyfathrebu pan gyhoeddwyd yr erthygl newyddion erioed, a oedd yn cadarnhau'r damwain teledu heb archeb. Tan y nesaf ail rifyn dywedodd y peth i'r traciau prysur. Gellir dod o hyn oddi wrth hyn nad oedd y llywodraeth am hysbysu'r cyhoedd am fodolaeth aneddiadau anferthol a oedd yn cael eu hystyried yn elyniaethus.

Douglas Caddy, awdur y llyfr: Watergate Exposed

Linda M. Howe: Roedd Harry S. Truman yn ddyn ymarferol mewn sawl ffordd. Mae'n rhaid iddo ddigwydd ei fod wedi dweud, "Mae arnaf angen help gan bobl y gallaf ymddiried ynddo."

Douglas Caddy: Pe baech yn cymryd lle'r Arlywydd Truman yn 1947, a byddech yn cael prawf pendant bod estroniaid yn bresennol ar y Ddaear, beth fyddech chi'n ei wneud? Mae'n debyg y byddech wedi sefydlu comisiwn i astudio'r cwestiwn o'r hyn a oedd yn digwydd, beth yw'r argymhellion ar gyfer camau pellach, a sut i archwilio'r ffenomen ymhellach. Felly beth wnaeth Truman mewn gwirionedd? Fe'i sefydlodd Majestic 12, NSA (Deddf Diogelwch Cenedlaethol), NSC (Cyngor Diogelwch Cenedlaethol) a CIA. A daeth popeth i gyd mewn un pwynt mewn ymateb i'r teimlad hwnnw o berygl.

Mike Bara: Mae llywodraeth yr UD wedi penderfynu bod yn rhaid cael comisiwn canolog canolog a fydd yn gyfrifol am gyn- problem allfydol. Y dasg MJ12 (Majestic 12) oedd penderfynu pa bolisi y byddai llywodraeth yr Unol Daleithiau yn ei gymryd yn erbyn ymosodwyr ac estroniaid. Pa strategaeth ddylai fod gyda datgelu gwybodaeth, neu a ddylid ei chadw'n gyfrinachol. Y grŵp hwn oedd yr achos olaf i gael y pŵer i benderfynu popeth am y cwestiwn allfydol ar y Ddaear o safbwynt yr Unol Daleithiau.

Sueneé: Ar ddechrau'r ddogfen Majestic 12 yn rhestru'r enwau 12 a oedd yn aelodau sy'n sefydlu: Adm. Roscoe H. Hillenkoetter, Dr Vannevar Bush (taid George W. Bush), yr Ysgrifennydd James V. Forrestal, Gen. Nathan P. Twining, Gen Hoyt S. Vandenberg, Dr. Penderfynu Bronk, Dr. Jerome Hunsaker, Mr. Sidney W. Souers, Mr. Gordon Gray, Dr. Donald Menzel, Gen. Robert M. Montague a Dr. Lloyd V. Berkner. Ar ôl y MJ12 gadael i 22.05.1949 lofruddio Ysgrifennydd James V. Forrestal oedd ei 01.08.1950 le disodli gan General Walter B. Smith. Yn sicr ei bod hi'n iawn bwysig enwau, oherwydd pryd bynnag y bu rhywbeth am exopolitics, roedd rhai ohonynt yno.

Laura Eisenhower (Uchewydd Llywydd Eisenhower): Roedd fy nhad-cu, Llywydd Eisenhower, mewn sefyllfa anodd iawn i drin pethau am estroniaid. Yr oedd mewn gwirionedd yn fath o fagl, a allai wedyn gyhuddo o'r pethau a ddaeth o MJ12. Dyna'r llywodraeth gysgodol, ac nid oedd yn gallu gwneud dim. Ond roedd y rhai a oedd mewn cysylltiad agos ag ef yn gwybod ei fod yn barod i gyhoeddi'r wybodaeth hon i'r cyhoedd. Roedd ganddynt ddyddiad penodol hyd yn oed, ond ni ddigwyddodd dim oherwydd i'r bobl hyn [o MJ12] ei stopio.

Sueneé: Dathlu degawdau yn ddiweddarach, ar ôl i Jamie Shander dderbyn briffiad Eisenhower, fe gafodd ymchwilwyr MJ12 eu synnu unwaith eto. Cafodd y flwyddyn 1994 ei ysgrifennu pan ymddangosodd yr ail rōl o negyddol yn gyhoeddus. Y tro hwn anfonwyd y ffilm yn ddienw o fferyllfa Quillin's yn La Grosse (Wisconsin) i un Grwpiau ymchwil UFO yn Maryland. Linda Milton Howe oedd un o'r newyddiadurwyr cyntaf i archwilio'r dogfennau. Mae wedi bod yn ymchwilio MJ12 ers blynyddoedd lawer.

Linda Milton Howe: Yn fy mhrofiad i, fel newyddiadurwyr, mae nifer o bobl a fu'n gweithio i Fyddin yr Unol Daleithiau, CIA, DIA, NSA, NRO. Mae rhai yn dal i fod mewn gwasanaeth gweithredol ac yn anhapus neu'n ddig oherwydd eu bod o'r farn y dylai'r wybodaeth hon [am ET a thechnolegau ET] gael ei gyhoeddi.

Copi o'r ddogfen: Bodolaeth a thechnoleg allgyrsiol, adfer a gwaredu. DYSGU TOP / MAJIC

Mae'n debygol bod yr un a anfonodd y llawlyfr hwn ar y bwrdd, wedi'i gymryd yn y fferyllfa, ac mae'r gweddill yn hanes adnabyddus.

Bwriedir i'r ddogfen gael ei chyflwyno'n unig SOM1-01 [cod sy'n nodi'r grŵp o bobl sydd â'r hawl i ddarllen y ddogfen] o dan y nawdd Majestic 12. Mae'n Llawlyfr Gweithrediadau Arbennig. Rwy'n credu ei fod yn dystiolaeth glir bod hyn [ET] yn wirioneddol. Dyma'r dyddiad Ebrill 1954ei fod wedi'i ysgrifennu ar gyfer MJ12 ac mae stamp sy'n iawn. Teitl y ddogfen yw: Bodolaeth ac technoleg, adferiad a gwaredu eigion. DYSGU TOP / MAJIC darllen yn unig.

Labelu MAJIC yn cael ei deall fel y cymwysterau diogelwch cenedlaethol uchaf yn yr Unol Daleithiau America. Yn fy marn i, dyma'r ddogfen orau sy'n dianc i'r cyhoedd.

Pawb a welodd y ddogfen gyntaf, dywedasant - yn iawn, gadewch i ni wirio ei ddilysrwydd. Gadewch i ni ddarganfod a ydynt mewn gwirionedd wedi defnyddio'r stamp hwn yn 1954. Ac yn wir - defnyddiwyd y stamp hwn tan 60. blynyddoedd.

Ac mae prawf arall o ddilysrwydd pwysig i'w weld yn y ddogfen ei hun, yn fwy manwl fel y'i ysgrifennwyd. Mae'n profi bod y ddogfen hon wedi'i ysgrifennu i mewn swyddfa'r wasg y llywodraeth (GPO). Edrychwch ar y testun (gweler y ffigwr) a nodwch y gwrthbwyso "z". Robert Wood aeth i swyddfa'r llywodraeth a dod o hyd i ddyn ar ei ran McCarter, a fu'n gweithio yn yr adran GPO yn Washington, DC yn 1954. Edrychodd ar y testun a dywedodd ei fod wedi ei ysgrifennu ar monoteip. Bu'n gweithio gydag ef. Ac mae'n debyg bod y llythyr "z" wedi'i rhwystro â llwch, felly mae'n cael ei symud.

Monoteip: math o argraffydd cymeriad du a gwyn a ddatblygwyd ar ddiwedd 19. ganrif ac fe'i defnyddiwyd yn hanner cyntaf 20. ganrif.
Robert Wood: Yn ffodus, roedd y dyn yr wyf yn siarad â hi yn gweithio am nifer o flynyddoedd ar yr argraffydd hwn, ac roedd ganddo'r profiad o argraffu dogfennau o'r fath. Dywedodd yn llythrennol, Yn seiliedig ar y wasg, byddwn yn dweud ei fod yn sicr wedi ei wneud ar un o'r argraffwyr hynny yn yr adeilad hwn (GPO) neu rywle yn y Pentagon yn 1954.

Linda M. Howe: pan fyddwn yn edrych yn ôl yn y llyfr (dogfen) rydym yn dod o hyd i'r lluniau a darluniau o bedwar math gwahanol o wrthrychau hedfan allfydol: disgiau, llongau cigar gannoedd o fetrau uchel, cychod siâp côn a'r olaf ar ffurf triongl gyda chorneli crwn.

Rydym yn dod o hyd i un paragraff yma yn dangos bod cytundeb rhwng yr ET a Fyddin yr UD. Gallwn ddod o hyd iddi ar y dudalen 17 ym mhennod 5. Mae wedi'i ysgrifennu yma:

Cyfarfodydd a gychwynnwyd gan endidau biolegol allldiriol: Gall cyswllt posibl ddigwydd o ganlyniad i ddyluniad yr endidau eu hunain. Mewn achos o'r fath, disgwylir i gyswllt ddigwydd mewn canolfan filwrol neu leoliad aneglur arall a ddewisir trwy gytundeb.

Linda M. Howe: Byddwch yn ymwybodol bod 1954 yn cael ei ysgrifennu!

Sueneé: Os byddwn yn ystyried bod y ddogfen yn ysgrifenedig ac 1954 MJ12 bodoli ers o leiaf 1947, mae'n golygu bod y llywodraeth cysgod ar y pryd i gyfathrebu gydag o leiaf un grŵp ET am dros y blynyddoedd 7.

Laura Eisenhower: Roedd Llywydd Eisenhower i fod i gyfarfod yn 1954 gydag ET yn y ganolfan milwrol Sylfaen Llu Awyr Edwards a elwir hefyd Muroc yn Palm Springs. Mae yna lawer o hysbyswyr sy'n cadarnhau'n annibynnol bod y cyfarfod hwn yn digwydd mewn gwirionedd. Yn ddiau, roedd yn syfrdanol amdano fel unrhyw un arall a fyddai'n gweld y darlun cyffredinol o realiti yr hyn y maent mewn gwirionedd. Hyd yn oed mewn perthynas â thystlythyrau eraill o'r hysbyswyr, credaf ei fod yn cwrdd â'r ET mewn gwirionedd.

Robert Wood: Un o aelodau diddorol MJ12 oedd Dr. Prof. Donald Menzel, a ysgrifennodd gyfanswm o lyfrau 3 lle roedd yn ceisio anwybyddu'r thema ET. Pan ddarllenais y llyfrau, dywedais, Mae'r dyn yn PhDr. mewn ffiseg, ond yn anwybyddu'r holl ddata yn llwyr. Rwy'n credu Dr. Menzel yn gweithio i wrth-ddeallusrwydd. Ymdrechodd yn fwriadol i dwyllo'r cyhoedd nad oedd yn ddim.

Yn bersonol, dwi gyda Dr. Cyfarfu a chroesodd ddwylo gydag ef. Gwnaeth ef yn ofalus osgoi trafodaethau ar ET. Yn dal i fod, roedd yn ymwybodol iawn o'r ffaith ein bod wedi cael sawl llongddrylliad llongau estron (ETV).

Linda M. Howe a Giorgio Tsoukalos

Linda M. Howe: Un o'r dogfennau hynny sy'n dyddio i 04.07.1947 yw IPU cyfalaf llythyren. A beth ddigwyddodd ar y dyddiad hwnnw? Mae hyn yn cyfateb i [am] dyddiad y digwyddiad yn Roswell. Mae'r ddogfen honno'n rheoliad gan Eisenhower ar gyfer Twining Lieutenant-General. Mae'n dweud: Gorchymyn Cyffredinol: "Byddwch yn mynd ymlaen i ganolfan gorchymyn Ground Proving Ground yn ddi-oed i werthuso'r gwrthrychau anhysbys sydd yno."

Sueneé: Gellir dweud y mae'n debyg, mewn ymateb i'r gorchymyn uchod, ysgrifennodd General Twining neges o'i genhadaeth ...

Linda M. Howe: ... a'r hyn a ysgrifennwyd amdano? Mewn cysylltiad ag archwiliad llong (ETV), canfuom ran a allai fod yn adweithydd niwclear. Mae hyn o leiaf Dr Oppenhaimera.

Sueneé: Robert Oppenhaimer sy'n gyfrifol am y greadigaeth bomiau atomig modern o fewn Prosiect Manhattan.

Linda M. Howe: Yn ogystal, mae General Twining yn ysgrifennu: ...mae posibilrwydd bod rhan o'r llong yn cynnwys system symudol, y gellir ei ddiddymu ohono bod yr adweithydd yn gweithredu fel cyfnewidydd gwres ac felly mae'n caniatáu storio ynni i mewn i sylwedd i'w ddefnyddio'n hwyrach.

Yn 21. Ganrif, mae gennym drafodaeth ddamcaniaethol gyffredin mewn cylchoedd gwyddonol y gallem gael llong sy'n gallu teithio o bwynt A i bwynt B mewn sgip. Felly rhywbeth y mae ETV wedi ei ddyfarnu'n hir.

Mae'r maes cyfrinachedd hwn yn perthyn hefyd Dogfennau'r llywodraeth yn cadarnhau bod Marilyn Monroe wedi'i wenwyno, oherwydd ei fod am gyhoeddi gwybodaeth ET.
Sueneé: Efallai bod gennych gwestiwn yn yr ystyr, pe bai'r llywodraeth wedi cyflogi'r gwyddonwyr gorau i archwilio technolegau all-ddwys, sut y gellid ei gadw'n gyfrinachol? Gallai'r ateb i'r cwestiwn, ymhlith pethau eraill, farwolaeth ysgrifennydd amddiffyn cyntaf yr Unol Daleithiau (ac aelod sylfaen MJ12) James V. Forrestal (JVF) ac yn ei amser hefyd y llywydd America JF Kennedy (JFK).

Canfuwyd James V. Forrestal yn farw o dan ffenestr yr ysbyty. Adroddodd yr adroddiad swyddogol bod y hunanladdiad yn mynd i lawr o'r ffenestr 16. llawr. Fel rheswm, dywedwyd ei fod wedi dioddef iselder difrifol. Ond roedd llawer yn gwrthwynebu bod yn rhaid iddo gael llofruddiaeth wedi'i dargedu, oherwydd bod JVF yn bygwth dod allan â'r gwir am bresenoldeb ET ar y Ddaear.

Mike Bara: Y JVF oedd un o'r ffigurau milwrol mwyaf amlwg yn ystod yr II. rhyfel byd. Ar y pryd ef oedd Prif Ysgrifennydd Llu Awyr Naval yr Unol Daleithiau. Ar ôl y rhyfel, ef oedd yr ysgrifennydd amddiffyn cyntaf. Ef oedd yn ymweld â phob ffatrïoedd Almaeneg (Natsïaidd) ar ôl diwedd II. rhyfel byd. Roedd yn Peenemunde a Mittlewerk. Roedd mewn sawl man lle datblygodd rocedi V2 Natsïaidd. Ymwelodd â llawer o lefydd diddorol a alwant Planhigyn rwber, yn Silesia. Dyma lle datblygodd y Natsïaid y technolegau mwyaf cyfrinachol a datblygedig, arfau super hyperffisegol, a systemau arfau fel y sawsiau hedfan.

Plât Natsïaidd Deg (Llun Darlun)

Nick Pope: Mae rhai ysgolheigion o'r farn bod JVF yn ystod yr II. Darganfu'r Ail Ryfel Byd bod y Natsïaid yn defnyddio technolegau allgyrsiol. Efallai dyna pam nad yw'n gyd-ddigwyddiad ar ôl yr II. Rhoddodd Arlywydd yr Ail Ryfel Byd, Harry Truman, James V Forrestal y dasg o ymchwilio'n gyfrinachol i bopeth am y cysylltiadau posibl rhwng technolegau ET a'r Natsïaid.

Douglas Caddy: Mae yna ragdybiaethau amrywiol ynglŷn â JVF fel prif ysgrifennydd y llywodraeth yn ei fywyd diweddar ar y Ddaear. Roedd yn aelod o MJ12. Roedd yn gyfarwydd â'r hyn a ddigwyddodd mewn cysylltiad â phresenoldeb ET ar y Ddaear. Bu cwestiwn bob amser a oedd ei farwolaeth yn wirioneddol hunanladdol, yn ôl ffynonellau swyddogol.

Mike Bara: Mae rhai yn dweud ei fod yn barod i ddweud y gwir i'r cyhoedd Americanaidd am bresenoldeb ET ar y Ddaear a dylanwad y Natsïaid ar dechnoleg allfydol. Felly, pan benderfynodd ei gyhoeddi, creodd chwedl ei fod yn sâl yn feddyliol ac yn dioddef o iselder ysbryd. Roeddent wedi ei gloi mewn ysbyty a oedd mewn gwirionedd yn garchar iddo. Fe'i llofruddiwyd trwy ei daflu allan o'r ffenestr 16. llawr.

Sueneé: Roedd hynny'n wirioneddol tawelu 1949. Llai na blwyddyn yn ddiweddarach, cymerodd y General Waltr B. Smith ei swydd yn MJ12.

Linda M. Howe: Roedd un ddogfen fwy syfrdanol a ddylid ei ddinistrio. Tynnodd rhywun ef allan o'r tân lle roedd i fod i losgi. Mae'n ymwneud â llofruddiaeth JFK. Mae'n dweud:

Top MJ12, CIA; gan Gyfarwyddwr y CIA (MJ-1). [Yn ystod teyrnasiad JFK yn y blynyddoedd, roedd 1960 i 1963 yn brif gwmni CIA Allen Dulles.] Rhaid i chi wybod bod gan Lancer rai cwestiynau am ein gweithgareddau, na allwn eu fforddio. Gadewch i mi wybod eich barn erbyn mis Hydref 1963 ar y diweddaraf.

Y dyn [Allen Dulles] oedd y prif CIA, MJ-1, ac aeth yn erbyn dymuniadau'r llywydd a oedd yn ceisio darganfod mwy ... Lladdodd JFK 22.11.1963 yn Dallas.

Her Assassination JFK: Dylai fod yn wlyb - CIA slang am "lofruddiaeth".

Robert Wood: Yn fy marn i, dyma'r unig ddogfen hon y gallem ei deall fel caniatâd i lofruddiaeth yr Arlywydd JF Kennedy. Mewn gwirionedd mae Allen Dulles yn ysgrifennu yn ei adroddiad, os bydd JFK yn parhau i wneud yr hyn y mae'n ei wneud, gallai fod yn broblem. Rhestrwch y rhestr o fesurau y dylid eu gweithredu. Mae un o'r olaf yn nodi'n glir, os oes angen, y dylid dileu JFK (llofruddiaeth).

Sueneé: Roedd Douglas Caddy yn gyfaill agos i E. Howard Hut, a oedd yn swyddog CIA (o dan reol JFK) ac un o'r ffigurau allweddol yn sgandal Watergate (yn 1972) dan yr Arlywydd Richard Nixon.

Douglas Caddy: Howard Huta Gwelsais yn bersonol yr amser diwethaf yn 1975. Fe'i gwahoddodd i ginio. Pan wnaethom fwyta, aethon ni am dro. Sylweddolais mai dyma'r peth olaf y gallwn ei weld. Symudais o Washington DC ac fe aeth hefyd mewn mannau eraill. Felly, gofynnais gan fy chwilfrydedd fy hun: Pam roedd John F. Kennedy wedi llofruddio? Atebodd: Cafodd JFK ei lofruddio oherwydd ei fod am fradychu un o'n cyfrinachau mwyaf i'r Undeb Sofietaidd. Dywedais, Ein cyfrinach fwyaf? Beth allai fod? Edrychodd yn uniongyrchol o'i lygaid, a dywedodd, Presenoldeb estroniaid. Rydyn ni'n ysgwyd ein llaw ac yn gadael ...

A gaiff papurau'r Majestic 12 yn eich barn chi?

Gweld y Canlyniadau

Loading ... Loading ...

Erthyglau tebyg

Sylwadau 5 ar "Majestic 12: Tystiolaeth uniongyrchol a ffeithiau syfrdanol am bresenoldeb ET ar y Ddaear"

 • Narcissus yn dweud:

  mae uffern yn gwybod beth y gall y creaduriaid hyn fod. Gall fod unrhyw beth i'w ddweud os na fydd yn rhaid i bobl ei wirio. Rhywle ddamcaniaeth oedd y gallem sylwi ar ôl y profion niwclear, ond os oedd ganddynt gysylltiadau â'r Natsïaid a'u cefnogi yn eu gwaith ac mae'n dangos dim ond am drygioni a thrin. Maent yn arbennig o'u lleoedd cuddio yn y môr a chyfadeiladau tanddaearol. Yma mae rhywbeth yn fy ngwneud i mi. Pe bai'n ymwelydd niwtral o amgylch y cloc, byddai'n edrych yn wahanol. Yn hytrach, mae'n ymddangos bod pobl yn byw yma, ac yn anwybyddu i raddau helaeth, ond gyda hyrwyddo cynnydd eisoes yn fwyfwy anodd i aros yn y cysgod. Felly, maent yn ei flaen i gyffwrdd gan ei syniadau maleisus i bobl gael eu llusgo i mewn i ryfel fath diwedd y dylai gweddill y ddynoliaeth yn unig poeni am oroesi. Mae ychydig yn paragliding â byd Tolkien, dim ond mewn fersiwn mwy datblygedig.

  • Sueneé yn dweud:

   Dylid deall bod yna fwy o grwpiau lle mae pob un yn berchen arno agenda.

  • OKO OKO yn dweud:

   Os esblygiad yn gweithio yn yr un modd arall ar y ddaear os oes posibilrwydd mewn amser rhesymol goresgyn gorfforol pellteroedd annirnadwy ac yn tyfu yn y Bydysawd, yna mae'n debyg yr un egwyddorion o esblygiad, er yn araf, yn gweithio ar draws y Bydysawd. Wel, o gofio bod cudd-wybodaeth yn dod yn bennaf o ysglyfaethwyr, ni allwn ond "weddïo" bod y ddyfodiaid eisoes yn "glasoed".

   Dydw i ddim eisiau cychwyn ar allbudiaethau, ond mae rhai golygfeydd a ddisgrifir yn amlwg o amserau maith yn y gorffennol yn awgrymu bod y Ddaear wedi dod yn ysgytwad ysglyfaethus neu frwydr "ffasgwyr" a "dynwyr" allfydol :-)

   • Sueneé yn dweud:

    Disgrifir yn eithaf hudolus. Weithiau rwy'n teimlo fel hynny. Yn enwedig cyn y llifogydd diwethaf o'r byd, ac efallai hyd yn oed yn yr Aifft, bu'r byd yn gweithio ar yr egwyddor o wahanol gyflwyniadau a fanclubiau gyda neu heb y rheini yr ydym yn eu galw heddiw. Ac wrth i chi ysgrifennu, mae rhai pobl wedi cael eu hannog i esblygu - gan eu helpu i sefyll ar wahân. Cymerodd eraill bobl fel caethweision ... a hwy oedd y rhai a oedd yn credu y dylai pobl ddod o hyd i'w ffordd eu hunain heb orfod ymyrryd y tu allan.

    Mae'n sicr yn ddall i feddwl, pan fo ET eisoes, mai dim ond "un" sydd ag agenda glir. Mae hanes a'r presennol yn diffinio'n glir bod gwahanol garfanau a grwpiau diddordeb. Wedi'r cyfan, mae'n gweithio ar y Ddaear nid yn unig ymhlith pobl. Felly byddwn yn ystyried ei fod yn batrwm eithaf defnyddiol ar gyfer gweithrediad ehangach pethau yn y bydysawd. Mae'r cyfan yn gysylltiedig â'r ffactor "LOVE AND PIECE". Mae rhai yn codi calon, mae eraill yn ei gondemnio, ac mae'r trydydd yn dweud, "Beth ydyw?" Nid ydym yn gwybod… ”oherwydd nad yw eu DNA yn amgodio'r gallu i ganfod emosiynau. ;)

 • jablon yn dweud:

  Mae pawb a gymerodd erthygl yn argymell gwylio cyfres Dark Sky, a ysgrifennwyd yma: http://www.suenee.cz/mimozemstane-ve-filmech-temne-nebe

  O leiaf yn rhannu'r gwahaniaethau gwirioneddol o "mimkras", byddwch chi'n cael mwy o gerrig yn y mosaig.

Ad a Ateb