Lleoedd hudol: Mary Magdalene fel noddwr cudd basn Prague

6828x 04. 07. 2019 Darllenydd 1

Adeiladwyd capel Mary Magdalene gan ein cyndeidiau ar leoedd cryfder, fel arfer gyda hen draddodiad paganaidd. Gellir dod o hyd i'r rhan fwyaf o'r adeiladau hyn, yn aml o darddiad Romanésg neu Gothig, ym Mhrâg a'r cyffiniau. Ymddengys fod cwlt y sant, yn yr hen Tsiec o'r enw Mary, wedi cael y dasg o atal atgofion offeiriaid Slafeg a'u defodau.

Rotunda dirgel ym Maes Awyr Václav Havel

Yn ôl pob tebyg, mae'r cysegr hynaf sy'n ymroddedig i Mary Magdalene i'w gael yn Přední Kopanina, sydd bellach yn rhan o brifddinas Prague, ac mae ei chydfodolaeth yn cynnwys awyrennau swnllyd sy'n cychwyn o Faes Awyr Václav Havel gerllaw. Yn ôl y chwedl, roedd y capel pren i'w sefydlu gan Saint Ludmila, mam st. Wenceslas, weithiau o amgylch 900, pan adeiladwyd yr eglwys Tsiec hynaf ym mryngaer Budeč gerllaw. Mae rotunda heddiw yn Přední Kopanina yn Romanésg ac yn dod o 13. Cafodd y ganrif ddiwethaf ei hailadeiladu a'i chwblhau'n llwyddiannus iawn yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Daw'r opuka gwyn, y mae'r rotunda yn Kopanina yn disgleirio iddo o bellter, o'r un chwarel â mynachlog y st. George yng Nghastell Prague. Mae pelydrau'r haul yn gosod yna gall y ddwy eglwys farmor hyn droi'n wahanol arlliwiau o aur, sy'n drawiadol iawn. Mae Mary Magdalene, fodd bynnag, bob amser wedi cael ei neilltuo i'r lliw coch. Efallai nad yw'n gyd-ddigwyddiad bod ysbryd y Forwyn Fair wedi ymddangos mewn gwisgoedd coch ar fryn gogledd-ddwyrain y rotunda yn Kopanina, mewn lle sydd â gorffennol paganaidd hŷn. I'r cerflun o Saint Julian ar groesffordd yr hen ffyrdd i lawr yma i 19. Roedd pererindodau yng nghanol y ganrif, gyda merched ifanc yn dod â rhosod coch. Yn ôl y sôn, ar y bryn ac i lawr yn safle'r rotunda, roedd y llwyni cysegredig y dduwies Slafaidd Živa neu Krasina yn wreiddiol, a oedd yn symbol o arlliwiau coch a choch.

Capel Mary Magdalene ar Sgwâr Vršovický

Y cysegr carreg cyntaf i Mary Magdalene ym Mhrâg a'r cyffiniau yw capel hirsgwar dirgel yn ardal Vršovice Prague. Fe'i hysgrifennwyd yn 1022, ond ymddengys fod ganddo hanes hyd yn oed yn fwy. Tyfodd hi hefyd mewn lle anhygoel - yng ngheg cysegredig teulu'r Vršovci, a oedd yn gwarchod y fynedfa i Ddyffryn Botič gyda chysegrfeydd paganaidd Jezerka, Slupí a Vyšehrad. Ymddengys mai Mary Magdalene oedd y rhan "fwyaf syfrdanol" o Gristnogaeth i gariadon yr Hen ffydd Slafaidd. Erbyn hyn, mae Capel Vršovice Mary Magdalene yn rhan anhysbys o eglwys faróc leol St. St Nicholas, roedd wedi'i leoli yn lle henaduriaeth heddiw, sydd â chynllun daear hirsgwar o hyd.

O'r flwyddyn 1030 rydym wedi dogfennu capel Mary Magdalene yn y Vyšehrad gerllaw. Hyd heddiw, nid yw wedi goroesi, ond mae ei fodolaeth yn cadarnhau'r ddamcaniaeth bod Mary Magdalene, yn y rhan hon o Prague heddiw, wedi cael ei addoli fel eilydd am y paganaidd Libuše, sy'n gysylltiedig ag ardal sanctaidd leol Jezerce.

Capel Corpus Christi ar Sgwâr Charles

Daeth cwlt Mary Magdalene i'r brig yn 14 yn Bohemia ac yng Ngorllewin Ewrop. ganrif - ac mae'n debyg ei fod yn perthyn i arhosiad yr Ymerawdwr Charles IV. a'i Archesgob Arnošt o Pardubice yn ne Ffrainc, yn bennaf yn Avignon, lle roedd chwedlau Mary Magdalene yn fywiog iawn. Roedd 1358 hyd yn oed yn neilltuo'r sant hwn i un o gapeli eglwys gadeiriol Eglwys Gadeiriol St. Vitus ac mae'r motiffau Magdalene i'w gweld yng Nghapel St. Vitus. Croeswch yn Karlstejn yn niche ffenestr y de-orllewin. Yna daeth gweddillion Mary Magdalene gan yr Ymerawdwr Charles IV. o Ffrainc i Prague yn 1365 ac yn eu gosod ymhlith y creiriau mwyaf prin yn y byd yng Nghapel Corpus Christi yn y Farchnad Wartheg, Sgwâr Charles heddiw. Heddiw, ni allwn bellach benderfynu faint yr oedd yr Ymerawdwr Charles a'i gynghorydd ysbrydol Arnošt yn credu mewn chwedlau eglwysig swyddogol, ac i ba raddau y cawsant eu dylanwadu gan syniadau "damcaniaethol" yr yna Gnostics De Ffrainc. Roeddent yn ystyried Mary Magdalene fel ymgorfforiad Pistis Sofia, y doethineb ysbrydol, sydd ar gael i'r cysegr yn unig.

Kunice u Říčan

Mae eglwys hynafol arall sydd wedi'i chysegru i Mary Magdalene yn dal i sefyll ym mhentref Kunice ar hyd y llwybr masnach hynafol o Dde Bohemia i Prague, a ddefnyddiwyd yn ôl pob tebyg gan y Celtiaid. Byddai'r capel pren gwreiddiol yn cael ei adeiladu mor gynnar â 970, er na wnaeth adluniadau diweddarach, yn enwedig rhai'r Baróc, adael marc arno. Ond parhaodd cysegru hynafol y deml ac mae'n datgelu bod y sant Mary Magdalene yn boblogaidd iawn ar ddechrau'r Cristnogaeth yn Bohemia.

Castell casáu Okor

Gellir dod o hyd i gysegrfa Romanésg arall, sydd wedi'i chysegru i Mary Magdalene, yng Nghastell Okoř i'r gorllewin o Prague, dim ond ychydig o gilomedrau o'r Přední Kopanina uchod. Crëwyd y capel lleol yn 13. Ar ôl yr ailadeiladu Gothig, roedd yn gwasanaethu trigolion yr ardal tan 1800, pan gwympodd ei gladdgell oherwydd cynhaliaeth a esgeuluswyd. Mae olion capel y castell lleol i'w gweld o hyd ar lawr gwaelod y tŵr tal. Mae'r lle yn dal i fod yn egni cadarnhaol iawn, sy'n addas ar gyfer myfyrdod neu wella. A gyda llaw, yn ôl sibrydion, ni wnaeth yr Arglwyddes Gwyn boblogaidd ofni'r Okoř, ond yr ysbryd benywaidd yn y wisg goch. Unwaith eto, rydym yn dod ar draws y lliw hwn, sy'n gysylltiedig â'r priodoleddau ffrwythlondeb ac sydd mor nodweddiadol o gwlt Mary Magdalene.

Skalka u Dobris

Y lle olaf ger Prague, lle byddwn yn dilyn ôl traed Mary Magdalene, yw'r capel o'r un cychwyniad ar Skalka ger Dobris. Bu cysegr yn y parth ynni cryf erioed, ond mae'r capel Cristnogol a Ffordd y Groes wedi dod o'r cyfnod Baróc, pan fydd cwlt Mary Magdalene yn dychwelyd i ffasiwn. Ond y tro hwn, nid yw bellach yn cael ei gyflwyno fel gwraig Grist Cristnogol, ond fel pensiynwr gostyngedig, newid sylfaenol yn yr ystyr gwreiddiol. Baróc yn dadlau mewn delweddau tebyg o drosi i'r ffordd "gywir" o ffydd a asceticiaeth. Mewn cyferbyniad, mae'r cerrynt ysbrydol presennol yn hytrach yn dilyn archeoleg wreiddiol Mary Magdalene fel cynrychiolydd lefel uwch o gariad a doethineb, wedi'i glymu ag egni'r Greal a chydgysylltiad sanctaidd dyn a menyw.

Tocyn rhodd

Sueneé: Mae Jan Kroča yn ganllaw gwych i leoedd cyfriniol a hudol yn y Gweriniaeth Tsiec a Slofacia. Rydym yn cynnig cyfle unigryw i chi fanteisio ar y daleb ganlynol am dro gydag ef ar ôl Vyšehrad. Taleb gallwch brynu yn ein e-siop.


Os oes gennych ddiddordeb mewn lleoedd diddorol eraill, byddwch yn cael eich ysbrydoli.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb