Adeiladwyd Machu Picchu yn fwriadol yng nghanol gwallau tectonig

4864x 18. 10. 2019 Darllenwyr 2

Mae dinas hynafol Machu Picchu yn cael ei hystyried yn un o fuddugoliaethau pensaernïol mwyaf y ddynoliaeth. Adeiladwyd y ddinas yn yr Andes Periw ar ben crib gul yn uchel uwchben canyon serth yr afon. Mae'r lle wedi'i integreiddio'n berffaith â thirwedd syfrdanol.

Mae Machu Picchu yn cael ei ynganu fel picca cath (Machu Pikchu - Old Hill) yn Quechua. Adeiladwyd y ddinas yn 1430, ac ar ôl hynny cafodd ei gadael a'i dadfeilio'n llwyr a chwympo i ebargofiant. Yn 2007, roedd Machu Picchu ymhlith saith rhyfeddod newydd y byd. Beth ddigwyddodd yn y ddinas chwedlonol? Adeiladwyd Machu Picchu mewn man nad oedd o bwysigrwydd economaidd na strategol. Efallai bod yr Incas eisiau bod yn agosach at eu duwdod. Yn 16. Dihangodd y ddinas sylw concwerwyr Sbaen, ond ar ôl diflaniad Ymerodraeth Inca diflannodd yn llwyr yn y llystyfiant a oedd yn ymledu yn naturiol. Yn ôl damcaniaethau, mae'r trigolion wedi ildio i rai afiechydon, fel y frech wen.

Lleoliad dirgel

Fodd bynnag, mae lleoliad y ddinas wedi bod yn destun rhyfeddod i wyddonwyr. Mae gwareiddiad dynol bob amser wedi meddiannu tiriogaeth ychydig gannoedd o fetrau uwch lefel y môr. Dim ond llond llaw o ddinasoedd a adeiladwyd ar y ffin dau gilometr uwch lefel y môr. Ond adeiladwyd Machu Picchu mewn lle anhygyrch iawn a gwallus yn dectonig, pam?

Mae ymchwil newydd a gynhaliwyd gan Ruald Menegat, daearegwr ym Mhrifysgol Ffederal Brasil Rio Grande do Sul, yn awgrymu y gallai fod yr ateb yn uniongyrchol gysylltiedig â'r gwallau daearegol hyn o dan y ddinas. Yn wir, ar sail dadansoddiad geoarchaeolegol, mae'n ymddangos bod yr Incas wedi adeiladu eu dinas, fel rhai dinasoedd eraill, mewn lleoedd lle mae gwallau tectonig yn dod ar draws ac nad yw ei lleoliad yn ddamweiniol.

X islaw'r ddinas

Cofnodwyd cyfuniad o ddelweddau lloeren a gwnaed mesuriadau maes - mapiodd Menegat rwydwaith o aflonyddwch croestoriadol o dan y wyrth Inca hon. Dangosodd y dadansoddiad fod yr aflonyddwch yn wahanol. Mae craciau bach yn y cerrig, ond mae yna hefyd linell o graciau 175 cilometr o hyd sy'n effeithio ar gyfeiriadedd yr afon yn y dyffryn.

Mae'r methiannau hyn wedi digwydd mewn sawl “perllan”, ac mae rhai ohonynt yn cyfateb i'r prif barthau methiant sy'n gyfrifol am dwf Mynyddoedd Canol yr Andes dros yr wyth miliwn o flynyddoedd diwethaf. Y mwyaf rhyfedd yw bod rhai o'r gwallau hyn yn canolbwyntio ar ogledd-ddwyrain-de-orllewin ac eraill yn canolbwyntio ar ogledd-orllewin-de-ddwyrain. Gyda'i gilydd maen nhw'n creu "X" dychmygol sy'n gorwedd ychydig islaw Machu Picchu.

Meistri creigiau wedi torri

Mae adeiladau unigol, grisiau a chaeau amaethyddol yn cael eu codi yn unol â'r tueddiadau hyn o wallau daearegol mawr. Mae dinasoedd Inca eraill fel Ollantaytambo, Pisac a Cusco yn yr un ffordd yn union. Fe'u hadeiladwyd yng nghanol gwallau tectonig - ar groesffordd methiannau. Mae pob dinas yn fynegiant o'r aflonyddwch mawr yn y rhwydwaith daearegol.

Machu Picchu

Mae gwallau tectonig yr un mor bwysig yma â'r cerrig yr adeiladwyd y ddinas ohonynt. Mae gwaith maen heb forter yn cynnwys cerrig sydd wedi'u cysylltu'n berffaith fel na fyddech chi'n mewnosod cerdyn credyd rhyngddynt. Defnyddiodd yr Incas ddeunyddiau adeiladu o'r parth egwyl. Oherwydd bod y cerrig wedi cracio, nid oedd mor anodd eu torri a'u torri. Mae'n debygol bod y dirwedd a ddifrodwyd nid yn unig wedi cynnig buddion cerfio a pheiriannu cerrig i'r Inca yn hawdd. Mae'n ymddangos bod gwallau tectonig wedi achosi i'r dŵr gael ei gyfeirio tuag at y ddinas. Oherwydd y safle uchel, nid oes unrhyw risg o eirlithriadau a thirlithriadau, fel sy'n gyffredin fel arall mewn ardaloedd mynyddig uchel.

Pe bai stormydd a glawogydd rhy drwm yn cyrraedd, oherwydd aflonyddwch mewn tectoneg, byddai'r dŵr yn golchi i ffwrdd yn gyflym iawn, felly cafodd y risg o lifogydd ei ddileu. Felly mae'n ymddangos bod Ymerodraeth Inca yn ymerodraeth o "greigiau toredig" a dinasoedd a adeiladwyd yn glyfar iawn.

Awgrym ar gyfer llyfr gan Sueneé Universe

Ffeithiau amhosibl

FFEITHIAU CYFRIFOL - O Dde America a thu hwnt. Beth sydd wedi newid ers Atgofion y Dyfodol? A eglurwyd y rhyfeddodau pensaernïol dirgel a chyfrinachau eu dirywiad? A yw gwyddonwyr ac archeoleg glasurol wedi dod o hyd i esboniadau argyhoeddiadol ar eu cyfer?

Ffeithiau amhosibl

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb