Breuddwydio Lucid: Rheoli'ch Breuddwydion!

19238x 26. 07. 2019 Darllenydd 1

Ydych chi erioed wedi dechrau breuddwydio ac wedi sylweddoli'n sydyn mai dim ond mewn breuddwyd ydych chi? A oeddech chi'n gallu cael rheolaeth ar y stori sy'n digwydd yn eich breuddwyd? Os mai “ydw” yw eich ateb i'r cwestiynau hyn, rydych chi wedi profi'r hyn a elwir yn fregus neu'n wyliadwrus o freuddwydio. Yn ddiweddar mae Lucid yn breuddwydio am ffilmiau fel Inception. Mae'r ffilm yn trafod pobl sy'n gallu rheoli nid yn unig eu breuddwydion eu hunain, ond hefyd breuddwydion eraill.

Mae Lucid yn breuddwydio - y gallu i reoli eich breuddwydion

Efallai ei bod yn ymddangos nad yw ymdrechion o'r fath i drin breuddwydion yr un mor bosibl yn ein bywydau go iawn, ond nid ydynt. Yn wir, mae rhai pobl yn gallu profi'r hyn sy'n cael ei alw'n freuddwydio anhygoel, ac mae rhai ohonynt yn gallu rheoli rhan o'u breuddwydion nos.

Ysgrifennodd Edgar Allan Poe unwaith yn ei gerdd a enwir yn aml:

"Dim ond breuddwyd mewn breuddwyd yw popeth a welwn neu a farnwn."

Mae penderfynu a yw'n iawn ai peidio yn fater o drafodaeth athronyddol, ond mae'n debyg bod y ffin rhwng breuddwyd a realiti yn archwilio breuddwydion pendant. Gadewch i ni nawr edrych ar yr hyn sy'n cael ei ystyried yn freuddwyd glir, a all y profiad hwn fod ag unrhyw oblygiadau ymarferol, a sut y gall un ddod yn “freuddwydiwr clir”.

Beth yw breuddwydio moel?

Pan fydd breuddwydion yn ymddangos i ni, fel arfer nid ydym yn ymwybodol nad yw hyn yn ffaith. Fel y dywed un cymeriad o Inception yn ddigon da: “Mae breuddwydion yn ymddangos yn wir i ni pan fyddwn ni ynddynt ni ar hyn o bryd, onid ydym ni? Dim ond pan fyddwn yn deffro ydym ni'n sylweddoli bod rhywbeth rhyfedd wedi digwydd. ”Fodd bynnag, mae rhai ohonom yn gallu breuddwydio a bod yn gwbl ymwybodol mai breuddwydio ydyw mewn gwirionedd.

"Mae Lucid yn breuddwydio yn gyflwr lle rydym yn sylweddoli ein bod yn breuddwydio wrth i ni gysgu." arbenigwyr yn esbonio.

Gellir dod o hyd i'r cyfeiriad cyntaf at freuddwydio moethus yn yr athronydd Groegaidd hynafol Aristotle yn ei draethawd ar freuddwydion. Mae'n disgrifio cyflwr hunanymwybyddiaeth yn ystod breuddwydio. “Pan fyddwn yn gweld ein bod yn cysgu a'n bod mewn cyflwr o ddirnadaeth eto, fel y mae'n digwydd yn ystod amser gwely, mae meddyliau breuddwydio yn dod, ond mae rhywbeth ynom yn dweud wrthym mai dim ond i ni y mae Koriskos yn ymddangos ond nid yw'r Koriskos go iawn yn bresennol, ”ysgrifennodd.

Lucid Breuddwydio

Nid yw'n glir faint o bobl sydd mewn gwirionedd yn gallu profi breuddwydio clir, er bod rhai astudiaethau wedi ceisio cael y wybodaeth hon; ond ymddengys y gall y ffenomen hon fod yn eithaf cyffredin. Er enghraifft, ym Mrasil, cynhaliwyd astudiaeth gyda chyfranogwyr 3 427 gydag oedran cyfartalog o 25 mlynedd. Dangosodd ei ganlyniadau fod o leiaf 77% o'r ymatebwyr wedi profi breuddwydio o leiaf unwaith.

Pryd mae hyn yn digwydd a sut beth ydyw?

Fel y rhan fwyaf o freuddwydion, mae breuddwydio clir yn digwydd yn ystod cyfnod cysgu REM (symudiad llygaid cyflym). I rai pobl, mae'n dod yn ddigymell. Fodd bynnag, mae eraill yn hyfforddi breuddwydio neu'n ei wella.

Dywedodd breuddwydiwr lwcus profiadol wrth Medical News Today:

“Mae Lucid yn breuddwydio yn dod ataf pan ddeffroaf, neu pan ddeffroaf yn fyr a syrthio i gysgu eto. Heddiw, gallaf ddod â breuddwydio ymwybodol pan fyddaf i eisiau, dim ond parhau i gysgu - hanner deffro. ”

Mae faint y gall rhywun ddylanwadu ar freuddwyd ymwybodol un yn amrywio'n fawr. Gall rhai unigolion ddeffro cyn gynted ag y byddant yn sylweddoli eu bod yn breuddwydio. Efallai y bydd eraill yn gallu dylanwadu ar eu hymddygiad eu hunain mewn breuddwyd. Datgelodd un ymarferydd breuddwydio ymwybodol i MNT ei bod wedi gallu meistroli stori ei breuddwyd i greu profiad dymunol iddi hi ei hun.

“Fel arfer gallaf reoli'r hyn sy'n digwydd yn fy mreuddwyd. Felly os nad ydw i'n hoffi'r hyn sy'n digwydd yno, gallaf ei newid, ”eglurodd.

Beth yw ei ddefnydd?

Mae breuddwydio Lucid yn sicr yn syniad deniadol a diddorol - mae blas hudol ar y gallu i archwilio'ch byd mewnol eich hun gyda'r ymwybyddiaeth lawn ein bod mewn sefyllfa o freuddwydio. Ond a all hefyd fod o ddefnydd ymarferol?

Gall breuddwydio cydwybodol helpu pobl i gael gwared ar eu hunllefau neu ofnau

Dr. Denholm Mae Aspy o Brifysgol Adelaide yn Awstralia yn ymchwilydd sy'n arbenigo mewn breuddwydio di-ri. Fel yr eglurwyd i MNT, gall profiad o'r fath fod yn wirioneddol therapiwtig. Yn ôl Aspy, y prif gadarnhaol yw, trwy freuddwydion pendant, y gallwn ddileu hunllefau - yn enwedig y rhai sy'n digwydd dro ar ôl tro a all effeithio'n negyddol ar ansawdd bywyd. Mae dysgu breuddwyd yn ymwybodol i allu atal ein hunllefau, eu hatal rhag dychwelyd, yn cael ei alw'n "therapi breuddwyd lucid."

Dr. Denholm Aspy

“Os gallwch chi helpu rhywun sydd â hunllefau i fynd i'w breuddwydion yn ymwybodol, byddwch yn rhoi'r rheolaeth unigol honno ar y hunllef. Gadewch i ni ddweud eich bod wedi'ch ymosod yn ystod hunllef. Gallwch geisio siarad â'r ymosodwyr. Efallai y byddwch yn gofyn pam eu bod yn ymddangos yn eich breuddwydion. Neu, "beth sydd ei angen arnoch i ddatrys y gwrthdaro hwn?"

“Rhai pobl,” ychwanegodd, “caffael galluoedd arbennig neu ryw fath o bŵer super a gall ymladd yr ymosodwr. Gallwch hefyd geisio dianc, hedfan i ffwrdd, neu hyd yn oed ymarfer technegau effro ymwybodol o hunllef. ”

Mae gan freuddwydio Lucid hefyd y potensial i helpu pobl sydd â ffobiâu, fel ofn hedfan neu ffobiâu anifeiliaid, gan gynnwys arachnoffobia (ofn pryfed cop). "Os oes gan berson ffobia arbennig, yna trwy freuddwydio yn ymwybodol, maen nhw'n cael cyfle diddorol i gael therapi amlygiad, gan geisio amlygu eu hunain yn raddol i'r hyn maen nhw'n ei ofni, ac yn raddol yn ceisio cael gwared ar eu hofnau," Aspy.

Mae hyn yn bosibl oherwydd gall breuddwydion ddarparu amgylchedd realistig iawn heb deimlo'n beryglus. Yn ystod breuddwydio pendant, mae pobl yn gwybod nad yw hyn yn realiti, fel y gallant archwilio eu pryderon yn ddiogel heb deimlo dan fygythiad gwirioneddol.

Mae breuddwydio Lucid yn fath o weithgaredd creadigol

Mae breuddwydio Lucid hefyd yn denu fel math anghyffredin o adloniant - profiad trochi tebyg i realiti rhithwir. Efallai y bydd rhywun sydd â digon o brofiad o gysgu ymwybodol yn gallu “ymgymryd ag antur” a chyfathrebu'n wahanol â phobl a phethau mewn bywyd go iawn. Dywedodd un o'i hyfforddeion wrth MNT ei fod fel dweud straeon a wnaeth iddi deimlo'n hapusach pan ddeffrodd:

“I mi, mae breuddwydio moethus yn fath o weithgaredd creadigol - rydw i'n archwilio beth mae fy mreuddwydion yn ei ddweud wrthyf ychydig, yn hytrach na'r hyn mae fy meddwl ymwybodol ei eisiau. Mae'n ddiddorol iawn ac fel arfer mae'n dod â theimladau o hapusrwydd i mi. Fel arfer rwy'n deffro yn eithaf hapus. Rwy'n ymarfer yn freuddwydio am freuddwydio, ”meddai. “Rwy'n ei fwynhau, fel y mae rhywun yn mwynhau dweud straeon, ysgrifennu neu chwarae gêm fideo. Byddwch yn ymchwilio i stori a fydd rywsut yn eich tynnu i mewn i'r weithred. ”

Technegau o freuddwydio ymwybodol

Mae yna lawer o dechnegau y mae pobl sydd eisiau cyflawni breuddwydio'n glir - neu sydd am wella yn ei ddefnyddio. Mae'r testun yn symud mewn breuddwydion, felly rydych chi'n sylweddoli eich bod yn breuddwydio trwy geisio ei ddarllen eto. Astudiaeth a gynhaliwyd y llynedd gan Dr. Profodd Aspym a'i gydweithwyr effeithiolrwydd tri thechneg gyffredin.

1) Gelwir y cyntaf yn "brofion realiti". Mae'n ymwneud â darganfod a ydych chi'n breuddwydio mewn bywyd go iawn ac yn ystod breuddwyd. Er enghraifft, gall person ofyn iddo'i hun yn ystod y dydd wrth geisio gwthio ei law drwy wal solet, "Ydw i'n breuddwydio ar hyn o bryd?". Mae'r dechneg hon yn gweithio gyda bwriad. Mewn bywyd go iawn, mae'r wal yn parhau i fod yn gadarn ac yn anhreiddiadwy, ac mewn breuddwyd mae ei llaw yn hawdd mynd drwyddi.

2) "Prawf realiti" arall yw darllen llinell o destun dro ar ôl tro. Er enghraifft, os byddwn yn darllen y testun ar y poster, bydd yn aros yr un fath, hyd yn oed os byddwn yn ei ddarllen fwy nag unwaith. Yn y freuddwyd, fodd bynnag, mae'r testun yn newid yn gyson. Bydd cynnal yr arbrofion hyn dro ar ôl tro drwy gydol y dydd yn helpu i gofio rhoi cynnig arnynt hyd yn oed mewn cyflwr bregus, gan ganiatáu i'r person sy'n breuddwydio wireddu ei freuddwyd.

3) Techneg arall yw “deffro yn ôl i'r gwely”, ac mae angen gosod y larwm a deffro'r unigolyn cysgu ar ôl oriau cysgu 5 neu 6. Unwaith y bydd yn deffro, dylai geisio aros yn effro am ychydig cyn dychwelyd i'r gwely. Credir gan y dechneg hon y bydd y cysgwr yn ymgolli ar unwaith yng nghyfnod cysgu REM pan fydd breuddwydion ymwybodol yn fwyaf tebygol o ymddangos.

Gall breuddwydio Lucid hefyd gael ei gyflawni trwy “anwythiad mnemonig”. Mae'r dechneg hon yn gofyn am lawer o ymdrech ac ymarfer. Cyn i chi syrthio i gysgu, ailadrodd: “Pan fyddaf yn deffro o freuddwyd, rwy'n ei gofio.” Fel hyn, gallwch “raglennu” ar gyfer breuddwydio ymwybodol.

Dyddiaduron a myfyrdodau breuddwydiol

Mae hefyd yn ymddangos bod y rhai sy'n cyflawni breuddwydion yn haws yn cael anhawster bach yn cofio eu breuddwydion yn aml.

Dr. Mae Denholm Aspy yn esbonio:

"Yn yr un modd â breuddwydio eglur - y prif ragfynegydd yw a ydych chi'n breuddwydio di-ben-draw ai peidio yw pa mor dda rydych chi'n cofio'ch breuddwydion arferol."

Felly, gall rhai pobl sydd â diddordeb mewn gwybod bod eu breuddwydion yn ymwybodol helpu i gadw dyddiadur breuddwyd. Ynddo, maent yn cofnodi cwrs eu breuddwydion bob nos. Cadarnhaodd y fenyw â breuddwydion di-ri y gwnaethom siarad â'r syniad hwn. Sylwodd ei bod hi am amser hir yn hoffi ysgrifennu ei breuddwydion i lawr ar ôl iddi ddeffro.

Gall techneg arall i hyrwyddo breuddwydio eglur fod yn fyfyrdod neu ymwybyddiaeth oherwydd eu bod yn 'hyfforddi' pobl i ddod yn fwy ymwybodol o'u hunain a'u hamgylchedd yn gyffredinol.

“Mae gan lawer o bobl ddiddordeb mewn myfyrdod ac ymwybyddiaeth fel ffordd o gyflawni breuddwydio clir. Y syniad y tu ôl i hyn yw os ydych chi'n fwy ymwybodol yn ystod y dydd, rydych chi'n fwy tebygol o sylweddoli eich bod yn breuddwydio wrth i chi gysgu. ”

Pryderon a risgiau

Un o'r pryderon sydd gan bobl yn breuddwydio yn glir yw y gallant fynd yn sownd mewn breuddwyd a chael trafferth deffro. Dr. Fodd bynnag, eglurodd MNT fod hyn yn wir nid oes unrhyw risg y dylem fod yn ofni; mae unigolyn fel arfer yn gallu cysgu a breuddwydio yn ystod pob nos dim ond am gyfnod penodol o amser, felly mae'n annhebygol y bydd rhywun yn “sownd” yn ei gwsg.

“Y prif reswm yw bod hyd cyfartalog cwsg a breuddwyd, waeth beth rydych chi'n ei wneud yn eu plith. Mae sawl ffordd o ymestyn yr amser hwn ychydig, ond nid llawer, ”meddai wrthym. Pryder arall yw bod breuddwydio ymwybodol yn gofyn am gymaint o ganolbwyntio ac ymdrech nad yw'r dyn cysgu yn cael digon o orffwys. Dr. Ond sicrhaodd Aspy ni nad oedd erioed wedi gweithio gyda phobl a fyddai'n cwyno am fwy o flinder am freuddwydio.

Ar yr un pryd, pan oedd yn siarad â ni, rhybuddiodd y rhai oedd yn ceisio breuddwydio yn ddidrafferth:

"Yn gyffredinol, nid wyf yn argymell ceisio breuddwydio pendant os oes gennych broblemau meddyliol penodol."

Un enghraifft yw sgitsoffrenia, lle mae'n bosibl na fydd gan bobl y gallu i wahaniaethu rhwng rhai o'u meddyliau neu ofnau a digwyddiadau gwirioneddol. Mewn rhai achosion, gall breuddwydio di-baid waethygu'r cyflwr hwn, a nodwyd Dr. Aspy.

Gall breuddwydio Lucid fod yn brofiad diddorol, defnyddiol neu bleserus, ond cyn i chi geisio arbrofi gyda'ch breuddwydion, dylech ystyried pam mae gennych ddiddordeb ynddo a beth rydych chi'n ei ddisgwyl ohono.

Awgrym ar gyfer llyfr gan Sueneé Universe

Lucid Breuddwydio

Mae hon yn llyfr hollol o'r enw lle mae Thema'r Wagoner o freuddwydio amlwg yn cael ei orchuddio mewn ffordd nad yw awdur arall wedi dod o hyd iddo eto. Mae popeth eisoes wedi dweud bod y fersiwn Saesneg, sydd bellach ar werth, eisoes yn nawfed rhifyn. Rwy'n gobeithio y bydd hyd yn oed yn y Weriniaeth Tsiec yn llwyddiant tebyg, gan ei fod yn wir yn haeddu hynny.

Lucid Breuddwydio

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb