Pyramid Angled - heneb 4600 o bensaernïaeth hynafol

8302x 29. 07. 2019 Darllenydd 1

Efallai mai pyramid “Lomená” yr Aifft, sydd bellach ar agor i ymwelwyr, yw man gorffwys olaf ei adeiladwr, Pharo Snofru. Yn yr Aifft, ddydd Sadwrn, agorodd 4 y pyramid "Lomená" oed 600. Mae adeilad uchel 101, sydd i'r de o Cairo, yn cael ei ystyried yn garreg filltir yn natblygiad peirianneg pyramid. Adeiladwyd y pyramid yn Dashhur o amgylch 2600 BC gan Snofru, y Pharo o'r Pedwerydd Brenhinllin. Ynghyd â'r pyramid "coch" gerllaw, a adeiladwyd hefyd gan Snofra, mae'n nodi'r newid o'r pyramidiau "camu" lle cafodd y beddrodau hynafol eu gwasgaru dros nifer o loriau, i'r pyramidiau â waliau llyfn mwy cyfarwydd.

Meddai Gweinidog yr Henebion dros Keneid Annan:

"Yn y pen draw arweiniodd y ddau byramid, a adeiladwyd gan y Brenin Snofru, ei fab Chufu i adeiladu un o Saith Rhyfeddod y Byd, y Pyramid Mawr o Giza."

Pyramid wedi'i dorri

Bellach gall ymwelwyr ddisgyn i ddau siambr 79 trwy dwnnel 1 metr drwy'r adeilad hwn.

Mae dyn yn cerdded i lawr coridor pyramid enwog Lom Snofru yn Dashur, 32 km i'r de o Cairo. Ar ôl cau yn 1965, agorodd y pyramid eto i ymwelwyr.

Mae gan y pyramid siâp unigryw: mae ei waliau, sydd wedi'u leinio â charreg galch o hyd, yn codi hyd at 49 metr ar ongl o raddau 54 ac yna'n taprio i fyny. Yn ôl Mustafa Waziri, Ysgrifennydd Cyffredinol Cyngor Hynafiaethau'r Aifft, newidiodd adeiladwyr y pyramid ongl y strwythur wrth i graciau ddechrau ffurfio yno.

Un o'r henebion amgylchynol yn y claddfa frenhinol hynafol yn Dashur ar lan orllewinol Nîl.

Efallai y bydd y pyramid newydd ei gyrraedd hyd yn oed yn fan gorffwys olaf ei adeiladwr Snofru. “Nid ydym yn siŵr ble cafodd ei gladdu. Efallai yn y pyramid hwn, pwy a ŵyr, ”meddai Mohamed Shiha, cyfarwyddwr llywodraeth leol.

Fel rhan o ailagor y pyramid, cyflwynodd yr awdurdodau hefyd gasgliad newydd o gerrig, clai a sarcophagi pren, y mae rhai ohonynt yn cynnwys mummies wedi'u cadw, masgiau claddu pren ac offer.

Roedd y pyramid 18 mesurydd llai, a adeiladwyd o bosibl ar gyfer gwraig Hoferres Snofru, ar gael i ymwelwyr am y tro cyntaf ers iddo gael ei ddarganfod yn 1956. Rhan o ailagor y pyramid oedd cyflwyno casgliad newydd o gerrig, clai a sarcophagi pren a ddarganfuwyd yn y mannau hyn, gyda rhai ohonynt yn cynnwys mummies wedi'u cadw. Darganfu cenhadaeth archeolegol yr Aifft hefyd fasgiau claddu pren ac offer.
Yn wahanol i byramidiau enwocaf Giza, mae lleoliad Dashhur yn yr anialwch agored, gyda dim ond ychydig o ymwelwyr yn llifo. Gallai agor y pyramid sydd wedi torri, ynghyd ag ymdrechion yr awdurdodau, gyfrannu at adferiad sector twristiaeth sy'n dirywio yn y wlad.

Y pyramid "Coch", yn sefyll ger y pyramid wedi torri yn Dashhur.

Mae'r sector twristiaeth yn gwneud cyfraniad sylweddol i economi'r Aifft. Fodd bynnag, ar ôl y chwyldro a'r dymchweliad o unben hir-dymor Hosni Mubarak yn 2011, digwyddodd ei ddirywiad dramatig. Yn 2010, croesawodd yr Aifft y nifer uchaf erioed o bron i 15 o dwristiaid. Er bod y ffigurau hyn yn dal i fod ymhell, mae'n ymddangos bod y diwydiant yn gwella. Yn ôl data Sefydliad Twristiaeth y Byd, ymwelodd 2018 â'r Aifft gan filiwn o dwristiaid yn 11,3.

Awgrym ar gyfer llyfr gan Sueneé Universe

Brunner Hellmut: Llyfrau doeth yr hen Eifftiaid

Mae doethineb bywyd hynafol yr Aifft yn seiliedig ar filoedd o flynyddoedd o brofiad, ac eto nid yw wedi colli dim o amseroldeb. Rydym yn dal i fod yr un bobl, ni waeth pa botensial technegol sydd gennym ar hyn o bryd, oherwydd rydym ni hefyd eisiau bod yn llwyddiannus, yn ddoeth, yn iach ac yn hapus. Mae Eifftiaid y tywod-mileniwm yn dweud wrthym sut y dylem drefnu ein bywydau heddiw fel y gallwn lwyddo yn ein hymdrechion heb y drafferth a'r camgymeriadau diangen.

Hellmut Brunner: Llyfrau Doeth yr Eifftiaid Hynafol

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb