Mae pobl wedi bod ar y Mars ers y 1970au

426301x 29. 01. 2017 Darllenydd 1

Mae pobl wedi bod yn teithio i Mars ers degawdau, meddai cwythwr chwiban y rhaglen gofod cyfrinachol.

Er syndod, mae llawer o gyn-weithwyr o NASA a swyddogion milwrol wedi arwyddo dyst i fodolaeth rhaglen gyfrinachol lle (Rhaglen Gofod Secret) a thechnolegau i tyfu'n fwy na'r popeth ei fod yn gwybod y gymdeithas sydd ohoni.

Geiriau'r Seneddwr Daniel K. Inouye: "Mae llywodraeth gysgodol gyda'i hedfan ei hun, ei llynges ei hun, ei gyllid ei hun, a'r gallu i gyflawni ei syniadau ei hun o ddiddordeb cenedlaethol ar wahân i bob rheolaeth, cyllideb ac hawl y blaid ei hun."

Mars yw'r lle rhif 1 yn y System Solar, lle rydyn ni wir eisiau mynd.

Yn ddiweddar, yn ystod y gynhadledd ryngwladolstrstronawd rhyngwladol yn Aberystwyth Guadalajara Mecsico, Cyfarwyddwr Tesla Motors a Space X Mr. Elon mwsg wedi cyhoeddi nad yn unig y bydd pobl yn y dyfodol agos yn bwriadu teithio i Mawrth, ond bwriadwn sefydlu cytref ar wyneb planed coch lle bydd pobl yn byw.

Fodd bynnag, yn ôl Corey Goode, chwythwr chwiban o'r rhaglen gofod cyfrinachol, nid yw hyn yn ddim newydd. Cyhoeddodd ddatganiad yn manylu ar weithgarwch dynol ar Mars ac yn dweud bod dynoliaeth wedi bod ar wyneb y blaned goch am amser hir iawn.

Yn syndod, nid y cyntaf yw'r unig un sy'n dweud hyn. Mae llawer o bobl wedi dweud nad yw'r datganiadau hyn yn newydd, a bod dogfennau (ee WikiLeaks) sydd wedi bod yn dangos cydweithrediad rhwng pobl ac estroniaid ers peth amser.

Mae Corey Goode yn datgan mewn datganiad: Ymwelodd yr Almaenwyr yn gyntaf â Mars yn 30. blynyddoedd o'r ganrif ddiwethaf, yna yn ystod y saithdegau. Mae Rhaglen Gofod yr Unol Daleithiau wedi archwilio Mars a phlanedi eraill i sefydlu canolfannau.

Yn yr 1980au, lansiwyd prosiect Warden yr Solar dan raglen Shuttle Space yr Unol Daleithiau. O dan y prosiect hwn, cynhaliwyd datblygiad enfawr a threfniadaeth ar Mars a planedau eraill. Mae Corey Goode yn parhau: "Roedd y basnau ar y Mars ar y wyneb.".

Ond nid yw'n swnio'n wallgof? Wel, nid dyma'r cyntaf i ddod o hyd iddo, ac os ydym yn parhau ac yn edrych ar ddatganiad Seneddwr Daniel K. Inouye, rydym yn sylweddoli pa mor ddifrifol yw hyn. "Mae llywodraeth gysgodol gyda'i hedfan ei hun, ei llynges ei hun, ei gyllid ei hun, a'r gallu i gyflawni ei syniadau ei hun o ddiddordeb cenedlaethol ar wahân i bob rheolaeth, cyllideb ac hawl y blaid ei hun."

Mae'n ddoniol, yn ôl nifer o ddatganiadau, bod dynoliaeth ar gael ar gyfer technoleg teithio gofod ers amser maith. "Yn ystod fy amser yn y llynges, rydym wedi darganfod bod yr Almaenwyr wedi dyfeisio technoleg gofod ers dechrau 20. ganrif. ", meddai William Tompkins, a fu'n gweithio i un o isgontractwyr NASA. Mae'r datganiad hwn Tompkins yn cadarnhau'r sylwadau a wnaed gan Corey Good, ond mae llawer wedi eu hystyried yn hurt ac yn chwerthinllyd.

Yn ôl Tompkins, mae yna dair dogfen heb eu datrys yn dangos technoleg teithio gofod Almaeneg. Mae Tompkins yn honni ei fod wedi gweithio mewn canolfan anhygoel eithriadol sy'n creu arfau ar gyfer cwmnïau sy'n seiliedig ar ofod (cwmnïau awyrofod). Ac yn union fel Goode, mae cyn-weithiwr NASA yn honni bod mwy na theithiau 20 yn gwneud cenhadaeth dynol gyfrinachol i Mars.

Mewn cyfweliad AC Arfordir i Arfordir, merch a enwir Jackie Soniodd am bobl ar Mars, am rywbeth a drafodwyd ymysg gweithwyr honnedig eraill NASA ers blynyddoedd. ... "Bod dau ddyn yn cael eu gweld mewn siwtiau gofod, ond nid yn y rhai anhyblyg hynny a ddefnyddir fel arfer, ond roedd y rhain yn ymddangos yn amddiffynnol. Maent yn croesi'r gorwel ac aeth i'r Viking Explorer (Mars) ... " Disgrifiodd Jackie yr olygfa a welwyd gan holl staff y ganolfan reoli sy'n gyfrifol am oruchwylio'r archwilydd. Roedd yna dwsin o dystion, ond ni chafodd neb ei synnu.

Ac eto mae cyfraniad arall i'r uchod yn dod o hen Marine sydd hyd yn oed gweithio ar Mars. Swyddog wedi ymddeol, a elwir yn awr Capten Kay (ffugenw) yn dweud nad yn unig y bu pobl yn gweithio ar Mars yn y gorffennol a bod gennym ni raglen gofod gyfrinachol a fflyd yn gweithredu yn y gofod.

Yn ôl hen Marine, bu'n gwasanaethu ar Mars Blynyddoedd a'i swydd oedd gwarchod pum cytrefedd dynol o ffurfiau bywyd brodorol Mars. Yn ôl Capten Kay, nid yn unig y treuliodd flynyddoedd ar Mars, ond hefyd bod 3 wedi gwasanaethu ar fwrdd llong fawr.

Os byddwn ni'n darllen y datganiadau uchod a'u cymharu â'r hyn a ddywedodd Seneddydd Daniel K. Inouy, byddwn ni wir yn meddwl a yw hyn oll yn bosibl. Mae adroddiad a gyhoeddwyd yn ddiweddar yn dweud wrthym fwy am y rhaglen gyfrinachol hon ar Mars.

Richardson, Texas, 13. Hydref 2016: Ddydd Mawrth 11. Cyhoeddodd Arlywydd Obama i ddinasyddion yr Unol Daleithiau (trwy'r farn CNN Golygyddol): "Mae gan America nod clir i anfon criw dynol i Mars gan 2030 ... byddwn yn gwneud yr hyn sy'n bosibl a chyn unrhyw un arall." Y broblem yw bod ymlaen Gaia teledu mewn cŵn chwiban 2015 fideo ym mis Tachwedd Corey Goode o'r Rhaglen Gofod Secret: "Mae pobl eisoes ar Fawrth ac fe'u colonir."

Ym mis Rhagfyr 1986, derbyniwyd Goode i mewn i'r Prosiect Warden Solar yn y "Rhaglen Mynediad Arbennig Cydnabyddedig yn gyffredinol o dan UNSAP - Rhaglenni Mynediad Arbennig y Cenhedloedd Unedig - UN. Fe'i neilltuwyd i longau gofod ymchwil a gynlluniwyd i astudio'r system solar - o fis Rhagfyr 1986 i Ragfyr 2007 ".

Arlywydd Obama a'r llywodraeth yr Unol Daleithiau a thrwy hynny wedi ymuno â'r rhestr o gweledyddion o'r sector preifat, lle mae eisoes fel prif Boeing Dennis Muilenburg ac Elon mwsg (SpaceX), sy'n cystadlu fydd y cyntaf i wneud breakthrough hanesyddol yn y gofod. Dywedodd D.Muilenburg gan Technoleg Bloomberg 4.října 2016: "Dyma fy nghwmni sy'n anfon y criw dynol cyntaf i Mars ac nid Musk. Rwy'n argyhoeddedig y bydd y person cyntaf sy'n printio ei ôl troed ar wyneb Mars yn gosod bwrdd taflegryn Boeing. "

Gwnaethpwyd datganiad syfrdanol hefyd gan wyres yr Arlywydd Eisenhower: Cymerwyd hi ar genhadaeth i hedfan i Mars a darganfuwyd bod y cytrefi wedi bod yn adeiladu yno ers degawdau.

Andrew Basiago yn honni ei fod wedi ei lusgo gan ei dad i brosiect cyfrinachol DARPA gyda'i enw clawr ers ei blentyndod (tua 6 o flynyddoedd) Prosiect Pegasus. Nod y prosiect oedd teleportation ar draws y Ddaear ac yna ar draws y System Solar. Cafodd y plant eu tynnu'n fwriadol i'r prosiect i wneud eu seic yn fwy goddefgar o newidiadau neidio mewn gofod amser nad oeddent yn fwy digestadwy ar gyfer pobl ddibrofiad oedolion. Yna, cymerodd Basiago ran mewn hyfforddiant dwys i aros ar Mars yn hwyrach. Dywedodd ei fod yn cael ei teleported dro ar ôl tro i Mars. Yn ddiddorol, roedd un o'r hyfforddwyr yn Buzz Aldrin (aelod criw Apollo 11). Nid yw Buzz Aldrin erioed wedi cwyno am gael diddordeb mawr ym Mharis ac y byddai'n hoffi edrych yno.

Henry Deacon mewn sawl cyfweliad dywedodd ei fod wedi teithio i Mars gyda teleport a bod rhaglenni gofod cyfrinachol mewn gwirionedd yn bodoli.

Dywedodd haciwr cyfrifiadurol Hary McKinnon ei fod wedi gallu lawrlwytho dogfennau yn profi hynny Mae gan yr Unol Daleithiau frwydrau gofod.

A yw Mars yn fyw?

Gweld y Canlyniadau

Loading ... Loading ...

Erthyglau tebyg

Sylwadau 4 ar "Mae pobl wedi bod ar y Mars ers y 1970au"

 • Narcissus yn dweud:

  nid yw'n dweud llawer amdano. Nid oes gennyf unrhyw amheuaeth nad yw'r rhan fwyaf ohonynt yn ffantasïau a dymuniadau'r awduron i gael munud o sylw'r cyfryngau. Fodd bynnag, mae'n anhygoel sut y dechreuodd y rhaglenni gofod dwindleu'n gyflym ar y ffordd i'r lleuad. Ar y naill law, mae wedi cael ei wirio bod technoleg roced yn wyllt wan ar deithiau hirach na'r tu hwnt i'r blaned. Efallai nad yw'n trafferthu gyda pheiriannau gwerthu, ond nid oes modd ei wneud mewn llongau â chriw dynol. Felly, mae naill ai'n aros i ddatblygu gyriant newydd a deunyddiau newydd (anaml iawn o amser), neu mae'r adnoddau wedi'u trosglwyddo lle mae'r dulliau cludiant priodol eisoes. Ac ystyried etifeddiaeth Tesla ac wrth arbrofi â ffenomenau a heb ddefnyddio cyfrifiadura, mae cyflwr presennol y cyflwyniad yn amheus iawn. Mae hefyd yn bosibl cynnwys yr hyn a oedd yn yr erthygl flaenorol ar extraterrestrials pan nad oes gan hyd yn oed y swyddog DIA uchaf unrhyw awdurdod i ofyn am is-brosiectau. Felly gellir diddymu bod yna sefydliad nythedig sydd ag adnoddau ac adnoddau heb eu difetha. Dim ond mewn cyflwr llysieuol y mae'r rhaglen ofod bresennol yn unig, ac ni fydd y Orion newydd yn ei helpu llawer mwy, mae'n guddliw mwy drud i'r strwythurau llywodraethol ac arwynebol y llywodraeth. Wel, yna, y digwyddiadau hynny sy'n gysylltiedig â llosgi ym Mars lle roedd yn ymddangos yn gostwng - mewn gwareiddiad, ni fyddai'r peiriannau cyntefig hyn hyd yn oed yn sefyll am gyfnod hir i gael eu poeni gan ddiddymiad. Ond pe bai criw dynol yn eistedd yno, byddai'r peiriannau wedi bod yno iddynt ...

  • Sueneé yn dweud:

   mae'r system gerdyn bresennol yn cuddliw. Dyna arian mawr, dyna ni yn dda. Yn rhywle yn y miliynau o ddoleri mae'n rhaid iddynt ddod. Mae'n fy atgoffa am stori Ralph Ring, a fu'n cydweithio â Nikly Testly (a enwir Otis Carr) wrth ddatblygu o soser hedfan.

   Cyn iddo ddod i'r prosiect gyda Carr a gweithio i un o asiantaethau'r llywodraeth mewn adran lle ddyfeisio unrhyw beth y gellid ei ddefnyddio fel gwrth-disgyrchiant. Roedd ganddo coiliau electromagnetig cryf a geisiodd godi pethau i'r awyr. Ond mae 'n sylweddol gorboethi, felly yn hwyr neu'n hwyrach y coil llosgi. Dywedodd Ring ei fod yn gyfanswm nonsens - ateb annheg. Roedd ganddo ddiddordeb mawr ynddi. Roedd yn wirioneddol yn ceisio datrys yr ateb. Unwaith y bydd dros y penwythnos, llwyddodd i greu gweithdy cartref hatebion eu hunain i cyseiniant acwstig. Roedd yr arbrawf yn llwyddiannus ac roedd modd ei hailadrodd. Ysgrifennodd yr adroddiad ar gyfer ei bennaeth, a aeth yn syth i'r wythnos nesaf. Wrth iddo gyflwyno iddo, bos ddarllen ac yna scolded bod gall hyn mewn unrhyw ffordd yn cyhoeddi, gan fod yr holl waith ymchwil (oedd yn ei olygu yn bennaf â chyllid) aeth i dil. Dim ond byddai dwsinau o bobl yn y cwmni fod allan o waith oherwydd bod ateb ei Ringo yn rhy syml a chain, i beidio â gwneud yn troi yn rhoi miliynau o ddoleri. Mae prif elfen Ring dinistrio a melltigedig bod os yw'n dymuno cael mwy o waith yn y cwmni hwn, p'un a yw'n gwneud yr hyn mae hi eisiau ac nid yr hyn beth neb yn gofyn iddo.

   Felly, y rhesymeg pe bai ganddynt well techneg, nid ydynt yn adeiladu taflegrau, mae'n gwbl anghywir .... O'r cyfan, mae'n werth gweld gwaith Ralph Ring. Gweler. cyswllt uchod.

   • Standa Standa yn dweud:

    Ychydig o sylwadau:

    - A yw'n wir yn ein byd, wrth i chi ei ddeall, yn gyfraith momentwm?

    - Mae cael yr aer i mewn i'r awyr yn rhywbeth ychydig yn wahanol na symud pethau yn yr awyr. Mae llawer o acwsteg yn y gwactod (felly os nad ydych chi'n rhoi ffilmiau sgrialu Hollywood lle mae llongau Niagara mewn gwactod. ;-))

    - efallai na fydd pethau sy'n gweithio ar ryw raddfa yn gweithio ar raddfa wahanol

    - A allwch ddychmygu estyniad cyffredinol y peiriannau i'r egwyddor acwstig? Onid yw'r sgrechian o gwmpas ddigon nawr?

 • Tino yn dweud:

  Nid yw'r hawliadau yn yr erthygl hon yn glir, oherwydd pe bai techneg mor cosmig i'r Unol Daleithiau, ni fyddai'n ddiangen ddatblygu biliynau o ddoleri mewn roced cludwr newydd a modiwl Orion. Fel y dywedwyd yn y fideo
  Mae Silent Chwyldro Gwirionedd - (is-deitlau Tsiec) yn cael ei dod peiriannau o gynlluniau Almaeneg hynny y gwahanol wledydd a dderbynnir ar ôl y rhyfel yn llaw ond mae eu gallu yn gyfyngedig i hedfan yn y gofod pozemkom ac nid yw ei phŵer gyrru yw ac mae'n bell o gryf i'r rhai gyfrinachol sy'n hedfan i'r gofod allai wneud .mae'n yn glir nad yw'r Unol Daleithiau yn Maya unrhyw llong ofod fathau o'r fath yn eu caniatáu i hedfan dros i droi o gwmpas y Ddaear a'r rhai sydd â dim ond gan ddefnyddio eu lanswyr fel y gwelwyd Nasa .Ked droi at daearol technoleg ac ymchwil a nid oes dim yn erioed yn y degawdau diwethaf nid symud systemau gyrru datblygu ar gyfer pryfed gofod a us ar centimetr ar ei gyfer i wyddoniaeth daear a thechnoleg yn am ddegawdau yn natblygiad y rhwystro ell unig ffiseg sydd ei angen i ddatblygu peiriannau newydd y gellir eu cyflymder goleuni mewn angen datblygiad yma ar y ddaear eto blynyddoedd 200 yn dda am hyn hefyd dim ond frysiog amcangyfrif .Thus mae'n amlwg bod y ddyletswydd dim mwy mundane Mars y gwyddys oedran yn unig y bydd yn dim ond stilwyr datblygu .Ved o ymgyrch hyper bara am flynyddoedd nes bydd 800 dir hysbys ac nid yw eto yn peiriannau allyrru fel arfer yn ysgafn.

Ad a Ateb