Cariad iacháu

123152x 06. 07. 2018 Darllenwyr 3

Mae un dweud poblogaidd: "Cariad yw meddygaeth y tlawd". Yn yr un modd, mae'r traddodiad Taoist yn cydnabod effeithiau iachau corfforol cariadus, ond mae hefyd yn ystyried mai'r posibilrwydd yw codi enaid. Yn yr un modd, mae llawer o lwybrau ysbrydol Dwyreiniol eraill wedi trawsnewid cariad i wir celf.

Heddiw, mae rhai meddygon yn cytuno y gall cyd-fyw yn arwain at ddiffygion a bwlch seicolegol. Sut mae'r gwahaniaeth hwn yn ei weld yn bosib? Beth sy'n iacháu a beth sy'n ysgafnhau?? Pa elfennau o weithred rywiol sy'n rhoi pleser y mae bron pawb yn ei ddymuno, a beth sy'n achosi rhwystredigaeth, ataliad ac anfodlonrwydd?

Love Without Ejaculation?

Mewn llyfrau, ffilmiau a mannau eraill, gallwn nawr wybod bod yr holl gwestiynau hyn yn cael eu hateb cariadus â rheolaeth lawn o botensial rhywiol. Dyna'r peth gwynt newydd yn llifo'n rhydd yn ardal rhywioldeb.

Mae'n golygu cymryd rhan yn llawn mewn gweithgaredd erotig, rhywiol a chariadus, gan wylio rheolaeth gyflawn neu atal gweithrediad rhywiol trwy weithredu'n ddeallus. Yn y bôn, caiff gwahaniad orgasm llawn rhag ejaculation ei fonitro. Dim ond pan fydd cwpl yn edrych ar dargedau ffrwythlon ac yn ceisio beichiogi plentyn, nid yw ejaculation yn cael ei ganiatáu.

Rheolaeth lawn o botensial rhywiol yn rhagdybio cyfathrach rywiol heb ejaculation, ond gyda y posibilrwydd o gyrraedd nifer anghyfyngedig o orgasms yn y ddau gariad (ar yr un pryd neu ar wahân).Nid yw'r ffordd hon o brofi'r weithred rywiol yn dod i ben gydag ejaculation mewn dyn ac yn aflonyddu ffrwydrol potensial creadigol, penodol menyw.

rheolaeth lawn botensial rhywiol yn ffurf erotig uwch sy'n caniatáu bioconversion potensial rhywiol creadigol ar gyfer ffurfiau uwch o, ynni hanfodol seicig, meddyliol, ysbrydol, sy'n gwneud y prosesau penodol sy'n arwain at wella prosesau mewnol gan transmutation gain ac ynni sychdarthiad greu.

Rhyddhad mawr o egni

Trawsnewid yw trawsnewid un elfen gemegol i ail-drefnu'r atomau y mae'n cyd-fynd â nhw rhyddhau ynni enfawr. Mae hyn yn digwydd oherwydd pydredd ymbelydrol naturiol neu adwaith niwclear, sy'n bosibl o dan amodau penodol hyd yn oed yn yr ardal fiolegol ar dymheredd isel.

Cadarnhaodd peiriannydd biolegydd, L. Kervran, yn gyntaf, trwy nifer o arbrofion epocal, y realiti annerbyniol o brosesau trawsffurfio biolegol atomig i ynni gwan. Yn ôl ei ddehongliadau arbrofol, mae'r transmutations hyn yn strwythur y mater byw yn gyson ar lefel planhigyn ac anifeiliaid; yng nghyd-destun metabolisms penodol, rhyddheir ynni cawr yn araf.

Cyhoeddwyd gwaith sylfaenol gwyddonydd CL Kervran ar yr ardal ddirgel hon yn Ffrangeg gan y cyhoeddwr Maloine a'i enw yw: "Tystiolaeth o fodolaeth trawsnewidiadau biolegol" a "Trawsnewid egni gwan".

Sublimation

Sychdarthiad yw'r broses sy'n nodi'r ffenomena cymhleth sy'n ymddangos yn amherthnasol i rhywioldeb, mewn gwirionedd, yn cael eu ffynonellau ynni mewn grym, sef y canlyniad trosi biolegol parhaus a fydd reoli symbyliadau rhywiol. O ganlyniad i botensial rhywiol bioconversion drwy reoli ymwybodol o swyddogaeth rhywiol, yr ysgogiad rhywiol cynradd yn amrywio fel pa mor aml y dirgryniadau i ynni bron yn newydd yn llawer mwy nag yn y llinell sylfaen.

Mae isleiddiad yn digwydd i'r graddau y bydd yr egni presennol yn cael ei gyfeirio at nod newydd, nad yw'n gyflawn, gan adlewyrchu nodau sy'n cael eu hasesu'n fiolegol, yn feddyliol, yn feddyliol ac yn ysbrydol.

Oherwydd anwybodaeth o egwyddorion effeithiau'r ffenomenau hyn, mae rhai meddygon yn credu bod rhaid i'r hadau ddod allan er mwyn peidio â niweidio'r organeb. Ond o safbwynt y rhai sy'n trin rheolaeth lawn o botensial rhywiol, mae'n ddoniol oherwydd bod eu hiechyd yn cael ei gryfhau o ddydd i ddydd ac mae llawenydd bywyd yn tyfu.

Yn y Cysyniad Dwyreiniol, mae gweithred gariadus gyda rheolaeth lawn o botensial rhywiol yn dod yn rhagflaenydd i ecstasi, lle mae'r cwpl yn ymestyn tuag at ddidraffrwydd ac felly'n gorchfygu'r holl gyflwroldeb cyfyngol.

Nid cariad yn unig yw greddf

Mae gweithred gariad gyda rheolaeth lawn o botensial rhywiol hapusrwydd yn y cwpl yn caniatáu bodau dynol i gyflawni cariad rhywbeth anhygoel. Ymddengys fod y ddau gariad yn ecstasi nad yw elfen fiolegol o atyniad tuag at y rhyw arall yn unig yn gyrru, ond hefyd agweddau dirgel eraill - ynni cynnil, agweddau meddwl ac emosiynol sy'n cael eu hintegreiddio i system gynhwysfawr o affeithiol ymddygiad meddyliol yn rhywiol.

Rheolaeth lawn o botensial rhywiol - cyflawnwyd yn llwyddiannus ar adegau penodol - yn deffro ac yn cryfhau galluoedd seicig a meddyliol y ddau gariadon y tu hwnt i lefelau arferol. Dim ond mewn rheolaeth lawn o botensial rhywiol, mae'r gêm gariad cariad yn anfeidrol ar y lefel y tu hwnt i'r lefel fiolegol, ar lefel y cosmig.

Yn ôl dysgeidiaeth ysbrydol, creir y bydysawd o undod cosmig y dynion (+, yang) a'r egwyddor benywaidd (-, jin), y mae ei fynegiant ar lefel ddynol cariad. O safbwynt rheolaeth lawn potensial rhywiol y ddau bartner, mae cariad yn fodd effeithiol o sicrhau hapusrwydd a pleser parhaol, gan ddechrau o'r rownd derfynol ac yn tyfu i ddiddiwedd. Mae doethineb dwyreiniol yn hyn o beth yn dweud: "Ar yr adeg honno, pan fydd cariad yn llawn o waharddiad, mae'r amhosib yn dod yn amhosibl."

Swyddogaeth orgasm

Yn y prifysgolion America, mae dylanwad Wilhelm Reich, a ystyrir yn un o'r meistr o feddwl anghydffurfiol, bellach yn amlwg. Ei waith mwyaf enwog yw "Swyddogaeth orgasm". Mae rhai psychoanalystwyr Ffrengig yn ei ystyried yn ddadansoddwr mwyaf dadleuol ac yn ddlaethach o effeithiau rhyw sydd wedi'i atal.

"Bydd yn cymryd nifer o genedlaethau i werthfawrogi rhywioldeb gan ei werth gwirioneddol.(...) Mae'r ynni biolegol hwn, os caiff ei atal, yn arwain at impotence orgasmig - mae'r rhan fwyaf o bobl yn dioddef- ac mae'n dod yn ffynhonnell ymddygiad afresymol, neu patholegol o bob math. Mae trin anhwylderau meddyliol yn bennaf yn tybio bod un yn canfod ac yn cryfhau ei allu naturiol i garu. Mae hyn yn bosibl o dan amodau cymdeithasol penodol ac yn tybio bod un yn mynd trwy lwybr ysbrydol dilys a all arwain at hunan-wybodaeth. ", Meddai Reich.

Mae'r gariad iachau yn seiliedig ar y wybodaeth bod gwahanol swyddi yn defnyddio ynni'n uniongyrchol mewn gwahanol gyfarwyddiadau, gan alluogi'r corff i ganolbwyntio ar yr anghydbwysedd ac i'w chysoni. Mae cawl bob amser yn achosi newidiadau mewn anadlu, curiad y galon, cylchrediad gwaed, exudation glandular, a thonnau'r ymennydd. Mae hyn yn gywir oherwydd bod yr egwyddorion gwrywaidd a benywaidd yn gweithio mewn cytgord ac yn cyd-fynd â'i gilydd.

Rhesymau 20 i Garu yn Unig Gyda Rheolaeth Lawn o Potensial Rhywiol

1. Aliniad cyflym a naturiol strwythur y corff

weithred rywiol gyda rheolaeth lawn o'r potensial rhywiol yn ogystal â bod yn hynod o braf, yn cyfateb awr o chwarae tenis neu loncian munud 45. Ar ben hynny, "gwrth-straen" sylweddau (endorffinau), sy'n cael eu hysgarthu yn bleser rhywiol hir Gall magically sooth trawiadau bwlimia (clefyd hy, archwaeth heb ei reoli). Mae hyd yn oed yn bosib disodli triniaethau ffitrwydd neu faglwnog gyda gemau chwarae di-blant gyda rheolaeth lawn o botensial rhywiol.

2. Lluniaeth gwaed

Ers anadliadau 15 y funud yn gorffwys yn ystod materion rhywiol gyda photensial cyffroi rhywiol rheolaeth lawn i fod i gyrraedd 30 anadlu. Fel dyn ganlyniad a chorff fenyw dyfrhau yn well, gwell ocsigeneiddio. Yn gyflym ac yn llosgi bron pob olion o garbon deuocsid a gwaed naturiol adfywio. Dim ond munud 15 cariad gyda rheolaeth lawn botensial rhywiol bron yn gyfartal i gofnodion 75 o redeg ffitrwydd.

3. Ysgogi treuliad yn naturiol

Poer, a oedd yn ôl rhai ymchwilwyr gariadon Americanaidd cwpl mewn materion rhywiol gyda chyfnewidfeydd digymell botensial rhywiol rheolaeth lawn, yn hwyluso treuliad ac yn cael effaith fuddiol ar gryfhau'r system imiwnedd. Ar hir, cythruddo cusanu inter alia trwytholchi 9mg 0,45 mg braster a halen.

4. Addaswch y cylch menstru yn naturiol a'i shorten i un neu ddau ddiwrnod

Cyfyngiadau a bywyd rhywiol anhwylder heb ymataliad llawn rhywiol mewn menywod yn aml yn arddangos afreolaidd, hir (diwrnodau 6 7-) neu mislif toreithiog ac yn boenus. Ar y llaw arall, weithred rywiol rheolaidd gyda rheolaeth lawn botensial rhywiol, ymhlith pethau eraill, yn helpu'r cydbwysedd hormonaidd, felly yn naturiol yn rheoleiddio menstruation.

Ar y llaw arall, astudiaethau gwyddonol wedi dangos bod menywod sydd â degau o orgasms lluosog a hir heb oedi (yn ogystal â'r rhai sydd â ymataliaeth rhywiol llawn) secretu symiau mawr o endorffinau a mislif yn fyr iawn, yn rheolaidd ac yn ddi-boen. Ar gyfer hyfforddeion uwch gwaedu ar fisoedd 3 4-diflannu a'r wraig priodol deimlad gwych ac yn llawn egni.

5. Mae rheolaeth lawn o botensial rhywiol yn arwain at gynnydd naturiol yn nifer y fron mewn menywod

Drwy weithredu gyda chyffro dwys a chynnydd mewn llif y gwaed, gall y bronnau gynyddu eu cyfaint hyd at 25% mewn gweithred gariadus gyda rheolaeth potensial rhywiol llawn. Cafwyd hefyd bod sensitifrwydd y bronnau i gyffyrddiadau a chasgau synhwyrol yn cynyddu'n fawr, sy'n gwneud y fenyw yn haws i deimlo'n bleser.

6. Cyflymu traenoldeb intestinal

Diolch i cyhyrau yn y bol downloading sylweddol a thrylwyr yn ystod gweithred rywiol gyda rheolaeth lawn botensial rhywiol mae fras, abdomen tylino naturiol y tu mewn a'r tu allan, sydd ymysg pethau eraill yn dda ar gyfer y coluddion.

7. Cryfhau cyhyrau'r abdomen yn naturiol

Mewn cariad dwys â rheolaeth lawn o botensial rhywiol, mae cyhyrau'r abdomen yn aml ac am gyfnod hir yn ddiddorol ac yn weithredol yn naturiol. Mae hyn yn bennaf oherwydd y diaffragm. Mae'r cyhyrau pwysig hwn, sy'n gwahanu'r ceudod thoracig o'r ceudod yr abdomen, gyda chamau anadlu cyflym, yn rhythmig ac yn gytûn yn tynnu'n ôl ac yn symud y cyhyrau'r abdomen.

8. Gwella a lleihau'r angen am gysgu yn naturiol

Yn gyffredinol mae'n hysbys bod pleser parhaol yn sedative ardderchog i ddynion. Mae bron yr un mynegiant yn digwydd i fenywod. Mae'r effeithiau eithriadol hynod lliwgar, lliniaidd ac adfywiol yn tyfu endorffinau.

9. Lleihau pryder neu leihau yn gyfan gwbl mewn cyfnod byr

Os ydym yn caru y rheolaeth lawn botensial rhywiol, yn eithaf cyflym yn dilyn eu hunain galluoedd eithriadol penodol, ymhlith sy'n werth sôn: dileu straen, ymlacio dwfn, hwyliau da, ewfforia, synnwyr digrifwch. Mae achos y cyflawniadau hyn yn secretion enfawr o endorffinau, sy'n digwydd ar hyn o bryd o orgasm heb ejaculation (lag) eto. Ar y lefel myfyriol, diolch i mwythau dangos y pŵer go iawn o ymlacio. cariad llawn a cythryblus gyda photensial rhywiol rheolaeth lawn, sydd hefyd yn weithgaredd corfforol, ymhlith pethau eraill, yn caniatáu ar gyfer cael gwared cyflym o straen cyhyrol, nerfol a meddyliol.

10. Ysgogiad naturiol o gylchrediad gwaed

Ar adeg llid rhywiol, mae'r parthau erotogenig a'r corff cyfan yn llidiog iawn. Mae'r rhydwelïau'n ymlacio ychydig. Hefyd, mae'r pleser dwys sy'n dod allan yn achosi i'r rhydwelïau ehangu yn raddol, sy'n dod â theimlad llawn o frawddeg a hapusrwydd heb ei ail.

11. Ymladd naturiol yn erbyn poen a dioddefaint corfforol

pleser rhywiol anarferol dwys, wedi bod yn profi yn ystod y weithred cariad â rheolaeth lawn o achosion posibl rhywiol yn llawer uwch na'r trothwy poen. Canfuwyd bod ar ôl i ferch yn cyrraedd 5-10x orgasm heb sagging, er enghraifft, i llawer llai sensitif nag o'r blaen pigiad neu ddyddiau 5 wedi hynny. Felly roedd yn bosibl i wirio anesthetig arwyddocaol (numbing) effaith, sydd â gariad o'r fath, ac mewn llawer o achosion gwelwyd bod y trothwy poen ar ôl cael rhyw gyda rheolaeth lawn o'r cynnydd posibl rhywiol ar gyfer hyd at oriau 2 70%.

12. Addasiad sylweddol, naturiol a pharhaol o weithgaredd thyroid

Mae Hypoffasea - yn "anhwylder" gan bleser a phleser dwys a pharhaol - yn ysgogi'r chwarren thyroid i weithredu'n naturiol. Fel y gwyddys, os yw'r thyroid yn gweithio uwchben y lefel arferol, rydym yn anniddig, yn dwys ac yn gorliwio. Fodd bynnag, pan fydd y chwarren thyroid yn disgyn islaw'r lefelau arferol, mae rhewi ac mae gennym rywbeth i'w wneud gydag ennill pwysau annormal a libido gostyngol iawn.

13. Deffro a datblygu "straen cadarnhaol" ynddo'ch hun

Mae'r chwarennau adrenal yn cael eu symbylu'n gytûn gan y chwarren pituadig gyda rheolaeth rhyw, gyda rheolaeth lawn o botensial rhywiol, gan greu hormonau o "straen cadarnhaol". Mae'r un cyntaf, adrenalin, yn llwyr ac yn llygru ein synhwyrau yn achos cariad mellt. Mae cortisone llai adnabyddus yn ein galluogi i amddiffyn yn isel ac yn gyflym yn erbyn iselder ysbryd. Mae chwarennau adrenal hefyd yn diystyru'r hormonau awydd o'r enw androgens.

Yn syml, pan fyddwch yn gwneud cariad â rheolaeth lawn ymataliaeth rhywiol yn cael eu secretu helaeth gan bron i holl gynhwysion sydd eu hangen ar gyfer shag da, a all bara am oriau heb alldaflu dyn heb dynes relents pan fydd hi'n cyrraedd orgasm ddeg gwaith.

14. Gwlychu'r croen yn naturiol ac yn drylwyr

Mae pleser dwys ac estynedig yn achosi mwy o ryddhau hormonau estrogen (rhyw fenyw). Mae hyn yn arwain at wellradiad gwell o bob croen, sy'n dod yn fwy cynhwysfawr, yn sgleiniog, yn supple, yn well, ac yn dangos colagen uwch.

15. Ymarfer corff naturiol a gwella cof

Mae hypotalamus, chwarren ganolog y system hormonig, hefyd yn gartref i ganolfannau cof. Dangosodd yr arolwg, a gynhaliwyd ymhlith yogis Indiaidd y weithred rywiol dwys a hir gyda rheolaeth lawn achosion posibl rhywiol, yn hwyluso ac yn gwella prosesau meddwl, gan gynnwys y cof. Mae'r ynni enfawr sy'n cael ei ddarlunio yn yr aura yn ffafrio crynodiad mewnol yn fawr ac yn hwyluso prosesau cof cyflym a hirdymor.

16. Y dull gorau, hollol naturiol o atal cenhedlu

cysylltiad cariad dwys a pharhaol gyda ymataliad rhywiol rheolaeth lawn yn tybio atal am gyfnod amhenodol ejaculation yn llawn, a dyna pam ei bod yn y dull mwyaf naturiol a mwyaf diogel o atal cenhedlu. Mae menywod sy'n ymarfer lovemaking gyda rheolaeth lawn o'r potensial rhywiol yn ddynion seiliedig gyfartal peidio â bod yn pwysleisio gan y posibilrwydd o feichiogrwydd digroeso.

17. Hyfforddiant naturiol y galon naturiol a chytûn

Ers 70 80-curiadau y funud (ar gyfartaledd) yn curiad y galon segur am ymasiad cariad â rheolaeth lawn botensial rhywiol yn raddol yn cynyddu hyd at 100 120-bpm ystod llwyfandir (dros gyffrous). Ar hyn o bryd o orgasm heb ejaculation (slackening), cyflawnir cyfradd y galon 110-130 mewn munudau. Dyna pam y credir bod cariadus gyda rheolaeth lawn o botensial rhywiol yn broses naturiol iawn o hyfforddiant calon.

18. Humor llawn ac ennyn hwyliau da

ewfforia pwerus sy'n ymddangos ac yn para am sawl diwrnod ar ôl y weithred cariad â ymataliaeth rhywiol llawn yn cael ei esbonio ymhlith pethau eraill, cysylltu gan ddau niwrodrosglwyddyddion - dopamin a serotonimu. O dan ddylanwad pleser dwys a pharhaol, mae'r chwarren pituitary yn cael ei ysgwyd yn bennaf. Mae'r neurotransmitters hyn yn naturiol yn cyflenwi ynni i'r ymennydd a'r gwaed, gan greu dynameg ewrogar gyffredinol. Mae hyn yn "heintus" iawn i'r rhan fwyaf o bobl yr ydym yn dod i gysylltiad â nhw.

19. Ymlacio'n llwyr o'r cyhyrau

Os ydym yn cyffwrdd â gofal yn ofalus ac yn ofalus, mae yna symbyliad gwych. Mae'n mynd drwy'r croen yn gyntaf, yna trwy drawsnewidiadau nerfau penodol nes ei fod yn cyrraedd y ganolfan gynnig yn y llinyn cefn a'r ymennydd yn derfynol. Trwy'r system adfer, bydd yr ysgogiad buddiol hwn yn cael ei adlewyrchu yn fuan yn y cyhyrau, a fydd yn ymlacio'n fawr.

20. Gwella amodau sy'n cyd-fynd â ffenomen beichiogrwydd

Yng nghorp menyw feichiog - mae hormonau dan lifogydd (yn enwedig yn ystod misoedd cyntaf beichiogrwydd), mae cyflymiad o gylchrediad gwaed, yn enwedig yn yr abdomen is, sy'n cryfhau a hyd yn oed hwyluso ymateb rhywiol. Mae delight mewn sefyllfaoedd o'r fath yn aml yn atgyfnerthu rhannau gwahanol a dymunol y gwter, sy'n ymateb yn llawer mwy cyfrifol yn yr achos hwn.

Ystyriaeth derfynol

Mae doethineb y Dwyrain wedi bod yn hawlio am filoedd o flynyddoedd y gall rhywioldeb fod yn fodd o wella twf ysbrydol pobl. Rhaid i ddyn dynol ailystyried ei agwedd tuag at eroticism mireinio a nobel. Ni allwn atal y lefel y mae ynni dwyfol greadigol yn ei ddangos ei hun yn y dyn.

Ni allwn gyflawni twf ysbrydol gwirioneddol trwy wrthod neu osgoi rhyw agwedd ar fywyd, oherwydd mae agwedd negyddol pob math yn mynd â ni i ffwrdd oddi wrth ddiddiniaeth. Forbidden unrhyw gyfeiriad at faterion rhywiol, neu'r eithafol arall, byth yn ymroi i anlladrwydd, y gostwng, rhywioldeb bestial yw dulliau y maent yn dinistrio popeth mewn bodau dynol, y mwyaf urddasol, y rhan fwyaf o serchog, pur a nejbožštějšího.

Mae'n rhaid i ddyn wybod ei hun ym mhob ffordd. Dylai geisio gwybodaeth gynhwysfawr a mynd trwy lwybrau ysbrydol dilys sy'n ei arwain at wireddu ei hun. Ac mae ysgrifeniadau cyfrinachol yn honni y gall un godi ei ymwybyddiaeth hyd yn oed gan ddefnyddio'r ynni hanfodol mwyaf - ynni rhywiol.

Erthyglau tebyg

Un sylw ar "Cariad iacháu"

  • Looper yn dweud:

    Yn anffodus, am ryw reswm, mae menywod yn frigid (efallai y gall atal cenhedlu hormonol), ac ychydig iawn ohonynt - mae dynion yn cael eu geni yn fwy na menywod.
    Yn ogystal, mae bywyd rhyw menywod yn fyrrach na bywyd rhyw dynion.
    Mae bywyd rhyw menywod yn dod o 15 (yn aml o 10 ond byddai rhai yn ei deall am reswm dirgel fel cythruddiad) i 40 o flynyddoedd, hy blynyddoedd 25 o fywyd rhywiol. Mae dynion yn cael bywyd rhyw o 15 o flynyddoedd i farwolaeth neu hyd nes y bydd tyffa'r cyhyrau yn datblygu - ac yna maen nhw'n dweud nad oes ganddynt y cryfder mwyach. Ond yn dechnegol, mae bywyd rhyw dyn ddwywaith y tymor - felly byddai angen dyblu menywod.

Ad a Ateb