Lacerta - creadur crafu sy'n byw mewn byd o dan y ddaear - 3. rhan

14745x 11. 07. 2016 Darllenydd 1

Rwy'n cadarnhau bod y testun canlynol yn wirioneddol a does dim ffuglen. Mae'r rhain yn ddarnau o'r trawsgrifiad o gyfweliad a wneuthum gyda chreadur reptilian ym mis Rhagfyr 1999.

Mae'r creadur oedd mewn cysylltiad gyda fy ffrind (ei enw i sôn yn y testun yn unig EF dalfyrru) am sawl mis. Gadewch i mi ddatgan fy mod yn ar hyd ei fywyd yn amheus am UFOs, estroniaid a phethau rhyfedd eraill, yr wyf yn meddwl bod fy EF yn dweud dim ond breuddwydion neu straeon ffug pan siarad â mi am ei gysylltiadau cyntaf â bodau nehumanoidní " Lacerta ".

Roeddwn i'n dal yn amheus, er fy mod yn cwrdd â hi. Yr oedd 16. Rhagfyr y llynedd. Cyfarfuom mewn ystafell gynnes bach yn nhŷ fy hen ffrind ger tref yn ne Sweden. Er gwaethaf y rhagfarnau gwelais â'm llygaid fy hun ac yn gwybod nad oedd yn ddynol. Meddai, ac yn dangos i mi cymaint o bethau anhygoel yn ystod y cyfarfod hwnnw na allaf barhau i wadu realiti a geirwiredd ei eiriau. Dyw hi ddim yn ddrwg mwy o'r dogfennau ar UFOs a extraterrestrials sy'n honni i ddweud y gwir, ond mewn gwirionedd maent yn ffuglen yn unig. Rwy'n argyhoeddedig bod y cofnod hwn yn cynnwys gwir unigryw, felly dylech ei ddarllen. Os oes gennych ddiddordeb, anfonwch ef at eich holl ffrindiau, e-bost neu gopi.

Tystiaf hefyd fod "paranormal" gwahanol alluoedd o'i rhywogaethau fel telepathi a telekinesis, dangoswyd yn ystod oriau 3 6 a chofnodion o drafodaethau, ac yr wyf yn hollol siŵr bod galluoedd hyn oedd unrhyw driciau. Mae'r testun canlynol wrth gwrs anodd i rywun ddeall ac yn credu iddo pan yn bersonol brofi, ond roeddwn yn mewn cysylltiad â ei meddwl ac rwyf bellach yn hollol siŵr bod popeth a ddywedodd yn ystod ein cyfweliad yn y gwirionedd absoliwt am ein byd. Gallaf ddisgwyl gennych chi eich bod yn credu pan fyddwch yn gweld fy mod yn rhoi fy ngeiriau syml heb dystiolaeth, ond nid wyf am roi unrhyw dystiolaeth.

Darllenwch drawsgrifiad y cyfweliad a meddyliwch amdano; mae'n bosib y cewch y gwir yn y geiriau hyn.

Ole K.

Cwestiynau ac Atebion:

Cwestiwn: Fel y soniasoch, nid wyf yn cael cymryd lluniau ohonoch chi. A fyddai'n ddefnyddiol iawn i brofi eich gwir fodolaeth a gwirionedd y stori hon, a allwch chi ddisgrifio'ch hun yn fanwl?

Ateb: Rwy'n gwybod y byddai'n ddefnyddiol profi dilysrwydd y sgwrs hon pe gallech wneud rhai o'm lluniau. Yn yr achos hwn, mae pobl yn amheus iawn (ei fod yn dda i ni ac i estroniaid eraill sy'n gweithio yn ddirgel ar y blaned hon), felly hyd yn oed os oedd gennych luniau o'r fath, llawer o'ch math fyddai'n dweud ei fod yn sgam, Im 'jyst yn ddynol cuddio merch neu rywbeth, a fyddai'n sarhaus i mi. Rhaid ichi ddeall na allaf roi caniatâd i gymryd lluniau ohonof neu fy nghyfarpar. Mae ganddo resymau gwahanol yr wyf am eu hesbonio, un o'r rhesymau yw peidio â datgelu cyfrinachau ein bodolaeth, mae rheswm arall yn fwy crefydd neu'n llai crefyddol. Still, mae gennych yr hawl i dynnu fy ngolwg, a gallaf ddangos fy nghyfarpar i chi yn ddiweddarach. Byddaf hefyd yn ceisio disgrifio fy hun, ond yr wyf yn amau ​​y bydd eraill yn eich math yn gallu dychmygu fy edrych yn go iawn yn unig o eiriau cyffredin oherwydd eu bod yn gwadu bodolaeth rhywogaethau ymlusgiaid yn awtomatig ac o rywogaethau deallus heblaw eich pen eich hun yn gyffredinol. Mae'n rhan o raglennu'ch meddwl. Wel, byddaf yn ceisio.

Dychmygwch gael corff fel menyw ddynol arferol a chael y syniad da cyntaf o'm corff. Fel chi, mae gen i fy mhen, dwy law, dwy droed, ac mae cyfrannau fy nghorff yr un fath â'ch un chi. Oherwydd fy mod i'n fenyw, mae gen i ddau fraen hefyd oherwydd mae ein rhywogaethau reptilian wedi dechrau meithrin ein plant yn ystod y broses ddatblygu. Mae hyn wedi digwydd cyn 30 am filiynau o flynyddoedd, oherwydd dyna'r ffordd orau o gadw plant yn fyw. Mae Evolution wedi ei wneud ar gyfer ymlusgiaid sydd eisoes ar adeg deinosoriaid, ac yn ddiweddarach ar gyfer ein rhywogaeth. Ond nid yw hynny'n golygu ein bod bellach yn famaliaid go iawn, nid yw ein bronnau mor fawr â menywod dynol, ac mae eu maint yn gyffredinol yr un fath ar gyfer pob merch o'n math ni. Mae gan organau atgenhedlu allanol y ddau ryw yn llai na phobl ond maent yn weladwy ac mae ganddynt yr un swyddogaeth â'ch un chi. (Rhodd arall o ddatblygiad ein math.)

Mae fy croen yn wyrdd yn bennaf a llwydfelyn, gwyrdd golau ac yn hytrach wedi smotiau afreolaidd croen brown, pob un tua maint 1 2-cm, yn enwedig ar ein wyneb a'r corff yn is. (Mae'r patrymau yn wahanol i'r ddau ryw, mae gan fenywod fwy, yn enwedig ym mhen isaf y corff ac ar y wyneb.)

Yn fy achos i, gallwch eu gweld fel dwy linell uwchben y cefnau, yn mynd i'r crib, y boch a'r sêr. Mae fy llygaid yn ychydig yn fwy na dyn (am y rheswm hwn gallwn weld yn well yn y tywyllwch) ac fel arfer dominyddu gan ddisgybl du mawr ohonynt yn cael eu hamgylchynu gan irises bach gwyrdd golau, dynion yn cael gwyrdd tywyll. Mae'r pupa yn fertigol a gellir ei newid o linell ddu fach i siâp hirgrwn agored eang oherwydd bod ein retina'n sensitif iawn i olau ac mae'n rhaid i'r cŵn bach ei reoleiddio.

Mae gennym glustiau glodyngrwn ond maent yn llai ac yn llai crwm na chi, ond rydym yn clywed yn well oherwydd mae ein clustiau'n fwy sensitif i'r sain a gallwn glywed amrediad ehangach o doau. Mae gennym y cyhyrau fel "cwt" dros y clustiau, a all eu cau'n llwyr (er enghraifft, o dan y dŵr). Nodir ein trwyn a rhwng y tyllau mae toriad siâp V a ganiataodd ein hynafiaid i "deimlo" y tymheredd. Nawr rydym wedi colli'r rhan fwyaf o'r gallu hwn, ond gallwn ni barhau i deimlo'r tymheredd gan y corff hwn. Mae ein gwefusau yn cael eu llunio fel eich (menywod ychydig yn fwy na dynion), ond maent yn frown golau o ran lliw, ein dannedd yn wyn llachar ac yn gryf, ychydig yn hirach a mwy pendant, fel y dannedd eich ysglyfaeth. Nid oes gennym liwiau gwallt gwahanol fel chi, ond mae gennym y traddodiad o liwio gwallt yn ôl gwahanol gategorïau oedran. Mae'r lliw gwallt gwreiddiol yn frown a gwyrdd. Mae ein gwallt yn gryfach na chi ac yn tyfu'n araf iawn. Yn ogystal, y pennaeth yw'r unig ran o'n corff lle mae gennym rywfaint o dwf.

Mae ein corff, y breichiau a'r coesau yn debyg o ran siâp a maint i'ch un chi, ond mae'r lliw yn wahanol (gwyrdd-llwydfelyn, fel ar yr wyneb), ac ar eu smotiau rheolaidd ar ran uchaf y goes (uwchben y pen-glin) a breichiau (penelin). Mae ein pum bys yn ychydig yn hirach ac yn deneuach na bysedd dynol, y cledrau ein croen yn llyfn, felly nid oes gennym unrhyw cribau, fel eich un chi, ond unwaith eto mae gennym gyfuniad o strwythur y cennog croen a dotiau brown. Mae gan y ddau ryw ddot ar eu pennau, ond nid oes gennym olion bysedd fel chi.

Os ydych chi'n cyffwrdd â'm croen, fe'ch teimlwch hi'n llyfn na'ch ffwr. Mae awgrymiadau miniog ar frig y cymalau canol. Mae ewinedd yn llwyd ac yn gyffredinol yn hirach nag sydd gennych. Gallwch weld nad yw fy ewinedd mor hir ac o'r proffil crwn. Mae'n oherwydd dwi'n fenyw. Mae gan ddynion ewinedd pwyntiog miniog, weithiau gyda 5 neu 6 o'ch centimetrau.

Mae'r nodweddion canlynol yn wahanol iawn eich math, oherwydd ein bod tarddiad ymlusgiadol: Os ydych yn cyffwrdd fy nghefn, ar ran uchaf fy nghorff, rydych yn teimlo drwy fy nillad to esgyrnog caled. Nid yw hyn yn fy asgwrn cefn, ond mae'n anhyblyg iawn strwythur allanol mowldio cynnwys croen a meinwe ar hyd ein asgwrn cefn o pen i'r cluniau. Mae'n cynnwys nifer uchel iawn o nerfau a llestri gwaed mawr, platennau yn dwy neu dair centimetr mewn maint, ac yn sensitif iawn i gyffwrdd - dyna pam yr ydym bob amser wedi cael problemau yn eistedd ar gadeiriau gyda cefnau fel hyn. Y brif dasg o blatiau bach hyn (wrth ymyl rôl yn ein rhywioldeb), yn syml, rheoleiddio ein tymheredd y corff pan fyddwn yn eistedd i olau'r haul naturiol neu artiffisial, platiau hyn yn cyfarfod pibellau gwaed yn hwy eu bod yn ehangu ac mae'r haul yn gallu gynhesu ein gwaed ymlusgiadol. sy'n cylchredeg yn y corff trwy'r platiau hyn, sawl gradd, ac mae hynny'n ein gwneud yn falch iawn.

Beth arall sy'n wahanol i'ch math chi? Nid oes gennym botwm bol, oherwydd cawsom ein geni yn wahanol na'ch geni i famaliaid. Mae'r gwahaniaethau allanol eraill o'ch math yn llai ac rwy'n credu nad oes raid i mi sôn am bob un ohonynt nawr, gan nad yw'r rhan fwyaf ohono'n weladwy os ydw i'n gwisgo dillad. Rwy'n gobeithio bod y disgrifiad o'm corff yn ddigon manwl. Rwyf am eich cynghori i wneud rhai lluniadau, yn dibynnu ar yr hyn a welwch.

Dyma sut mae dynion yn cynrychioli bodau ymlusgiaid:

Dyma sut mae dynion yn cynrychioli bodau ymlusgiaid:

Lacerta: creadur crafty sy'n byw yn y byd o dan y ddaear

Mwy o rannau o'r gyfres

Ad a Ateb