Labyrinths: Cyfweliad â Vyacheslav Tokariev

7169x 14. 03. 2019 Darllenydd 1

Mae Vyacheslav Tokarjev yn ymchwilydd, yn wyddonydd ac yn deithiwr ac mae'n aelod o Glwb Rhyngwladol y Gwyddonwyr, Cymdeithas Ddaearyddol Rwsia, a Llywydd Mudiad Ymchwil Treftadaeth yr Arctig.

Cyfweliad

Vyacheslav Viktorovich, rydych chi'n ddaearegwr proffesiynol, meddyg y gwyddorau technegol, cyfranogwr a threfnydd llawer o deithiau ymchwil diddorol iawn sy'n astudio gwareiddiadau hynafol a diwylliannau megalithig - pyramidiau, siediau, dolmens a labyrinths. Mae'r rhan fwyaf o bobl yn meddwl am labyrinths fel rhyw fath o strwythur amddiffynnol, neu gellir eu defnyddio ar gyfer adloniant mewn gerddi (ee mewn gemau plant). Rydych chi'n cynnig safbwynt ychydig yn wahanol ar y labyrinths, beth yw eich perthynas â nhw?

Vjaceslav Tokarjev

Gall eu defnyddio fod yn wahanol iawn. Mae gan rywun labrinths fel ffordd o ddod â'u seremonïau angladd i ben ac mae eraill yn helpu gyda physgota. Mae ystyr y term labyrinth fel y gwelir gan gymdeithas yn seiliedig ar ei ddehongliad mewn geiriaduron dehongli. Yn amlach na pheidio, y diffiniad yw bod labyrinth yn strwythur dau neu dri-dimensiwn mewn lle sy'n cynnwys gwahanol lwybrau cymhleth, gan arwain naill ai i'r gyrchfan neu i'r allanfa neu lwybrau dall.

Yn ôl un o'r geiriaduron, mae'r Labyrinth j yn air o'r Aifft sy'n cael ei ddehongli fel strwythur cymhleth gyda choridorau cymhleth a siambrau eang. Mae geirfa arall (VIDalja) unwaith eto'n ymwneud â llwybrau, darnau neu fannau cydblethu lle nad yw'n hawdd dod o hyd i allanfa. Ymhellach, nodir bod labyrinths yn hysbys o'r hen Aifft ac o ynys Creta. Wrth i ganlyniadau archwilio gwareiddiadau hynafol ddangos, mae pobl bob amser, am resymau anhysbys, wedi ceisio deall labyrinths a strwythurau tebyg eraill sy'n gysylltiedig â mudiant sy'n cylchdroi - cylchoedd, cromlech, cregyn neu droellau. Gellir dod o hyd i'w darlunio rhwng lluniadau craig, y brithwaith o loriau yn Pompeii, ac yn yr epig Indiaidd hynafol Mahabharata.

Pam y mae pobl yn cael eu denu gan rywfaint o ddicter annealladwy? Yn bersonol, rwy'n credu y gall crwydro er mwyn dod o hyd i'r allanfa o ddiweddglo marw ddigwydd mewn llawer o leoedd mewn bywyd go iawn. Ac mae'r labyrinths bob amser wedi denu a denu dyn trwy ddangos iddo'r ffordd i'r Goleuni, Dwyrain y Cymylau. Pererindod sy'n pechu pechodau, dioddefaint a gofid, pererindod i genhadaeth ddynol uwch.

Pwy, yn eich barn chi, a ddyfeisiodd y labyrinths a beth oedd eu pwrpas gwreiddiol?

Mae'n anodd barnu pa ddigwyddiadau a meddyliau sydd wedi digwydd yn y dyddiau cynnar. Mae tystiolaethau unigol wedi cael eu cadw mewn chwedlau Groegaidd hynafol, un ohonynt yw chwedl Minotaur. Yn Creta, mae yna Mino Labyrinth, a argymhellwyd yn ôl y sôn gan yr oracl, i lanhau digofaint y duwiau a achoswyd gan dwyll y Minoan, gan ddod â chyfres o drychinebau i ben yn ei fywyd ac yn y wlad.

Labyrinth ar Mount Bela, Cawcasws y Gogledd

Adeiladwyd Labyrinth gan yr adeiladwr enwog Daidalos. Rydym yn gwybod y chwedl hon ond o bapurau 6. stol.nl Yn bersonol, credaf nad yw llawer o anghywirdeb yn y dehongliad llawer diweddarach hwn, nid yw ymddygiad llawer o gymeriadau chwedlonol yn cyfateb i'w cymeriad gwreiddiol. Pam y daeth y tarw gwyn yn ffynhonnell anghytgord yn y teulu brenhinol? A pham, pam y tarw? Gwyddom, mewn hynafiaeth hynafol, mai'r tarw oedd symbol y duw haul yr oedd yn ei gario ar ei gorneli. Ac yn y chwedl, caiff yr anifail hwn ei aberthu. Roedd yn ymddangos bod y duwiau hynafol wedi clirio eu lleoedd ar gyfer crefyddau newydd ac felly roedd angen creu "llwyfan" newydd ac ailysgrifennu testunau hynafol.

Yr oracl oedd y cyfryngwr rhwng y duwiau a'r dynion a dangosodd y ffordd trwy buro o bechodau i wynfydu. Byddai hynny'n golygu bod y labyrinths yn cael eu hadeiladu yn ôl gwybodaeth y duwiau, fel y gallent drosglwyddo gwybodaeth am fydoedd eraill ac uwch i'r ddynoliaeth. Er mwyn cyflawni perffeithrwydd a chytgord gyda'r byd y tu allan gyda'u cymorth. A pham mae'r Minotaur yn y chwedl mor waedlyd? Ydych chi erioed wedi dod ar draws buchod neu teirw sy'n gigysol? Wedi'r cyfan, rydym yn gwybod eu bod yn llysysyddion, sy'n golygu bod gan rywun ddiddordeb eisoes mewn lledaenu gwybodaeth benodol. A bod rhywun yn gyfrinachol a'i hunaniaeth wedi'i guddio y tu ôl i "saith sel."

Byddaf yn ceisio dadansoddi'n fyr beth ddigwyddodd bryd hynny. Pam oedden nhw nawr ac ydy'r bechgyn a'r merched gorau yn cael eu dewis ar draws y wlad? Ar y dde, mae'n astudiaeth mewn prifysgolion. Ac roedd y temlau a'r palasau yn y gorffennol pell yn fan addysg lle cafodd blodeuo dyfodol y wlad ei fagu. Yn y llefydd hyn, diflannodd y gorau o'r gorau yn y labordy am naw mlynedd. Y Minotaurus oedd eu hamddiffynydd, neu reithor heddiw'r Sefydliad Addysgol ym mhrifddinas Knossos o dan y Brenin Mino.

Felly rydym yn dychwelyd i chwedl Minotaur, beth mae'n ceisio ei ddweud wrthym? Yn fy marn i, disgrifir y cysyniad hynafol gwreiddiol yn y chwedl hon, pan oedd pobl yn dal i fod yn dduwiau ac y gallent gyda'i gilydd greu a dylanwadu ar harmoni a datblygiad ein planed. Ond yna roedd cwymp i bechod (yn yr achos hwn twyllo Minos y duwiau trwy newid y tarw gwyn cyn y seremoni aberthu am un arall) ac adeiladwyd labyrinth i lanhau'r pechodau ac osgoi'r trychineb.

Dywedir bod y Groegiaid hynafol a'r Minotaurus yn cael eu galw'n ôl yn aml yn y labyrinths. Ble mae'r labyrinths yn y byd? A ble allwn ni ddod o hyd iddynt yn Rwsia?

Yn wir, mae'n anodd dweud lle nad oes unrhyw labrinadau na strwythurau "cylchdroi" eraill ar ein planed. Os nad oeddent yn dod o hyd iddynt yn rhywle, mae'n golygu nad ydynt wedi bod yn chwilio amdanynt eto.

Yn Rwsia, yn draddodiadol, archwiliwyd labyrinths ar arfordir y Barents, y Môr Gwyn a'r Baltig am flynyddoedd lawer. Yn ogystal â glannau Llyn Onega a Ladoga. Mae'r Mynyddoedd Cawcasws yn bell iawn oddi yno, ond yn 2000 cyhoeddwyd y llyfr Dagestan Labyrinth. Mae'r awdur yn wyddonydd adnabyddus a phensaer SO Magomedov.

Roedd temlau Uniongred yn dal i fod yn 17. Wedi'i haddurno'n aml ag eiconau yn darlunio llafnau lle mae dyn yn sefyll yn ei ganol, mae llwybrau troellog troellog yn agor o'u blaenau, gan arwain naill ai at deyrnas nefoedd neu i lawr at ffynhonnell dioddefaint ac ymerodraeth Satan. Yna daeth diwygiadau eglwysi a dinistriwyd mwyafrif helaeth yr eiconau hyn. Dim ond dau sydd wedi goroesi, y Labyrinth Ysbrydol a'r Daith i Baradise, yn y Fynachlog Jerwsalem Newydd yn Rhanbarth Moscow ac Eglwys Gadeiriol Our Lady of Kazan yn St Petersburg.

Ac a ydych chi'n gwybod am rai digwyddiadau cyfriniol sy'n gysylltiedig â labyrinths?

Uwchlaw pob labyrinths rydym yn ystyried amrywiol strwythurau cylchdroi cymhleth, sydd hefyd yn gynhenid ​​yn y modelau sylfaenol o darddiad ac esblygiad y Bydysawd. Wrth i ni fynd i mewn iddynt, rydym yn dechrau'n ymwybodol neu'n ddigymell i gyffwrdd â Maes Gwybodaeth y Bydysawd Ynni Unedig. Ac ar yr adeg honno mae gennym gyfle i ddylanwadu ar yr amgylchedd naturiol a chymdeithasol sydd o'n cwmpas.

Mae digwyddiadau rhyfedd yn digwydd wrth gerdded drwy'r labyrinth, ac mae bron pob un o'r cyfranogwyr yn eu profi. Byddai'r rhestr yn hir iawn, yn amrywio o newid y tywydd, cilio i wrychoedd bywyd gwyllt (gwiwerod sy'n dod, gwartheg gwaddod, ysgyfarnogod) ac adar; mae'n parhau gyda thwf planhigion, sŵn dwfn a theimladau diddiwedd o gynhesrwydd. A sut mae'r llafnau yn effeithio ar y bobl sy'n mynd trwyddynt? Ychydig oriau ar ôl y darn, mae newidiadau chwyldroadol yn y psyche o bobl yn digwydd yn aml - gallant edrych ar lwybrau eu tynged a'i newid. Rydym yn dweud yn syfrdanol bod labyrinths hefyd yn “pimps ardderchog” oherwydd nad yw nifer y priodasau a nifer y genedigaethau dilynol yn fach. Yn ogystal, mae labyrinths yn effeithiol iawn wrth drin amrywiol gaethiwed malaen.

Oes gan y mannau lle mae'r labyrinths ynni arbennig? A ydyn nhw rywsut yn dylanwadu ar yr amgylchedd a phobl?

Mae'r egni yn y labyrinths yn amlygu ei hun ym mhopeth ac ar unwaith. Mae popeth a all siglo neu siglen yn dechrau symud. Wrth weithio gydag offerynnau GRV mewn labyrinths, gwelir techneg ar gyfer archwilio allyriad ffotonau ac electronau mewn maes trydan o fod dynol i gemstone, a ddatblygwyd gan Dr. Korotkov, bioelectroneg, ar y cyfrifiadur mewn biopolïau dynol , planhigion, cerrig ac amgylchedd dyfrol newidiadau sylweddol. Wrth gynnal arbrofion gyda'r canfyddiad o lif amser, gwelwn fod newidiadau sydd y tu hwnt i wyriadau ystadegol.

A oes cysylltiad rhwng labyrinths a gwareiddiadau blaenorol ar y Ddaear, neu hyd yn oed gyda allfydolion?

Heb os. Wedi'r cyfan, pobl yw'r estroniaid pwysicaf ar y Ddaear. Rydym yn gwisgo yn ein dillad ac yn adeiladu tai i amddiffyn ein hunain rhag yr hinsawdd a natur. Ac wrth grwydro drwy'r Bydysawd, rydym yn ennill gwybodaeth am ei gyfreithiau ac yn eu defnyddio i adeiladu ein temlau. Ac yn eu plith mae labyrinths yn bendant.

A allwn ni gymharu nodweddion cyfriniol labyrinths â rhai pyramidiau?

Gellir cyfeirio at byramidiau a labyrinths fel offerynnau cyswllt â bydoedd pell. Maent yn caniatáu i berson fynd i mewn i ffrwd meysydd gorwedd y Bydysawd, ac ynddynt i ddechrau yn ymarferol i ganfod - gweld a chlywed - llif digwyddiadau mympwyol. A chlywed curiad calonnau holl drigolion y byd. Yn ddiweddar fe wnaethom greu model newydd sy'n cysylltu Pyramidiau a Labyrinadau yn un. Yn 2019 rydym yn bwriadu dechrau adeiladu.

A all labyrinths gael rhai negeseuon cudd ynddynt y gellid eu hamgodio ynddynt?

Cafodd dyn ei eni i ddelwedd Duw ac mae'r labyrinth yn gopi o strwythur y Bydysawd - rhagamcanion o gaeau gwybodaeth egni torsion ar wyneb pridd llorweddol. Mewn seminarau labyrinth, rydym yn dysgu'r negeseuon cudd hyn i "ddarllen" a throsglwyddo gwybodaeth am sut mae'r system yn cael ei chreu a sut mae bywyd yn esblygu i bob cyfeiriad ac amlygiad. Yn yr awr agoriadol, y brif thema yw Labyrinth fel cell fyw o Nature and Man.

Sut y gellir defnyddio labyrinths yn y byd sydd ohoni? A allant helpu rhywun cyffredin?

Os yw rhywun eisiau datblygu ac mewn cytgord â dirgryniadau y Bydysawd a'r byd cyfoes sy'n newid yn gyson, gall Labyrinths ei helpu. Ond mae bob amser yn angenrheidiol cadw mewn cof mai dim ond un o nifer o arfau yw hyn, ac mae pob un ohonom yn penderfynu ar yr hyn y mae am fod a sut mae'n mynd. P'un a fydd ar ochr cariad, heddwch a daioni, neu'n cael ei arwain gan gymhellion pur.

A ydych chi'n Llywydd Mudiad Ymchwil Treftadaeth yr Arctig Rhyngwladol, beth yw nodau'r mudiad hwn?

Rydym yn ymchwilio i etifeddiaeth a thechnoleg gwareiddiadau blaenorol ar y Ddaear, gan edrych am yr atebion cywir a allai gefnogi datblygiad a helpu i oresgyn gwahanol argyfyngau a thrychinebau. Cynhaliwyd y cyfweliad gan Jelena Krumbó ar gyfer safle Mir.

Nodyn i'r Cyfieithydd: Yn ein siroedd, mae'n mynd trwy labyrinth (copi o labyrinth Chartres) o bryd i'w gilydd Jan František Bím.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb