La Rinconada - dinas o'r enw Hypoxia

5250x 04. 11. 2019 Darllenydd 1

Mae dinas Periw, sy'n enwog am fwyngloddio aur, gyda'i huchder 5100 m asl yr anheddiad uchaf yn y byd - a lle da i astudio sut mae bywyd ar lefelau ocsigen hynod isel yn niweidio'r corff dynol.

Labordy dros dro

Un bore oer, llwyd yn gynharach eleni, eisteddodd Ermilio Sucasaire, glöwr yn y pyllau aur, ar gadair blastig wen gyda phentwr o bapurau a beiro yn ei law. Roedd ei lygaid chwilfrydig yn gwylio'r ystafell fawr lle cynhaliodd grŵp o wyddonwyr brofion ar ei gyd-weithwyr. Camodd un cydweithiwr ar ei feic, prin yn dal ei anadl, yr electrodau ynghlwm wrth ei frest. Tynnodd dyn arall ei siwmper fudr a gorwedd wedi'i orchuddio ar wely pren; gwasgodd gwyddonydd o Ewrop declyn ar ei wddf ac edrych i mewn i'r llyfr nodiadau.

Sucasaire oedd nesaf - ar ôl llofnodi'r ffurflen gydsynio a llenwi holiadur hir am ei iechyd, bywyd, hanes gwaith, teulu, yfed, ysmygu ac arferion cnoi coca. "Rwy'n edrych ymlaen ato," meddai.

Y Rinconada

Sefydlodd gwyddonwyr, dan arweiniad ffisiolegydd a selog mynyddig Samuel Vergès o asiantaeth ymchwil biofeddygol Ffrainc INSERM yn Grenoble, labordy dros dro yn ne-ddwyrain Periw yn yr anheddiad dynol uchaf, mewn canolfan fwyngloddio ar gyfer mwyngloddio aur ar fetrau 5100. Amcangyfrifir bod pobl 50 000 i 70 000 yn ceisio dod o hyd i aur a chyfoethogi, ond mewn amodau creulon iawn.

Nid oes gan La Rinconada ddŵr rhedeg, dim system garthffosiaeth na chasglu sbwriel. Mae'r ddinas wedi'i halogi'n drwm â mercwri, a ddefnyddir mewn mwyngloddio aur. Mae gweithio mewn mwyngloddiau heb eu rheoleiddio yn anodd ac yn beryglus. Mae yfed, puteindra a thrais yn gyffredin. Mae tymereddau rhewi ac ymbelydredd uwchfioled dwys yn ychwanegu at yr anawsterau.

CMS

Fodd bynnag, nodwedd bwysicaf y ddinas a ddenodd wyddonwyr gymaint yw aer tenau. Mae pob anadl yn cynnwys hanner yr ocsigen yma, o'i gymharu â chymryd anadl ar lefel y môr. Gall amddifadedd ocsigen parhaus achosi syndrom o'r enw Clefyd Mynydd Cronig (CMS), wedi'i nodweddu gan ormodedd celloedd gwaed coch. Mae'r symptomau'n cynnwys pendro, cur pen, canu yn y clustiau, problemau cysgu, diffyg anadl, crychguriadau, blinder a cyanosis, sy'n staenio gwefusau, deintgig a dwylo mewn glas porffor. Yn y tymor hir, gall CMS arwain at fethiant y galon a marwolaeth. Ni ellir gwella'r afiechyd hwn oni bai eich bod yn dychwelyd i uchderau is - er y gallai rhai symptomau fod yn barhaol eisoes.

Mae CMS yn fygythiad iechyd difrifol i oddeutu 140 mae miliynau o bobl yn byw mewn lleoedd uwchlaw 2500 uwch lefel y môr Ym mhrifddinas Bolifia, La Paz, sy'n gorwedd ar uchder o fetrau 3600, amcangyfrifir bod 6 ˗ 8% o'r boblogaeth - hyd at 63 000 - yn dioddef. Mae rhai dinasoedd ym Mheriw yn cyfrif am hyd at 20% o'r boblogaeth. Ond mae La Rinconada yn arwain yr holl ffordd; mae gwyddonwyr yn amcangyfrif hynny Mae o leiaf un o bob pedwar o bobl yn dioddef o CMS. Fel llawer o afiechydon cronig eraill, mae CMS yn derbyn llai o sylw gan sefydliadau gofal iechyd, meddai Francisco Villafuerte o Brifysgol Cayetano Heredia yn Lima. "Er bod traean o boblogaeth Periw yn byw uwchlaw mesuryddion 2500, mae'n glefyd sydd wedi'i esgeuluso yma," meddai Villafuerte, nad yw wedi cymryd rhan yn yr astudiaeth yn La Rinconada, ond sy'n ymwneud â CMS.

Sut i drin CMS?

Yn ôl Vergès, byddai triniaeth briodol yn ddefnyddiol iawn. Ond i'w ddatblygu, yn gyntaf mae angen i wyddonwyr ddeall beth sy'n arwain at ostyngiad mewn cynhyrchu celloedd gwaed coch, sut mae'n effeithio ar y corff, a pham mai dim ond problem i rai pobl ydyw. Mae gwyddonwyr hefyd eisiau darganfod pa enynnau sy'n rhan o'r broses hon a sut y cawsant eu siapio gan esblygiad dynol modern. Gall dealltwriaeth ddyfnach o CMS hefyd helpu cleifion â chlefyd cardiofasgwlaidd sydd hefyd yn dioddef o ddiffyg ocsigen, meddai'r cardiolegydd Gianfranco Parati o Sefydliad Auxoleg yr Eidal ym Milan, y cymerodd ei gydweithiwr Elisa Perger ran yn yr astudiaeth.

Mae'r cardiolegydd Ffrengig Stéphane Doutreleau yn perfformio archwiliad cardiaidd o Ermilia Sucasair, glöwr yn y pyllau aur.

I ateb y cwestiynau hyn, cyflwynodd INSERM offer gwyddonol 500 000 EUR ar ffordd lymog fwdlyd ym mis Chwefror a threfnodd genhadaeth wyddoniaeth diwrnod 12. Y cynllun oedd cymharu dynion 35 o uchderau uchel sy'n dioddef o CMS â thrigolion iach lleol 20ti a sawl person iach hefyd sy'n byw ar uchderau is. Roedd yn ddigwyddiad digynsail yn wyddonol ac yn logistaidd. Mae gan Periw hanes hir o ymchwil CMS - disgrifiwyd y clefyd gyntaf gan 1925 ym Mheriw gan Carlos Monge Medrano, meddyg Periw. Mae'r rhan fwyaf o wyddonwyr, fodd bynnag, yn gweithredu ar uchder sylweddol is o fetrau 4300, yn nhref lofaol Cerro de Pasco yng nghanol yr Andes. Nid yw'r astudiaeth yn La Rinconada Altitude wedi'i chynnal eto.

Clywodd Sucasaire am yr astudiaeth ar radio lleol. Roedd yn un o'r cannoedd a ddaeth i'r labordy mewn adeilad adfeiliedig sy'n eiddo i Gymdeithas y Glowyr, gan obeithio mynd i mewn i'r astudiaeth. Os caiff ei ddewis, bydd yn destun sawl diwrnod o brofi, gan gynnwys dadansoddi gwaed a gwaed cylchrediad, swyddogaeth yr ysgyfaint, y galon a'r ymennydd ac ymateb y corff yn ystod ymarfer corff a chysgu.

Fel hyfforddeion eraill, roedd Sucasaire yn gobeithio derbyn archwiliadau meddygol ac o bosibl driniaethau. Dim ond un clinig iechyd sydd gan La Rinconada na all gadw i fyny â'r boblogaeth sy'n tyfu. "Mae fy ngliniau," meddai 42, glöwr amser-hir, "yn ddolurus ac wedi chwyddo. Ni allaf fynd i fyny'r bryn, rwy'n cael trafferth dringo grisiau. Rwy'n gobeithio y gall y meddygon fy helpu. "

Gallwn reoli arhosiad byr, ond mae arhosiad hir yn broblem

Mae ychydig funudau o wrthod ocsigen yn arwain at niwed anadferadwy i'r ymennydd a marwolaeth. Ond dim ond lleihau'r lefel ocsigen, os mai dim ond tymor byr ydyw, gallwn drin yn rhyfeddol o dda. Ydy, mae pobl sydd wedi arfer byw yn yr iseldiroedd yn aml yn dioddef o glefyd mynyddoedd acíwt, gan gynnwys cur pen a chyfog, ar uchderau uwch na metrau 2500. (Mae gan lawer o westai Periw ocsigen wrth law ar gyfer twristiaid tlawd.) Ond mae'r symptomau'n dechrau ymsuddo mewn diwrnod neu ddau. Mae'r corff yn addasu trwy greu criw o gelloedd gwaed coch ychwanegol, sydd wedyn yn trosi haemoglobin wedi'i rwymo ag ocsigen yn organau a meinweoedd.

Fodd bynnag, mae arhosiad hir ar uchder uchel yn fwy cymhleth. Mae gan lawer o bobl yr iseldir broblem i gynyddu eu defnydd o ocsigen yn ddigonol i fyw yno'n barhaol. Problem arbennig yw atgenhedlu - y mae'r Sbaenwyr eisoes wedi'i ddarganfod yn ystod cytrefiad yr Andes. Mewn menywod beichiog, mae hypocsia yn aml yn arwain at preeclampsia, a all beryglu'r fam a'r babi. Canlyniadau eraill yw genedigaethau cynamserol a phwysau babanod isel. Mae'r boblogaeth sydd wedi byw yn y mynyddoedd uchel ers cannoedd o genedlaethau yn llawer gwell eu byd.

Ac mae trigolion yr Andes wedi bod yn byw ar uchderau uchel ers tua 15 000 ers blynyddoedd, ac fel llwyfandir Tibet neu Ucheldir Dwyrain Affrica, mae eu organebau wedi esblygu i ymdopi â hypocsia oherwydd newidiadau ffisiolegol cymhleth. Dros y degawd diwethaf, mae gwyddonwyr wedi nodi sawl genyn sy'n gyfrifol am y newidiadau hyn. Gellir eu rhannu'n dri grŵp annibynnol; yn Andes, newid allweddol yw'r lefel haemoglobin uwch sy'n caniatáu i'w gwaed gario mwy o ocsigen. Fodd bynnag, mewn rhai pobl, gydag amlhau celloedd gwaed coch, mae'r lefel hon yn codi allan o reolaeth, gan arwain at CMS.

Mae gan Ermilio Sucasaire dŷ syml yn La Rinconada heb wres, dŵr na glanweithdra (chwith). Fel rhan o astudiaeth i fesur cyfanswm cyfaint haemoglobin, anadlodd ddarn bach o garbon monocsid (dde).

Celloedd gwaed coch gormodol

Mae'r gormodedd hwn o gelloedd coch y gwaed yn gwneud y gwaed yn fwy gludiog ac yn straenio'r system gylchrediad gwaed. (Mae gan waed rhai pobl gysondeb tar bron yma, felly mae bron yn amhosibl cymryd samplau serwm.) Mae pibellau gwaed, fel arfer tiwbiau deinamig, sy'n lledu yn ôl yr angen, yn cael eu lledaenu'n barhaol. Mae pwysedd gwaed yn yr ysgyfaint yn aml yn cynyddu. Mae'r galon yn gorweithio.

Mae grwpiau uchder uchel eraill wedi addasu i lefelau ocsigen isel heb gynyddu haemoglobin yn sylweddol ac mae CMS yn effeithio llai arnynt. Er enghraifft, mae Tibetiaid yn anadlu'n amlach ac yn ddyfnach yn bennaf. Canfu astudiaeth mewn Tibetiaid Brodorol o 1998 mai dim ond 1,2% o'r cyfranogwyr oedd nifer yr achosion o CMS. Mewn sawl astudiaeth a gynhaliwyd yn ucheldiroedd Ethiopia, ni ddarganfuwyd CMS o gwbl. Mewn cyferbyniad, canfu astudiaeth yn Cerro de Pasco nifer yr achosion o CMS i 15% mewn dynion rhwng 30 i 39 oed a 33% yn oed 50 i 59 oed.

Nid oes triniaeth brofedig. Un ateb sy'n cael ei ymarfer ym Mheriw yw fflebotomi neu waedu gwythiennol; yn lleddfu symptomau am ychydig fisoedd, meddai Villafuerte. Fodd bynnag, mae'r weithdrefn hon yn feichus ac yn amddifadu'r corff o ocsigen ymhellach - a allai, yn wrthgynhyrchiol, annog cynhyrchu celloedd gwaed coch hyd yn oed yn gyflymach.

Mae sawl cyffur hefyd wedi cael eu rhoi ar brawf. Mae un ohonynt, acetazolamide, hefyd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer salwch mynyddoedd acíwt. Mae'n gweithio trwy asideiddio'r gwaed, sy'n ysgogi anadlu. Mae dwy astudiaeth yn Cerro de Pasco wedi dangos bod y feddyginiaeth yn lleihau haemoglobin yn y gwaed ac yn cynyddu dirlawnder ocsigen. Ond roedd hyd yn oed yr astudiaeth fwyaf helaeth, a gyhoeddwyd yn 2008, yn cynnwys pobl 34 yn unig ac yn para misoedd 6 yn unig. Nid yw'n eglur a yw'r buddion tymor hir yn gorbwyso'r sgîl-effeithiau. "Byddai'n rhaid i chi gymryd y feddyginiaeth hon trwy'r amser rydych chi'n byw ar uchder uchel," meddai Villafuerte.

Y Rinconada

Mae LA RINCONADA yn gorwedd 2,5 awr o yrru herciog o Juliaca, canolfan tramwy ddiflas gyda thrigolion 250 000, wedi'i leoli ar fetrau 3825 uwch lefel y môr.

Mae La Rinconada, dinas yn yr Andes yn ne-ddwyrain Peru, ar uchder o fetrau 5100. Mae dinasoedd cyfagos fel Juliaca a Puno tua 3800 metr uwch lefel y môr

Daeth y meddyg Periw ac aelod o'r tîm ymchwil Ivan Hancco i 2007 am y tro cyntaf wrth astudio meddygaeth yn Puno, tref gyfagos a chyrchfan i dwristiaid ar Lyn Titicaca. Roedd ganddo fwy o ddiddordeb mewn ymchwil na gwaith clinigol, a ddenwyd gan salwch uchder, ond nid oedd yn gwybod llawer am La Rinconada. Ychydig sy'n gwybod amdano ym Mheriw, meddai. “Roeddwn i’n meddwl ei bod hi’n dref fach. Doedd gen i ddim syniad. ”

Dim ond pan gerddodd Hancco trwy'r brif stryd brysur yma y gallai ddarganfod bod CMS yn broblem lawer mwy yma nag yn Pun, yn gorwedd 1300 metr islaw. "Roedd llygaid coch, gwefusau porffor a dwylo i'w gweld ym mhobman," mae'n cofio. Dechreuodd ddod yma'n amlach, bob mis yn gyntaf ac yn ddiweddarach bob pythefnos, i gynnig cymorth meddygol i'r preswylwyr a chofnodi eu cwynion yn ofalus. Y canlyniad oedd, fel y dywed Vergès, cronfa ddata hirdymor unigryw o CMS a phroblemau iechyd eraill yn ymwneud â mwy na phobl 1500. (Cyhoeddodd gwyddonwyr adroddiad ar y wybodaeth a gafwyd o'r gronfa ddata hon mewn cyfnodolyn.)

Magwyd Vergès hefyd ar uchder uchel yng nghyrchfan sgïo Ffrainc Font-Romeu-Odeillo-Via yn y Pyrenees ar fetrau 1800. Diolch i'r ganolfan hyfforddi uchder, mae wedi dod yn gyrchfan boblogaidd i athletwyr Ewropeaidd. Roedd Vergès ei hun yn dîm sgïo cenedlaethol am sawl blwyddyn ac astudiodd wyddor chwaraeon a ffisioleg ym Mhrifysgol Grenoble. Yn 2003 derbyniodd ei Ph.D. am ei waith ar gamweithrediad anadlol mewn athletwyr dygnwch lle defnyddiodd ei gyn gyd-chwaraewyr fel pynciau astudio.

Efelychu arhosiad byr

Mae'r rhan fwyaf o astudiaethau Vergès yn cael eu cynnal yn ei labordy yn Grenoble, lle gall efelychu arosiadau byr ar uchder uchel gan ddefnyddio mwgwd neu babell sydd â chynnwys ocsigen isel. Ond mae ei galon yn curo am waith maes - yn llythrennol. Yn 2011 llogodd hofrennydd a mynd â 11 o ddynion iach i orsaf ymchwil ym Mont Blanc, Ffrainc ar uchder o fetrau 4350. Yma fe fesurodd lif eu hymennydd a pharamedrau eraill yn ystod dyddiau 6. (Aeth naw ohonyn nhw, yn ogystal â Vergès, yn sâl.) Yn 2015, cymerodd ran mewn alldaith diwrnod 10 yn Tibet, gan wylio sut yr effeithiwyd ar hypocsia tymor hir ar fetrau 15 5 gan bobl 000 yr iseldir.

Trefnwyd yr astudiaeth yn La Rinconada yn 2016 mewn cyfarfod o wyddonwyr yng nghyrchfan Ffrengig Chamonix ger Mont Blanc, y gwnaeth Vergès hefyd wahodd Hancca iddo. Eisteddodd y ddau. Penderfynodd Hancco orffen ei astudiaethau yn Grenoble ac mae bellach yn gweithio ar ddoethuriaeth yn Labordy Vergès. Dywed y ddau ymchwilydd fod cysylltiadau Hancc yn La Rinconada, ynghyd â'r hyder y mae wedi'i fagu yno wrth ddarparu gofal meddygol, wedi cyfrannu'n helaeth at yr astudiaeth. Helpodd Hancco i sicrhau cefnogaeth logistaidd, gan gynnwys gan César Pampa, Llywydd Cymdeithas Perchnogion Mwyngloddiau. (Roedd Pampa yn byw yn La Rinconada am flynyddoedd, ond symudodd i Juliaca oherwydd CMS, a oedd yn ei fygwth yn ddifrifol.) "Roedd yn gyfle unigryw," meddai Vergès. "Gwireddu breuddwyd."

Nid oedd gan Vergès unrhyw grant ar gyfer yr astudiaeth hon, ond daeth o hyd i noddwyr, gan gynnwys un cwmni dillad mynydd. Fe wnaeth hi arfogi'r tîm gyda'r arysgrifau "Expédition 5300". (Roedd ychydig yn gorliwio; mae gan un copa uwchben La Rinconada fetrau 5300, ond mae'r ddinas a mwyafrif y mwyngloddiau mewn metrau 5100). Comisiynodd gwyddonwyr fideo proffesiynol a chyflwynodd yr astudiaeth fel “antur unigryw”. Cyn gynted ag y cyrhaeddon nhw Periw ddechrau mis Chwefror, dechreuon nhw hysbysu eu cynulleidfa Ffrengig trwy fideos. Roedd y fideos yn dangos tîm anadlu caled o wyddonwyr yn cynnal profion glowyr ar strydoedd serth La Rinconada.

Mae'r arweinydd ymchwil Samuel Vergès yn diolch ac yn cyflwyno un o gyfranogwyr 55 yn yr astudiaeth yn La Rinconada.

La Rinconada yw'r dewis lleiaf gwael

Daeth Sucasaire, a anwyd yn un o bentrefi Ucheldir Periw, y tro cyntaf i geisio cyflogaeth yn 1995. Roedd yn 17 mlwydd oed. Ers hynny mae wedi gadael yma sawl gwaith, er enghraifft ceisio ei lwc mewn fferm goffi yng ngogledd-ddwyrain Periw. Yn olaf, penderfynodd, er gwaethaf yr amodau garw, mai La Rinconada oedd y dewis lleiaf gwael. "Mae'n ddinas anghofiedig," meddai. “Nid oes gan y llywodraeth ddiddordeb ynom ni o gwbl. Nid yw ond yn meddwl am ei ddiddordebau ei hun. Rhaid i ni gael ein hunain yn ffordd i oroesi. ”

Mae Sucasaire yn perthyn i lwyth brodorol Aymara, yn byw ym Mheriw, Bolivia a gogledd Chile. Gan fod ei hynafiaid wedi byw yn yr ucheldiroedd ers cenedlaethau lawer, mae'n debygol y bydd ganddo nodweddion genetig sy'n ei helpu i fyw ar uchderau uchel. Fodd bynnag, ni wnaeth Esblygiad baratoi Sucasair ar gyfer bywyd yn La Rinconada. Yn y profion cychwynnol, dangosodd y canlyniadau mewn saith symptom mewn cyfuniad â lefelau haemoglobin uwch bresenoldeb CMS ac felly cytunwyd i gael eu cofrestru yn yr astudiaeth. Am sawl diwrnod bu’n rhaid iddo ddychwelyd i’r ganolfan i gael profion, a oedd yn aml yn cymryd oriau.

Mewn un arbrawf, anadlodd Sucasaire ychydig bach o garbon monocsid, nwy gwenwynig sy'n clymu i haemoglobin i bennu cyfanswm yr haemoglobin yn ei waed. Yn yr ail, bu’n rhaid iddo orwedd yn amyneddgar ar ei ochr dde tra bu’r cardiolegydd Ffrengig Stéphane Doutreleau yn astudio ecocardiograffeg ei galon.

Astudiaeth cwsg

Un noson, daeth Sucasaire i astudiaeth gwsg a gynhaliwyd gan Dr. Perger. Clipiodd electrodau i'w frest i fonitro cyfradd curiad y galon a'i chyfarparu â monitor i gofnodi'r anadl ac unrhyw benodau o apnoea cwsg a geir yn gyffredin mewn hypocsia. Arweiniodd y gwifrau at recordydd bach ynghlwm wrth yr arddwrn. Cipiodd dyfais fach las a oedd yn monitro dirlawnder ocsigen yn y gwaed i flaen ei fys mynegai chwith. Yna anfonodd y meddyg ef adref. Nid oedd y ffordd fwyaf cyfforddus i dreulio'r nos, ond dywedodd Sucasaire y byddai'n cysgu "con los angelitos" - gydag angylion.

Mae Sucassaire yn byw munudau 10 trwy gerdded trwy strydoedd mwdlyd a llwybrau o'r labordy. Mae un tŷ ystafell y mae'n ei rannu gyda thri pherthynas sy'n oedolyn mewn gwirionedd yn haearn rhychiog heb fod yn ffenestr a brynodd 7 flynyddoedd yn ôl. Mae'n un o filoedd o dai tebyg sydd wedi'u gwasgaru ar ochr y bryn. Cinio coginio nith ar losgwr nwy cludadwy. Er ei bod hi'n haf, roedd y gwelyau'n llawn blancedi; does dim gwres yn y tŷ a'r noson flaenorol cwympodd yr eira. "Rydyn ni'n gorchuddio'n dda iawn," meddai Sucasaire. Mae'r teulu'n defnyddio'r cyfleusterau cyhoeddus drewi cyfagos fel ystafell ymolchi. Rhaid prynu dŵr yfed ac mae'n ddrud iawn, meddai Sucasaire.

Mae'n gweithio ym Mwynglawdd 20 funud o gerdded o'r ddinas. Mae'r ffordd i'r fynedfa wedi'i leinio â mynyddoedd enfawr o sothach wedi'u lapio mewn bagiau plastig bach. Gwaherddir mynediad tramor, meddai.

Cloddio aur

Mae llawer o fwyngloddiau Periw yn cael eu gweithredu gan gwmnïau rhyngwladol mawr, ond mae mwyngloddio aur yn La Rinconada yn "answyddogol" neu'n anghyfreithlon. Mae Sucasaire yn gweithio 5 neu 6 oriau'r dydd; Mae'n waith mor galed nes bod gweithio'n hirach yn amhosibl yn gorfforol, meddai. Maent yn ofni llwch mwynglawdd, lleithder a charbon monocsid. "Bu farw rhai o fy nghydweithwyr yn ifanc - yn 50, 48, 45 mlynedd," meddai. Mae canlyniadau angheuol ffrwydradau a chwymp twneli yn gyffredin yma. "Nid oes mecanwaith diogelwch," meddai César Ipenza, cyfreithiwr amgylcheddol wedi'i leoli yn Lima. "Dyna pam mae damweiniau aml."

Nid yw'r mwyafrif o lowyr yn talu eu gweithwyr; yn lle, mae un diwrnod neu fwy o bob mis yn caniatáu iddynt fynd â'r holl fwyn y maent yn ei gario mewn bagiau kg 50 adref. Gallant gadw'r aur ynddo. Mae'r system hon, o'r enw cachorreo, yn troi bywyd yn loteri enfawr; Mae Ipenza yn ei alw'n "fath o gaethwasiaeth." Mae rhai glowyr "yn cael swm da o aur," meddai Sucasaire, "ac mae rhai yn gadael y ddinas." Mae'n lleiafrif ohonyn nhw. Fel arfer, dim ond digon i oroesi y bydd glowyr yn ei gael. Weithiau maen nhw'n dod o hyd i bron ddim.

Ni chaniateir menywod yn y pyllau aur yn La Rinconada. Mae llawer yn ceisio gwneud bywoliaeth trwy ddod o hyd i ychydig o aur yn y cerrig a daflwyd.

Mae glowyr yn mynd â'u mwyn i un o'r nifer o siopau bach yn y ddinas sy'n hysbysebu "compro oro" ("prynu aur"). I wahanu'r aur, mae masnachwyr yn ei gymysgu â mercwri i ffurfio aloi. Yna, gan ddefnyddio llosgwr, mae'r mercwri yn anweddu ac mae clystyrau bach o aur pur wedi'u gwahanu. Mae anweddau yn llifo trwy'r simneiau metel cul ac yn creu cwmwl gwenwynig sy'n gorchuddio'r ddinas a'r rhewlif cyfagos, sef y brif ffynhonnell ddŵr.

Ni chaniateir menywod mewn pyllau glo

Ni chaniateir menywod mewn pyllau glo, ond mae cannoedd yn byw gerllaw. Ar lethr serth eistedd Nancy Chayña yn malu cerrig â morthwyl. Gwiriodd bob darn yn ofalus am staeniau disglair. Taflodd y rhai disglair i sach felen. Dywedodd Chayña ei bod wedi bod yn gweithio mewn rwbel ers tua 20 mlynedd, o leiaf 10 awr y dydd. Roedd ei dillad trwm yn llychlyd, ei hwyneb yn dangos olion gwynt rhewllyd a golau haul dwys. Pan ofynnwyd iddi a fyddai’n well ganddi weithio yn y pwll, chwarddodd a dweud ie. Ond dywedir bod menywod yn y pyllau glo yn anlwcus, nododd Sucasaire. Yn ogystal, ystyrir bod y gwaith hwn yn rhy beryglus i fenywod.

Mae llywodraeth Periw yn bwriadu 'ffurfioli' logio anghyfreithlon, a allai helpu i wella amodau gwaith. Ond nid yw wedi digwydd eto. Gwrthwynebir y syniad hwn gan berchnogion y pyllau glo ac ni fyddai’n dod â llawer i wleidyddion hefyd. Felly nid yw Sucasaire yn credu y bydd hyn byth yn digwydd.

Roedd aros yn LA RINCONADA yn anodd

Roedd aros yn LA RINCONADA hefyd yn anodd i'r tîm ymchwil. Wrth gwrs, achosodd hypocsia broblemau dyspnoea, blinder a chanolbwyntio mewn rhai ohonynt. Cysgodd Vergès yn wael ac fe ddeffrodd ac anadlu sawl gwaith y nos. Roedd arogl cas yn y strydoedd - cymysgedd o wastraff dynol a hen olew ffrio - ac roedd yn anodd edrych ar fwyd gweddus. Fel rheol, ymddeolodd gwyddonwyr i 20: 00 i'w gwesty. Pan oedd y strydoedd yn wag a'r bariau wedi'u llenwi, daeth La Rinconada yn beryglus. Yn y cyfamser, mae anghenion anfodlon trigolion y ddinas wedi cymhlethu gwaith y gwyddonwyr. Er i Vergès a Hancco egluro nodau'r astudiaeth i'r preswylwyr, roedd dyfodiad grŵp o feddygon a gwyddonwyr gwyn yn bennaf yn dal i godi disgwyliadau afrealistig. "Mae ganddyn nhw ddyfeisiau newydd sy'n gallu bywiogi'r corff," meddai dyn penodol sy'n eistedd wrth fynedfa'r labordy un bore. “Ydych chi'n meddwl y bydd y meddygon yn edrych arna i?” Gofynnodd y fenyw hŷn.

Ond doedd gan y tîm fawr ddim i'w gynnig. Felly, ymunodd wyth o fyfyrwyr meddygol Puna â nhw i helpu i brosesu holiaduron iechyd ar gyfer tua phobl 800, gan gynnwys menywod a rhai plant. Roedd myfyrwyr yn mesur pwysedd gwaed pobl ac yn darparu cwnsela iechyd - gan ehangu cronfa ddata Hancc. Fodd bynnag, ni allent drin unrhyw un.

"Mae'n broblem foesegol y dylem fod wedi meddwl amdani yn gynharach," meddai Vergès. "Nid ydym am ddod yma yn unig, casglu data a diflannu." Roedd yn ofni y gallai cynnal yr astudiaeth - a derbyn cymorth gan y perchennog i lawr - gael ei ystyried yn "gyfiawnhau camfanteisio ar fodau dynol ... Ond a yw hynny'n golygu nad ydych chi'n gwneud unrhyw beth?" Neu a ydych chi'n penderfynu cynnal astudiaeth a allai helpu'r bobl hyn? "

Mae'r glowyr yn cerdded i lawr y stryd yn La Rinconada gyda'r nos. Amcangyfrifir bod pobl 50 000 i 70 000 yn byw yn y ddinas.

Mae Vergès yn gobeithio y bydd y wybodaeth y maen nhw'n ei hennill yn arwain yn y pen draw at ddod o hyd i driniaeth CMS. Yn y cyfamser, mae ef a Hancco hefyd yn credu y byddant yn gallu argyhoeddi mwy o fyfyrwyr meddygol Periw i ymweld â La Rinconada a chynnwys elusennau, fel Fferyllwyr Heb Ffiniau, gan gyflenwi meddyginiaethau i wledydd sy'n datblygu. Dywedodd Vergès hefyd ei fod yn gobeithio perswadio perchnogion y pyllau glo i gymryd iechyd gweithwyr yn fwy o ddifrif nag o'r blaen, fel sy'n wir gyda mwyngloddiau rheoledig eraill ym Mheriw. "Mae'r astudiaeth hon yn ddechrau ymrwymiad tymor hir i mi," meddai Vergès.

Canlyniadau'r astudiaeth

Ym mis Mehefin, 5 fisoedd ar ôl gadael La Rinconada, cyflwynodd tîm Vergès rai canlyniadau rhagarweiniol o astudiaeth mewn cyfarfod ar ffisioleg alpaidd yn Chamonix. Roedd gan lowyr La Rinconada lawer iawn o haemoglobin yn eu gwaed o gymharu â Periwiaid 20 sy'n byw ar lefel y môr, a Pheriwiaid 20 eraill o fetrau 3800 uwch lefel y môr. (Roedd gan bobl sy'n byw yn iseldiroedd Lima hynny ar gyfartaledd ar gyfer gramau 2.) Ond, yn groes i'w ddisgwyliadau - a'r hyn y mae'r rhan fwyaf o ragdybiaethau CMS yn ei ragweld - nid oedd pwysau haemoglobin yn sylweddol uwch mewn dynion â CMS nag yn y rhai heb CMS. .

Fodd bynnag, un ffactor a oedd yn cydberthyn â CMS oedd gludedd gwaed: Roedd pobl â dwysedd gwaed uwch yn dioddef yn amlach o'r syndrom. Gyda'i gilydd, arweiniodd y ddau ganfyddiad hyn at Vergès i ddyfalu bod priodweddau ffisegol eu celloedd gwaed coch mewn rhai pobl yn lleihau gludedd gwaed a'r risg o CMS. Efallai y bydd eu maint neu eu hyblygrwydd yn gwella llif celloedd, meddai. Roedd yn ymgais at astudiaeth ddilynol.

Adroddodd y tîm hefyd bwysedd gwaed pwlmonaidd, sydd mewn pobl iach yn ymwneud â milimetrau 15 o arian byw (mmHg). Mewn cleifion CMS, cynyddodd i oddeutu 30 mmHg yn ystod gorffwys ac i 50 mmHg yn ystod ymarfer corff. "Mae'r rhain yn werthoedd gwallgof," meddai Vergès. "Mae'n anhygoel bod tiwbiau capilari yn yr ysgyfaint yn gallu goddef pwysau o'r fath."

Mae electrocardiograffeg wedi dangos bod gwasgedd mor uchel yn effeithio'n ddramatig ar y galon: Mae'r fentrigl dde - sy'n pwmpio gwaed i'r ysgyfaint trwy'r rhydweli ysgyfeiniol - yn ehangu ac mae ei wal yn tewhau. "Y cwestiwn nesaf yw pa mor hir y mae'n cael effeithiau ar y galon," meddai Vergès. Mae'r tîm yn dal i weithio trwy ystod o ddata arall, gan gynnwys geneteg ac epigenetig. Fodd bynnag, mae Vergès yn cynllunio taith arall i La Rinconada ym mis Chwefror 2020.

Yn y cyfamser, edrychodd Sucasaire yn ôl ar ei gyfranogiad yn yr astudiaeth teimlad cymysg. Roedd yn gwerthfawrogi'r sylw, ond roedd hefyd yn gobeithio y byddai o fudd i'w iechyd ei hun; ond nid yw'r data sy'n cael ei ddadansoddi bellach yn Ffrainc wedi ei helpu eto. "Roedd y meddygon yn garedig iawn, ond does gen i ddim canlyniadau o hyd a ydw i'n sâl neu unrhyw beth," ysgrifennodd Sucasaire mewn adroddiad WhatsApp i Science y mis hwn. Roedd ei liniau, na wnaeth y tîm ymchwilio iddynt, yn dal i'w brifo.

CREDYD: Tom Bouyer - Glowyr euraidd yn edrych dros La Rinconada. Dim ond hanner yr ocsigen sydd gan yr aer yma nag ar lefel y môr, sy'n her i swyddogaethau sylfaenol y corff.

Awgrym ar gyfer llyfr gan Sueneé Universe

Arianna Huffington: Chwyldro Cwsg - Trawsnewidiwch eich bywyd nos ar ôl nos

Mae'r byd i gyd wedi cwympo i mewn argyfwng cwsgyr ydym yn y canol ynddo. Amddifadedd cwsg yn effeithio ar ein bywydau. Dysgu i wella'ch cwsg, cysgu trwy'r nos i newid eich bywydau, atal yr argyfwng hwn chwyldro cysgu!

Arianna Huffington: Chwyldro Cwsg - Trawsnewidiwch eich bywyd nos ar ôl nos

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb