Ffiseg Quantum: Sut y gall ymwybyddiaeth effeithio ar golau cwantwm

10697x 27. 01. 2018 Darllenydd 1

Mae un o'r prif gwestiynau mewn ffiseg cwantwm yn ymwneud â rôl yr arsylwr, yn fwy manwl: ei ymwybyddiaeth a'i effaith ar fater.

Yn ôl ffisegydd Hwngari-Americanaidd ac enillydd Gwobrau Nobel Eugen Wigner wrth ddechrau ffiseg cwantwm "nid oedd yn bosibl llunio cyfreithiau mecaneg cwantwm heb amheuaeth, heb greu perthynas â bod yn ymwybodol."

Ers hynny, ychydig iawn o arbenigwyr mewn ffiseg yn fanwl ac yn gyhoeddus afael â'r mater hwn, a allai fod yn rhannol oherwydd bod llawer o wyddonwyr yn dilyn y dehongliad o gyflwr ymchwil nad oes problem yn gadael i gynnydd. Ac, er bod y rhan fwyaf o weithwyr datblygu dehongliadau hyn yn dal yn gweld dirgelwch, fel yn ei lyfr "Yr Enigma Quantum"Meddai Bruce Rosenblum a Fred Kuttner.

Dr. Parapsycholog Cwynodd Dean Radin yng nghynhadledd Gwyddoniaeth Ymwybyddiaeth eleni yn Tuscon, Arizona y byddai llawer o wyddonwyr yn creu damcaniaethau ymwybodol, ond byddai ychydig yn cynnal arbrofion i'w gwirio. Mewn ymateb i hyn, sefydlodd Radin a'i dîm set arbrofol. Roeddent am gael prawf arbrofol os oedd tystiolaeth y gallai ymwybyddiaeth effeithio ar berfformiad cwantwm.

Penderfynodd Radin ehangu ei gydnabyddiaeth arbrawf dwbl-arbrawf (neu arbrawf Ifanc):

"Yr unig elfen newydd yn yr arbrawf hwn: gwnaethom ofyn i rywun-yn benodol meditator-i ddelweddu'r dall-ddall a gweledol â'i lygaid ysbrydol pa un o'r ddwy slith y byddai'r ffoton yn mynd heibio. Roedd yn ymddangos fel yr unig ffordd y gallem wirio'n uniongyrchol a allai ymwybyddiaeth achosi tonnau i newid. "

Mynychwyd yr arbrawf gan bynciau prawf 137, ymhlith y rhai oedd yn brofiadol ac nad ydynt yn medrus. Daeth cwrs yr arbrawf i bob munud o 20 munud ac roedd yn cynnwys cyfnodau arsylwi 30 eiliad, yn ail ac oddeutu 30 eiliad o orffwys. gwerthusiad Data yr astudiaeth beilot arbrofion 250 137 gyda gwahanol probands darparu maint effaith sylweddol, yn enwedig mewn grŵp o meditators profiadol.

Wedi'i ysgogi gan y canlyniadau hyn, cynhaliodd yr ymchwilwyr nifer o dreialon eraill. Roedd hyn hefyd yn cynnwys Rhyngrwyd amrywiad yr arbrawf a ddisgrifir uchod, a gyflawnwyd yn gyfan gwbl gyda chyrsiau arbrofol 12.000 dros dair blynedd. 5000 gyda phynciau treial a 7000 gyda Linux-bot, a oedd yn grŵp rheoli. Ailadroddodd y data ddylanwad arwyddocaol ymwybyddiaeth ddynol ar y ffoton.

Nid oes unrhyw gynrychiolwyr annibynnol o'r arbrawf hwn yn hysbys eto, ond yn ôl Radina, mae copi o'i arbrawf ym Mhrifysgol São Paulo ar y gweill. Dywedodd y ffisegydd meddyliol wrth Radin bod y canlyniadau hyd yn hyn yn cynhyrchu teimladau cryf: "Yr wyf yn croesawu rhwng 'O fy Nuw' a 'Aros, mae'n rhaid i rywbeth fod yn anghywir'. "

Cofnod manwl o Dr. Deana Radina yn y gynhadledd Gwyddoniaeth-Ymwybyddiaeth:

Enghraifft o ymyrraeth ymwybyddiaeth a dwbl-bit

Oherwydd ei fod yn - boed yn cyd-ddigwyddiad neu beidio - o bwysigrwydd canolog ar gyfer y dehongliad o mecaneg cwantwm, yn cynnwys llenyddiaeth delio â ffiseg, llawer o drafodaethau athronyddol a damcaniaethol o ran sut y broblem o fesur cwantwm, yn ogystal â dyfalu am rôl ymwybyddiaeth.

Disgwylir bod llenyddiaeth arbrofol berthnasol sy'n delio â'r syniadau hyn. Ond nid oedd y rhain yn bodoli, nad yw'n syndod o ystyried y ffaith bod y syniad y gallai fod cysylltiad rhwng ymwybyddiaeth a ffurf ffisegol realiti braidd cysylltu â'r hud canoloesol, neu hyn a elwir yn Oes Newydd meddwl na gwyddoniaeth hardheaded. Oherwydd gyrfa wyddonol, mae'n well osgoi'r pynciau amheus hyn ac yn anaml ymdrechion llwyddiannus i archwilio'r bwriadau hyn. Mewn gwirionedd, mae'r tabŵ hwn mor gryf ei fod wedi bod yn ddilys tan yn ddiweddar ar gyfer yr holl ymchwil ar hanfodion theori cwantwm. Talodd yr astudiaethau hyn flynyddoedd 50 ar gyfer gwyddonwyr difrifol fel rhai amhriodol.

Dyna'r peth nid yw'n golygu nad yw'n bodoli dim llenyddiaeth wyddonol, sy'n delio â'r pwnc hwn. Mae gennym gannoedd o lenyddiaeth empirig ar gael yn yr ardal anghydfod o braspsicoleg, sy'n ymdrin ag undeb meddwl a mater. Dyma fwy o'r astudiaethau 1000 a adolygwyd gan arbenigwyr:

(a) Ymdrechion i archwilio bwriad ymddygiad sefydlog o ddigwyddiadau ar hap sy'n digwydd trwy amrywiant cwantwm (amrywiadau)

(b) Astudiaethau sy'n delio â system hap macrosgopig megis dis taflu a ffisioleg ddynol fel pwnc o ddylanwad bwriadol

(C) Arbrofion delio â sylwadau dilyniannol i wybod a gall yr ail sylwedydd cydnabod a yw'r digwyddiad cwantwm a welwyd gyntaf gan sylwedydd neu arsylwi a yw oedi effeithiau tebyg

(ch) Ymdrechion i ymchwilio i ddylanwad y system nad yw'n byw, o fondiau moleciwlaidd mewn dŵr i ymddygiad ffotonau mewn interferometers

Ceir llawer o lenyddiaeth mewn cyfnodolion proffesiynol. Oherwydd natur ddadleuol y pwnc hwn, dylid nodi bod rhywfaint o lenyddiaeth wedi cael ei gyhoeddi mewn cylchgronau adnabyddus yn ogystal â British Journal of Seicoleg, y cylchgrawn Science, Natur ac Trafodion y IEEE, etc.

Yn ogystal, mae arbrofion yn awgrymu bod rhyngweithio rhwng meddwl a mater yn digwydd mewn nifer sylweddol o systemau targed corfforol. Mae'r effaith a arsylwyd yn tueddu i fod yn isel mewn trefn absoliwt ac ni ellir ei ailadrodd yn hawdd os oes angen. Felly, mae angen rhagweld y gwyriad uchel a phroblemau cysylltiedig sy'n digwydd yn ystod ailadrodd, gan fod yr holl astudiaethau hyn yn anochel yn canolbwyntio ar sylw a bwriad canolbwyntio.

Fel gydag unrhyw fath o allu dynol i ymarfer, mae hefyd y gallu i ganolbwyntio eu sylw nid yn unig o berson i berson, ond hefyd mae'n newid i bob unigolyn o ddydd i ddydd a hyd yn oed yn ystod y dydd. Mae newidynnau sy'n effeithio ar y gallu i gyflawni tasgau meddyliol yn seiliedig ar ffactorau syml megis llid y system nerfol neu ddiddymu. Pan fydd y person olaf yn bwyta a pha fath o ddeiet oedd yn gysylltiedig. Mae hefyd yn rhyngweithio rhwng credoau personol a natur yr aseiniad, cyflwr y maes geomagnetig,

Mae ffactorau o'r fath yn ei gwneud yn llawer anoddach rheoli ochr y meddwl nag ochr y mater yn y rhyngweithio rhwng meddwl a mater. Mae hyn yn golygu, os yw un yn barod i gymryd y traethawd ymchwil o ddifrif nad yw rhai eiddo gwrthrychau cwantwm yn gwbl annibynnol ar ymwybyddiaeth dynol, ni ellir perfformio o'r fath naill ai fel arbrofi corfforol arferol neu fel arbrawf seicolegol arferol. Mae arbrofion corfforol yn ddiffygiol iawn, tra bod arbrofion seicolegol yn tueddu i anwybyddu gwrthrychedd.

Wrth geisio ystyried dwy ochr y berthynas arfaethedig, gwnaethom gynllunio system gorfforol gyda'r ffrydiau ymyrraeth mwyaf sefydlog a gosodiadau profi datblygedig. Yn ogystal, mae cyfranogwyr yn cael eu hannog i fod yn fwy agored i'r syniad o ffurf ehangu ymwybyddiaeth, rydym yn dewis y cyfranogwyr sydd â phrofiad gyda ffocws ein sylw, ac rydym yn treulio llawer o amser trwy siarad â chyfranogwyr am natur y swydd. canlyniadau rhagorol meditators awgrymu, er gwaethaf yr anghydbwysedd grym anochel yn bodoli y posibilrwydd o astudiaethau yn y dyfodol er mwyn penderfynu pa agweddau ar sylw, ac yn bwriadu chwarae rhan bwysig wrth ffurfio'r effaith damcaniaethol.

Dylid nodi hynny mae rhai technegau myfyrdod, megis ailadrodd mantra, yn canolbwyntio ar ganolbwyntio neu ganolbwyntio sylw, tra bod technegau eraill, er enghraifft, mae myfyrdod meddylfryd yn dueddol o ehangu galluedd sylw.

Nid yw unrhyw un o'r astudiaethau hyn wedi ceisio asesu'r gwahaniaethau rhwng technegau myfyrdod neu asesu gallu y cyfranogwyr yn annibynnol i gadw sylw ffocws. Fodd bynnag, nid yw'n afrealistig disgwyl y bydd astudiaethau yn y dyfodol yn canfod bod technegau myfyrdod gwahanol yn arwain at ganlyniadau gwahanol. Byddai hefyd yn mesur gallu'r cyfranogwyr i gynnal meddwl ffocws, archwilio'r ymennydd neu cydberthynas ymddygiadol eraill o ran perfformiad, monitro ffotonau unigol a datblygu dulliau mwy cywir o ddadansoddi, yn ddull defnyddiol.

Mae'n ymddangos bod y crynodeb o ganlyniadau ymdrechion blaenorol yn gyson â'r dehongliadau o'r problemau mesur cwantwm sy'n gysylltiedig â'r ymwybyddiaeth. O ystyried yr heriau y mae dehongliadau o'r fath yn eu cyflwyno, bydd angen ymchwil pellach i gadarnhau, ailadrodd yn systematig, ac ehangu'r canlyniadau ymchwil.

Fideo: Dr Dean Radin - Arbrofion o feddwl a mater:

Dr. Dean Radin yn beiriannydd trydanol a hefyd yn seicolegydd. Mae wedi bod yn ymchwilio bron i flynyddoedd 20 yn yr ardal ymylol rhwng meddwl a mater. Cyhoeddwyd ei ganfyddiadau ymchwil sawl gwaith mewn cylchgronau prif ffrwd ar gyfer ffiseg a seicoleg.

Yn y ddarlith hon ym mis Hydref, mae 2014 yn cyflwyno nifer o arbrofion a chanlyniadau ymchwil newydd. Yn arbennig, mae'r rhain yn arbrofion lle mae pobl arbrofol, trwy feddyliau pur, yn dylanwadu ar wahanol systemau ffisegol. Y tu allan i'r arbrofion a gynhaliwyd yn labordai Dean hefyd arbrofion gyda phynciau dynol o gwmpas y byd trwy gyfrwng y Rhyngrwyd, mae'r pwnc wedi cael y dasg i ddylanwadu ar eu meddyliau adroddiad petrus mewn labordy Deon yn California. Dim ond pobl 5000 oedd yn bresennol ar yr arbrawf hwn.

Cofnod amser ar gyfer y ddarlith hon:

00: 45 Tri Ewinedd Gweld: Dirgelwch Ffiseg, Dehongli ac Arbrofion
Problem mesur 01: 40 mewn mecaneg cwantwm, effaith arsylwi
05: 30 Experiments - Newid Gweithgaredd Wave trwy Arsylwi Effaith
10: 25 Arbrofion - Rhyngweithio Meddwl o System Ddwbl-Sided
13: 00 Arbrofion - Oedi Oedi Meddwl, Cymhariaeth â Patrwm a Mesur
15: 25 Arbrofion - Arbrofiad Rhyngrwyd â Phobl 5000 -> Pellter Nid oes Gwahaniaeth
20: 05 Arbrofion - Arbrofion ffoton sengl gyda mesur cyd-fynd â'r EEG
24: 05 Experiments - Llosgi Dyn 2013 - Arbrofi gyda 6 Archeb Cynhyrchwyr Nifer
25: 05 Experiments - Llosgi Dyn 2014 - Arbrofi gyda generaduron sŵn cwantwm 10
26: 50 Crynodeb o'r canlyniad, diolch ac awgrymiadau llenyddol Dean

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb