Y bêl o ffurfio cylchoedd cnydau sy'n cynhyrchu golau

9350x 22. 06. 2018 Darllenydd 1

Mae Winston Keech, peiriannydd a dyfeisiwr, yn disgrifio ei gyfarfod cyntaf gyda chylchoedd cnwd a grëwyd yn y "East Field" adnabyddus yn y sir Wiltshire yn y DU. Disgrifiodd Mr Keech sut gwelodd "gwrthrych goleuedig" tua maint plât cinio, a ysgogodd cylch cnwd unigol yn yr un lle -. yr hyn a elwir yn faes East, sydd bellach yn hysbys cylchoedd ffurfiannau cerflunio yn y 7.7 grawn lleol. 2007 (gweler y llun ar y dde). Keech yn esbonio sut i aros ar y cae ymhell i'r nos, yn gobeithio eu gweld sut y UFOs yn creu cylch cnwd, ond yn hytrach ei fod yn gwybod am bresenoldeb, gan ei fod yn disgrifio, "bron yn gwatwar, ymwybyddiaeth ychydig childish," sy'n blwch grawnfwyd wedi'i dreiddio.

Disgrifiodd Keech ei fod wedi roedd yn ymddangos fel rhywun yn ei wylio, ac roedd y teimlad hwnnw'n wych "Dwys". Roedd yn tystio fod ei lygad mewn gwirionedd yn gweld ddisg oleuo bach, sy'n cael ei ehededig hamddenol dros y corn, ond pan ei fod eisiau gweld chi, mae'n diflannu o'r golwg. Ymylol hi meddai gwylio ddisg luminous bach sydyn ehangu dreisgar a mwy mewn diamedr i tua chwe metr. Ar y hyn o bryd, dywedodd dechreuodd grawn i ysgwyd ac yna i gyd ar unwaith gyflwyno - y cylch cnwd ei greu, meddai, yn gyflym iawn - am ryw dair eiliad.

Grain a "peli ysgafn"

Astudiaethau gwyddonol "yn cadarnhau bod cylchoedd cnwd yn cael eu creu gan y meysydd goleuni"
Eltjo Haselhoff - 31. Gorffennaf, 2007 - Cymerwyd o Swirled News

Dr. Eltjo Haselhoff yw un o'r ychydig bobl ar y blaned i gael erthygl a gyhoeddir mewn cylchgrawn gwyddonol am gylchoedd cnwd ("Physiologa Plantarum"). Mae'r cylchgrawn hwn yn gweithio ar egwyddor adolygu cyfoedion (hy ar yr egwyddor bod arbenigwyr unigol yn gwerthuso eu gwaith gwyddonol i'w gilydd). Yn ei erthygl, dywed y gallai'r cysylltiad hir o arsylwi cylchoedd cnydau a meysydd ysgafn fod yn agosach nag y gallai llawer feddwl. Yn y swydd isod dr. Haselhoff ar gyfer pobl leyg, yn cyflwyno prif ganfyddiadau a chasgliadau eu hastudiaeth arbenigol.

Dros y blynyddoedd bu pobl sydd wedi honni gweld cylchoedd cnwd yn ffurfio un neu ragor "Ball o olau". Mae astudiaethau gwyddonol diweddar wedi cadarnhau'r datganiadau hyn: Mae tystiolaeth hanfodol yn awgrymu y gellir ffurfio cylchoedd cnwd mewn gwirionedd Mae "peli ysgafn"! Mae'r erthygl hon yn esbonio elfennau sylfaenol yr astudiaethau hyn.

Estyniad y crudlau

Nodweddir coesynnau grawn gan grawn bach "Joints" wedi'i osod ar nifer o eiriau (gweld Ffig. Gwaelod Chwith). Mae'r clamp hwn yn gwasanaethu fel math o ligament. Maent yn caniatáu planhigion i saethu a chlygu yn y golau hyd yn oed ar ôl iddynt gyrraedd eu huchder uchaf.

Ar y dechrau 90. hedfan 20. ganrif cyrhaeddodd y bioffisegydd Americanaidd William Levengood ar y ffaith bod y planhigion y tu mewn i'r cylchoedd grawnfwyd wedi cranciau llawer hirach na'r planhigion yn yr amgylchfyd di-dor.

Dangosir yr effaith hon yn y ffigwr ar y dde ar y dde.Estyniad y crudlau

Er bod ffyrdd naturiol o ymestyn estynynnau ar eiriau, gellir eu dileu yn hawdd. Roedd yn amlwg bod yna rywbeth arall yn yr achosion hyn.

Gallai'r un effeithiau gael ei efelychu pe bai'r stalfa grawn wedi'i fewnosod yn y ffwrn microdon. Fe wnaeth gwres a gynhyrchir gan ficrodonnau achosi i hylif ehangu y tu mewn i'r crud, yn aml wrth i'r tymheredd uwch ehangu a dringo colofn y mercwri yn y thermomedr. Roedd hyn yn achosi'r pen-glin i ymestyn, gyda'r ymestyn yn cyfateb i faint o ynni microdon a gynhyrchir.

Arweiniodd y canfyddiad hwn i'r casgliad y gallai effaith hiriad y creadur fod oherwydd presenoldeb gwres a achosir gan ymbelydredd microdon. Y ffaith yw bod olion gwres wedi cael eu canfod sawl gwaith mewn gwahanol gylchoedd cnwd o gwmpas y byd - planhigion dadhydradedig, olion llosgiadau ac eira sy'n toddi.

Y bêl o oleuni

Mae nifer y tystion llygaid sydd wedi gweld peli golau yn y cylchoedd cnwd wedi bod yn cynyddu'n raddol dros y blynyddoedd diwethaf.

Maent yn rhywle rhwng yr wy a'r bêl pêl-droed, ac mae'n ymddangos bod gan y gwrthrychau hedfan llachar a fflwroleuol gysylltiad agos â'r ffenomen cylch cnwd. Maent yn aml yn ymddangos uwchben y cae pan nad oes ond un cylch o grawn. Yn y meysydd hyn ac yn uwch, fe'u gwelwyd sawl gwaith (a hefyd ffilmio!).

Mae nifer o bobl hefyd wedi adrodd eu bod wedi gweld sut mae'r peli golau hyn yn creu cylchoedd cnwd yn uniongyrchol.

Ymateb gwyddonwyr

yn 1999 rhyddhau William Levengood a Nancy Talbot erthygl wyddonol [1], a oedd yn cynnwys astudiaeth o effaith estyniad y creadur planhigion mewn cylchoedd cnwd yn deillio o dri lleoliad gwahanol - dau yn Lloegr ac un yn yr Unol Daleithiau.

Cyflwynwyd awduron "Dadansoddiad meintiol;" roeddent yn ceisio esbonio RANGE o ymestyn y cranciau o fewn cylch yr ymennydd gan ddefnyddio modelau corfforol. Daethon nhw i'r casgliad bod y gwres (a achosodd y pen-glin i lifo), o darddiad electromagnetig.

Flwyddyn yn ddiweddarach, yr wyf fi wedi cyfrannu un erthygl a astudiais Levengooda a Talbot ymateb. Rhyddhawyd yr erthygl hon ar ddechrau 2001. [2] Adolygodd yr erthygl y data a gyhoeddwyd Levengood a Talbot a dangosodd y gallai ymestyn y nôd sydd wedi cael ei fesur yn y tri cylchoedd cnwd yn cael ei egluro yn berffaith trwy dybio bod effaith nod chwyddo "Bwlb ysgafn".

Dadansoddiad yr un fath wedi'i wneud mewn lleoliad hysbys yn Aberystwyth Dreischor v Yr Iseldiroedd roku 1997, lle nad oedd yn amlwg y ffurfiwyd dynol, ni ddangosodd unrhyw nodweddion tebyg.

Theses - Dychmygwch ...

Gellir dehongli fy thesau fel a ganlyn: Dychmygwch ystafell dywyll gydag un bwlb yn crogi o'r nenfwd. Pan fyddwch chi'n goleuo, fe welwch y bydd y dwysedd golau mwyaf ar y llawr yn uniongyrchol o dan y bwlb. Tuag at gornel yr ystafell, bydd llawr yr ystafell yn dywyll ac yn dywyllach. Mae'r dosbarthiad dwyster golau ar y llawr yn gwbl ddealladwy a gellir ei ddisgrifio'n fanwl iawn.

dosbarthiad golau Union ar y llawr yn dibynnu ar uchder y bwlb golau. Os bydd y bwlb yn hongian yn isel iawn, bron yn cyffwrdd y llawr, y gofod o dan y golau yn glir iawn, ond bydd y dwysedd yn ymhellach i ffwrdd oddi wrth y dirywiad pwynt gyflym (gweld Llun ar y dde).Bwlb Fodd bynnag, os yw'r bwlb yn cael ei atal yn y nenfwd yn uchel, mae'r dwysedd golau ychydig yn is na hynny, a bydd yn lledaenu'n fwy cyfartal dros lawr yr ystafell. Oherwydd bod y peirianwaith hon yn adnabyddus, mae'n bosib dod o hyd i uchder y bwlb uwchben y llawr o ddwysedd a dosbarthiad golau ar y llawr.

Dyma'r hyn yr wyf wedi'i gyflwyno.

Clip fel dangosydd o dymheredd uchel?

Fel yr esboniais uchod, gall y nodau chwyddedig tu mewn cylchoedd cnwd yn cael ei ystyried llawer o thermomedrau bach sy'n gyda thymheredd cynyddol sugno i mewn hyd.

Os byddwn yn cymryd yn ganiataol ei fod yn gynnes gan gyrff sfferig bach o allyrru pelydriad electromagnetig, gallwn ddamcaniaethol benderfynu gywir ddosbarthiad tymheredd ar y ddaear (fel yn achos y bwlb golau a'r dwysedd ysgafn yr wyf wedi crybwyll uchod). Rwyf wedi profi bod darnau mesur y crud yn y tri lleoliad y maen nhw'n eu hysgrifennu Levengooie Talbot, yn cyfateb yn berffaith i'r dosbarthiad tymheredd a fyddai'n achosi byd ysgafn bach yn symud yn yr awyr uwchlaw canol y cylch ac yn gwresogi gwres dwys.

Gwnaed dadansoddiad yr un fath yn achos ffurfio grawnfwyd yn Yr Iseldiroedd [3]. Roedd tyst llygaid yn honni bod y cylch cnwd hwn yn cael ei greu mewn eiliad, yn symud yn union uwchben ei ganolfan "Balls of light"[4]. (gweld Ffigwch i lawr yn y canol). Graff hyd clip

Cymesuredd perffaith

Mae'r colofnau melyn yn dangos hyd cyfartalog y pegiau a fesurir mewn saith lleoliad gwahanol o fewn y ffurf grawn - o'r ymyl (y rhanbarth b1), dros y ddyfais (a4) i'r ymyl gyferbyn (b7). Rhowch wybod i'r cymesuredd perffaith, mae'n sicr yn rhyfeddol!

graffiau tebyg a gafwyd o ddwy adran draws gwahanol y mae'r ffurfiant grawn fesur, a thrwy hynny gan ddatgelu cymesuredd perffaith: ffoniwch inboard hirach nodau tuag at y cylch ymylon yn cael fyrrach gyson.

Mae'r llinell lai trwchus yn dangos gwerth damcaniaethol hyd y crudau o fewn y cylch os achosodd eu hamseriad bêl o oleuni yn symudol ar uchder Metr 4 a Centimetrau 10. (Amcangyfrifir bod yr uchder hwn yn cyfateb i'r uchder y mae'r tystion llygad yn ei adrodd). Yn union fel y tri cylch cnwd maent yn dadansoddi Levengood a Talbot, yw gwerthoedd damcaniaethol hyd y pegiau (llinell las) yn cydweddu'n berffaith â'r canlyniadau a fesurwyd (colofnau melyn).

Mae'n dilyn bod y dystiolaeth ategol a adawyd yn y caeau yn cydweddu'n berffaith â geiriau'r llygad dystion: crewyd y cylch cnwd mewn gwirionedd gyda'r cyfranogiad "Bêl ysgafn".

Casgliad

Mae fy erthygl yn dangos bod ffenomen yr estyniad taro mewn meiniau mewn sawl cylch cerebral yn berffaith yn cyfateb i'r effaith a fyddai'n achosi pêl-droed i wresogi'r grawn wrth ffurfio'r ffurfiad grawnfwyd. Fodd bynnag, yn achos ffurfiadau a ffurfiwyd gan ddyn, nid yw'r ffenomen hon wedi'i gadarnhau ac nid yw wedi'i sefydlu.

Fel rheol, ni ellir esbonio maint yr estyniad y cralau, ac yn arbennig y cymesuredd y mae'n digwydd iddo. Mae fy erthygl hefyd yn cadarnhau geiriau tystion llygaid sydd wedi adrodd bod y cylchoedd wedi eu creu "Balls of light".

Fodd bynnag, nid yw'r erthygl yn ceisio esbonio ble daeth y peli golau hyn, na sut y caiff y cnydau eu hau. Ond mae'n gryfhau bodolaeth y ffenomen yn gryf Mae "peli ysgafn" ac yn cadarnhau dilysrwydd geiriau llygad-dystion, ac mae'r awdur yn gobeithio ysgogi diddordeb pellach yn y mater hwn a'i ymchwil.

Yn olaf, hoffwn sôn bod yr holl ganfyddiadau a chasgliadau hyn wedi'u cyhoeddi mewn cyfnodolyn gwyddonol sy'n defnyddio dulliau Ystyr "cyfoedion". Er mwyn sicrhau bod y cylchgronau hyn yn darparu lefel uchel o ddibynadwyedd a hygrededd, maent yn cyflogi "beirniaid" (arbenigwyr arbenigol a gwrthrychau anhysbys) sy'n cael gwiriad trylwyr ar wallau ac anghysondebau cyn mynd i'r wasg. O ganlyniad, ni ellir ystyried y casgliadau sy'n ymddangos mewn erthyglau cyhoeddedig o'r fath fel creaduriaid gwyllt o ddychymyg neu beudocience, ond o ffeithiau.

Mae hyn yn ei gwneud hi'n bosibl dweud bod y canfyddiadau gwyddonol diweddar wedi arwain at gynnydd sylweddol wrth ddeall ffenomen cylch cnwd, er bod llawer o gwestiynau sydd heb eu hateb o hyd.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb