Pwy a adeiladodd y lleuad?

1561700x 02. 09. 2016 Darllenydd 1

Pwy ohonoch sy'n edrych bob nos ar yr awyr ac yn gwylio'r sêr neu'r lleuad? Faint o bobl sy'n meddwl am yr hyn sydd gennym uwchben? Neu dywedwch nad oes dim byd diddorol am y lleuad llwyd diflas.

Ein cydymaith gofod agosaf yw'r corff yr ydym i gyd yn galw'r Lleuad. Mae ei bellter o'r Ddaear oddeutu 384 Mm. Bydd y lleuad yn cylchdroi y Ddaear tua unwaith mewn dyddiau 28. Yn ystod y dyddiau 28 hyn, mae'n pasio trwy gyfnodau gwahanol, ac mae'r eithafoedd yn newydd (nid yw'r Lleuad wedi ei oleuo) a'r lleuad llawn (mae'r Lleuad wedi'i oleuo'n llwyr gan yr Haul). Y rheswm pam y mae'r Lleuad yn mynd trwy'r cyfnodau hyn yw bod y Ddaear yn rhwystro'r golau yn dod o'r Sun ac yn cysgod ar y Lleuad yn fwy neu'n llai.

Yn yr un modd, cyn gynted ag y bydd y lleuad yn cylchredeg o gwmpas y Ddaear, mae'n cylchdroi yn gyflym o amgylch ei echel. Diolch i hynny, rydym yn dal i weld yr un ochr i'r Lleuad. Mae diamedr y lleuad oddeutu ¼ o ddiamedr y Ddaear ac yn sicr mae'n un o'r cyrff lle mwyaf amlwg yn ein awyr nos.

Radio Vmeste: Cyfrinachau cyfrinachol, dirgelwch hyn a bydoedd eraill: Pwy a adeiladodd y lleuad? (Rhan 1)

Radio Vmeste: Cyfrinachau cyfrinachol, dirgelwch hyn a bydoedd eraill: Pwy a adeiladodd y lleuad? (Rhan 2)

Mae'r lleuad yn ôl ei ddylanwad yn effeithio'n sylweddol ar fywyd ar y Ddaear. Mae'n gyfrifol am llanw a môr y llanw a'r môr. Mae'n effeithio ar gylchoedd bywyd planhigion, anifeiliaid a phobl. Yn helpu i sefydlogi cylchdroi'r Ddaear.

John Brandeburg, Ph.D.: Heb y Lleuad, byddai'r Ddaear yn edrych fel morwr meddw. Byddai'r Ddaear yn llawer mwy anhrefnus ac yn ddifyr. Yn sicr, nid yw'n lle da i ddatblygu mathau uwch o fywyd.

Dywedir nad yw'r lleuad ei hun yn cael awyrgylch anadlu a chyflyrau o gwbl am oes yr ydym yn ei wybod ar y Ddaear. Mae'r tymheredd ar arwynebedd y Lleuad yn amrywio o -170 ° C i 135 ° C.

Mae pwysau cyrff ar y lleuad yn 6x yn llai nag ar y Ddaear. (Os ydych chi eisiau colli pwysau, hedfan i'r lleuad)

21. Gorffennaf 1969 yw'r diwrnod sydd wedi cofnodi hanes dynol gyfoes fel y diwrnod y mae pobl yn mynd i gorff cosmig arall. Daeth Neil Armstrong, a ddilynwyd gan Buzz Aldrin, dringo allan o'i fodiwl llwyd i wyneb y Lleuad. Rydym wedi dod yn estroniaid ar blaned arall yn ein system solar.

Ar yr adeg honno, roedd llawer yn gwrthwynebu mai dim ond (ar yr adeg honno) oedd y gêm Hollywood berffaith. Mae rhai archwilwyr yn credu ein bod ni wedi glanio ar y lleuad, ond bod yr hyn a ddarganfuwyd ar y Lleuad yn rhagori ar ein disgwyliadau.

Michal Salla, Ph.D.: Yn ystod darllediad byw LM Apollo 11, roedd y daith LM yn dawel mewn darllediad uniongyrchol yn y byd o 2, yn ystod pa rywbeth nad oes gan y cyhoedd newyddion swyddogol hyd yn hyn. Mae llawer o ddadleuon ag ef.

Llwyddodd llawer o amaturwyr radio ar y pryd i ddal darllediad cyfrinachol rhwng LM a chanolfan reoli Houston. Nid yw cynnwys y darllediad hwn erioed wedi'i gyhoeddi'n swyddogol.

David Childerss: Ymddengys bod astronauts yn siarad am eu gweld [dieithrí] gwrthrychau extraterrestrial ar wyneb y Lleuad gan gynnwys y sawsiau hedfan, a oedd ar ymyl y crater lle tirodd LM.

Michal Bara: Y gwir yw bod y sianel cyfathrebu gyhoeddus (y mae ei arwydd yn mynd yn fyw yn ystod y darllediad byw i'r byd i gyd), roedd gan bob asstronawd ei "sianel gyfathrebu iechyd" preifat, a allai wasanaethu i gyfathrebu gwybodaeth na ddylai fynd allan. Dywedir bod 30 munud ar ôl glanio, cyhoeddodd y criw eu bod yn gweld gwrthrychau anhysbys, nid oeddent yn gwybod beth i'w wneud pe baent yn mynd allan.

David Whitehead: Mae'n ddiddorol iawn gwylio'r gynhadledd i'r wasg a ddigwyddodd gyda'r astronawdau cyn bo hir ar ôl dychwelyd o'r genhadaeth. Yn bendant, nid ydynt yn edrych fel pobl a fyddai'n falch o gael y cyfle mwyaf anhygoel i archwilio corff cosmig tramor. Yn sicr, nid ydynt yn neidio. Maent yn dawel iawn ac yn ymddwyn yn isel iawn.

A wnaethant weld unrhyw beth ar wyneb y lleuad na allent siarad yn gyhoeddus oherwydd eu bod yn ofni'r canlyniadau?

Edwin Buzz Aldrin (1969): Rwy'n credu bod yn rhaid i'r wlad hon baratoi yn hwyrach neu'n hwyrach ...

Michael Collins (1969): Dyma'r tro cyntaf i dyn gael cyfle i gerdded ar blaned arall ...

Neil Armstrong (1969): Mae'n ddechrau oedran newydd.

Yn ddiddorol, mae'r tri chyfansoddwr wedi gwneud eu datganiadau mewn gwirionedd allan o bobl sydd naill ai'n flin iawn neu'n isel iawn. Yn sicr, mae yna ddiffyg mynegiant a brwdfrydedd y gellid ei ddisgwyl gan rywun a wnaeth ddarganfod ei fywyd - darganfyddiad a ddylai, yn ddiamau, fod yn ganolfan wych yn hanes dynol.

Neil Armstrong mewn cynhadledd i'r wasg ar ôl dychwelyd o'r lleuad

Neil Armstrong mewn cynhadledd i'r wasg ar ôl dychwelyd o'r lleuad

Neil Armstrong, er mai ef oedd y person cyntaf ar y Lleuad, ddim yn hoffi siarad. Dywedir ei fod yn gredwr cryf. Mae Steven M. Greer wedi datgan ar sawl achlysur hynny nid oedd eisiau gorwedd: "Dywedodd ei ffrindiau a'i deulu wrthyf ... ei fod yn ddyn anrhydeddus o'i fath, ac nid oedd ef am fod mewn sefyllfa pe bai'n gorfod gorwedd i'r cyhoedd ..."

Mae NASA wedi anfon teithiau 5 eraill i'r Lleuad: Apollo 12, 14, 15, 16, a 17. Yn gyfan gwbl, pasiodd NMM Earth Miners trwy NASA ar y Lleuad. Yn sicr, mae'n un o'r cwestiynau allweddol pam nad ydym erioed wedi dychwelyd i'r Lleuad ers hynny? Cawsom dechnoleg profi i hynny.

Mae rhai yn dadlau nad yw mor ddiddorol ar y Lleuad ac nad oes rheswm dros ddod yn ôl yno. Mae eraill yn dadlau ei bod yn broblem ariannol yn unig, gan fod NASA wedi peidio â chael cymaint o arian ag y byddai ei angen i wneud y fath deithiau. Yn ddiamau, chwaraeodd ei rôl fel gwleidydd - cyfnod y Rhyfel Oer fel y'i gelwir rhwng y bydoedd Dwyrain a Gorllewinol.

Gellir dweud barn heddiw bod y lleuad yn le strategol ar gyfer hedfan pellach. Mae hefyd yn lle da i arsylwi ar y Bydysawd cyfan, oherwydd yn wahanol i'r Ddaear mae ganddi awyrgylch prin iawn (bron ddim). Mae'r cwestiwn ariannol yn perthyn i raddau helaeth, oherwydd bod yr arfau a'r peiriannau rhyfel yn defnyddio cymaint o egni ag y byddent ar gyfer nifer o raglenni gofod ar yr un pryd ar gyfer hedfan i blanedau heblaw'r Lleuad. Nid yw agwedd wleidyddol y Rhyfel Oer mor bwysig heddiw. Nawr mae'n fwy am faterion dylanwadu ar adnoddau mwynau. Daeth Rhyfel Oer i ben cyn 27 hedfan.

Felly beth mae'r Moon yn cuddio a beth ydyn ni'n ofni? A oes unrhyw reswm pam na ddylem ddod yn ôl ato? A oes rhywun a ddywedodd wrthym ar ddechrau 70. blynyddoedd, peidiwch â dychwelyd! Ai dyna pam nad oedd y gofodwyr yn unig ar y lleuad?

Mae rhai ymchwilwyr yn honni nad yw'r lleuad wedi ei roi ar ein orbit gan rymoedd naturiol, ond gan benderfyniad un.

Mae'r gwir yn parhau nad yw gwyddonwyr yn gallu esbonio gyda sicrwydd llwyr ar hyn o bryd sut mae'r lleuad wedi cyrraedd orbit y Ddaear. Mae llawer o ddamcaniaethau wedi'u nodi, ond nid oes yr un ohonynt yn amlwg yn bendant.

Paul Davis, Ph.D.: Pan oeddwn i'n fyfyriwr, roedd yn theori boblogaidd o gipio. Mae'r rhiant-gorff (Daear) yn cipio corff llai (Moon) sy'n fflydio'n rhydd drwy'r bydysawd. Ond mae ffiseg sylfaenol yn dangos i ni nad yw rhywbeth fel hyn yn syml. Nid dyna sut mae'n gweithio. Cyn 20, daeth theori newydd i'r amlwg sy'n dweud bod corff anferth enfawr yn taro'r Ddaear-Ddaear (cyfnod cynnar Daear y Ddaear) a ryddhaodd lawer iawn o fater y ffurfiwyd y Lleuad hysbys ohoni.

John Brandenburg, Ph.D.: Maent wedi dod o hyd i'r ddamcaniaeth hon iawn, oherwydd nid yw'r theorïau confensiynol confensiynol yn gwneud synnwyr. Ar hyn o bryd, mae'r ddamcaniaeth fantasmagorig mwyaf tebygol (gwyddoniaeth-gydnabyddedig) yn seiliedig ar wrthdrawiad bach a fyddai'n ffurfio'r Ddaear a'r Lleuad fel y gwyddom ni heddiw. Y broblem yw bod y lleuad yn union (fel optegol) fel ein Haul fel y gwelir o'r Ddaear. Gall y disg Lleuad guddio'r ddisg solar yn gywir (rydym yn ei alw'n eclipse yr Haul). Mae'r tebygolrwydd bod rhywbeth o'r fath yn digwydd yn ôl seibiant mor mor seryddol ei bod yn poeni.

Ymddengys yn annhebygol y byddai gan y Lleuad ei dimensiwn a'i pellter o'r Ddaear yn unig trwy siawns a gallai wneud ffenomen seryddol arbennig fel eclipse yr Haul. Yn yr un modd, dim ond un ochr y mae'r lleuad wedi'i droi ar y Ddaear. Nid oes unrhyw beth o'r fath yn ein System Solar, yn ôl yr ymchwil wyddonol yr ydym wedi'i wneud hyd yn hyn, heb sôn am y Bydysawd yr ydym wedi'i archwilio. A yw popeth yn unig yn gyd-ddigwyddiad?

David Childerss: Mae tebygolrwydd rhywbeth fel damweiniau yn un zillion i un. Nid yw'n gyd-ddigwyddiad.

Michal Bara: Still, mae yna bobl sy'n gallu credu mai dim ond cyd-ddigwyddiad ydyw. Rwy'n credu mai'r bwriad ydyw.

Mae ein Lleuad yn cylchredeg ar bellter cymharol agos o'r Ddaear. Mae llwyni eraill yn ein system haul yn ddiamatig yn llai na'u planed mam neu maent yn cylchdroi mewn pellteroedd llawer mwy o ran eu màs. Mae gan ein Lleuad lwybr cylchol anarferol o gwmpas y Ddaear. Mae'n bwysig iawn i sefydlogi gweithrediad y Ddaear, yn gorfforol ac yn ysbrydol.

William Henry: Mae llawer o wyddonwyr cyfrifiadurol wedi dangos y byddai gan y Ddaear echel wahanol o gylchdro heb y lleuad, ac heb y tymhorau fel y gwyddom ni heddiw. Heb y tymhorau, byddai bywyd ar y blaned Ddaear yn gymhleth iawn. Heb y Lleuad ni allem fyw yma - byddai'n anodd.

Mae'r lleuad mor rhyfedd ac mor rhyfedd ei bod yn gwestiwn o sut y cafodd ni o gwbl? Ai dim ond cyd-ddigwyddiad, neu a yw'n wybodaeth hynafol a roddodd ef yn orbit y Ddaear? A yw ein bodolaeth gyfan ar y blaned yn deillio o arbrawf extraterrestrial?

Ar ddechrau 5. canrif CC Mae'r awduron Rhufeinig a Groeg wedi ysgrifennu'n gyson am y cyfnod pan nad oedd gan y Ddaear y lleuad. Fe'i ysgrifennir yn llythrennol am y cyfnod cyn i'r Lleuad ymddangos yn yr awyr. Gellir dod o hyd i'r dolenni i'r cyfnod hwn hefyd yn y Beibl Hebraeg. Yn ôl chwedlau y llwyth Zulu, gosodwyd y Lleuad mewn orbit o amgylch y Ddaear o flaen cannoedd o genhedlaeth (dynol) yn y gorffennol. Dywed Zwl mai'r rheswm y gosodwyd y Lleuad yn orbit y Ddaear yw cadw golwg ar fodau dynol.

David Whitehead: A symudodd y Lleuad at ein orbit rywle arall? Wedi'i weini neu ei wasanaethu fel sylfaen arsylwi estron?

Mae gwyddonwyr yn nodi bod llawer o fesuriadau'n awgrymu bod yn rhaid i'r lleuad fod yn wag. Caiff y lleuad ei sgarhau gan filoedd o garthod o wahanol faint. Nid oes unrhyw rymoedd erydol tebyg i'r Ddaear fel dŵr na gwynt a fyddai'n tarfu ar ei wyneb. Dim ond gweithgareddau daearegol bach iawn yn ystod hanes y Lleuad.

Michal Bara: Mae'n ddiddorol iawn, er bod y crapwyr yn wahanol mewn lled, ymddengys bod ganddynt yr un dyfnder bron, na ddylai fod. Mae'n ddiddorol iawn ac nid oes gennym unrhyw esboniad yng nghonfensiynau geoffiseg gyfoes.

Mae'n edrych fel pe bai rhywbeth yn hollol wrthsefyll y glannau ar waelod y carthwr. Rhywbeth sy'n atal crapwyr rhag bod yn ddyfnach. Dim ond peth deunydd caled y gallai ei greu (creigiau) neu ryw faes metel a fyddai'n ffurfio sail y Lleuad.

Mae rhai gwyddonwyr ac ymchwilwyr yn credu y bydd y Lleuad yn debygol o fod yn wag.

Yn 1969, anfonodd criw Apollo 12 LM heb ei drin i wyneb y Lleuad, a ddaeth i'r cwymp yn rhad ac am ddim. Ar ôl yr effaith ar y Lleuad, digwyddodd rhywbeth arbennig iawn. Mae'r seismograffau a adawyd gan yr astronawd ar wyneb y Lleuad yn anfon gwybodaeth i'r ganolfan reolaeth unwaith yr awr ar ôl y ddamwain bod y Lleuad yn rhyfeddol fel gloch.

Apollo 14 ailadroddwyd yr ymgais hon gyda stamina hyd yn oed yn fwy (effaith drwm). O ganlyniad, roedd y lleuad yn resonate am oriau 12 arall. Mae llawer o wyddonwyr wedi arwain at y syniad bod yn rhaid i'r lleuad fod yn wag, oherwydd bod ei arwyneb yn cynnwys deunyddiau meddal a llwch, a ddylai, ar y llaw arall, leihau'r effeithiau.

Os yw'r Lleuad mewn gwirionedd yn wag, a fyddai â phosibiliadau technegol o'r fath, yn adeiladu rhywbeth fel hyn? Ydy'r lleuad o'i fath yn orsaf ofod?

Daeth dau ffisegydd Rwsia ac aelodau o'r AV Rwsia i'r ddamcaniaeth bod y lleuad yn gorff artiffisial a grëwyd gan wareiddiad allfydol yn y gorffennol. Roedd eu theori yn seiliedig ar y syniad bod y lleuad yn wag. Dywedasant hefyd fod wyneb y Lleuad yn cynnwys sylweddau sy'n fwyaf addas ar gyfer gostwng tymheredd is-wyneb ac ymbelydredd. Yn eu theori, mae gwyddonwyr Rwsia yn dweud bod y Lleuad mewn gwirionedd yn llong gofod mawr wedi'i guddio â chreig i edrych fel corff cosmaidd naturiol.

David Wilcock: Mae arolygon daearegol y Lleuad yn dangos bod yr hen Moon yn llawer mwy nag unrhyw beth yn ein System Solar. Mae hyn yn cadarnhau'r syniad bod y Lleuad yn dod o rywle arall.

Michal Bara: Ni allwn holi'r syniad y gallai'r lleuad fod yn wrthrych naturiol wedi'i addasu.

Mae gennym gofnodion hanesyddol sy'n cyfeirio yn glir at yr amser pan nad oedd y Lleuad yn orbyd y Ddaear a phan oedd yr orbit yn unig. Mae gennym ddau wyddonydd Rwsia sy'n nodi bod rhaid i'r lleuad fod o darddiad artiffisial. Dyna'r rheswm dros feddwl.

Cyn i'r teithiau Apollo i'r lleuad, anfonodd NASA at ei wyneb dau probes Orbiter 1 2 ac a berfformiodd wyneb delweddu mewn cydraniad uchel i bendant yn glanio safle ar gyfer Apollo.

Towers ar y Lleuad

Towers ar y Lleuad

David Wilcock: Yn y sbectol haul 1966 XBOXX, Orbiter 2, gallwn weld cysgodion wyth tyrau sy'n ymestyn sawl cilomedr uwchben wyneb y Lleuad. Dim ond 3 cilomedr oedd y tyrau o bwynt glanio Môr Heddwch. Mae gan yr ardal gyfan o gwmpas y tyrau bensaernïaeth debyg (malurion) y gallwn eu gweld yn yr Aifft heddiw.

Mae'n amhosib bod rhywbeth mor wych o darddiad naturiol. Ni fyddai'n goroesi bomio gofod.

O'r adeg pan America a Rwsia wedi dechrau i archwilio'r lleuad, a grëwyd cannoedd o luniau lle mae rhai ymchwilwyr yn cydnabod yr arteffactau rhyfedd, sydd wrth natur yn debyg adeiladau - pyramidiau, ziggurats, neu'r tŵr uchod.

Gall telesgopau heddiw ddangos i ni nad yw'r lleuad yn llwyd o gwbl, ond yn lliwgar. Dangosodd NASA ein twyllo wrthym luniau o'r chwiliad cenhadaeth Tsieineaidd Cwningen Neffrite, lle dangosodd y ffotograffau y Lleuad mewn lliwiau. Mae'r wyneb yn frown ar y lluniau.

Y lleuad yw

Gweld y Canlyniadau

Loading ... Loading ...
Radio Vmeste: Dirgelwch hyn a bydoedd eraill

Ymunwch â ni www.radiovmeste.com

Erthyglau tebyg

Sylwadau 15 ar "Pwy a adeiladodd y lleuad?"

 • minohc yn dweud:

  Mae'r lleuad yn wag ac mae canolfannau sy'n bennaf ar ochr arall y Lleuad. Yn y bôn, y sylfaen arsylwi ddelfrydol ar gyfer amrywiol ETs. P'un a oedd Amici neu beidio, neu dydw i ddim yr un a oedd o'r farn nad dyna'r rheswm dros fynd â rhywfaint o sutras, ond i gael cysylltiadau agos ac archwilio'r arteffactau sydd wedi'u gadael. Mae popeth yn edrych yn berffaith fel eu bod wedi helpu gyda lluniau'r stiwdio, felly gall pobl weld llawer o anghysonderau mewn rhai lluniau neu recordiadau.

 • ffero yn dweud:

  Helo, Stando,

  Rwy'n bersonol yn meddwl y gall y lleuad fod yn artiffisial. Mae'n ormod o gyd-ddigwyddiad i mi allu gorchuddio'r Haul, nid bob amser. Hefyd, mae'n troi o gwmpas y Ddaear, fel bod un ochr bob amser yn aros yn ôl, ac er gwaethaf y ffaith bod y lleuad nid oes gan awyrgylch a'r effaith bosibl asteroid mawr gallai olrhain ei gylchrediad o dan gyfarwyddyd yr effaith i gyflymu neu arafu. Rwyf hefyd yn chwilfrydig am resonance y mis rwyf wedi ceisio sawl gwaith.

  Ond dyna yw fy marn, sy'n seiliedig ar fodolaeth adeiladau megalithig ar y Ddaear. Maent mor wych na fydd rhywfaint o theori am y Lleuad a adeiladwyd byth yn rhyfedd i mi.

  Mae pwysau a disgyrchiant (t) yn symiau rhyng-gysylltiedig. Mewn gwirionedd, mae'n bosibl dweud bod disgyrchiant yn ddeniadol ac felly mai dim ond swm cymharol yw'r pwysau hwnnw. Ond yn dda eich bod wedi sôn am fod dau beth gwahanol.

  • Standa Standa yn dweud:

   Mae yna lawer o wahaniaethau:

   Mae'r lleuad yn newid ei faint yn yr awyr o 29,5 i 32,9 Angle Minute. Sul yn unig o 31,5 i 32,5. Pam nad ydyw'r un peth? A pham nad oes ganddo'r un gwerth cymedrig pan ddaw i brosiect peirianneg?

   Nid yw'r ffaith bod y Lleuad yn troi at y Ddaear yn unig mor rhyfeddol. Yn yr un modd, mae yna dwsinau o gyrff (llwydni o blanedau) yn y system haul. Mae'r planhigyn dwfn Pluto, gyda'i lleuad, hyd yn oed yn edrych ar ei gilydd gyda'r ddwy ochr. felly mae'r erthygl, sy'n disgrifio'r ymddygiad hwn fel rhywbeth unigryw, ystlumod yn unig.

   Mae'n hawdd ei egluro gan fecaneg syml - y corff (y blaned, ei lleuad) sy'n cylchdroi yw'r llall arall. Felly, mae'r Ddaear wedi atal cylchdroi'r Lleuad, mae'r Lleuad yn torri'n raddol ar gylchdroi'r Ddaear - ond oherwydd ei fod yn llai, nid yw eto wedi gallu ei gwblhau. Mae'r egni cinetig y mae'r Lleuad yn "sucks" o gylchdroi'r Ddaear yn ei gymryd yn raddol i ffwrdd o'r Ddaear. Ar yr un pryd, mae'n llai na 4 cm y flwyddyn.

   Mae pwysau, disgyrchiant a phwysau yn dri pheth gwahanol, er eu bod wedi'u clymu gyda'i gilydd. Mae maint cymharol yn bwysau yn yr ystyr hwn. I'r gwrthwyneb, mae pwysau (gorffwys) yn absoliwt mewn rhyw fodd.

   Mae resonance y lleuad yn ddadansoddiad hirach. Ond fel arall, rwy'n ofni eich bod chi'n rhoi gormod o bwysau ar gymhariaeth farddol ffenomen eithaf da.

   • Martin Horus Martin Horus yn dweud:

    Pe baech yn deall Mecaneg Gofod mewn ystyr annatod, ni allwch gyfuno dau ffenomena hollol wahanol. Bod y blaned Plwton gyda'i lleuad ar ei hun wedi dim ond un ochr o'r gwactod mwy naturiol na phan nad lleuad Ddaear yn cylchdroi yn llawn o gwbl, ac yn wir y dylai, pan fydd yn rhaid iddynt beidio â gweithredu'r cylchdro y blaned, ac eto mor ble neděje..takže yw'r ci claddedig ... y byddai'r Lleuad a elwir yn rhywbeth heblaw'r lleuad yn unig?

    • Standa Standa yn dweud:

     Nid oes gennyf unrhyw broblem gyda mecaneg nefol neu integreiddio. Dyna pam yr wyf yn gwybod, er enghraifft, nad yw'r honiad nad yw'r lleuad yn cylchdroi'n anwir.

     Mae'r lleuad yn cylchdroi ac mae un chwyldro yn para am fod cylchrediad y lleuad o amgylch y Ddaear. Dyna pam yr ydym yn dal i edrych ar un ochr iddo.

     Mae Moon's Earth yn gweithredu ar y Ddaear a'r Ddaear ar y Lleuad hefyd trwy wactod - fel Plwton a Charon.

     Effaith y ddau weithred yw cydamseru'r amser rhedeg gyda'r amser cylchdroi. Gan fod y Ddaear yn fwy, mae ganddo lawer mwy o effaith ar y Lleuad na'r Lleuad ar y Ddaear. Dyna pam mae'r Lleuad yn effaith wych y Ddaear sydd wedi'i gydamseru eisoes, ac nid oes gan y Ddaear effaith fawr ar y Lleuad.

     Mae llawer o fisoedd o bron pob un o'r planedau o'r System Solar wedi eu cylchdroi hefyd yn cydamseru â chylchrediad - ac yn union fel y mae Lleuad y Ddaear yn edrych ar ei phlaned mam unwaith ac am byth.

   • ffero yn dweud:

    Ar yr ochr arall, mae'r Lleuad yn grater enfawr gyda diamedr o km 2240 a dyfnder o 13 km. Mae hyn yn llawer iawn o fater coll, sydd hefyd yn symud ffocws y blaned yn nes at y Ddaear. Efallai dyna pam y mae'r lleuad yn troi o gwmpas y Ddaear yn y fath fodd.

    Cyn belled ag y mae Plwton a Cháron yn poeni, maen nhw yng nghyfradd y cyfartaledd o tua 2: 1, sy'n effeithio ar eu patrymau cylchrediad. Byd Gwaith, mae Plwton yn dri mis arall.
    Ddaear a'r Lleuad yw'r gymhareb gyfartalog o tua 4: 1, cyfrol o tua 50: 1 ac yn pwyso am 80: 1, felly, rhaid i Mis ffrwd proses fod yn wahanol.
    Ar y Lleuad, mae criwiau ysgafn hefyd, a fyddai'n dangos y magma hylif o dan yr wyneb, ond ar yr un pryd mae'r Lleuad yn anweithgar. Felly mae posibilrwydd y gallai'r Lleuad fod wedi bod yn rhan o'r Ddaear adeg geni'r Ddaear neu ei bod wedi bod yn cyffroi gyda'r Ddaear, a allai fod yn grater o'r ochr arall. Ond, yn dal i fod, mae ymdrechion wedi'u targedu i adael y lleuad i'r wyneb am ymateb resonant. Beth sy'n gwneud Nid yw arbrofion hyn ddim yn gwybod, ond gall un posibilrwydd geisio penderfynu CK js pant Mesuac ac os byddai'r lleuad bod y fersiwn cadarnhawyd DK sefyllfa symud y corff artiffisial. Gallai achos arall fod yr ymdrech i greu gweithgaredd mis, gan fod yr wyneb yn debyg i'r lafant. I mi, mae'r Lleuad yn dal i fod yn embaras gwych, mae eclipse llawn achlysurol yr Haul y mae'n ei wneud yn acen wedi ei amseru i gyfnod ein gwareiddiad.

    • Standa Standa yn dweud:

     Mae cylchdro rhwym yn troi sawl mis yn y System Solar. Mae hyn oherwydd y ffaith os yw'r corff yn cylchdroi fel arall yn gyflym, mae'r tonnau llanw yn teithio o amgylch yr wyneb, sy'n rhwystro'r cylchdro. Efallai y bydd y crater y byddwch chi'n ei ysgrifennu yn cael dylanwad ar y mwyaf ar sefyllfa benodol lle mae'r Lleuad wedi dod i ben, nid ar y mecanwaith o gylchdro sy'n torri ei hun.

     Mae Plwton a Charon yn hedfan yn agos iawn. Felly, mae'r lluoedd llanw yn llawer mwy na rhwng y Ddaear a'r Lleuad, er bod y cyrff yn llai. A dyna pam mae bracio eu cylchdroi'n sylweddol uwch.

     O ran taflu gwrthdroi: roedd yn archwiliad seismig o fewn y Lleuad. Mae daeareg y Ddaear hefyd yn cael ei archwilio yn yr un modd. Roedd rhai awyrennau Apollo hyd yn oed yn cario morter fach at ddibenion mesuriadau o'r fath (cafodd ei losgi ar bellter ar ôl gadael).

     • ffero yn dweud:

      O ran y lluoedd llanw, maent yn dal i achosi daeargrynfeydd sy'n gorchuddio cysgod yr haul. Y cwestiwn yw pam nad ydynt yno pan fydd y lleuad yn ysgwyd. A oes unrhyw astudiaethau o'r math hwn am y Lleuad?

      Mae symudiad Plwton a Chárona wedyn yn awgrymu y gallai symudiad y Ddaear a'r Lleuad fod yn wahanol yn eich agosaf.

      • Standa Standa yn dweud:

       Yn y lleuad newydd a llawn, mae effaith llanw'r Haul a'r Lleuad yn cael ei ychwanegu at y Ddaear. Dim ond y ceirios ar y gacen yw eclipse yr Haul neu'r Lleuad, heb fawr o wahaniaeth pan nad yw'n lleuad llawn nac yn eclipse newydd. Mae'n tueddu i wneud 2-3x yn fwy daearol na phan mae'r lleuad yn y gymdogaeth. Felly mae'n haws rhyddhau'r lluoedd a grëwyd gan lactoneg plât.

       Corff sy'n cael ei oeri i raddau helaeth yw'r Lleuad, lle nad oes grym o'r fath yn codi. Oherwydd y ffaith bod ei gylchdro yn rhwym â chylchrediad, mae difrifoldeb y ddaear yn achosi bron dim newid mewn lluoedd llanw. Mae effaith yr Haul yn sylweddol is na hynny y Lleuad ar y Ddaear. Lleuad ychwanegol 28x yn nyddu'n arafach.

       Felly: Mae'r lleuad yn llai pwerus ac yn arafach na'r Ddaear, ac nid oes bron tensiwn yn y crwst. Mae'r rhesymau hyn, rwy'n credu, yn gwneud y ddaeargryn llawer llai cyffredin na'r Ddaear.

       -

       Mae symudiad Charon a Plwuto yn dangos y gallai'r Lleuad gylchdroi yn y gorffennol a gallai'r Ddaear gylchdroi yn gyflymach. (Profwyd cylchdroi cyflymach y Ddaear hefyd gan ddulliau paleontolegol.) Ac mae hefyd yn dangos y bydd cylchdroi'r Ddaear yn arafu ymhellach.

       • ffero yn dweud:

        Ymddengys i mi ei bod yn faes pan ddaw i'r planedau. Pan fydd yr haul yn cael ei ysgwyd, mae fel pe bai dyn wedi camu ar droed yn dwp. Ardal fach o'r Lleuad yw grym a grym dwysedd y lleuad mewn dibyniaeth ar y man gweithredu, gan fod wyneb y ddaear yn ffurfio ychydig o tectodosg. Pan fo Mesuaca wedi'i echdynnu, mae'n oherwydd bod wyneb y Ddaear yn fwy anodd nag ardal y Lleuad ac mae'n ei orchuddio i gyd, felly nid yw'n cwmpasu holl ardal y Lleuad. Fel dyn yn taflu blanced ar ddyn.

        Fy sgorio wrth ddiddordeb y Lleuad yn y crater. Mae'n rhy wael ar ei wyneb. Rhywbeth dan yr wyneb honno oedd. Rhywbeth sefydlog nad oedd yn caniatáu i'r crater fynd yn ddyfnach. Pe bai gwrthdrawiad rhwng y Ddaear a'r Lleuad yn y gorffennol, byddai'r planedau yr un mor anghywir. Ond yna mae'n rhyfedd sut y gallai'r Ddaear ddal y Lleuad yn gyffwrdd, gan fod gan y ddau gorff eu cyflymder eu hunain.

        • Standa Standa yn dweud:

         Nid yw'r lluoedd tilting yn dibynnu ar yr ardal, ond ar bwysau'r corff gyferbyn, ar bellteroedd y cyrff ac ar faint y corff y mae'n destun pwnc iddo. Y fformiwla yw F = M * 2 * G * R / L? 3, lle mae F yw'r grym y llanw pob wyneb cilogram G yw'r cysonyn disgyrchiant, L yw'r pellter rhwng y cyrff, ac R yw'r radiws y corff y mae'r heddlu yn gweithredu.

         Mae'r grym tilting bob amser yn gweithredu ar yr ochr wyneb ac ochr arall y corff a bob amser oddi wrth ei ganolfan. Felly, mae yna ddwy don llanw ar y Ddaear - un sy'n mynd tuag at y Lleuad a'r llall yn troi yn yr hemisffer gyferbyn oddi arno. Mae crwst y ddaear hefyd wedi'i ymestyn yn y mannau eraill.

         Ond mae newid grymoedd, nid y pŵer ei hun, yn bwysig ar gyfer y daeargryn. Felly, nid yw'r wlad yn gweithredu ar y lleuad bron dim (y cyfeiriad y grym a achosir gan y Ddaear o ran wyneb y lleuad bron yn ddigyfnewid, y lleuad wedi hen siâp wedi'i addasu), tra bod y Lleuad yn achosi daeargrynfeydd (y Ddaear yn cylchdroi ac y Lleuad ar ei act wyneb ar unrhyw bryd o un arall cyfeiriad).

         O ran damweiniau'r Ddaear a'r Lleuad: mae'n fater o gyfraith cynnal momentwm a throsi ynni i mewn i wres. Ond byddai hynny'n ddadl hir a sawl cyfrifiad. Gellir dod o hyd i efelychu ar y We.

         • ffero yn dweud:

          Mae'r cyrff o gwmpas yr Haul yn debyg i centrifuge. Un arall yw rhoi'r melon yn y centrifuge ar eich pen-glin ac un arall i'w roi ar eich calon. Cytunaf fod y Lleuad eisoes wedi'i fowldio yn siâp y Ddaear, ond mae'n rhaid i chi roi anadl iddo o dro i dro. Ond mae braidd yn dawel.

          Gellir efelychu unrhyw beth, dim ond os yw'n wir, waeth beth fo'r ffaith bod rhai deddfau'n berthnasol. A ddylid gwrthdrawiad dau gorff mawr gyda darnau gweddilliol?

          • Standa Standa yn dweud:

           Nid yw cymharu centrifugau yn gwbl gywir. Mae grym canrifol yn cael ei wrthbwyso gan ddisgyrchiant, felly (heblaw am rymoedd llanw cymharol wan) mae'r cyrff yn ymddwyn fel pe baent mewn pwysau pwysau.

           -

           Mae'r lleuad yn gorff oer. Nid oes dim symudiad ynddo, gan achosi straen gwych, fel yn y Ddaear poeth. Felly, nid oes ganddo lawer i "exhale"

           -

           Mae'r darnau gweddilliol yn disgyn ar y cyrff hynny neu'n cael eu taflu i mewn i'r gofod. Hefyd, cofiwch fod y Lleuad wedi symud yn raddol o'r Ddaear am amser hir, fel bod y gofod rhyngddynt wedi "ysgubo i ffwrdd" yn drylwyr.

 • Standa Standa yn dweud:

  Ychydig o gyflwyniadau i'r dde:

  1. Mae'r erthygl yn datgan: "Y rheswm pam y mae'r Lleuad yn mynd trwy'r cyfnodau hyn yw bod y Ddaear yn rhwystro'r golau yn dod o'r Sun ac yn cysgod ar y Lleuad yn fwy neu'n llai."

  Dyna nonsens. Mae Cysgod y Ddaear yn achosi dim ond un ffenomen, ac mae hyn yn achlysurol eclipse y Lleuad. Mae'r cyfnodau lleuad yn deillio o'r ffaith bod yr Haul yn goleuo'r lleuad yn raddol o'r ochr sy'n codi, ac yr ydym yn dal i arsylwi (oddeutu) dim ond un ochr i'r Ddaear.

  2. Mae'r erthygl yn datgan: "Pwysau mae'r cyrff ar y Lleuad yn 6x yn llai nag ar y Ddaear. "

  Dyna nonsens. Pwysau mae'r cyrff ar y lleuad yn union yr un fath, fel ar y Ddaear. Beth sy'n llai ar y lleuad yw 6x pwysau cyrff. Mae pwysau a phwysau yn newidynnau gwahanol.

  3. Mae'r erthygl yn cyfleu: "Mae'n ddiddorol iawn edrych ar y gynhadledd i'r wasg a ddigwyddodd gyda'r astronauts yn fuan ar ôl dychwelyd o'r genhadaeth. "

  Cynhaliwyd y gynhadledd tua wythnos 3 ar ôl glanio. Y bore ar ôl y diwrnod cyntaf a'r noson cyntaf oedd y tu allan i olwg meddygon. Sut y gallai'r dynion hyn edrych fel bore ar ôl dathliadau gyda ffrindiau?

  4. Erthygl: "Y broblem yw bod y lleuad yn union (fel optegol) fel ein Haul fel y gwelir o'r Ddaear. Gall y disg Lleuad guddio'r ddisg solar yn gywir (rydym yn ei alw'n eclipse yr Haul). Mae'r tebygolrwydd bod rhywbeth o'r fath yn digwydd yn ôl seibiant mor mor seryddol ei fod yn poeni. "

  Yr unig beth sy'n ddiddorol am hyn yw'r ffaith ein bod ni'n arsylwi ar y fath beth. Mae'r lleuad yn symud yn araf oddi wrth y Ddaear, felly mae'n rhaid i gyfluniad o'r fath ddigwydd weithiau. Yn union fel yn y gorffennol oedd yr adeg pan oedd y Lleuad yn 2x yn fwy na'r Haul, ac weithiau bydd sefyllfa lle bydd 2x yn llai.

  Yn ogystal, dim ond yn achlysurol y bydd yr union ddarllediad yn digwydd ac yn unig o rai mannau. Fel arfer mae'n ymddangos bod y Lleuad ychydig yn llai neu'n ychydig yn fwy na'r Haul, felly mae yna aml yn aneglur neu eclipse.

  5. Mae'n edrych fel pe bai rhywbeth yn hollol wrthsefyll y glannau ar waelod y carthwr. Rhywbeth sy'n atal crapwyr rhag bod yn ddyfnach.

  "Rhywbeth" yw ymddygiad arferol yr hylif. Mae'r creigiau, sy'n cael eu toddi gan yr effaith, arllwys y crater a chadw'r awyren fwy neu lai ar ôl llaith.

  -

  Yn yr un modd, mae yn yr erthygl gyda hawliadau eraill.

  • Standa Standa yn dweud:

   Rwy'n falch bod y pwysau yn iawn yn yr erthygl. Diolch am y gwaith atgyweirio.

   Byddaf yn ychwanegu rhai mewnwelediadau ac eglurhadau:

   1. Roedd y gynhadledd i'r wasg, lle'r oedd criw Apollo 11 mor ofidus, yn 12. Awst 1969 yn 10 bore'r amser. Roedd glanio yn 20. Gorffennaf, tirodd 24 ar y Ddaear. Gorffennaf. Rhyddhawyd y cwarantîn yn hwyr iawn yn y nos gan 10. ar 11 Awst.

   2. Mae crateriaid ar y Lleuad yn wahanol iawn - o gannoedd o fetrau i ddim. Mae'n debyg i gyrff eraill y System Solar.

   3. Nid oes gan y lleuad lwybr cylchdaith berffaith, fel y dywed yr erthygl, ond trac eliptig. Felly, mae'r pellter mwyaf o'r Ddaear (apogewm) oddeutu 10% yn fwy na'r perigeum.

   4. Mae'r erthygl yn dangos y cwestiwn ariannol i lawr. I'r gwrthwyneb, mae hyn yn ddigon allweddol. Mae Flight to the Moon yn fras 10-20x yn ddrutach na hedfan hedfan isel. Yn achos dyfeisiau sydd angen bod allan o'r awyrgylch, mae'n eithaf gwahanol ble maent yn hedfan. Felly mae'n eithaf rhesymegol eu bod yn cael eu rhoi mewn orbit ac nid ar y lleuad lle byddai'n ddrutach.

Ad a Ateb