Pwy sydd am ymladd yr estroniaid a pham?

11255x 03. 07. 2019 Darllenydd 1

Rydym yn aml yn ysgrifennu at y golygydd. Rhai negeseuon e-bost yw eich straeon personol nad ydych erioed wedi ymddiried ynddynt. Rydym yn gwerthfawrogi mai chi yw'r rhai rydych chi'n ymddiried ynddynt yn amlach na'ch anwyliaid. Mae'n gyflwr rhyfedd o ymwybyddiaeth gan fy mod yn sylweddoli faint yr ydym yn eu hanafu - faint o ofn sydd gennym i gyfaddef ein bod wedi profi rhywbeth arbennig. Faint rydym yn ofni y byddai cosb y tu ôl i'r llinell… Mae'n amlwg ein bod wedi ein hyfforddi i wneud hynny ers plentyndod.

Gwneud hynny'n union fel y gwrthwyneb. Os byddwn yn caniatáu i ni ddweud yn uchel beth sy'n digwydd i ni, yr hyn yr ydym yn ei brofi ar gyfer teimladau, a pha brofiad sydd gennym yn y byd corfforol neu metaffisegol (breuddwydion, bydoedd astral, neu OOBEs eraill), yna mae'n sicr y byddwch yn canfod nad ydych chi ar eich pen eich hun. Yr unig wahaniaeth yw eich bod eisoes yn ddigon dewr i gyfaddef: "Fe ddigwyddodd i mi ...". Ac er ein bod yn aml yn dal i fethu deall patrymau pam mae rhai pethau'n digwydd, mae'r ffaith ei fod yn effeithio ar o leiaf draean o boblogaeth y blaned yn dod â synnwyr o ymlacio a rhyddhad.

Felly dyma sut y byddwch chi'n: Daliwch i symud ...! Ysgrifennwch atom am eich profiadau. Mae'n ffordd bwysig i ni drawsnewid y ffordd rydyn ni'n meddwl ac felly ansawdd bod yn y byd hwn o'r enw y Bydysawd a'r blaned o'r enw Earth.

Cyfweliad

Martin: Beth mae'r enw Sueneé yn ei olygu a sut y daethoch chi ato?

Sueneé: Ydy, mae pobl yn aml yn gofyn i mi am hyn a byddant yn amlwg yn gofyn. Roeddwn i'n arfer ysgrifennu erthygl arno: Ydych chi'n meddwl bod ein henwau'n wirioneddol ni ein hunain? Mae'n gêm gydag egni, meddyliau a geiriau. Rwy'n argymell yn fawr iawn i geisio. Yn fwyfwy rwy'n cyfarfod â phobl sy'n sylweddoli nad yw'r enwau yn y dinesydd yn adlewyrchu eu hansawdd a'u cymeriad. Mae hyn yn rhywbeth y mae hen Eifftiaid neu Indiaid cynhenid ​​y coedwigoedd cynhaeaf wedi'i amau ​​eisoes.

Martin: A wnaethoch chi ddarllen y Cyfweliad Alien? Beth yw eich barn chi?

Sueneé: Fe wnes i fideo ar wahân ar y pwnc hwn. Felly gadewch imi ateb trwyddo

Martin: Mewn un fideo, rydych chi'n sôn am y rhesymau pam mae gwybodaeth am allfydolion yn cael ei guddio gennym ni er mwyn codi ofn, creu llywodraeth ganolog ac yna rhyddhau rhyfel. Ar y llaw arall, soniwch hefyd nad yw gwybodaeth ET ar gael i'r cyhoedd oherwydd nad yw pobl yn barod ar ei chyfer. Tybed sut mae'r ddau hawliad hyn yn cyd-fynd?

Sueneé: Dyna'r stori gyfan a ddisgrifir yn y llyfr CANLYNIAD. Argymhellaf ei ddarllen, gan na allwn prin amlinellu'r holl fanylion yma. Yn fyr, dechreuodd y peiriant cyfan beth amser yn 1. resp. 2. Yr Ail Ryfel Byd, pan ddarganfu byddinoedd yr holl randdeiliaid fod rhywun arall yn mynd i mewn i'r gofod awyr ac yn arsylwi, neu'n effeithio'n anuniongyrchol ar y canlyniadau, rhai ymladd. Ar y dechrau, roedd pob criw yn meddwl mai dyma'r lleill! Mae ganddynt rywfaint o dechnoleg fodern ... Ond diolch i wasanaethau cudd-wybodaeth, fe wnaethant sylweddoli'n gyflym bod chwaraewr arall yn dod yn y bydysawd. Chwaraewr nad yw'n gofalu pwy sy'n ennill y rhyfel, ond a oes rhaid i'r rhyfel ddigwydd a beth yw'r canlyniadau ar raddfa fyd-eang.

Digwyddodd yr haid fwyaf o ETV tua 1945, pan brofodd Americanwyr y bom atomig cyntaf yn hanes modern. Mae'n debyg ei fod yr un fath â phan fydd y plant yn cymryd sandalau'r gêm ar y pwll tywod ac yn rhoi cynnig ar yr hyn sy'n digwydd pan… Daeth y rhai mwy datblygedig yn gyflym iawn (gellir ei weld yn y lluniau) a rhoesant yr Unol Daleithiau a'r Undeb Sofietaidd dro ar ôl tro bod chwarae mor ddrwg ni fydd pethau'n cael eu goddef oherwydd nad ydym yn deall y canlyniadau, sydd hyd yn oed yn achosi un ffrwydrad ar raddfa fyd-eang.

Mae nifer o achosion lle mae estroniaid wedi ymyrryd yn weithredol mewn ymdrechion i danio bomiau niwclear neu daflegrau bom atomig yn unig, heb unrhyw ergydion miniog.

Roedd rhethreg y Fyddin yn syml: “Maen nhw'n bygwth ein sofraniaeth a'n diogelwch cenedlaethol. Mae angen i ni ddatblygu arfau effeithiol newydd yn eu herbyn (ET). ”Hyd yn hyn, nid yw'r unig achos lle byddai ETV yn ymosodol gweithredol (hyd y gwn i) wedi'i gofnodi. Pe bai unrhyw frwydr, bob amser gan y cyntaf i wasgu'r sbardun, roedd y milwyr, heb ychydig o'u barn eu hunain, yn dilyn gorchmynion eu huwch-ddeiliaid yn ddall, heb unrhyw farn yn eu calonnau. Fel y dywed, Dr Steven Greer, mae'n wyrth bod ET â llawer o amynedd gyda ni.

Oherwydd ei fod yn fuan ar ôl yr Ail Ryfel Byd ac roedd y fyddin yn ofni y byddai'r cyhoedd yn ei ddweud, neu hyd yn oed y llall (Rwsiaid, Almaenwyr ... ac ati), bod yna rywun sy'n cael ARM anorchfygol yn yr UD, penderfynwyd nad yw hyn yn gyhoeddus. dysgu. Ei bod yn angenrheidiol ei chadw dan do cyhyd ag y bo modd. Dyna pam y sefydlwyd prosiect diheintio y Llyfr Glas yn 1952. Roedd ganddo ddwy nod: casglu data arsylwi ET gan y cyhoedd ac i argyhoeddi'r cyhoedd nad yw'r ffenomen ET yn fygythiad i ddiogelwch gwladol, yn fwy manwl, nid yw'n bwnc y dylai unrhyw un roi sylw difrifol iddo mewn unrhyw ffordd.

Crëwyd prosiect tebyg yn 80. Tsiecoslofacia ac mae'n dal i weithredu o dan yr enw PROJEKT ZÁŘE.

Y cyhoedd yn 50. Yn wir, yn y blynyddoedd diwethaf, y broblem oedd nad oeddem ar ein pennau ein hunain yn y bydysawd. Yn enwedig yn UDA, lle mae pobl dan bwysau eglwysig mawr. Enghraifft yw'r ddrama radio HG Wells: Rhyfel y Byd, a achosodd banig yn gyhoeddus yn 1938. Er mai cynhyrchiad radio yn unig ydoedd, roedd llawer o bobl wedi ildio i gyflwyniad awgrymog iawn ac wedi mynd i banig. Roedden nhw'n ofni bod rhai estroniaid gwaedlyd yn ymosod ar y Ddaear. Defnyddiwyd y digwyddiad gan y fyddin fel symbyliad i ddatblygu nifer o astudiaethau cymdeithasegol a argymhellodd dro ar ôl tro flynyddoedd 50 eraill i beidio â datgelu unrhyw beth am ET oherwydd nad yw dynoliaeth yn barod yn feddyliol ar ei gyfer.

Ac a yw wedi ei eithrio rywsut? Does gen i ddim teimlad. Mae popeth yn gysylltiedig â'r hyn a elwir yn Gyfadeilad Diwydiannol Milwrol. Mae'n gwmnïau neu sefydliadau lled-wladwriaeth neu breifat sy'n elwa ar beiriant y fyddin. Po fwyaf y bydd yn ymladd, po fwyaf o arfwisg a pho fwyaf y bydd yn torri i lawr, y mwyaf fydd gwerthiant arfau ac economeg rhifau. Mae'n fusnes lle mae pobl yn marw, ond yn fyd-eang mae'n golled ddibwys yn ystadegol. Nid yw'n rhywbeth y byddwn yn gytûn ag ef, ond deallaf fod cenhedlaeth o bobl o hyd sydd â digon o gymdeithaseg cryf (di-galon), y mae eu marwolaeth o ychydig filoedd o bobl yn cyfnewid am lawer o filiynau o ddefodau yn dod yn fargen dda.

Martin: Os oedd y ddynoliaeth yn barod, a fyddai'n derbyn y wybodaeth hon a chan bwy?

Sueneé: Mae'n fwy na 74 o flynyddoedd pan ddaeth y peiriant rhyfel diwethaf i ben. Efallai ar yr adeg honno, roedd rhywfaint o guddio o arwyddocâd gwleidyddol gyda'r ofn y gallai fod yn elyn Rwsia / Natsïaidd (er fy mod yn ei ystyried yn gwbl gyfannol). Mae heddiw yn nonsens llwyr ac, o safbwynt byd-eang, mae'n fwy niweidiol na da. Y rhai sy'n dal i elwa ar yr ymgyrch hon yw gwahanol grwpiau cabal. Dylid nodi nad yw cydnabod bodolaeth ET yn broblem ar y ffeithiau ond yn y dechnoleg. Nid yw estroniaid yn defnyddio tanwydd ffosil neu weithfeydd ynni niwclear. Nid oes angen economi farchnad arnynt a rhaniad eiddo trwy arian. Maent yn teithio ar draws y Bydysawd yn gyflymach na golau, ac eto mae ganddynt ffynonellau ynni bron diderfyn ar gyfer popeth. Mae'r syniad y byddai dynolryw yn dechrau gofyn i bobl mewn swyddi gwleidyddol uchel gwestiwn cryf: “Pam rydym yn dal i ddefnyddio technoleg anarferedig pan fyddwn wedi bod yn rheoli anitigravitation ers 1956? Pam rydym yn dal i ddefnyddio tanwyddau ffosil pan ganfu Nikola Tesla yr egwyddor ynni am ddim yn 1903? Pam ein bod yn defnyddio'r economi farchnad pan fo'r system hon o ailddosbarthu pŵer ac eiddo yn aneffeithiol, gan arwain at ryfeloedd, trais a throsedd? Pam rydym yn dal i ddefnyddio'r egwyddor o ddemocratiaeth gynrychioliadol pan fydd yn gysylltiedig â llygredd? Pam ydyn ni'n dinistrio'r Ddaear pan fydd adnoddau technegol ar gael, sut allwn ni newid y cwrs ar fan lle mae ETV yn ei wneud? '

Ac yn sicr un o'r cwestiynau mwyaf anghyfforddus fydd: "Pa dduw y mae ET yn ei gredu ynddo?" A oes Cristnogion, Iddewon, Mwslimiaid neu beth? Ac ydy'r duw a ddisgrifir yn yr Hen Destament yn endid metaffisegol, neu ai dim ond gwybodaeth anghywir am y ras allfydol a'n creodd ni ar un adeg? Pwy oedd Moses, Iesu, Muhammad, Bwdha, Shiva…?

Mae gen i reswm dros gredu y bydd y cwestiynau hyn yn hawdd i'w hateb i'r person cyffredin, ond i'r rhai sydd naill ai wedi dweud celwydd wrth hanfod y cwestiynau hyn neu sy'n ffwndamentwyr wrth graidd eu henaid (= sy'n ofni arian), anadlu'n galed iawn.

Felly pwy fydd yn dod â'r wybodaeth atom? Sueneé Universe? : D Mae pob un ohonom ni! Ni fydd unrhyw lywodraeth fyd-eang yn dod i hyn cyn i fàs critigol y ddynoliaeth ddatgan: "Rydym wedi ei adnabod ers amser maith!"

Martin: A beth am y rhyfel ET dilynol? Ddaear wedi'i dinistrio, y ddynoliaeth sydd wedi'i difa? Pam fyddai ganddynt unrhyw arian ar eu cyfer? Efallai nad ydyn nhw'n meddwl y gallan nhw guro ras arall?

Sueneé: Dr. Steven Greer yn y llyfr CANLYNIAD Mae'n esbonio bod nifer o grwpiau diddordeb niferus (ee Bilderberg) sy'n credu bod angen rheoleiddio poblogaeth y blaned hon fel y gellir rheoli pobl yn haws. Yn yr un modd, mae angen annog ail ddyfodiad Crist, fel y mae'r Beibl yn ei ragweld. Diben y bobl hyn yw peidio â ennill, ond cynnal status quo rhyfel oherwydd bod eu busnes yn gwneud hynny. Cymerwch olwg ar fap y byd a gweld faint o ryfelwyr a faint o ryfeloedd y mae'r UD yn eu harwain ar hyn o bryd yn y byd a lle mae gan ARMY yr Unol Daleithiau ei ffrwyth rhag ofn y ceir unrhyw esgus. :(

Martin: Ac os oedd yr estroniaid yn gwybod amdano, pam fydden nhw'n eu helpu nhw yn y labordai cudd?

Nid yw estroniaid yn a priori yn arwain brwydr gyda rhywun. I'r gwrthwyneb, yn ôl Steven Greer, maent wedi dweud dro ar ôl tro na fyddant yn goddef grymuso byd-eang ar raddfa lawn. Felly, os oes pobl yn chwarae rhan weithredol yn natblygiad technoleg mewn labordai cudd, yna mae sawl dehongliad ynghylch pam mae hyn felly:

  1. Mae estroniaid yn tybio bod rhai mathau o dechnoleg yn gofyn am rywfaint o ymwybyddiaeth. Mae'r ansawdd ymwybyddiaeth hwn yn cael ei gyflyru gan yr aeddfedrwydd ysbrydol sydd ar ben arall y gwersyll na militariaeth. Hynny yw, os ydyn nhw'n ein helpu i ddatblygu technolegau na ellir eu defnyddio ar gyfer trais, yna maen nhw'n de facto yn helpu i godi ansawdd ymwybyddiaeth pob dyn. Mae'n rhedeg yn bell, ond mae amser yn gymharol.
  2. Busnes cyfnewid cyfleus. Gall estroniaid gynnal eu harbrofion ar sifiliaid yn gyfnewid am gydweithrediad wrth ddatblygu arfau newydd. Mae rhanddeiliaid yn byw yn y syniad nad oes ganddynt ddewis ond bod hwn yn sosban angenrheidiol, gan fod ETs yn well na phobl. Felly mae angen cymryd yr amser i ddatblygu arfau effeithiol y gallai'r lluoedd ar y Ddaear eu hamddiffyn yn erbyn y goresgyniad estron.
  3. Mae'n well ganddynt eu diddordebau eu hunain ac maent yn defnyddio deallusrwydd pobl i ddatblygu rhywbeth nad ydynt eto wedi llwyddo i'w wneud. Yn syml, mae persbectif arall yn cynnig gwahanol opsiynau.

Sueneé a Ta Ura: Gofynnwch beth rydych chi ei eisiau, byddwn yn hapus i ateb eich cwestiynau. :)

Dilynwch ni ar YouTube Suenee Bydysawd! Byddwn yn falch os ydych chi'n ein cefnogi Darujeme.cz.

Gofynnwch gwestiynau, bydd Sueneé & Ta Ura yn hapus i'ch ateb

Mwy o rannau o'r gyfres

Ad a Ateb