Karl Wolfe: Rwyf wedi gweld canolfannau ar ochr bell y Lleuad!

11685x 15. 07. 2018 Darllenydd 1

Bu Karl Wolfe yn gweithio i'r Llu Awyr, lle roedd ganddo adolygiadau diogelwch uchel yn ardal cryptograffeg a chydweithiodd â gorchymyn tactegol yn Langella AFB (Virginia).

Ar gyfer yr Awyr Awyr Americanaidd, roeddwn i'n gweithio o 18.01.1964 i 18.10.1968. Gweithiais yn bennaf gyda'r gorchymyn awyr tactegol yn Langley AFB (Virginia) yn 4444. grwpiau technegol dadansoddi. Roedd y grŵp yn arbenigo mewn saethu sbïo a ffilmio. Defnyddiasom lyseitiau U-2 a spy - cyn i unrhyw un gael y syniad lleiaf am eu bodolaeth. Yn naturiol, nid oedd neb yn gwybod bod yna unrhyw raglen y gellid gwneud lluniau o'r fath. Roedd gennym ni hefyd gamera ysbïwr ffotograffau ar C-130 Hercules a nifer o fathau eraill o awyrennau a anfonwyd i frwydro yn erbyn teithiau. Ein tasg oedd prosesu'r deunydd a gaffaelwyd.

Blwyddyn 1965

Hwn oedd y flwyddyn 1965 ... Rwy'n credu mai Mehefin neu Orffennaf ydyw. Roeddwn i'n arbenigwr ffotograffig gydag addysg electrotechnyddol. Gweithiais am un diwrnod mewn labordy sy'n arbenigo mewn deunydd ffilm lliw. Daeth y pennaeth i mi, Sergeant Taylor, a dywedodd wrthyf fod ganddynt broblem gyda rhywfaint o dechneg rhywle ar y gwaelod. Roedd yn rhan o'r rhaglen archwilio Moon. Eu gwaith oedd chwilio am leoedd addas ar gyfer glanio astronawdau cyntaf ar gyfer 1969. Oherwydd ein bod ni a'u cyfarpar yr un peth, roeddent yn gofyn imi fynd i adeilad yr NSA ac edrych ar ble mae'r broblem.

Ar y pryd, doeddwn i ddim yn gwybod beth oedd yr NSA. Roeddwn i'n naïf iawn. Ar y dechrau, roeddwn i'n meddwl bod y rheolwr wedi dweud wrthyf am NASA. Am amser hir, cefais y syniad mai dim ond NASA yr anfonodd fi fi.

Roedd yr adeilad yn Langley AFB, lle'r oedd yr NSA yn dod â gwybodaeth o'r rhaglen dadansoddi llwyd. Cymerais rai offer ac aeth i lle'r oedd y ddau swyddog yn fy nhynnu i fyny ac yn fy arwain i hongar enfawr gyda labordai. Roeddwn i'n disgwyl dyn gyda'r un radd ag y gwnawn. Dangosodd i mi un o'u dyfeisiau a'i droi ymlaen. Roedd yn amlwg nad oedd yn gwneud yr hyn a oedd ganddo ac yr oeddwn yn eithaf clir pam. Dywedais wrtho: "Allwn ni gael y peth allan o'r labu? Ni allaf weithio mewn siambr dywyll fel hyn. " Roedd y peth yn ymwneud â maint oergell cartref ... rhywbeth sy'n symud yn wael. Felly cafodd rywun a alwodd ychydig o ddynion a wnaeth ein helpu.

Pan fydd pawb chwith a arhosais yno yn unig gydag ef, yr wyf yn gofyn iddo sut i gael lluniau o stilwyr archwiliadol dros arwyneb y lleuad yma yn y labordy. Dechreuodd ddweud wrthyf am y ffordd y maent yn defnyddio ystod o telesgopau radio gwasgaru ar draws y Ddaear, sydd yn gydgysylltiedig ac sy'n trosglwyddo data oddi yma i'r lleuad Langel.

Ar y pryd, doeddwn i ddim yn gwybod beth oedd gwir ddiben yr ystafell dywyll na beth oedd gwir ddiben yr Ymgyrch Misol gyfan. Roeddwn i'n meddwl eu bod yn prosesu ffotograffau yma, ac yna aeth y cyhoedd. Doeddwn i ddim yn meddwl am unrhyw bosibiliadau cudd o gwbl.

Basnau ar y Lleuad

Dechreuodd ddweud wrthyf yr holl bethau hyn, ac yr wyf yn gwybod bod yr hyn y maent yn ei ddweud y dylai fod yn gyfrinach a ddylai fod dim ond siarad am bethau sy'n angenrheidiol ar gyfer fy ngwaith ac y dylai pobl eraill wedi cadw at ei hun. Yn sydyn sylweddolais fy mod mewn gwirionedd yn dweud popeth mae'n ei wneud. Mae'n dangos i mi y cyfleusterau lle mae'r lluniau digidol prosesu a ddaeth yma a ble i drosglwyddo i'r ddelwedd derfynol. Ar y pryd yno o hynny stribedi mm ffilm a gynhyrchwyd 35 plygu i mewn mosaig rheolaidd, tra bod bandiau hyn oedd y overflights llwyddiannus uwchben y lleuad. Mae pob delwedd unlliw wedi'i lofnodi'n ddigidol. Gallai lluniau unigol nascannovat ac yn eu cydosod i mewn i llun mawr y gellir eu hargraffu ar argraffydd enfawr.

Pan ddangosodd imi frwdfrydedd i mi sut roedd popeth yn gweithio, meddai, "Yn union wrth y ffordd, canfuom ganolfan ar ochr bell y Lleuad."

Yr wyf yn sarfu: "Beth?"

Roedd fy ymateb yn synnu arno: "Beth ydych chi'n ei olygu?"

Ar y funud honno, sylweddolais mai'r hyn yr oedd yn ei ddweud wrthyf ar hyn o bryd y gall y ddau ohonom ddod â ni i fargen neis. Ni ddylwn ddweud wrthynt am y pethau hyn, ac ni ddylwn i wrando arnyn nhw hyd yn oed.

Cymerodd un o luniau'r ffotograffau a'i sylw yn y man lle'r oedd y lleuad. Gwelais nifer o adeiladau a oedd yn ymestyn dros ardal fawr iawn o arwyneb y Lleuad. Roedd adeilad a oedd â siâp disg. Arweiniodd yn syth adeilad sefydlog gyda chisel sgwâr to. Gwelais tyrrau, tyrau tyfu, adeiladau sffherig, a phethau eraill a oedd yn edrych fel radar neu parabolas lloeren. Roedd rhai o'r adeiladau yn denau ac yn uchel iawn. Ni allaf ddweud yn sicr pa mor uchel oedd hi, ond roedd hi'n llawer! Mae'r lluniau'n dangos sut mae'r adeiladau yn bwrw cysgodion! Roedd yna adeiladau gyda chromen sfferig enfawr. Roedd y lluniau'n glir iawn. Nid oedd amheuaeth ei fod yn rhywbeth enfawr.

Adeiladau ar y Lleuad

Roedd yn edrych diddorol iawn. Ceisiais gymharu'n bennaf yr hyn a welais gyda rhywbeth rwy'n ei wybod ar y Ddaear. Roedd yn anodd iawn, oherwydd nid oedd yn fy atgoffa o unrhyw beth yr oeddwn yn ei wybod hyd yn hyn - boed mewn maint neu siâp.

Mae'r holl adeiladwaith yn dangos yr un ansawdd o ddyluniad. Roeddwn yn meddwl a ellid eu cymharu â rhai strwythurau metel, ond doeddwn i ddim yn dod o hyd i'r geiriau iawn am yr hyn a welais. Yn hytrach, roedd yn debyg i gerrig wedi'u paratoi.

Roedd rhai adeiladau yn gwisgo wyneb sgleiniog iawn. Roedd rhai ohonynt yn edrych fel rhai tyrau oeri o'r planhigyn pŵer - roedd ganddo siâp tebyg. Roedd rhai yn rhyfedd iawn ac yn uchel gyda top fflat. Mae gan rai siâp cylchol fel Bwthyn Quonset gyda chromen sy'n debyg i dy gwydr.

Roeddwn i'n edrych ar y ffotograffau yn fwy na digon, a theimlais ei bod yn ddigon a bod yn fygythiad i fywyd barhau. Ydych chi'n deall yr hyn rwy'n ei ddweud wrthych chi? Byddwn wrth fy modd i edrych hyd yn oed yn fwy. Byddwn wrth fy modd i wneud copïau ... ond roeddwn i'n gwybod na ddylwn i. Roeddwn i'n gwybod bod fy nghydweithiwr ifanc, a oedd yn dangos y ffotograffau i mi, wedi gwneud llawer iawn - roedd yn peryglu llawer pan groesodd holl derfynau ei bwerau.

Llyfr heb ei gydnabod

Llyfr YN UNDYMRU yn union yn y cyfnod cyfieithu, gallwch ddisgwyl iddo gael ei ryddhau i mewn 2. canol blwyddyn 2018. Archebwch nawr! gallwch chi ei wneud nawr! Diolchwn i bawb ohonoch am y rhoddion ariannol sy'n gwneud cyfieithiad yn gyflymach a lefel y safle Suenee Bydysawd yn dal i godi!

Heb ei gydnabod: Aliens - Datgelu dirgelwch fwyaf y byd

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb