Jwdas: dihiryn neu arwr goleuedig?

4910x 14. 06. 2019 Darllenydd 1

Mae straeon Beiblaidd y Testament Newydd yn dweud hynny wrthym Judas Iscariot roedd yn ffigwr negyddol - yn fradwr a achosodd groeshoeliad Iesu. Roedd yn un o ffrindiau agosaf 12 a aeth gyda Iesu ac a oedd yn ddisgyblion ysbrydol iddo.

Mae'r Efengylau sydd wedi'u cynnwys yn y Beibl yn awgrymu dro ar ôl tro bod Jwdas yn bradwr

Labelu yr un a ddylai ei fradychu yn digwydd dro ar ôl tro yn Efengyl Ioan. Mewn cyferbyniad, mae rhestrau'r Deuddeg Apostol yn siarad am frad fel ffaith sydd eisoes wedi digwydd: Judas Iscariot, a oedd wedyn yn ei fradychu, fel y dywed Mark, Matthew a Luke fod ganddynt delerau cyfatebol. Beth bynnag, caiff ei benodi dro ar ôl tro un o'r Deuddeg Nebo y Deuddeg. Mae Iesu hyd yn oed yn dweud ddwywaith pan mae'n siarad â'r apostolion: "Un ohonoch".

Dadlau a beirniadaeth

Mae yna lawer o ddamcaniaethau ynghylch Jwdas. Mae'r mwyaf eithafol ohonynt yn dweud nad oedd erioed wedi bodoli ac iddo gael ei gynnwys yn hanes yr Efengyl am resymau "dramaturyddol" (John Shelby Spong), neu fel ymgais i feio croeshoeliad Iesu ar Iddewon ar adeg pan nad oedd yr eglwys gynnar bellach yn ymwneud â chenhadaeth ymhlith Iddewiaeth. ac i'r gwrthwyneb, ceisiodd gysoni pŵer Rhufeinig (Pinchas Lapide). Yn eu barn hwy, tystiolaeth anuniongyrchol bod Judas yn atodiad diweddarach yw absenoldeb llwyr Jwdas yn nogfennau hynaf y Testament Newydd (Llythyrau Paul, a ysgrifennwyd yn 40-60 AD). Ar y llaw arall, yn yr Efengylau, mae Jwdas yn ymddangos - po ieuengaf yw'r efengyl, y mwyaf o fanylion brad Jwdas y mae'n eu hychwanegu. Mae hyn, fodd bynnag, yn arwain at ystyriaethau ynghylch a yw'r manylion yn y testunau iau yn ddisgrifiad dilys, neu dim ond ymdrech gan awduron y testunau i ddramateiddio'r digwyddiadau.

Efengyl Jwdas - Safbwynt arall

A ddaeth Duw o'r bydysawd?

Efengyl Jwdas yw un o'r Efengylau Gnostic nad yw'n rhan o destunau swyddogol y Testament Newydd Beiblaidd. Galwodd y testun yn ei ffeil Adversus haereses yn sôn am 180 Irenaeus o Lyon. Colli testun gwreiddiol Groeg heddiw Efengylau Jwdas hynny yw, 180, tua hanner 2 fwy na thebyg. ganrif. Mae'n debyg bod y cyfieithiad Coptic wedi'i gadw, sy'n rhan o God Tchacos, wedi'i adeiladu o gwmpas 200. Diolch i'r cyfieithiad hwn y cyflwynwyd yr Efengyl 2006 i'r cyhoedd ar ôl adnewyddu trwm.

Ni wnaeth Gnostics gondemnio pechod ac anghrediniaeth, ond anwybodaeth. Nid oedd y ffordd i iachawdwriaeth yn eu harwain trwy ffydd yn yr Iesu a groeshoeliwyd ac a atgyfeiriwyd a gweithredoedd ffydd dilynol (fel yn y golwg Gristnogol), ond trwy wybodaeth briodol, nid yn unig ohonynt eu hunain, ond yn bennaf oll o'u dychymyg a'u dehongliad o Dduw. Mewn rhai mannau yn y testun rydym yn dod ar draws ymosodiadau sydyn yn erbyn cynrychiolwyr swyddogol yr Eglwys Gristnogol yn ogystal ag yn erbyn yr un ar ddeg o apostolion, nad ydynt erioed wedi deall gwir natur gwaith Iesu ar y ddaear ac yn mynd trwy gamgymeriad - roedd yr unig Judas yn deall gwir natur gwybodaeth.

Mae'r Efengyl yn cynnwys cyfres o sgyrsiau am Iesu gyda Jwdas a disgyblion eraill. Mae rhai o'r sgyrsiau hyn yn amlwg yn cyfeirio at natur unigryw Jwdas oherwydd ei fod yn deall gwybodaeth Iesu o'r hanfod dwyfol. Mae Duw yn hollol wahanol i ddealltwriaeth yr apostolion o Iesu. Mae Iesu'n cyflwyno'r sylfaenol gwirionedd cyfriniol am y byd, Duw, cosmos a chreu endidau.

Yn ôl y testun, cenhadaeth sylfaenol Iesu yw trosglwyddo'r athrawiaeth arbed gyfrinachol, nid adbrynu dynolryw trwy ei farwolaeth. Mae marwolaeth yn fodd yn unig o ddatgysylltu ei hun oddi wrth y corff perthnasol.

Sueneé: Yn ôl Envangelia Judas Judas yw ffrind agosaf Iesu, y mae Iesu'n ymddiried yn llwyr iddo ac mae'n gwybod y gall ddibynnu arno. Yn y cinio ar y cyd diwethaf dywed Iesu: "Bydd un ohonoch yn fy mradychu. Ef sy'n rhoi bara i mi. ”. Ar yr olwg gyntaf, mae'n ymddangos yn rhyfedd, er ei bod yn glir ymlaen llaw pwy oedd y trefnydd, na fyddai Iesu'n dysgu rhai mesurau i amddiffyn ei hun. Yn hytrach, mae'r dehongliad swyddogol yn ymddangos yn gamarweiniol. Hi brad yn gweithredu fel digwyddiad y cytunwyd arno. Gyda'i ystum, roedd Iesu eisiau tynnu sylw pobl eraill at bwrpas penodol, lle mai dim ond un o'r deuddeg (un o ddeuddeg) yr oedd yn ymroddedig iddo a rhoddodd ond awgrym i eraill o'i fwriad i gael ei arestio.

Dywed yr Efengyl fod Jwdas wedi amddiffyn ei hun ar y dechrau rhag bod eisiau ymgymryd â'r rôl hon, ond pwysleisiodd Iesu iddo y byddai'n cael ei wobrwyo gan wybod na fyddai'n ymddiried yn y 11 arall.

Mae'r Beibl yn dweud bod Judas wedi bradychu lloches Iesu ar gyfer Arian 30, ac yna, gan weld yr hyn yr oedd yn ei wneud, crogodd ei hun. Ond nid oes dim fel hyn wedi'i ysgrifennu yn Efengyl Jwdas. Oherwydd y mae Iesu yn rhoi sicrwydd i Jwdas mai dim ond ei gorff, nid ei enaid, sy'n anfarwol, y bydd yn ei roi i'r Rhufeiniaid.

Eich barn chi am Jwdas

Gweld y Canlyniadau

Loading ... Loading ...

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb