Templau Ogof Adjanta

6350x 14. 05. 2017 Darllenydd 1

Templau Ogof Adžanta, a adeiladwyd fwy na dwy fil o flynyddoedd yn ôl

Mae Adjanta yn gymhleth o temlau ogof lle mae mwy na dwy fil o flynyddoedd yn ôl a thri chant o flynyddoedd cyn geni Crist roedd gweddïau. Dechreuodd ei adeiladu yn ystod cyfnod Bwdhaeth yn nhir teyrnasiad King Ashoka. Mae tua ddeuddeg cant o ogofâu dynol yn India, a gellir dod o hyd i fil ohonynt yn nhalaith gorllewinol Maharashtra.

Mae temlau (vihars) yn y pum ogofâu, yn y pedwar ar hugain arall mae celloedd mynachaidd (chaitija). Mae deml ogof nodweddiadol yn cynnwys neuadd sgwâr fawr gyda sillau bach o'i gwmpas.

Roedd basalt folcanig yn yr ardal hon, o'r hyn y cafodd ogofâu eu cerfio ac mae yna fwy na deg lle lle mae templau ogof wedi'u lleoli.

Mae colofnau ar ochrau'r neuadd yn gwahanu'r darnau ochrol ar gyfer prosesau crefyddol. Cefnogir nenfydau ogof gan baentiadau wedi'u gorchuddio neu golofnau wedi'u cerfio, sydd hefyd yn addurno'r fynedfa i'r ogofâu.

Beth ydym ni'n ei wybod am hanes y temlau hyn? Mae tiriogaethau busnes y Gorllewin bob amser wedi teithio o Ewrop i Asia. Roedd ardal fflat a sych Maharashtra, gyda'i massifs unigryw o fynyddoedd bryniog, yn eithaf byw ac felly'n weithredol o ran masnach. Aeth y mynachod, a oedd yn ddiddorol o ddiddiwedd, at y creigiau basalt ac yn ymgartrefu yn y bryniau hardd ger yr afonydd a'r llynnoedd.

carafannau Masnach y gallwch ymlacio yn mynachlogydd ac yn bwyta, yn cyflenwi'r arian ar gyfer y gwaith o demlau adeiladu. Roedd Adeiladwyr hefyd yn gwarchod y llinellau brenhinol (o'r llinach Maurya a'r Gupta, yn ddiweddarach Raštrakuty a Čalukty), a chwaraeodd rhan bwysig yn y gwaith adeiladu ac addurno y temlau lleol.

Mae Adagio wedi dod yn enwog am ei baentiadau hardd. Hyd heddiw, maen nhw wedi goroesi oherwydd unigedd ac anghysbell y Cymhleth Temple, tra bod temlau hynafol eraill wedi'u dinistrio gan gefnogwyr crefyddol. Ond daeth gelyn arall o hen baentiadau yn amser ac yn yr hinsawdd. O ganlyniad, dim ond tri ar ddeg o ogofâu oedd yn cadw darnau o baentiad hynafol.

Bu adeiladu templau ogof tua tua bymtheg canrif (mae'r deml olaf yn dyddio'n ôl i 14). Drwy gydol yr amser hwn roedd y mynachod yn byw yn yr ogofâu Maharashtra. Ond roedd cyrchoedd Mwslemiaid a dominiad y Moguls Fawr yn achosi i'r temlau gael eu gadael a'u anghofio.

Roedd yr ogofâu a guddiwyd yn y mynyddoedd anghysbell yn well nag unrhyw deml arall. Mae ffresgoedd unigryw wedi'u cadw yma, er bod rhan fawr ohonynt wedi cael ei niweidio gan lystyfiant gwyllt. Fe'u hatgoffir am baentiadau yn Sri Lanka, gan eu bod hefyd yn dangos dylanwad Gwlad Groeg, Rhufain ac Iran.

Mae addurniad y cymhleth yn ffeithiadur unigryw o fywyd India yn ystod y cyfnod 6 cyfan. - 7. ganrif. Mae'r rhan fwyaf ohonynt yn cynrychioli darluniau sy'n gysylltiedig â chwedlau Bwdhaidd.

Mae'r ogofâu, sy'n cynrychioli celf Bwdhaeth gynnar, wedi'u lleoli yn y massif creigiau hardd ar Afon Waghora. O bentref Adžanta, mae tua bymtheg munud i'r sbarffennod gwych gan fysiau golygfeydd arbennig (newydd a dim mor llawn â leinin cyffredin).

Mae'r lle wedi'i gyfarparu'n arbennig ar gyfer twristiaid. Ger yr ogof mae yna ddiogel lle gallwch chi adael pethau, mynd â chawod ac ymweld â'r bwyty.

Mynediad yw deg rupei ac ar gyfer tramorwyr roedd yn bum doler yn ddiweddar. Y gwir yw y gallwch ddod yn rhad ac am ddim o ochr arall yr afon, fel y mae pobl leol yn ei wneud.

Ond mae Indiaid yn genedl yn ofalus, ac nid yw tactegau dieithriaid yn cael eu cuddio cyn eu llygaid. Wrth i ni ddringo'r bryn gyferbyn â'r ogofâu ac yna'n mynd yn ôl ar draws yr afon, roeddent am gael tocynnau eto.

Ond ar wahân i gynrychiolaeth llym canonaidd y Bwdha a'r saint bódhisattwů mae nifer o ddarluniau nad ydynt yn gysylltiedig â'r canonau ac sy'n dangos golygfeydd o fywyd India hynafol gyda un byw rhyfeddol ac geirwiredd.

Eglurir hyn gan y ffaith bod y peintiadau lleol yn dylanwadu'n gryf ar y peintiad bydol, a oedd yn anffodus na goroesi ac a oedd unwaith yn addurno palasau brenhinoedd a thywysogion.

Adeiladwyd templau Ogof am filoedd o flynyddoedd hyd at 7. st. Yna cawsant eu hanghofio am y mil mlynedd nesaf. Unwaith eto, cawsant eu darganfod yn ddamweiniol pan oedd y swyddog yn Lloegr gyda'r enw mwyaf beiblaidd John Smith yn 1819 yn ceisio hela'r tiger yn y mynyddoedd. Daeth olion yr anifail i mewn i ogofâu, sef harddwch unigryw eu paentiadau.

Cynhyrchwyd y paentiadau gan sawl cenhedlaeth o feistri dros y canrifoedd, felly maent wedi dod o hyd i fynegiant mewn llawer o nodweddion, cyfarwyddiadau ac arddulliau celfyddyd gain yr hen India. Mae eu cyfrol yn ddymunol. Er enghraifft, dim ond un o'r neuaddau tanddaearol sy'n meddu ar fwy na 1,000 o fetrau sgwâr, wedi'u paentio nid yn unig gan waliau, ond hefyd pileri a nenfydau. A dyna'r un peth ym mhob un o'r naw ogofâu ar hugain.

Roedd datgeliad o arysgrifau wedi helpu i benderfynu ar ddyddiad eu creu ac yn darparu gwybodaeth ar bwnc ffresgoedd a cherfluniau. Roedd y crewyr eu hunain yn meddwl bod eu creadigaethau yn gampweithiau.

Ymwybodol wedi tynnu sylw at waith eu dwylo goroesi milenia. Mae'r arysgrif ar un o'r ogofâu hynaf yn dweud bod rhaid i un greu cofebion, ei gwydnwch yn debyg i'r haul a'r lleuad, oherwydd bydd baradwys mwynhau ar yr amod ar y Ddaear yn byw cofeb iddo.

Arysgrif 5. st. meddai nl:

"Mae'r hyn a welwch yn enghraifft drawiadol o gelf a phensaernïaeth, a adeiladwyd yn y creigiau mwyaf prydferth y byd. Gadewch i'r mynyddoedd hyn, sy'n diogelu cymaint o temlau ogof, roi heddwch a heddwch am gyfnod hir. "

Mae meistri Indiaidd yn ceisio dod â holl gyfoeth ac amrywiaeth y byd tu allan i mewn i fyd tanddaearol dynn. Maent yn addurno'n gyfoethog waliau a nenfydau yr ogof gyda lluniau o goed, anifeiliaid a phobl, gan ymdrechu i lenwi'r paent gyda phob modfedd o'r wyneb.

A mwy na mil o flynyddoedd ar furiau ogofâu tywyll unwaith wedi'i oleuo gyda llusernau tân a ffaglau rhwng creigiau rhyfedd a choed canghennog, mwncïod bach aflonydd, peunod glas llachar, llewod a chreaduriaid mytholegol ffantastig gyda torsos dynol, cynffonnau anifeiliaid a thraed adar fyw eich bywyd .

pobl y byd a byd ysbrydion nefol, byd chwedlau Bwdhaidd ac yn y byd go iawn "anghysbell India hud," mae hyn i gyd yn meistrolaeth rhagorol harddangos ar y waliau temlau gymhleth hon.

Heblaw y gall golygfeydd o fywyd Bwdha i'w gweld yma yn ogystal â delweddau gyda chynnwys erotig. Mae hyn yn agos cydfodolaeth themâu crefyddol a erotig i India canoloesol traddodiadol ac yn bresennol ym mron pob temlau Bwdhaidd a Hindŵaidd.

Ni chafodd yr ogofâu eu torri allan o'r garreg. Mae'r hynaf ohonynt (8.-13.and 15.) Wedi'i leoli yng nghanol y massif.

Mae pensaernïaeth yn ei gwneud yn bosibl gwahaniaethu rhwng templau ogof y cyfnodau Hindŵaidd a Mahayan. Yn ôl traddodiadau celf, mae'r heno, y ffurf gynharaf o Fwdhaeth (gyda'i "car bach", sy'n pwysleisio perffeithrwydd unigol), nid oedd yn dderbyniol i arddangos y Bwdha. Mae'n dangos dim ond symbolau megis dharmačakra, neu rownd dharma.

Mae'r ogofâu hyn yn brin o gerfluniau. Ond mae eu temlau (neuaddau 9 10 a, gyda rhesi o golofnau wythonglog, dyddiedig 2 -.. 1 Mer CC.) Cael cynnydd monolithig enfawr ac acwsteg rhagorol lleol sydd fwyaf addas ar gyfer lafarganu mantras.

Byddwch am ganu yma neu fynd i mewn i gelloedd bach sgwâr sy'n sefyll ar ochrau 12. ogof. Arhoswch ynddynt ar y gwelyau cerrig a theimlo'r mynachod yn fyw o'r blaen.

Yn fwy aml, mae golygfeydd erotig yn aml yn gwasanaethu fel darluniau o themâu crefyddol o fywyd y Bwdha a'i ddysgeidiaeth. Ni chredir erioed yr hyn sy'n ymddangos i'r Ewropeaid i fod yn annoeth yn India, gan fod yr holl arwyddion o fywyd dynol, gan gynnwys y rhai y cyfeirir atynt fel tabŵ fel arall, wedi'u hystyried yn gyfreithlon yma.

Yn ddiweddarach yr ogof Mahayana ( "Big Dipper", sy'n pwysleisio rôl bódhisattwy, sy'n arbed yr holl bodau byw), a leolir ar y naill ochr i'r ogofâu canolog yn cynnwys darluniau o Bwdhas, duwiau a bódhisattwů. Ffresgoau a cherfluniau mewn cilfachau yn darparu deunydd cyfoethog iawn ar gyfer myfyrdod. cerfluniau aml o ffigurau Bwdhaidd yn gymhleth hon duwies ffyniant Harith gyda'r plentyn a'r Nāgas, duw sarff gyda'r pennaeth o Cobra. Nenfydau sydd wedyn yn cerfio addurniadau a mandalas ffrescos Lotus.

Mae ymchwilwyr yn rhoi sylw i realiti, sy'n portreadu bywyd mewn palasau, trefi a phentrefi Indiaidd yng nghanol 1. mileniwm BC Diolch iddo, mae'r lluniau wal hyn yn caffael cymeriad dogfen hanesyddol. Mewn golygfa o'r enw Mae'r Bwdha yn twyllo eliffant gwyllt Gallwch weld sut mae'n edrych masnach ar strydoedd y ddinas hynafol Indiaidd gyda'r holl stondinau gyda nwyddau, offer coginio, wagenni a chynfas llochesi o bolion bambw sy'n amddiffyn siopau rhag yr haul.

Mae'r cerfluniau mwyaf diddorol yn 26. ogof. Mae un yn dangos y demtasiwn o Bwdha cythraul Mara, y Bwdha myfyrio ei amgylchynu gan ferched hardd, anifeiliaid a gythreuliaid, yr ail Buddha lledorwedd gyda llygaid ar gau, yn cynrychioli cyflwr wynfyd.

Ond hyd yn oed mewn marwolaeth, mae'r Bwdha yn gwenu gyda'r un gwên, sef arwyddion cerfluniau Bwdhaidd. Mae ffigurau cerfiedig yn y nenfwd yn cael eu cynrychioli gan chwe mwder Buddha.

Daeth byd cyfoethog ac amrywiol paentiadau ogof Adagans yn fyd-enwog yn unig ar ôl 1819, pan gafodd y templau anghofio hir eu hail-ddarganfod yn llwyr. Yn 20. Yn ystod y ganrif ddiwethaf, cafodd eu paentiadau eu hadfer yn ofalus ac ers hynny maent wedi eu gwarchod yn ofalus.

"Mae paentiadau deml ogof Adžan yn cyd-fynd â henebion diwylliant a chelf Indiaidd hynafol," ysgrifennodd OS Prokofiev. "Fel gorffeniad celf cyfnod Gupta, roedd ganddynt ddylanwad cryf ar ddatblygiad paentio ym mron holl Dwyrain Canol Asia. Roeddent yn ysgol go iawn i lawer o genedlaethau o feistri tramor. Ond yn y lle cyntaf, maent yn creu sylfaen gadarn ar gyfer datblygu traddodiad Indiaidd y celfyddydau cain. "

Dwy gan mlynedd yn ôl darganfuwyd y temlau ogof eto gan y Saeson. Ar ôl annibyniaeth, daeth India yn eiddo cenedlaethol ac yn gofeb archeolegol dan amddiffyniad UNESCO. Ond nid yw hynny'n atal Indy rhag bod yn lle sanctaidd. Cyn mynd i mewn i unrhyw deml ogof mae'n rhaid i chi gymryd yr esgidiau (os ydych chi'n ystyried bod yna naw naw yma, yna mae'n haws cerdded y peli).

Mae cymhleth cavea Adžanta yn wir yn drysor fformat y byd.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb