Un ymgais fach. Ac roedd golau ...

3509x 08. 08. 2018 Darllenydd 1

"Yma rydym yn dod â'r aberth, yr Haul i chi. Byddwch drugaredd arnom a disgleirio'ch wyneb. Yn ôl yr arfer, rydyn ni'n dod â chi y rhai sydd wedi eu blasu a'ch dychryn chi! Byddwch yn ofalus ohonynt ac yn edrych eto ar eich pobl. O wych, dyma'ch aberth! "

"Uh, felly roedd hi'n eithaf hyll. Ydych chi'n meddwl bod Bill wedi brifo llawer? Efallai maen nhw'n mynd mor wael. Ni fyddwn i'n credu beth y gallai'r dyn hwn ei wneud pan daroodd ei galon. "

"Os gwelwch yn dda, gadewch iddo fynd. Rwy'n sâl ohono! "

"Does dim ots, ac nid oes dim ar ôl yn y stumog. Pam bydden nhw hefyd yn bwydo'r dioddefwr yn y dyfodol? Efallai bod ein dynion yn defnyddio rhywbeth neu rywbeth tebyg. Mae hyn yn golygu bod ystyr dynol yn rhywfaint o synnwyr. "

"A yw'r gair" cyniaeth a morbidrwydd "yn dweud wrthych chi?"

"Mae'r rhain yn ddau eiriau pan nad wyf yn cyfrif'a ''. Mae gennyf yr argraff mai dyma fy ail enwau. Eich bai yw'r hyn yr ydych chi'n wirioneddol yn ddig. "

"Fy euogrwydd?"

"Wrth gwrs, pwy oedd yn rhagweld ffrwydrad yr Haul? Chi chi! Hefyd yn dod i'r de, nid oedd syniad mor dda ag yr oedd yn edrych. Fe'i dywedir, yn wâr, nid yw'r sêr hyn yn newid. Maen nhw'n meddwl y bydd eu defodau'n cael eu cadw. Barbariaid. "

"Barbaraidd? Oni weloch chi'r llyfr nodiadau gyda'r shaman? Roedd fel gwareiddiad. "

"Ie, yn dda, ble wnewch chi ddarllen am yr aberth hynafol? Yr eironi mwyaf yw ei bod yn ymwneud â mi. "

"O chi?"

"Henry Prowse, archaeolegydd ac arbenigwr defodau cyfrinachol, fy enw. Mae'n debyg na ddylem ei ysgrifennu mor braf. Mae'n ymddangos bod fy llyfr yn ddiddorol, yn sicr yn fwy na'r beirniaid yn y Post. Rydw i'n eithaf cywilydd ei fod yn defnyddio fy ngeiriau, yn shaman, yn bastard. A oes gennyf unrhyw hawliau i'r Cod Rhyngwladol ar gyfer Diogelu Llenyddiaeth? A oes ganddo ganiatâd i ddefnyddio rhan o'm llyfr? "

"Yna, erlyn ef, naïf."

"Fe wnawn hynny hefyd. Wel, byddwn. Ond rwy'n credu ei bod hi'n anodd mynd allan o'r tafod. "

"Rydych wedi anghofio eich calon!"

"Beth? Hoffwn drueni â hwy? Efallai ... "

"Roeddwn i'n meddwl na allech chi gwyno â'ch calon."

"Bydd rhywbeth. Dyma'r seryddydd, nid ydych mor anwybodus yn y diwedd. "

"Dwi a'm Gwobr Nobel yn diolch i chi am y fflat."

"Dydych chi ddim." "Pam na wnaethoch chi, Frank, ddiflannu'n hir yn ôl? Rydych chi'n ei adnabod yn gyntaf. "

"Ddim chi'n gwybod y cyfrinair: Merched a phlant yn gyntaf"? "

"Beth am: Menywod ac uwch wyddonwyr yn gyntaf? Menywod neis iawn. Byddai'r plant hynny wedi gwneud hynny. "

"Ond bydd yn mynd â chi drosodd, yna beth fyddan nhw'n ei wneud i chi ..."

"Beth?"

"Rydych chi'n gwybod, gyda hynny ..."

"Na, mae'n erbyn dynoliaeth. Yn erbyn confensiynau ... "

"Gallwch chi ei esbonio iddyn nhw. Bydd yn sicr yn eich clywed, gyda'r llais hyfryd hyfryd hwnnw. "

"Rydych chi'n dweud rhywbeth i mi am morbidrwydd."

"Wnaethoch chi olygu hynny?"

"Wrth gwrs, Henry. Yn wir, roeddwn i'n meddwl beth fyddai diwedd y byd yn edrych. Ni wnes i erioed o'r farn y byddai'r ddynoliaeth mor bell i ffwrdd. Bydd ffrwydrad y supernova yn rhywbeth. "

"Dwi'n meddwl y byddaf yn eich siomi, gyda'ch llygaid wedi cau mewn gwydr na fyddwch yn ei weld yn dda iawn. Mae'n edrych fel nad oedd y dioddefwyr yn helpu llawer. Nawr rydym ni'n unol. Efallai pe baem yn aros i fyny yno yn y gogledd, ni fyddem wedi cael. "

"Rydych chi'n iawn. Nawr fe allech chi fwynhau foment brydferth gyda gelwydd polar. Ond rwyf wedi clywed nad yw pobl wedi'i rewi yn ei hoffi beth bynnag. Maen nhw'n dweud ei bod hi'n rhy fudr. "

"Wel, ti'n gweld. Roeddwn i'n ffwl yn meddwl eich bod yn besimistaidd. Mae hefyd yn ddoniol y bydd y ddynoliaeth yn goroesi newyn, trychineb ecolegol, rhyfel niwclear ac yn awr yn un haul dwp ac mae i ben. "

"Rydych chi'n gwybod ei fod yn cael ei alw'n fywyd."

"Felly mae'r shaman yn agosáu, felly, adael, mae gennych le da i fod yno. Mae'r wladwriaeth yn ôl eto, byddwn ni'n cuddio ... Um. "

"Dwi ddim yn gwybod pam ddylwn i fynd gyntaf."

"Gan fy mod eisiau gweld sut y bydd yn mynd gyda chi. Rwyf bob amser wedi dweud wrthych y bydd yn mynd yn anghywir gyda chi. Nawr, rwyf am edrych arno pan ddesgais i yn iawn. Iawn, yna. Peidiwch â'i blino gyda chi, neu na allwch sefyll yno. Hey, beth wyt ti'n ei wneud? Rwyf am wylio. Pam ydych chi'n meddwl fy mod yn cuddio'r grawn olaf o popcorn? "

"O, hi! Nid ydym wedi ei weld ers amser maith. Y tro diwethaf cyn ... cyn .... "

"A ydw i'n cyfrif ugain eiliad yn ôl?"

"Rydych chi'n iawn! Rydych chi erioed wedi bod yn well mewn mathemateg. Felly mae'n ymddangos, hyd yn oed os byddaf yn marw mewn poen creulon, ni fyddaf yn cael tawelwch meddwl gennych chi. Peidiwch â bod ofn sgrechian, smll neu rywbeth tebyg. Rydw i am fwynhau fy nghyfeillgarwch mewn heddwch! "

"Ar hyn o bryd, rwy'n ymosod ar feddyliau athronyddol o'r fath. Fel: Sut y daeth bywyd allan, sut y cododd y bydysawd, beth yw dyn, mae gan berson yr hawl i gymryd bywyd i rywun arall ... "

"A ydw i'n diffodd yr haearn gartref?"

"Beth?"

"Un cwestiwn hefyd."

"Ddim yn athronyddol."

"Sut na, peidiwch â. Os caiff ei droi ymlaen, mae'n werth peidio â dychwelyd adref. Nid wyf am weld y bil am drydan. "

"O'r fan hon, bydd y shaman yn sicr o helpu. Ef a'i gyllell miniog. Felly, addewid, ffrind plentyndod. Ydych chi'n meddwl bod bywyd ar ôl marwolaeth? "

"Holl fy mywyd nid oeddwn i'n meddwl. Pa grefydd y mae hyn yn ei gredu? "

"Pam?"

"Fyddwn i wedi bod mor gyflym i gofrestru."

"Ni fyddwch yn gallu ei gael beth bynnag, byddent am gael llawer o arian ar ei gyfer. Un iachawdwriaeth benodol o'r enaid a marwolaeth ddi-boen ac un lle yn y nefoedd ... "

"Os gwelwch yn dda, yn edrych dros y môr!"

"... gyda golwg ar y môr ac, wrth gwrs, bwrdd llawn. Onid ydych chi'n llysieuwr? "

"Nifer"

"Mae hynny'n dda. A yw hynny'n eithaf llawer o arian, a wnewch chi ei gymryd o'ch cyflog academaidd? "

"A maen nhw'n cymryd sieciau? Datgelu? "

"Dwi ddim yn meddwl felly."

"Dyna ddrwg lwc."

"Byddai'n well gennyf rhyfeddu beth fyddai diwedd yr Haul yn edrych. Ergyd ofnadwy, ym mhobman fflamau a mwg, yn rhuthro fel Diwrnod o Farn? "

"Rwy'n dyfalu ie. Rydych wedi anghofio y sylffwr. "

"Chi, edrychwch i fyny. Ni ddylem ddweud wrth y saman i ddweud wrthyn nhw frys. Dwi ddim yn hoffi'r Haul ... "

"Efallai y dylem gael ein clustiau'n sownd, efallai y bydd hi'n braf."

Ar y funud honno, roedd "PLOP" anferth, ffyrnig, dinistriol ... ... ac mae un System Solar llai yn peidio â bodoli ...

"A uffern!"

"Sawl gwaith ydw i wedi dweud wrthych chi i ddisodli'r bwlb? Nawr yw'r holl strôc. Ond fe wnaethoch chi yn fwriadol. O'r dechrau, yr ydych wedi anghofio eu bwydo, yna gwnaethoch chi dywallt glanedydd ... "

"Nid oedd yn fwriadol, roeddwn i'n eu hoffi ... ... y sbriws ... ... roedden nhw'n hoff o bobl. Dwi'n ddrwg gen i. Felly, dinistriwch yn ddwfn ymgais mor hardd. Miliynau o bryderon bach, llawenydd, cariad "...

"Dylech, os gwelwch yn dda. Arllwys y gwenyn i'r toiled, ei lanhau a dechrau eto. Beth bynnag, rwy'n credu nad oeddwn yn cael yr un hon. Felly, ewch i'r gwaith ... ... a disodli'r bwlb! "

Y rhai hynaf, yn bwysicach, aeth y creadur i ffwrdd ag urddas a dechreuodd ei chynorthwyydd i chwalu gyda bwlb.

"Mae'n drueni, yn ddamniol ... nid yw'r bwlb eisiau gadael. Felly, yn olaf ... "

A WAS GORAU ...

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb