Ai Pyramid Bosniaidd yr Haul yw'r pyramid hynaf yn y byd?

15738x 09. 01. 2019 Darllenydd 1

Pa pyramid yw'r hynaf yn y byd? Mae ymgeiswyr ar gyfer teitl y pyramid hynaf yn cynnwys Eifft, Brasil a Bosniaidd. Yn swyddogol, ystyrir y pyramidau Aifft yn Sakkara, i'r gogledd-orllewin o Memphis, yr hynaf yn y byd. First Djoser pyramid ei adeiladu o gwmpas CC 2.630 - 2.611 BC Mae'r pyramidiau Brasil hynaf eu hadeiladu i fod o gwmpas 3000 CC, fel eu bod yn gannoedd o flynyddoedd yn hŷn na'r Aifft. Fodd bynnag, mae rhai rhesymau sy'n arwain at y casgliad y pyramidiau Bosnia yn bell y pyramid mwyaf a'r hynaf yn y byd.

Pyramidau yn Bosnia

Yn Bosnia y pum pyramidiau, ac eto nodwyd bod ymhlith yr hen 12 000 26 000 a flynyddoedd yn ôl. Ond mae canlyniadau ymchwil newydd yn awgrymu y gallent fod yn llawer hŷn o hyd. Mae Pyramid Bosniaidd yr Haul yn fwy na'i pyramid 220m Aifft, sy'n mesur metrau 147. Mae'n gwneud argraff, ond hefyd y ffaith bod y cyfeiriadedd y pyramidiau i'r gogledd ond un cywirdeb gwyriad: graddau 0, cofnodion 0 12 ac eiliadau, sy'n groes i'r honiad ei bod yn fryn naturiol.

Mae arbenigwyr yn dweud bod pyramid yr haul Bosniaidd o leiaf 32 000 oed.

Yn ôl canlyniadau ymchwil diweddaraf yn y Bosnian Pyramid yr Haul, sy'n rhan o'r hyn a elwir yn gymhleth pyramid Bosnian ger Visoko (Bosnia a Herzegovina), tua 32.000 mlwydd oed ac a grëwyd gan bobl - nid yw hyn yn mynydd naturiol realistig fel amheuwyr hawliwyd. Mae hyn yn ganlyniad i gyfres o brofion radiocarbon, a oedd yn perfformio ar y deunydd a gafwyd yn y mynedfeydd ddiweddaraf i twneli a gafodd eu darganfod yn y parc Ravne 2.

Daeth y "darganfyddiadau sensational" newydd gan aelodau'r Parc Archeolegol Foundation Bosnian Pyramid yr Haul, wrth archwilio mynedfeydd newydd i'r twneli ar dir yn y parc Ravne 2, a brynwyd yn gynharach eleni.

Soniodd darganfyddydd y cymhleth, yr awdur a'r ymchwilydd pyramid Semir Osmanagić, am y canlyniadau diweddaraf:

"Dangosodd canlyniadau ymchwil y stalagmau a ganfuwyd yn y twneli newydd oed 26 200 ers blynyddoedd. Mae hyn yn golygu bod y mynedfeydd a'r twneli hyn, sydd wedi'u cuddio i'r cyhoedd, yn mynd yn ddwfn i'r gorffennol. Pan fyddwn yn ychwanegu at yr amser sydd ei angen i greu stalagmau a phrawf o oedran graddnodi gydag oedran radiocarbon, bydd yn cyrraedd oddeutu 32 000 o flynyddoedd. Mae hyn yn union oed pyramid Bosniaidd yr Haul a thwnnel dan do Ravne, ac mae popeth yn rhan o'r un diwylliant. "

Semir Osmanagić

Osmanagić yn esbonio bod y gwaith cloddio ar ochr ddwyreiniol y Bosnian Pyramid yr Haul dechreuodd, a bod Visoko ymwelodd eto gan dwristiaid o bob cwr o'r byd, yn ogystal â nifer o wirfoddolwyr. Cyn 15, nid oedd hyd yn oed un twristiaid yn Visok. Diolch i'n hysbysebion ledled y byd, rydym yn denu miloedd o bobl o wledydd 160 bob blwyddyn. Yn ôl y wybodaeth a ddarperir gan booking.com, mae 158 bellach ar gael yn Visoko. Mae gwestai, motels, fflatiau, cartrefi gwyliau a gwersylloedd ar agor i dwristiaid trwy gydol y flwyddyn. Mae ein gwesteion yn aros yn Visoko nid yn unig am sawl awr, ond hefyd am saith niwrnod, dywedodd Osmanagić.

Pyramidau Bosniaidd oedd pwnc sgyrsiau yn y blynyddoedd diwethaf. Mae Ivan, awdur y Cod Hynafol, yn nodi ei fod ef ei hun wedi ymweld â'r pyramidau yn y gorffennol ac wedi cyfarfod dr. Osmanagićem. Yn ôl iddo, mae twneli yn anhygoel. Mae'n cofio bod ganddo broblemau stumog cyn y fynedfa, a ddechreuodd sawl diwrnod cyn y pyramid. Pan ddaeth i mewn i'r twnnel, diflannodd ei broblemau stumog yn sydyn.

Pryd gyda Dr. Osmanagic, ei ffrindiau agosaf ac ychydig o dwristiaid o bob cwr o'r byd yn edrych ar y twneli anghofio'n llwyr ei broblemau stumog. Mae rhai yn dweud bod twneli o dan ac o amgylch y pyramid wedi eiddo therapiwtig oherwydd presenoldeb o ïonau negatif yn y siambrau. astudiaethau Egniol yn dangos bod y radd o ionization wedi mwy na ïonau negatif 43 000, sydd tua 200krát fwy na'r crynodiad cyfartalog, ac mae'n ymddangos bod siambrau tanddaearol hyn eiddo iachau. P'un a yw hyn llif egni dirgel yn bodoli ai peidio, ac a yw'r pyramid mewn gwirionedd grym iacháu, nid yw'n bosibl dweud gyda sicrwydd, ond tu hwnt i hynny ei broblemau stumog diflannu cyn gynted ag aeth diflannodd y twnnel a phroblemau alergedd gyda'i wraig. Pan archwiliodd ef a'i wraig, Visoko, gwaethygu ei alergedd ac, yn sydyn, ni alla i roi'r gorau i seiniad. Ond ar ôl iddynt fod yn y twneli, fel pe bai ei alergedd wedi diflannu fel gwyrth.

Pyramidau Brasil

Yn ôl adroddiadau, darganfuwyd pyramidau hynaf y byd ar arfordir Iwerydd deheuol Brasil. Wrth gwrs, dim ond os ydynt yn cael eu hanwybyddu, pob arall "amheus" ddarganfyddiadau fel y pyramidiau yn Bosnia, Indonesia ac Antarctica, yn ogystal â'r ffaith nad oes gennym unrhyw syniad o union oedran y pyramidiau yn Giza. Fel pyramidau mewn gwledydd eraill, pyramidau a wasanaethir yn Ne America at ddibenion crefyddol. Ger y gwyddonwyr adeiladau dirgel darganfod cannoedd o feddrodau dynol gan gynnwys slabiau cerrig ac arfwisgoedd o gregyn môr gydag amrywiaeth o ffigurau, ar a oedd yn darlunio anifeiliaid o'r rhanbarth.

Er yn ôl yr ymchwilwyr, mae rhai tebygrwydd rhwng pyramidiau Brasil a pyramidiau Aifft hynafol, nid oedd unrhyw gyswllt rhwng gwareiddiadau o gwmpas y byd, ond mae'r cysyniad y pyramid ei ddyfeisio yn ôl pob golwg yn annibynnol ar bob cyfandir. Fodd bynnag, cafodd nifer o ymchwilwyr eu holi gan y theori hon. Maen nhw'n meddwl bod gwareiddiadau hynafol filoedd o flynyddoedd yn ôl wedi'u cysylltu. Ym Mrasil, gelwir y Pyramidau hyn a elwir yn Sambaqui. Mae llawer yn credu bod hyn yn ffurfiannau afreolaidd yn ddim mwy na y casgliad o fater organig, ac mae wedi bod yn hir yn destun trafodaeth ymysg ymchwilwyr. Mae Sambaqui neu bentell o gregynau wedi'u lleoli mewn ardaloedd arfordirol ledled y byd.

Maent yn cynnwys molysgiaid yn bennaf ac maent yn cael eu dehongli fel gwastraff o fwydydd sy'n cael eu bwyta gan grwpiau gwenadig neu gwmnïau hela. Mae rhai ohonynt yn sbesimenau bach sy'n rhoi sylw i unigolion a dyrnaid o fwydydd byrbryd, mae eraill yn llawer o fetrau o hyd a lled, a wneir gan gannoedd o gregyn o gregyn. Yn ôl ymchwilwyr, mae'r pyramidau Brasil, sy'n dyddio'n ôl i 3000 sy'n dyddio'n ôl i Grist, yn sawl can mlynedd yn hŷn na'r adeiladau pyramid cyntaf yn yr Aifft. Mae'r dehongliadau hyn yn wahanol nid yn unig mewn oedran, ond hefyd fel arbenigwyr yn dweud, nid yw dulliau dylunio o gwbl yn debyg. Yn ôl archeolegwyr, adeiladwyd pyramidau'r Aifft yn strwythurol, tra bod pyramidiau Brasil yn para am ddegawdau i gannoedd o flynyddoedd. Mae gwyddonwyr yn esbonio bod pyramidau Brasil yn cael eu hadeiladu'n unig o gregyn, tra bod yr hen Aifftiaid yn defnyddio carreg yn unig.

Pyramidau a chregyn

Gan fod pyramidau Brasil yn cael eu hadeiladu'n gyfan gwbl o gregyn, ni allai ymchwilwyr benderfynu ar eu hoedran. Mae ysgolheigion Brasil ers blynyddoedd wedi credu mai dim ond nifer o sbwriel domestig a ddaeth o aneddiadau cyfagos oedd y safleoedd hynafol hyn. Yn ôl erthygl annibynnol, roedd y pyramidau Brasil yn llawer mwy na'r sbesimenau cyntaf yn yr Aifft a bron yr un peth. Yn ôl astudiaethau archeolegol, tybir bod oddeutu mil pyramid Brasil yn bodoli yn wreiddiol - ac mae rhai ohonynt i fod yn 5000 oed, tra bod eraill yn iau. Yn anffodus, mae llai na 10% o strwythurau wedi goroesi mewn gwahanol wledydd cadwraeth.

Yn ôl arbenigwyr, mae un o'r sbesimenau mwyaf cadwedig o'r pyramidau Brasil o amgylch Jaguaruna ac yn ymestyn i fwy na hectarau 25 o dir gydag uchder o stop 100 [ca. 30 metr], sydd yn ôl pob tebyg hyd at metr 65 yn llai na'i uchder gwreiddiol.

Yr Athro Meddai Edna Morley, cyfarwyddwr y Sefydliad Patrimonio Historico e Artistico Cenedlaethol (Sefydliad Cenedlaethol Santa Cruz):

"Mae ein hymchwil newydd yn dangos bod yr Indiaid cynhanesyddol o Frasil yn fwy soffistigedig na blynyddoedd 5000 cyn i ni allu creu strwythurau gwirioneddol henebion."

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb