Sut i drin eich ofn a'ch pryder

2053x 28. 10. 2019 Darllenydd 1

A yw ofn a phryder yn eich atal rhag datrys sefyllfaoedd? Ydy e'n eich parlysu? Beth yw ofn, a pham rydyn ni'n ei brofi?

Ofn

Mae'n naturiol osgoi'r emosiynau sy'n ein dychryn. Pwy hoffai fyw hyfrydwch am ofn ac emosiynau negyddol eraill. Efallai mai dim ond cariadon adrenalin a'r rhai sy'n hoffi goresgyn eu hunain. Sydd, wrth gwrs, hefyd yn bwysig iawn. Mae adrenalin a serotonin dilynol yn wobr i ni.

Ond os yw ein tueddiad i osgoi emosiynau negyddol yn tyfu dros ein pennau, gallwn ddod yn wystlon i'n hofnau ein hunain. Ac fel gwystlon, rydyn ni'n edrych am unrhyw ffordd i osgoi'r emosiynau hyn, i guddio a dod o hyd i guddio'n ddiogel rhag sbardunau posib emosiynau o'r fath. Ond beth os gall sbardun posib hefyd fod yn ffynhonnell llawenydd, hapusrwydd a thwf mewn bywyd? Onid yw'n drueni bod ofn ofn a mynd ar goll o brofiadau hardd a'ch twf mewnol eich hun?

Y newyddion da yw hynny gyda hyn gall un weithio. Nid yw'n dda rhoi eich ofn yn rhywle yn adran isaf ein cist emosiynol o ddroriau ac nid ydynt yn bodoli. Mae'n llawer gwell ceisio canfod a pharchu ofn yn llawn. A hefyd ceisiwch ei ddadansoddi a'i ddeall. Felly ni fydd yn ein rheoli, ond byddwn yn ei reoli.

Astudiaethau diweddar ar bryder ac ofn

Yn gynharach eleni, cyhoeddodd Science astudiaeth a gynhaliwyd gan wyddonwyr o'r École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). Cynhaliwyd yr astudiaeth gan ddefnyddio llygod a dangosodd sut mae profi'r un math o ofn dro ar ôl tro ac yn raddol yn helpu'r ymennydd i ymlacio a chael gwared ar bryder. Rhoddwyd cnofilod mewn blwch bach i ddechrau a chawsant sioc fach. Ar ôl peth amser, rhoddodd y gwyddonwyr y llygod yn y blwch eto, ond dim sioc. Roedd ymateb cychwynnol y llygod yn ystyfnig ac yn rhagweld sioc, ond ni ddaeth hyn. Wrth i'r llygod gael eu rhoi i mewn ac allan o'r bocs heb sioc, fe wnaethon nhw dawelu a stopio profi ofn a phryder y sioc ddisgwyliedig.

Hyd yn oed mewn pobl, gall y math hwn o driniaeth helpu. Er enghraifft, ar ôl profi trawma. Er enghraifft, wrth drin ofn hedfan, fe'ch cynghorir i ddechrau gyda chamau graddol. Er enghraifft, i ddarllen rhywbeth am awyrennau, ewch i'r awyren i edrych ar y maes awyr, mynd a mynd i mewn i'r awyren heb gychwyn ac yna rhoi cynnig ar hediad byr.

Hanes Doreen

Dioddefodd Doreen un o'r trawma gwaethaf y gellid ei ddychmygu - cyflawnodd ei chwaer (efaill) hunanladdiad. Bedwar mis ar ddeg yn ddiweddarach, digwyddodd trasiedi arall: neidiodd Beth, cefnder a oedd wedi bod yn agos iawn at Doreen unwaith, oddi ar y bont. Roedd Doreen mor ofni tristwch a phoen arall o golli ei chymdogion. Yn lle delio â’i hemosiynau a phrofi’r boen roedd hi’n ei deimlo’n llawn, fe ddaeth o hyd i ffordd i ddianc ohoni: i eithrio bondiau a chyfeillgarwch cryf o’i bywyd a bron bob amser i deithio.

Ar ôl i un o'i theithiau, taflodd ei hun i'm swyddfa, gan ddweud wrthyf ei bod yn yr Amazon a chwrdd â siaman. Cymaint roedd hi eisiau dweud wrth rywun agos ati am ei thalent, ond nid oedd unrhyw un i bwy. Dyna pam y penderfynodd aros gartref am ychydig fisoedd a chanolbwyntio ar yr hyn yr oedd hi'n ofni fwyaf: ei hun.

Ceisiodd gwrdd a gwneud ffrindiau mewn sgyrsiau ar-lein, ond unwaith roedd hi ar fin cwrdd, roedd hi'n teimlo pryder ac ofn mawr a'i parlysu. Roeddent mor annioddefol nes ei bod yn well ganddi aros gartref. Roedd hi'n ofni pe bai hi'n gadael i rywun fynd i'w chalon eto, y byddai eu hymadawiad yn ei dinistrio. Ond sylweddolodd er ei bod wedi colli ei chwaer a'i chefnder, ei bod yn dal yno a'i rheoli. Felly, ceisiodd gofrestru ar gyfer digwyddiad arall gyda darpar ffrindiau newydd. Ar ddiwrnod y digwyddiad roedd hi'n teimlo symptomau cryf o bryder - cryndod, crychguriadau, chwysu. Ond roedd hi'n gwybod y byddai'n waeth byth y tro nesaf ac na fyddai'n mynd i unman felly. Roedd y cam hwn yn hanfodol i Doreen. Yn raddol diflannodd ei hofn a dechreuodd fyw bywyd cymdeithasol egnïol eto. Mae hi'n dal i ofni y gallai golli ei hanwyliaid, ond nid yw ei hofn bellach yn ei rheoli.

Awgrymiadau ar gyfer gweithio gyda'ch ofn

Os ydych chi'n dioddef o banig, mae'n sicr yn well ei drafod â'ch therapydd.

  • Teimlwch eich ofn yn llawn am funudau 2. Yn ystod y canfyddiad hwn, dywedwch, “Mae popeth yn iawn. Dydw i ddim yn teimlo'n dda, ond mae'r emosiynau fel tonnau yn y cefnfor - maen nhw'n mynd a dod eto.
  • Ysgrifennwch yr holl bethau rydych chi'n ddiolchgar amdanynt yn eich bywyd ar ddalen o bapur. Gwiriwch y daflen hon pryd bynnag y byddwch chi'n teimlo'n bryderus.
  • Ceisiwch ddeall ofn a phryder, ysgrifennwch lythyr atynt: Annwyl bryder, rydych chi'n fy dychryn, dwi'n gwybod. Ond beth ydych chi am i mi ei ddeall neu ei ddysgu?
  • Rhowch gynnig ar weithgaredd y corffmae hynny'n gwasgaru'ch meddyliau (dim ond un peth y gall eich meddwl ganolbwyntio'n llawn arno ..). Gall fod yn ioga, bocsio, dawnsio neu redeg, yr hyn rydych chi'n ei fwynhau a'i gyflawni.
  • Profwch eich dychymyg a'ch hiwmor i leihau eich ofnau. Ceisiwch ddychmygu senarios gwaethaf eich ofn. Beth ydych chi'n ei ofni pan fydd yn rhaid i chi siarad o flaen cynulleidfa? A fyddwch chi'n cael eich arestio am yr araith waethaf mewn hanes? Allwch chi sbio ar y llwyfan? Pa mor debygol yw hyn o ddigwydd? Nid oes unrhyw derfynau i'r dychymyg, y senarios gwaeth a mwy eithafol fydd hi, y lleiaf y byddwch chi'n poeni amdanynt.
  • Byddwch yn neis ac yn garedig â chi'ch hun. Pa gyngor fyddech chi'n ei roi i ffrind yn yr un sefyllfa? Sut fyddech chi'n ei gynghori? Ofn a pheidio â rhoi cynnig ar unrhyw beth newydd? Byddwch yr un mor garedig â chi'ch hun. Ceisiwch fod yn ffrind gorau i chi.

Awgrym o Sueneé Universe

PhDr. Petr Novotný: Iachau yn ôl Dulliau Seicig - Athroniaeth Clefydau

Pan fydd pob gweithdrefn glasurol yn methu â gwella afiechydon meddygaeth fodern, fe all fynd ar yr olygfa seicosomatik. Bydd yn helpu ei hun newid ffordd o fyw, datgelu problemau seicolegol neu hyd yn oed trawma heb ei ddatrys o blentyndod a bod yn oedolyn.

PhDr. Petr Novotný: Iachau yn ôl Dulliau Seicig - Athroniaeth Clefydau

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb