Sut i ddefnyddio ynni Feng Shui

9068x 02. 05. 2019 Darllenydd 1

Mae hyd yn oed bwyd blasus, wedi'i baratoi'n iawn, hefyd yn gymaint o Feng Shui, dim ond balans yr holl gynhwysion gyda'i gilydd sy'n gwneud pryd blasus. Mae Feng Shui yn ein hamgylchynu ym mhob man, mae'n gytgord neu'n gydbwysedd, mae'r arfer hwn yn seiliedig ar yin ac yang, y mae pob un ohonom eisoes wedi'i glywed. Trwy dynnu ynni feng shui o'ch fflat neu'ch swyddfa, mae'n bwysig ail-lenwi a chynnal eich ynni eich hun. Bydd yn eich helpu i gysoni eich perthnasoedd personol a theuluol.

Feng Shui

Gadewch i ni ofyn cwestiwn sylfaenol. Sut ydych chi eisiau teimlo'n gartrefol?. A oes angen i chi aros yn y fflat am noson yn unig? Ydych chi'n defnyddio'ch fflat fel lle ar gyfer hobïau neu fel gweithdy cartref? Os ydym am deimlo'n dda gartref, mae'n rhaid i ni wneud rhywbeth yn ei gylch. Gadewch i ni ddechrau o'r dechrau a dyna'r fynedfa i'r fflat neu'r tŷ.

Mynedfa i fflat neu dŷ

Drws mynediad - dyma ein cerdyn busnes cyntaf a'n hargraff gyntaf. Y peth pwysicaf amdano yw'r hyn y mae'n ei wybod. Dveře maent yn egni feng shui ac fe'u gelwir "Ceg y tŷ". Rydym yn trwsio'r drws wedi'i rwystro a'i dorri, yn lle'r hen gerdyn busnes ar y drws. Y peth gorau i'w wneud yw gwneud tag enw metel cain. Y ddelfryd yw cyfateb lliw'r metel â'r cerdyn busnes a'r clo. Gallwn osod curwr metel ar ddrws y fynedfa. Hyd yn oed os nad ydym yn ei ddefnyddio, mae'n cynyddu ymddangosiad y drws ar unwaith ac yn rhoi undod iddo. Byddwn yn disodli'r hen gloch drws cribog gydag un newydd gydag alaw dymunol.

Mae hyd yn oed y toesen o'ch blaen yn eich cynrychioli chi. Peidiwch ag anghofio hi. Os gallwn addasu'r gofod o flaen y fynedfa. Er mwyn tynnu egni positif i mewn i fflat neu dŷ, rhaid i lif egni feng shui beidio â rhwystro unrhyw beth. Rhaid bod llwybr uniongyrchol i'r drws, a rhaid i'r blodau o flaen y drws beidio â bod yn sych ac wedi eu gorchuddio. Mae hyd yn oed lliw'r drws yn bwysig. Os oes gennych chi ddrws ffrynt sy'n wynebu'r dwyrain, y lliw gwyrdd, glas neu frown sydd orau. Mae hyd yn oed cyfrannau drysau i faint tai yn bwysig. Mae gan y tŷ mawr ddrws mawr.

Cyntedd

Cerdyn busnes arall yw'r cyntedd a fydd yn apelio at eich ymweliad ac yn gwneud eich mynediad i'ch byd yn bleserus. Taflwch hen sliperi i ffwrdd ar gyfer ymweliadau. Maent yn erchyll ac yn fy nghredu na fyddaf ond yn ymweld â'm sanau gant o weithiau, yn hytrach na chael esgidiau cartref ar fy nhraed sydd eisoes wedi fy ngwasanaethu cyn i Dduw wybod i mi, heb gyfrif anifail anwes sydd â nhw fel tegan cnoi. Hefyd, ni ddylai fod arddangosfa o bopeth nad ydych am ei roi yn eich cwpwrdd.

Ni ddylid gweld y cyntedd yn y gegin. Felly, os nad yw'n fwriad, ymffrostiwch â llinell newydd a gadewch i'ch llygaid orffwys, neu ymwelwyr ar y mynydd o brydau wedi'u golchi. Os oes gennych chi ystafell dywyll dywyll, dim ffenestri, peintiwch hi â lliw golau - mae ocr gwyn neu olau clasurol yn ddelfrydol ac yn cael digon o olau yn eich cyntedd. Po leiaf yr ystafell - y mwyaf o olau sydd ei hangen arnaf i fynd i mewn iddi.

Fflat daclus yw'r sail

Y gwir yw y dylem lanhau'r fflat gyfan yn gyntaf. O leiaf unwaith y flwyddyn. Un o egwyddorion yr addysgu hwn yw bod lle glân a thaclus yn barod i dderbyn egni newydd. Tynnwch yr ystafell lwch a thywalltwch halen y môr i mewn i gorneli a chorneli'r ystafell. Gadewch iddo weithio drwy'r dydd, ac yna'i waredu â llwch. Mae gan halen y pŵer i dynnu ynni negyddol Chi ynddo'i hun. Taflwch yr holl flodau sych - daliwch yr egni negyddol yn ôl. Rhowch flodau wedi'u torri'n ffres mewn ffiol a thaflwch yr hen liwio i ffwrdd. Maent yn tynnu llun hen egni negyddol i'w gilydd.

Ychwanegwch halen y môr at y bwced o ddŵr sydd i'w sychu. Os ydym eisoes wedi dechrau glanhau, byddwn yn trafod eich cwpwrdd dillad. Cael gwared ar hen 'fodelau'. Gadewch i ni eu rhoi i elusen, neu gadewch yr hen ffabrig i mewn i gynhwysydd. Dylem hefyd gael gwared ar bethau nad ydym wedi'u defnyddio am flwyddyn beth bynnag. Yma mae gennym bron i hyder 100% na fyddwn byth yn eu defnyddio eto. Pethau nad ydynt yn gweithio, naill ai ei drwsio neu ei daflu allan. Os na allwch chi ffarwelio â rhai pethau, mae gennych dasg i gael gwared ar un bob dydd. Rhoddion anaddas i'r basâr am ddim.

Paentiwch eich fflat

Paentiwch eich fflat. Mae lliwiau yn unigryw. Rydym yn dewis lliwiau pastel golau mewn ystafelloedd llai, a fydd yn goleuo ac yn ehangu'n optegol. Gellir cynnig lliwiau mwy cyfoethog a chyfoethog mewn ystafelloedd mawr gyda digon o olau naturiol.

  • Lliw coch yn aros archwaeth ac archwaeth am ryw. Ond mae'n ddigon ymosodol. Felly byddwch yn ofalus gyda hi. Nid yw o gwbl yn sylweddoli bod coch yn waed.
  • Lliw da yw i pinc. Mae'n llawn tynerwch.
  • Lliw oren yw lliw egni. Dyma'r injan sy'n eich gyrru. Mae'n lliw llawenydd a'r haul. Rhowch ef yn yr ystafell fyw neu yn y gegin neu yn yr ystafell fwyta.
  • Lliw glas mae'n creu ymdeimlad o heddwch a sefydlogrwydd. Yn ffitio yn yr ystafell wely.
  • Lliw melyn bydd yn goleuo hyd yn oed y corneli tywyllaf. Mae'n ffitio i fannau llai.
  • Gwyn yna lliw purdeb a threfn.
  • Lliw brown lliw diogelwch a diogelwch ydyw, ond mae'n rhy ddifrifol. Fyddwn i ddim yn defnyddio'r lliw hwn fel nad yw lliw du yn dda.

Cegin

Wrth gwrs, mae'n rhaid i'r gegin fod yn lân. Ar gyfer egni cadarnhaol bywyd, dylai fod blodau a powlen o ffrwythau ffres yn y gegin. Tynnwch y bwndeli llysiau crog. Storiwch gyllyll fel nad ydynt yn weladwy. Maent yn anfon egni negyddol annymunol. Peidiwch byth â defnyddio seigiau sydd wedi'u cytew neu wedi'u difrodi. Mae'n dod â lwc ddrwg. Mae ymylon miniog yn gweithredu fel pennau saethau ac yn eich gwanhau. Cadwch yr ardal goginio bob amser - hob neu stôf - glân. Yn y bôn, dyma un o elfennau sylfaenol feng shui - fire.

Hefyd rhowch y bowlen ffrwythau ar y bwrdd bwyta. Os yw'n bosibl, dylai golau dydd ddisgyn ar y bwrdd bwyta. Dylai'r ardal lle rydym yn bwyta'n fwyaf aml gael ei phaentio mewn pastel oren neu ocr. Wrth gwrs, gallwn hefyd ddewis cyfuniad o liwiau. Ar gyfer waliau hirach gallwn ddefnyddio lliwiau tywyllach ac ar gyfer waliau byrrach mae'r lliw yn ysgafnach. Dylai fod blodau yn y blychau ar y ffenestri. Rhaid i ni beidio â'i orwneud hi - ac mae hyn yn berthnasol drwy'r fflat i gyd - gydag eitemau addurnol. Yn hytrach, maent yn atal llif egni cadarnhaol. Fel eitemau addurniadol, gadewch i ni alw am amrywiaeth o grisialau ac addurniadau gwydr. Mae gwrthrychau grisial gwydr bach yn rheoleiddwyr ynni Chi negyddol.

Lampau

Elfen bwysig o'r fflat wedi'i tiwnio'n gadarnhaol yw lliw bylbiau a mathau o oleuadau. Trychineb llwyr yw defnyddio ffynonellau golau oer. Yn y bôn rydym yn dewis ffynonellau golau gyda thymheredd lliw o amgylch 3000 Kelvin. Nodir hyn ar y pecynnau ffynhonnell golau. P'un a yw'n fylbiau clasurol neu'n dechnoleg LED. Os ydym am gael digon o olau mewn mannau mwy ac os ydym yn bwriadu defnyddio bylbiau LED, rydym yn dewis ffynonellau â grym o gwmpas 12 Watts. Mae bylbiau LED 4 Watts yn ddigon ar gyfer lampau desg llai. Wrth gwrs, gallwch gael canhwyllau neu lampau aromatig wrth law i fireinio'r atmosffer.

Ložnice

Wrth gwrs, mae'r ystafell wely yn rhan bwysig iawn o'r lle byw. Mae pob technoleg deledu fodern, cyfrifiadur yn dileu'r awyrgylch ystafell wely. Maent yn dod â straen a gwaith i'r ystafell wely. Awyru cymaint â phosibl. Mae ystafell wely sy'n llawn aer a llwch yn llofruddiaeth o gwsg o ansawdd. Hefyd, yn ôl dysgeidiaeth feng shui, nid yw'n dda cael ystafell wely llawn blodau. Hyd yn oed pan fo'r ystafell wely'n fawr. Dylai'r gwely gael mynediad hawdd o ddwy ochr. Yn ddelfrydol, dylai fod dau fwrdd ger y gwely. Ni ddylai'r gwely fod yn yr un llinell â drws yr ystafell wely.

Peidiwch â chysgu dan ffenestr, nenfwd wedi'i orchuddio, neu o dan drawst. Ymhellach, bydd gwasgaru mewn lliwiau ymosodol - coch - yn cael gwared ar gwsg da yn ddiogel. Dylai'r cyfuniad lliw fod mewn lliw croen. Dylai hyd yn oed y dewis o ddelweddau gael eu halinio â'ch dymuniadau agos. Dylai delweddau fod yn llawn egni cadarnhaol. Mae delweddau o emosiynau a harddwch cadarnhaol yn ddelfrydol. Y golau ysgafn wedyn yw sail y goleuo cyn cysgu.

Gadewch i'r fflat anadlu

Mewn egwyddor, dylem ddewis y dodrefn lleiaf sy'n rhwystro llif ynni. Nid yw fflat orlawn yn anadlu. Dylai'r dodrefn fod yn eithaf crwn. Gadewch i ni roi ein fflat a'n dodrefn o bren. Mae coed yn un o bum elfen yr holl ynni. Mae'r rhain yn cynnwys dŵr, tân, pridd a metel. Ynni coed yw egni twf, maeth ac iechyd. Mae'n cael ei symboleiddio gan liwiau gwyrdd a brown. Yn draddodiadol mae coed wedi creu ymdeimlad o deulu, iechyd a bywiogrwydd.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb