Sut i ddewis eich partner bywyd

2274x 20. 11. 2019 Darllenydd 1

Yn aml gall unigolyn sengl rhwystredig deimlo'n llai hapus na pherson mewn perthynas. Yn wir, ar yr olwg gyntaf, mae'n ymddangos bod ymchwil hefyd yn cefnogi hyn. Dywedir bod pobl briod yn hapusach ar gyfartaledd na phobl sengl ac yn llawer hapusach na phobl sydd wedi ysgaru. Fodd bynnag, mae dadansoddiad manylach yn dangos, os ydym yn rhannu'r “priod” yn ddau grŵp ar sail ansawdd y briodas, mae'r priod sy'n barnu bod eu bond yn ddrwg yn isel iawn ac yn llawer llai ffodus na phobl ddibriod, ac mae'r priod o briodasau hapus hyd yn oed yn hapusach. nag y dywed llenyddiaeth. ”

Mewn geiriau eraill, dyma'r dybiaeth ac yna'r realiti:

Mewn gwirionedd, dylai pobl rydd anfodlon ystyried eu sefyllfa yn niwtral ac yn hytrach yn obeithiol o gymharu â'r hyn y gallent fod. Un unigolyn i ffwrdd o'r fath i'w wneud yw unigolyn sengl o'r fath a hoffai ddod o hyd i berthynas wych: "1) Dewch o hyd i berthynas wych."

Ar y llaw arall, mae pobl mewn perthnasoedd truenus yn colli tri cham mawr o restr ddychmygol i'w wneud: “1) Ewch trwy chwalfa emosiynol ddinistriol. 2) Adennill ohono. 3) Dewch o hyd i berthynas wych. “Pan edrychwch arno drwy’r lens hon, nid yw mor ddrwg â hynny, ynte?

Wrth gwrs, mae'r holl ymchwil ar faint o hapusrwydd sy'n wahanol mewn priodasau hapus ac anhapus yn gwneud synnwyr perffaith. Dyma'ch partner bywyd.

Partner bywyd

Mae meddwl pa mor hynod bwysig yw dewis y partner bywyd cywir fel meddwl am faint y bydysawd neu pa mor frawychus yw marwolaeth - mae'n rhy ddwys i gyfaddef realiti, felly nid ydym yn meddwl llawer amdano a phwysigrwydd a maint y broblem. rydym yn unig fath o anwybyddu.

Ond yn wahanol i farwolaeth a maint y bydysawd, mae'r dewis o bartner bywyd yn eich dwylo chi yn llwyr. Felly mae'n bwysig iawn eich bod chi'n egluro pa mor fawr yw penderfyniad ac yn ystyried y ffactorau pwysicaf wrth wneud eich penderfyniad yn ofalus.

Felly pa mor ddifrifol yw'r penderfyniad?

Dechreuwch trwy dynnu'ch oedran o 90. Os ydych chi'n hirhoedlog, bydd nifer y blynyddoedd rydych chi'n eu treulio gyda'ch partner bywyd presennol neu yn y dyfodol yn dod allan, plws neu minws ychydig flynyddoedd. Waeth pa mor hen ydych chi, mae'n llawer o amser - a bron i weddill eich unig fodolaeth.

(Cadarn, mae pobl yn ysgaru, ond nid ydych yn ei ddisgwyl. Mae astudiaeth ddiweddar yn dangos bod 86% o bobl ifanc yn tybio y bydd eu priodas bresennol neu yn y dyfodol am byth, ac rwy'n amau ​​bod pobl hŷn yn ei deimlo'n wahanol. )

A phan fyddwch chi'n penderfynu am bartner bywyd, byddwch chi'n dewis llawer o bethau gydag ef, gan gynnwys partner magu plant, rhywun a fydd yn dylanwadu'n fawr ar eich plant, eich cydymaith bwyta am oddeutu prydau 20 000, cydymaith teithio ar wyliau 100, prif ffrind ymlaen amser rhydd ac ymddeol, cwnselydd gyrfa a rhywun y byddwch chi'n clywed am eu profiadau beunyddiol am amseroedd 18 000.

Trafferth fawr

Felly, gan mai dewis partner yw'r peth pwysicaf o bell ffordd ar gyfer bywyd hapus, sut mae cymaint o bobl wych, ddeallus, sydd fel arall yn meddwl yn rhesymegol, yn y pen draw yn cael perthynas bywyd lle maent yn anfodlon ac yn anhapus?

Fel y mae'n digwydd, mae nifer o ffactorau yn ein gwrthweithio:

Yn aml nid yw pobl yn gwybod beth maen nhw ei eisiau o berthynas

Mae astudiaethau wedi dangos na all pobl rydd yn gyffredinol ragweld eu dewisiadau perthynas yn y dyfodol. Canfu un astudiaeth fod pobl ar gyflymder dyddio, pan ofynnir iddynt beth sy'n bwysig iddynt mewn perthynas, fel arfer yn dweud rhywbeth gwahanol na'r hyn sy'n troi allan i fod yn eu gwir ddewis ychydig funudau'n ddiweddarach.

Ni ddylai hyn fod yn gymaint o syndod - mewn bywyd dim ond pan fyddwch wedi rhoi cynnig arni lawer gwaith y byddwch yn gwella'ch bywyd fel rheol. Yn anffodus, nid oes gan lawer o bobl unrhyw obaith o fod mewn mwy nag ychydig o berthnasoedd difrifol, os o gwbl, cyn dewis yr un eithaf. Dim digon o amser. A chan fod eich anghenion yn aml yn amrywio'n fawr pan ydych chi'n sengl neu mewn perthynas, mae'n anodd sylweddoli fel sengl yr hyn rydych chi ei eisiau neu ei angen o berthynas.

cwmni yn rhoi enghraifft wael inni

→ Mae cymdeithas yn ein cynghori i aros heb addysg a dilyn rhamant.

Os ydych chi'n entrepreneur, tybir eich bod yn berchennog busnes llawer mwy effeithiol, os ydych chi'n astudio ysgol, yn datblygu cynlluniau busnes sydd wedi'u hystyried yn ofalus, ac yn dadansoddi perfformiad eich busnes yn ofalus. Mae hyn yn rhesymegol oherwydd eich bod chi'n gwneud hyn pan rydych chi am wneud rhywbeth yn dda a lleihau gwallau.

Ond pe bai rhywun yn mynd i'r ysgol i ddysgu sut i ddewis partner bywyd a chael perthynas iach, cynllunio cynllun gweithredu manwl a monitro eu cynnydd yn barhaus mewn tabl, mae'n debyg y byddai'r cwmni'n dweud ei fod yn A) robot rhy rhesymol B) rhy gysglyd C) weirdo mawr.

Na, o ran dyddio, mae cymdeithas yn edrych ar ormod o feddwl, ac yn lle hynny mae'n llosgi pethau fel dibynnu ar dynged, ymddiried mewn greddf ac y bydd popeth yn troi allan yn dda. Pe bai perchennog busnes yn dilyn y dull hwn, mae'n debyg y byddai'n mynd yn fethdalwr, ac os na, hapusrwydd fyddai i raddau helaeth - ac mae'r cwmni eisiau inni fynd i'r afael â mater partneriaeth.

→ Mae'r cwmni'n gwarthnodi dewis deallusol darpar bartneriaid.

Wrth astudio a yw'n well gennym ein dewisiadau neu'r hyn sydd ar gael yn y dewis, roedd y cais cyfredol wedi'i ennill yn amlwg - 98% o'r atebion oedd yr hyn sydd ar gael "ar y farchnad" ... a dim ond 2% oedd yn cynnwys parhaol hoffterau a dymuniadau. Roedd p'un a oedd pobl eisiau dyddio rhywun tal, bach, braster, tenau, wedi'i addysgu'n broffesiynol, wedi'i ysbrydoli'n ysbrydol, yn astudio ai peidio yn fwy na naw degfed ran o'r hyn a oedd ar gael y noson honno.5

Hynny yw, mae pobl yn y pen draw yn dewis o'r dewisiadau sydd ganddynt, ni waeth pa mor fach y mae'r ymgeiswyr hyn yn ffitio. Y casgliad amlwg i'w dynnu yw y dylai unrhyw un sy'n chwilio am bartner bywyd roi cynnig ar lawer o ddyddio ar-lein, dyddio cyflym ac opsiynau tebyg eraill i wneud y mwyaf o'r rhestr ymgeiswyr meddylgar i'w darpar bartneriaid.

Ond nid yw hen gwmnïau da yn ei hoffi yn fawr iawn ac yn aml mae gan bobl gywilydd dweud eu bod yn chwilio am eu partner ar safle dyddio. Ffordd gydnabyddedig o ddod i adnabod partner bywyd yw trwy hapusrwydd, damwain, neu gan rywun o'ch cylch cyfyngedig o gydnabod. Yn ffodus, mae'r stigma hwn wedi diflannu dros amser, ond mae ei fodolaeth yn brawf o ba mor afresymegol yw rheolau cyfredol adnabod cymdeithasol.

→ Mae cymdeithas ar frys.

Yn ein byd ni, y brif reol yw priodi cyn eich bod chi'n rhy hen - ac mae “rhy hen” yn amrywio o 25 i 35 mlynedd yn dibynnu ar ble rydych chi'n byw. Dylai'r rheol fod "beth bynnag a wnewch, peidiwch â phriodi'r person anghywir". Ond mae cymdeithas yn edrych ar blentyn 37 llawer gwaeth na phlentyn 37 diflas gyda dau o blant. Nid yw'n gwneud synnwyr - dim ond un cam i ffwrdd o briodas hapus yw'r un cyntaf, tra bod yn rhaid i'r llall setlo am fod yn anhapus yn barhaol neu ddioddef ysgariad anodd dim ond i ddychwelyd i'r swydd lle mae'r unigolyn sengl nawr.

Ni fydd ein cloc biolegol yn maddau i ni

→ Mae'r corff dynol wedi esblygu amser maith yn ôl ac nid yw'n deall y cysyniad o gysylltiad dwfn â phartner bywyd am flynyddoedd 50.

Pan ddechreuwn weld ein gilydd a theimlo'r llygedyn lleiaf o gyffro, mae ein organeb yn mynd i mewn i'r modd "wel, gadewch i ni wneud" ac yn ein beledu ag ysgogiadau cemegol sy'n ein gwneud ni'n paru (chwant), yn cwympo mewn cariad (cyfnod mis mêl) ac yna'n ildio tymor hir (bwndel). Fel arfer, gall ein hymennydd atal y broses hon os nad y person yw'r person iawn i ni. Ond mewn llawer o achosion lle mae'n debyg y byddai'n well mynd ymlaen a dod o hyd i rywun yn well, rydym yn aml yn ildio i'r roller coaster cemegol hwn ac yn gorffen mewn priodas.

→ Mae'r cloc biolegol yn anghenfil.

I fenyw sydd eisiau cael ei phlant ei hun gyda'i gŵr, mae yna un cyfyngiad real iawn, sef yr angen i ddewis y partner bywyd cywir hyd at oddeutu deugain, ei gymryd neu ei adael. Mae hyn yn dipyn o gymhlethdod ac yn gwneud y broses sydd eisoes yn anodd ychydig yn fwy o straen. Ac eto, pe bawn i yn esgidiau menyw o'r fath, byddai'n well gen i fabwysiadu plant gyda'r partner bywyd cywir na phlant biolegol gyda'r un anghywir.

Felly nawr ewch â rhai pobl nad ydyn nhw'n gwybod beth maen nhw ei eisiau o'r berthynas. Amgylchynwch nhw gyda chwmni sy'n dweud wrthyn nhw bod yn rhaid iddyn nhw ddod o hyd i bartner bywyd, brysio ag ef a pheidio â meddwl llawer amdano. Yna ei gyfuno â'n prosesau biolegol sy'n ein cyffuriau pan geisiwn ddatrys popeth, gyda'r bygythiad o procreation i blant cyn ei bod hi'n rhy hwyr. Beth ydych chi'n ei gael ohono?

Cymysgedd o benderfyniadau mawr am y rhesymau anghywir a llawer o bobl yn chwarae gyda phenderfyniadau pwysicaf eu bywydau. Gadewch i ni edrych ar rai o'r mathau cyffredin o bobl sy'n dioddef y broses hon ac sy'n dod i ben mewn perthnasoedd truenus:

Ronald rhy ramantus

Yn rhy ramantus mae Ronald yn credu bod cariad yn ddigon ynddo'i hun i briodi rhywun. Gall rhamant fod yn rhan ragorol o berthynas, ac mae cariad yn rhan allweddol o briodas hapus, ond heb lawer o bethau pwysig eraill, nid yw hynny'n ddigon.

Rhamant

Mae dyn rhy ramantus wedi anwybyddu dro ar ôl tro y llais distaw y mae'n ceisio ei siarad pan fydd ef a'i gariad yn ymladd yn gyson, neu pan mae'n ymddangos ei fod yn teimlo'n llawer gwaeth y dyddiau hyn na chyn y berthynas. Bydd yn tawelu'r llais mewnol gyda meddyliau fel, "Mae popeth yn digwydd am ryw reswm, ac ni allai'r ffordd y gwnaethon ni gwrdd fod yn gyd-ddigwyddiad yn unig." ei fod wedi dod o hyd i'w ffrind enaid, ni fydd yn amau ​​ac yn gofyn cwestiynau mwyach, ac yn dioddef yn y ffydd hon trwy gydol ei flwyddyn 50 o briodas anhapus.

Frida dychrynllyd

Ofn yw un o'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau gwaethaf posibl wrth ddewis y partner bywyd cywir. Yn anffodus, wrth i'n cwmni gael ei sefydlu, mae ofn yn dechrau heintio pawb sydd fel arall yn rhesymol ers eu bod tua 25 oed. Mae'r gwahanol fathau o ofn y mae cymdeithas, rhieni, a ffrindiau yn eu gosod arnom - efallai'r olaf o'r holl ffrindiau heb bartner, bod yn hen riant, siarad amdanaf i, ac ati - yn ein harwain i ddod i ben mewn perthynas nad yw'n ddelfrydol. Yn eironig, yr unig bryder rhesymegol y dylem ei deimlo mewn gwirionedd yw'r ofn o dreulio'r ddwy ran o dair sy'n weddill o'n bywydau yn anhapus, gyda'r person anghywir - tynged y rhai sy'n rheoli eu hofn yn union.

Mae rhywun yn fy mhriodi !!

Ed, dan ddylanwad ei amgylchoedd

Mae'r Ed sydd wedi'i drin yn amgylcheddol yn caniatáu i bobl eraill chwarae gormod o rôl wrth benderfynu ar eu partner bywyd. Ond mae dewis partner bywyd yn broses hynod bersonol, hynod gymhleth, bron yn annealladwy i bawb ac o'r tu allan, ni waeth pa mor dda rydych chi'n adnabod rhywun. Felly nid oes gan farn a hoffterau pobl eraill le i gymhwyso, ac eithrio yn achos eithafol, er enghraifft, camdriniaeth neu gam-drin.

Amgylchoedd - OES. Mae'n ddrwg gennym, ond mae mwy a mwy o adleisiau. Ei deimlad - NA.

Yr enghraifft dristaf o hyn yw pan fydd rhywun yn torri i fyny gyda pherson a fyddai’n bartner bywyd iawn. A dim ond oherwydd anghymeradwyaeth allanol neu ffactor nad yw'n poeni amdano mewn gwirionedd (crefydd yn gyffredin, er enghraifft) y bydd yn gwneud hyn, ond mae'n teimlo gorfodaeth i ildio i fynnu neu ddisgwyliadau'r teulu. Gall hefyd fod y ffordd arall. Mae pawb o gwmpas mor gyffrous am ei berthynas sy'n edrych yn wych ar y tu allan (dim cymaint o'r tu mewn) nes bod Ed, er gwaethaf ei reddf, yn gwrando ar eraill ac yn priodi.

Sharon Bras

Mae Shallow Sharon yn ymwneud yn fwy â disgrifio ei bartner bywyd na gyda'i wir bersonoliaeth. Mae'n rhaid iddo “edrych ar” lawer o bethau - ei daldra, ei fri, ei gyfoeth, ei gyflawniadau neu - sy'n newydd - er enghraifft, p'un a yw'n ddieithryn neu a oes ganddo ddawn benodol. Yn sicr mae gan bawb eu dad-focsio eu hunain, ond mae'n well gan berson sy'n cael ei yrru gan ego argraff allanol dros ansawdd ei berthynas â'i ddarpar bartner bywyd.

Rwy'n dy garu di. Rydych chi'n cwrdd â'm gofynion.

Os ydych chi am ddefnyddio term doniol newydd ar gyfer partneriaid sydd wedi'u dewis yn bennaf oherwydd y "blychau ticio" ac nid ar gyfer eich gwir bersonoliaeth, gallwch eu galw'n "ffrind holiadur" neu'n "wraig holiadur" ac ati. .

Stanley Hunanol

A wnewch chi gymryd fy anghenion?

Mae hunanoldeb yn bodoli mewn tri math, weithiau'n gorgyffwrdd:

1) Fy Math neu Dim

Nid yw'r person hwn yn aberthu ac nid yw'n cyfaddawdu. Mae hi'n credu bod ei hanghenion, ei dymuniadau a'i barn yn bwysicach na rhai ei phartner, ac mae'n rhaid iddi ei gwthio drwodd ym mron pob penderfyniad mawr. Nid yw hi wir eisiau partneriaeth go iawn, ond mae hi eisiau cadw ei bywyd ei hun a chael rhywun i gadw ei chwmni.

Mae'n anochel y bydd y person hwn yn y pen draw gyda rhywun diofal, yn yr achos gwaethaf, gyda pherson â hunan-barch. Nid yw’n rhoi cyfle i unrhyw un fod yn rhan o dîm cyfartal, sydd bron yn sicr yn cyfyngu ar ansawdd posibl ei phriodas.

2) Prif Math o Rôl

Problem sylfaenol yr unigolyn hwn yw hunan-ganolbwynt enfawr. Mae'n mynnu partner bywyd sy'n ei wneud yn therapydd ac yn edmygydd. Ond nid yw'n dychwelyd y ffafr hon. Maen nhw'n siarad â'u partner bob nos am eu diwrnod, ond mae 90% o'r sgwrs yn ymwneud â'i brofiad - wedi'r cyfan, mae'n chwarae'r brif rôl yn y berthynas. Nid yw'n gallu rhyddhau ei hun o'i fyd ei hun, ac mae ei bartner bywyd yn chwarae rôl cynorthwyydd, sy'n gwneud y bond tymor hir braidd yn ystrydebol neu'n ddiflas.

3) Math wedi'i yrru gan anghenion

Mae gan bawb anghenion penodol ac mae'n siŵr eu bod yn hoffi bod yn fodlon. Ond mae problemau'n codi pan ddaw eu cyflawniad yn brif faen prawf ar gyfer dewis partner bywyd - er enghraifft, mae'n coginio i mi, bydd yn dad gwych, yn wraig wych, mae'n gyfoethog, mae'n fy helpu i drefnu, mae'n wych yn y gwely. Mae'r pethau hyn yn fuddion gwych, ond dyna'r cyfan - dim ond buddion ydyn nhw. Ac ar ôl blwyddyn o briodas, pan fydd unigolyn sy'n cael ei yrru gan anghenion yn hollol gyfarwydd â diwallu ei anghenion ac nad yw bellach mor gyffrous iddyn nhw, byddai'n ddefnyddiol cael pethau cadarnhaol eraill y mae'r berthynas yn gweithio'n dda ar eu cyfer.

Y prif reswm pam mae'r rhan fwyaf o'r mathau uchod yn dod i ben mewn perthnasoedd truenus yw oherwydd eu bod yn cael eu gyrru gan rym ysgogol sy'n anwybyddu realiti partneriaeth bywyd a'r hyn sy'n dod â hapusrwydd ynddo.

Awgrym ar gyfer llyfr gan Sueneé Universe

Jane Wharam: Cudd-wybodaeth Emosiynol

Darganfyddwch beth ydyw deallusrwydd emosiynol a dysgu sut i ddod i adnabod eich hun. Rydych chi'n gwybod beth teimladau Ydych chi'n eich gyrru chi'n wallgof? Ydych chi erioed wedi meddwl sut i ddelio â'r fath emosiynau gwaithpan fyddant yn dod allan ohonoch?

Mae awdur y cyhoeddiad hwn, Jane Wharam, yn ysgrifennu yn ddarllenadwy ac yn ddealladwy, gall ei hesiamplau o fywyd bob dydd fod yn agos iawn atoch chi. Yn ogystal â gwybodaeth, gallwch ddod o hyd i brofion yn y llyfr cyniferydd emosiynol (EQ fel y'i gelwir), llawer o ymarferion sy'n cael eu hategu â delweddu. Byddwch yn hapusach, dechreuwch fyw bywyd llawn cydbwysedd, dysgwch yn iawn gweithio gyda'ch emosiynau.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu gyda'r llyfr hwn?

  • Sut i ddod i adnabod eich hun.
  • Sut i ddarganfod beth allwch chi dawelu neu gynhyrfu.
  • Sut gwella'ch perthnasoedd gyda'r amgylchoedd.
  • Sut Rheoli eich teimladau a sut i roi’r gorau i emosiynau eraill,
  • Sut i fod yn effeithiol wrth gyfathrebu ag eraill fel y gallwch greu argraff.
  • Sut i reoli gwrthdaro, addasu'n well, neu reoli newid yn hawdd.
  • Sut a pham gwrandewch ar eich greddf.
  • Beth i'w wneud os oes bygythiad o "orgyflenwi emosiynol" a sut i'w drin ymddygiad byrbwyll.
  • Deallusrwydd emosiynol

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb