Sut oedd hi cyn siopa pan nad oedd yn blastig

338515x 06. 06. 2019 Darllenydd 1

Sut oedd hi cyn i'r bagiau plastig ddod? Fe wnes i baratoi cyfweliad gyda fy mom Jana. Mae hi'n 64 mlwydd oed. Mae hi wedi rhoi cynnig ar lawer o broffesiynau yn ei bywyd, roedd un ohonynt yn werthwr. Felly sut y gwnaeth weithio o'r blaen, er enghraifft, teithiau hedfan 40?

Roeddech chi'n werthwr yn 1970.

Dyna a ddechreuais gyda 1970-73

Beth ddysgoch chi? Sut i wasanaethu cwsmeriaid?

Er enghraifft, fe ddysgon ni i bwyso nwyddau. Cawsom bwysau mecanyddol. Roedd yna ddigidau ac efallai salami, byddwn yn rhoi enghraifft, coronau 32 y kilo a 20 - 22 dkg, felly roedd yn rhaid i ni gyfrifo faint ydyw. Roedd yna raddfa ategol yno, ond roedd ar fin ei gwirio. Dim cyfrifianellau, popeth â llaw. Yna fe wnaethom hefyd ddadbacio'r nwyddau.

A oedd deunydd pacio plastig ar gyfer siopa bryd hynny?

Nid wyf yn cofio bod unrhyw ddeunydd pacio plastig. Dim ond bagiau plastig oedd yn cynnwys cenllysg neu debyg. Roedd yn fag plastig mor normal, ond roedd eisoes allan o gynhyrchu. Ond nid oedd unrhyw fagiau plastig, ac roedd pobl yn rhoi rholiau ynddo, er enghraifft. Rydym yn rhoi'r pethau hyn mewn bagiau papur.

A sut y gwnaethoch chi hynny o'r blaen, pan nad oedd unrhyw fagiau plastig, sut ddigwyddodd yn y siop?

Yn y siop ym mhob man pwyswyd yn fagiau papur (mae'n rhydd). Ond efallai bod menyn wedi'i lapio mewn papur memrwn. Fe'i gelwid yn bapur masnachwr.

Pan ddywedoch chi fod y nwyddau'n dadbacio, beth oedd e? Sut ac ym mha ffordd na allwn ddychmygu heddiw, beth nad oedd yn y deunydd pacio a phobl yn ei dynnu oddi ar y pryniant heblaw heddiw?

Briwsion bara yn bennaf, oherwydd ei fod wedi'i wneud o hen roliau caled sydd ar ôl yn y siop. Cymerodd y pobydd ef, pobi briwsion bara yn y becws a dod ag ef yn ôl atom. Yna, er enghraifft, prŵns neu fenyn, fe'i gelwid yn fenyn wedi'i sleisio â bwrdd. Gwnaethom bwyso mewn chwarter cilometr, hanner cilomedr. Yna blawd, siwgr roedd yn llawn. Roedd y burum yn ystyried, sef y ciwbiau cyfan a oedd wedi'u sleisio.

Beth am ddiodydd neu laeth?

Ar y dechrau, cafodd y llaeth a ddysgais ei ddosbarthu mewn caniau 25 litr. Yna cafodd ei fesur yn ysbeilwyr. Ac yna roedd y llaeth yn llawn braster a dechreuodd gael ei botelu.

Rwy'n dal i gofio hynny

Roedd popeth yn y poteli, roedd y poteli'n adenillion, roedd y bobl yn dod â nhw yn ôl ac roedd y poteli'n dod yn ôl.

A oedd y copïau wrth gefn fel heddiw?

Roedd copïau wrth gefn, am goron y botel. Bryd hynny, roedd y gwydrau iogwrt yn gildroadwy.

Wel, ni allaf ddychmygu hynny heddiw

Ac eto mae'n siarad am y diffyg gwydr cynwysyddion, felly dydw i ddim yn gwybod pam nad ydynt yn mynd â'r sbectol yn ôl. Byddai'r glanhau hwnnw mor ddrud fel na fyddai'n talu?

Beth am bwysau bagiau papur? Gofynnodd rhywun i mi pan oeddwn yn cynnig bagiau ffabrig ei fod yn werth ychwanegol i'r pwysau roeddent yn ei brynu. Sut oedd hi ar y pryd?

Bryd hynny, yr oedd fel bod gan y pwysau ddau le, y man lle rhoddwyd y nwyddau, a'r pwysau eraill. Rhoddwyd y bag ar yr ochr honno o'r pwysau i dynnu ei bwysau. Heddiw mae'n mynd am raddfeydd mewn siopau llai. Pan fyddwch chi'n ei brynu mewn archfarchnad neu ganolfan, mae'n mynd dros y gwrth-bwysau ac mae hefyd yn ei ddidynnu.

Sut oedd y siop fwyd yn y siop yn gynharach? Heddiw mae yna rewgelloedd a blychau oeri agored, bwydydd wedi'u hoeri neu fwydydd llaeth ym mhob man. Sut wnaethoch chi ei gadw mewn gwirionedd?

Roedd gennym hefyd rewgelloedd.

Hynny yw, nid oedd blychau oeri mor fawr ym mhob man, dim ond sut y câi'r bwyd ei storio? A oedd yn rhaid iddo gael unrhyw gadwolion? Ac efallai nad oedd cymaint o fwyd ar gael.

Nawr, mae llawer o fwydydd yn wydn, heddiw mae ganddynt fwy o gadwolion. Cyn hynny, boed y selsig neu'r cynhyrchion llaeth, nid oeddent yn para am fis. Roedd hyn er enghraifft wythnos neu bedwar diwrnod ar ddeg o wytnwch mwyaf. Ond hefyd pan ddaethant ag ef, roedd yn rhaid iddo fynd i'r oergell neu roedd gennym achos arddangos rhewgell a rhewgell. Ond nid oedd yn para cyhyd â bod selsig. Cawsom selsig ddwywaith yr wythnos. A heddiw maen nhw'n dod ag ef iddyn nhw ac maen nhw'n ei gael am fis.

Mae bellach yn cael ei gludo o ochr arall Bohemia, o Slofacia a thramor. Yn flaenorol, roedd poptai a llaethdai yn y gymdogaeth, oll o ffynonellau lleol.

Yn sicr, roedd iogwrt, ceuled, ac eraill o'r llaethdy lleol yn Choceň. Yna, pan ddechreuodd yn Zamberk, aeth yno oddi yno. Ond y gellid ei gludo o Olomouc, nid wyf yn cofio.

Heddiw, pan ewch i'r siop, mae gennych ddewis eang y byddwch weithiau'n oedi cyn ei ddewis. Mae gennym ddigonedd. Rwy'n cofio, fel plentyn, fy mod yn sefyll o flaen bananas a thanjeri.

Dyma bwnc arall ar gyfer cyfweliad arall.

Diolch i chi am rannu'r ffaith y gallem gofio sut yr oedd o'r blaen…

Gallwch hefyd brynu sachau nawr Escape Bydysawd Suenee!

Bagiau stribed

Erthyglau tebyg

Sylwadau 3 ar "Sut oedd hi cyn siopa pan nad oedd yn blastig"

  • jpavol yn dweud:

    Felly dydw i ddim yn gwybod a yw unrhyw beth erioed wedi cael ei lapio mewn plastig. Heddiw maen nhw'n cael eu pecynnu yn bennaf mewn bagiau microtene.

  • Ffrainc yn dweud:

    Mae'n rhaid i mi chwerthin. Mae gen i ffrind, yn reidio ar ôl yr achub, er enghraifft Seychyly, atgyweiriadau oddi ar y tymor Nid wyf yn gwybod grisiau grisiau yn rhewi rhywbeth, ac ati. Mae gwaredu gwastraff ar yr holl ynysoedd yn unedig: Ar lanw isel, maent yn mynd â phob gwastraff trefol i draeth anghysbell. Bydd yn ei oleuo. Bydd yr hyn sy'n methu â llosgi yn cymryd y llanw ... dot. Mae'r un mor unffurf ym mhob man. Yn union? Gwelais ei fod yn cael ei ffilmio ar y ffôn gyda fy llygaid fy hun.

  • OKO OKO yn dweud:

    Hoffwn dynnu sylw at un paradocs. Drwy ganolbwyntio ar ddidoli gwastraff (cymorthdaliadau, cymhellion, tylino,…), sy'n gywir ar yr olwg gyntaf, rydym yn oedi'r datrysiad ar gyfer y Ddaear. Mae'n swnio'n hurt, ond meddyliwch: pwy sy'n gallu datblygu technoleg heddiw i ddelio â gwastraff cymysg? Rhan aeddfed y byd. A yw cwmnïau yn y byd datblygedig yn cael eu cymell i ddatblygu technoleg broffidiol i brosesu gwastraff cymysg pan fyddwn yn eu didoli yn gyntaf ac yn rhoi cymorthdaliadau iddynt o hyd? Dydyn nhw ddim. A gweddill y byd yn gwastraffu gwaywffyn a phesychu am ryw fath o ddidoli.

Ad a Ateb